Talk:Afrikaans and Dutch

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Categorised errors[edit]

The following amounts of errors were in the respective categories in test-corpus 3 and 4.

Corpus 3:

Unknown word: 0

Morphology: 1

Disambiguation: 51

Multiword: 1

Syntactic transfer: 117

Polysemy: 12

Compounding: 2

Seperable verb: 0Corpus 4:

Unknown word: 172

Morphology: 2

Disambiguation: 55

Multiword: 5

Syntactic transfer: 146

Polysemy: 11

Compounding: 4

Seperable verb: 3


Things that have been fixed with forbids/enforces[edit]

nl-af	  Hij is steeds aan het werken.

	- Hy is steeds aan die werk.

	+ Hy is steeds aan die werke.

werken is translated as plural of werk, where it should be taken as inf. "Het" can never be followed by a plural: Solution forbid cominations of het + plural


af-nl	  Sal jy dit versterk?

	- Zul jij het versterken.

	+ Zullen jij het versterken?Zullen is inf, Zul singular. Solution: forbid combinations of infinitives with subjective pronouns. (and vice versa)

339	Tydens die Tweede Wêreldoorlog is Denemarke deur Duitse troepe beset.

339	Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Denemarken deur Duitse troepen bezetten. 

339	Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Denemarken door Duitse troepen bezet. 

Deur noun/pr ambiguity, deur noun can never be followed by an adjective, so forbid deur followed by adj

951	Tans is daar nog 'n baie klein minderheid van Estland-Swede in die land.

951	Thans is er nog een vele kleine minderheid van Estland-Zweden in het land.

951	Thans is er nog een zeer kleine minderheid van Estland-Zweden in het land.

baie + adj always is baie adv, not adj. Solution: forbid baie adj + adj

32753	Die Stille Oseaan is ongeveer 181 300 000 vierkante meter in oppervlak en 'n oseaan wat strek van die Noord- tot die Suidpool tussen Noord- en Suid-Amerika, in die Weste en Asië en Oseanië in die Ooste.

32753	Het Grote Oceaan is ongeveer 181 300 000 plein meter in oppervlak en een oceaan wat strijken van de Noord- tot het Zuidpool tussen Noord- en Zuid-Amerika, in het Westen en Azië en Oceanië in het Oosten.

32753	De Grote Oceaan is ongeveer 181 300 000 vierkante meter in oppervlak en een oceaan die strijkt van de Noord- tot het Zuidpool tussen Noord- en Zuid-Amerika, in het Westen en Azië en Oceanië in het Oosten.

vierkante meter should see vierkant as adj. fixed expression. Forbid vierkant<noun> + meter

List of errors that cannot be fixed with forbids/enforces[edit]

af-nl Ek het dit versterk.

- Ik heb het versterkt.

+ Ik heb het versterken.

af-nl Ek het die kabels verbind. - Ik had de kabels verbonden.

+ Ik heb de kabels verbinden.

961 Dit word elke vier jaar verkies.

961 Het wordt elke vier jaar verkiezen.

961 Het wordt elke vier jaar verkozen.pp/inf issues

3609 'n Pet vorm ook deel van die uniform.

3609 een Pet vormt ook deel van het uniform.

3609 Een pet vormt ook deel van het uniform.

Capital letter + 'n


8292 Met meer as vier miljoen besoekers jaarliks, speel toerisme ook 'n belangrike rol in die plaaslike ekonomie.

8292 Met meer als vier miljoen bezoekers jaarlijks, speelt toerisme ook een belangrijke rol in de plaatselijke economie.

8292 Met meer dan vier miljoen bezoekers jaarlijks, speelt toerisme ook een belangrijke rol in de plaatselijke economie.

18072 Met jaarliks meer as 400 000 besoekers is dit die gewildste industriële besienswaardigheid in Frankryk.

18072 Met jaarlijks meer als 400 000 bezoekers is het de gewildste industriële bezienswaardigheid in Frankrijk.

18072 Met jaarlijks meer dan 400 000 bezoekers is het de gewildste industriële bezienswaardigheid in Frankrijk.

als/dan

Afrikaans uses as for both. Dutch uses als for equality, dan for inequality. <comp> + as -> <comp> + dan

991 Duitsland het in 1937 die beduidendste handelsvennoot geword.

991 Duitsland had in 1937 de beduidendste handelspartner geworden.

991 Duitsland was in 1937 de beduidendste handelspartner geworden.


1008 In 2007 het die aantal binne- en buitelandse toeriste 2,3 miljoen beloop.

1008 In 2007 had het aantal binnen- en buitenlandse toeristen 2,3 miljoen beloopt.

1008 In 2007 was het aantal binnen- en buitenlandse toeristen 2,3 miljoen gestegen.

vbser/vbhaver + ppnl-af Ik heb geen bezwaar.

- Ek het geen beswaar nie.

+ Ek het geen beswaar.

nl-af Hij kan geen Afrikaans spreken.

- Hy kan nie Afrikaans praat nie.

+ Hy kan geen Afrikaanss praat.

Negation scope marker issue.


nl-af Grote mensen en kinderen.

- Grootmense en kinders.

+ Grote mense en kinders.

nl-af Een houten stoel.

- 'n Houtstoel.

+ 'n *houten stoel.nl-af Het stenen huis.

- Die steenhuis.

+ Die *stenen huis.nl-af Metalen lampen.

- Metaallampe.

+ Metale lampe.

Words which are compound in afrikaans, but not in dutch


Grammar[edit]

Grammatical flaws in translator:

- "hebben" used as auxiliary verb, where "zijn" should be used. (Though sometimes "hebben" is used correctly)

991 Duitsland het in 1937 die beduidendste handelsvennoot geword.

991 Duitsland had in 1937 de beduidendste handelspartner geworden.

991 Duitsland was in 1937 de beduidendste handelspartner geworden.


- "als" vs "dan" (als = equality, dan = difference, afrikaans only uses as = als)


8292 Met meer as vier miljoen besoekers jaarliks, speel toerisme ook 'n belangrike rol in die plaaslike ekonomie.

8292 Met meer als vier miljoen bezoekers jaarlijks, speelt toerisme ook een belangrijke rol in de plaatselijke economie.

8292 Met meer dan vier miljoen bezoekers jaarlijks, speelt toerisme ook een belangrijke rol in de plaatselijke economie.


- "deur" mostly tagged as noun, while most of the time it's preposition (oor = over has same problem)

7357 Die status van onafhanklikheid word internasionaal bepaal deur die Verenigde Nasies.

7357 De status van onafhankelijkheid wordt internationaal bepalen door de Verenigde Naties.

7357 De status van onafhankelijkheid wordt internationaal bepaald door de Verenigde Naties.


- "sy" often wrongly translated as "zij", where possesive "zijn" or "haar" should be used.

1213 Finland het in historiese en politieke opsig nou bande met sy buurstaat Swede.

1213 Finland had in historische en politieke opzicht nou banden met zij buurland Zweden.

1213 Finland had in historisch en politiek opzicht nauwe banden met haar buurland Zweden


- number + superlative gives a problem because it is phrased differently in Dutch.


822 Europa strek oor 'n oppervlakte van sowat 10,5 miljoen vierkante kilometer en is dus die tweede kleinste vasteland ná Australië.

822 Europa strijken oor een oppervlakte van zowat 10,5 miljoen plein kilometer en is dus de tweede kleinste vasteland na Australië.

822 Europa strekt over een oppervlakte van zowat 10,5 miljoen vierkante kilometer en is dus het op een na kleinste vasteland na Australië.


- Double negation. Afrikaans has double negation, which makes the sentence have the exact opposite meaning in Dutch

888 Slegs in die suide het Estland geen natuurlike grens nie.

888 Slechts in het zuiden had Estland geen natuurlijke grens niet.

888 Slechts in het zuiden heeft Estland geen natuurlijke grens.


- Verbs should be translated as plural in case of a summation

1472 Die vernaamste stede is Pretoria en Johannesburg.

1472 De voornaamste steden is Pretoria en Johannesburg.

1472 De voornaamste steden zijn Pretoria en Johannesburg


- Plurality, plural is often translated as singular

1915 Ierland beskik oor 'n aantal nasionale parke dwarsoor die eiland.

1915 Ierland beschikken oor een aantal nationale park overdwars het eiland.

1915 Ierland beschikt over een aantal nationale parken over het eiland.


- Possesive s: Fixed for Proper Nouns

1962 Johannesburg se internasionale lughawe is die grootste op die vasteland van Afrika, en die jaarlikse aantal passasiers het in 2006 tot 16 miljoen gestyg.

1962 Johannesburg s internationale luchthaven is de grootste op het vasteland van Afrika, en het jaarlijkse aantal passagiers had in 2006 tot 16 miljoen gestegen.

1962 Johannesburgs internationale luchthaven is de grootste op het vasteland van Afrika, en het jaarlijkse aantal passagiers was in 2006 tot 16 miljoen gestegen.


- "'n" at the start of a sentence results in a lack of plurality in the translation

11398 'n Groot aantal advertensie-agentskappe en modehuise maak van die stad 'n beduidende sentrum van kreatiewe ondernemings.

11398 een Grote aantal advertentie-agentschappen en modehuizen maken van de stad een beduidende centrum van creatieve ondernemingen.

11398 Een groot aantal advertentie-agentschappen en modehuizen maken van de stad een beduidend centrum van creatieve ondernemingen.


- "vierkante" wrongly translated to "plein", when vierkante is often appropriate

32753 Die Stille Oseaan is ongeveer 181 300 000 vierkante meter in oppervlak en 'n oseaan wat strek van die Noord- tot die Suidpool tussen Noord- en Suid-Amerika, in die Weste en Asië en Oseanië in die Ooste.

32753 Het Grote Oceaan is ongeveer 181 300 000 plein meter in oppervlak en een oceaan wat strijken van de Noord- tot het Zuidpool tussen Noord- en Zuid-Amerika, in het Westen en Azië en Oceanië in het Oosten.

32753 De Grote Oceaan is ongeveer 181 300 000 vierkante meter in oppervlak en een oceaan die strijkt van de Noord- tot het Zuidpool tussen Noord- en Zuid-Amerika, in het Westen en Azië en Oceanië in het Oosten.


- "wat" left as it is, while depending on the sentence, "die" is better or the only option

Example: see above


List of verbs that take zijn: beginnen bezwijken blijken blijven breken aanbreken binnendringen verdrinken druipen afdruipen duiken gaan genezen glijden ophouden klimmen krimpen kruipen overlijden lopen doorlopen aflopen mislopen ontluiken scheiden doorschieten schijnen verschijnen schrikken slijten sluiten smelten splijten springen spruiten ontstaan oversteken sterven stijgen neerstrijken treden aftreden binnentreden trekken optrekken vallen varen verdwijnen bevriezen wijken zinken zwellen zwemmen komen voorkomen raken worden uitvaren binnenspringen langslopen opklimmen veranderen wandelen rijden bederven