Northern Sámi and Norwegian/Regression tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Contents

Run with t/update-latest and then check svn diff t to compare against previous test results (or read t/latest-regression.results). Note that the script adds a period to the end of all lines that are not terminated by punctuation.

See also Pending tests.

Nouns[edit]

 • (sme) Mus lea biila. → Jeg har en bil.
 • (sme) Mun válden biilla. → Jeg tok bilen.


Accusative
 • (sme) Oainnátgo máná? → Ser du barnet?
Genitive
 • (sme) Mii lea máná namma? → Hva er barnets navn?


num nom.gen => num nom
 • (sme) Máhtte máksá guokte ruvnnu. → Máhtte betaler to kroner.
 • (sme) Girji máksá guokte ruvnnu. → Boka koster to kroner.
num.mod nom => num nom
 • (sme) Guokte ruvnnu leat boahtán. → To kroner har kommet.


det nom.gen nom (det.gender from first nom)
 • (sme) Dán lihtu ulbmil lea addit. → Denne alliansens mål er å gi.

Nouns[edit]

 • (sme) Mii mannat politiijastašuvdnii. → Vi drar til politistasjonen.
 • (sme) Mun bargen sin mielbargin. → Jeg arbeidet som deres medarbeider.
 • (sme) muohtasuddama → snøsmelting
 • (sme) giellarevitaliseren → språkrevitalisering

Proper nouns[edit]

 • (sme) Gonagas Harald → Kong Harald
 • friddja Norgii|til det frie Norge ?
 • (sme) Anne Tornensis Hætta → Anne Tornensis Hætta
 • (sme) Christina Henriksena mielas lea gielladigaštallama retorihkka dakkár mii háddje. → etter Christina Henriksens oppfatning er språkdebattens retorikk slik som splitter.

Insert determiner[edit]

 • (sme) Son lea čeahpes bárdni. → Han er en flink gutt.
 • (sme) Son lea čeahpes nieida. → Hun er ei flink jente.
 • (sme) Su namma lea Máret. → Hennes navn er Máret.
 • (sme) Buohtastahte eará gielaiguin. → Sammenlign med andre språk.


or not
 • (sme) Vuosttas instruvssat → De første instruksene
 • (sme) Áviisa almmuhuvvo gitta lávvardahkii. → Avisen publiseres helt til lørdag.
 • (sme) Giellabargu mánáidgárddis gáibida ollu barggu sihke bargiin ja vánhemiin. → Språkarbeidet i barnehagen krever mye arbeid både fra ansatte og foreldrene.
 • (sme) Nuorta-Finnmárkui lea Ukjendord OS hutkame hukset guokte bieggamillopárkka → Til Øst-Finnmark er *Ukjendord AS i ferd med å finne på å bygge to vindmølleparker

Pronouns[edit]

 • (sme) dan → det
 • (sme) Dat leat ártegis olbmot. → De er rare folk.
 • (sme) Dat lea mu beavdi. → Det er mitt bord.
 • (sme) goappat → hver

Reflexive, ieš emphatic[edit]

Nominative => selv
 • (sme) Jus in livčče mun ieš. → Hvis jeg ikke hadde vært meg selv.
 • Máhttu lea ieš namma.|Kunnskapen er selve navnet.
fragment, just to ensure 'selv'

Reflexive pronoun inflected[edit]

Accusative => seg selv
 • (sme) Áhkku geahčai iežas speadjalis. → Bestemor så seg selv i speilet.
 • (sme) Son lábmii iežas. → Hun/han skadet seg selv.


Postposijonskomplement => acc
 • (sme) Vibeke Larsen oinnii dan eahpeluohttámušcealkámuššan iežas vuostá. → Vibeke Larsen så det som mistillitsuttalelse mot seg.
 • (sme) Mun oidnen dan eahpeluohttámuššan iežan vuostá. → Jeg så det som mistillit mot meg.


Genitive => sin (ieš, explicitly in bidix since we map 'PxSg1' to 'jeg', etc.), back to prpers when gen is chosen by adposition
 • (sme) Váldde biergasiid iežat fárrui. → Ta tingene med deg.
 • (sme) Sámi mánát dárbbašit doarjaga seailluhit ja ovddidit iežaset giela. → Samiske barn behøver støtte for å bevare og utvikle sitt språk. :: for å
 • (sme) Mun ferten čorget iežan lanja. → Jeg må rydde mitt rom.
 • (sme) Son čorgii iežas lanja. → Hun/han ryddet sitt rom.
 • (sme) Mun ohppen čállit sámegiela, iežan eatnigiela. → Jeg lærte å skrive samisk, mitt morsmål.
 • (sme) Moai válde dušše iežame biergasiid mielde. → Vi to tar bare våre ting med.
 • (sme) Doai váldibeahtti dušše iežade biergasiid mielde. → Dere to tar bare deres ting med.
Genitive followed by Pron.Gen => egen
 • (sme) Dat lea mu iežan sivva. → Det er min egen skyld.
Illativ => seg selv
 • (sme) Mánát guvle alcceseaset speadjalis. → Barna kikket på seg selv i speilet.
"på" pga. "guovlat" står i lista ill-på-verbs i t1x, "i" pga. "speil" står i "loc-på" i t1x
Locative => selv
 • (sme) Mis leat alddámet ain šibihat. → Vi har selv enda husdyr.
Comitative => seg selv
 • (sme) Mun jurddašin iežainan. → Jeg tenkte med meg selv.
Essive => på egen hånd
 • (sme) Moai birgejetne iehčaneame. → Vi to greier oss på egen hånd.
iehčanassii_1 => alene (adverb)
 • (sme) Mánát leat iehčanassii ruovttus. → Barna er alene hjemme.


Nonreferential(?) pronouns[edit]

 • (sme) ii mihkkege almenneha birra. → ingenting om allmenningen.
 • (sme) Gávdnetgo maidege? → Fant du noe?
 • (sme) ii mihkkege leat buorre. → ingenting er bra.
 • (sme) ii goabbáge leat buorre. → ingen av dem er bra.
 • (sme) in oastte goappáge. → jeg kjøper ikke noen.

Anaphora resolution[edit]

 • (sme) Lei nuorra nieida gii vujii biilla, ja son lea dál sáddejuvvon buohccevissui. → Det var ei ung jente som kjørte bilen, og hun er nå blitt sendt til sykehuset.


Adjectives[edit]

 • (sme) Skuvllat ja oahpahusbáikkit leat deháleamos báikkit. → Skolene og undervisningsstedene er de viktigste stedene.
 • (sme) Goabbá lea deháleabbo, boraspire vai olmmoš? → Hvilken av de to er viktigere, rovdyr eller menneske?


 • (sme) almmolaš bálvalusaide → til offentlige tjenester
 • (sme) Mii dárbbašit sámegielat bargi. → Vi behøver samiskspråklig ansatt.
 • (sme) min nuoramus olbmot → våre yngste folk
 • (sme) min nuoramus bárdnái → til vår yngste gutt
 • (sme) Muhtun guovlluin lea oahpahus deháleamos doaibma. → I noen områder er undervisning den viktigste oppgaven.
 • (sme) mu stuora váivái → til mitt store besvær

superlatives[edit]

 • (sme) Máŋga jagi son lea leamaš buoremusaid searvvis. → Mange år har hun/han vært blant de beste.
adj-noun compound vs first cmp part alone
 • (sme) gáiddusoahpahussii → til fjernundervisning
 • (sme) gáiddus → fjerntliggende


 • (sme) smávvaaviisa → småavis


non-synthetic
 • (sme) sávrribut → mer utholdende
Pron.Indef → A.Attr hack
 • (sme) Sámi guovlluid iešguđet gielladilit. → Samiske områders ulike språksituasjoner.


gender
 • (sme) Jáhkán ahte dát lea váikkuhan positiivvalaččat sin identitehtaovdáneapmái. → Jeg tror at dette har påvirket mer positivt deres identitetsutvikling.

From Prfprc to Adjectives[edit]

 • {{test|sme|Bovdejuvvon guossit bohte.|De inviterte gjestene kom.}

Adverbs[edit]

 • (sme) Lea ain deháleabbo ovttasbargat bures. → Det er enda viktigere å samarbeide godt.
 • (sme) Máilbmi lea rievdan das rájes go son lávllui dien šuoŋa. → Verden har forandret seg siden hun/han sang denne melodien.

Move adverb[edit]

 • (sme) Sámediggepresideanta Larsen fas hállá. → Sametingspresident Larsen snakker igjen.

Verbs[edit]

 • (sme) goarun → jeg syr
imp
 • (sme) jeara → spør
 • (sme) Sihko dán. → Stryk dette.


Potensialis[edit]

 • (sme) Máhtte ii leačča čállán. → Máhtte har så ikke skrevet.
 • (sme) Son ii leačča čállán. → Han har så ikke skrevet.
 • (sme) Mot leaččai dasto mánáide dain leairrain? → Hvordan var det så så for barn i de leirene?

Kondisjonalis[edit]

 • (sme) jearašin → jeg kunne spørre
 • (sme) jearašeimmet → vi kunne spørre
 • (sme) Itgo veahkehivčče mu? → Kunne du ikke hjelpe meg?

Kondisjonalis med leat[edit]

 • (sme) Livččii lunddolaš geahčadit dán. → Det hadde vært naturlig å granske dette. :: main verb
 • (sme) Oahpaheaddjit livčče sáhttán gieđahallat ášši buorebut. → Lærerne hadde kunnet behandle saken bedre. :: aux verb

Pro-drop[edit]

 • (sme) dihten → jeg visste
 • (sme) diđiide → dere to visste
 • (sme) diđiimet → vi visste
 • (sme) Ii vel dieđe gos áigu bargat. → Hun/han vet ikke enda hvor hun/han skal arbeide.
expletive/existential (nt, not mf)
 • (sme) Dás čujuhuvvo njuolggadusaide. → Her vises det til regler.
pass→nt
 • (sme) báitá → det skinner
 • (sme) Sámediggi oaidná ahte sáhttá šaddat hástaleaddjin. → Sametinget ser at det kan bli utfordrende.

Verb abessive[edit]

 • (sme) Skuvllat ovttasbarget beroškeahttá riikarájáin. → Skolene samarbeider uten å bry seg om riksgrensene.

existential[edit]

 • (sme) Guovdageainnus lei dievas soahti mannan vahku. → I Kautokeino var det full krig sist uke.
 • (sme) Guovdageainnus lea allaskuvla. → I Kautokeino er det høyskole.
 • (sme) Dat čuohcá sidjiide geain eai leat oahpaheaddjit. → Det berører dem som ikke har lærere.
 • (sme) Tiimmu ovdal gaskaija leat kulturdoalut Kárášjoga čierastanluohkás. → Timen før midnatt er det kulturarrangement i Karasjoks slalåmbakke.
 • (sme) Vaikko leat muhtin erohusat, de sáhttá buohtastahttit sin vieruid min vieruiguin. → Selv om det er noen forskjeller, så kan man sammenligne deres skikker med våre skikker.
 • (sme) Čoahkkimis galgá ráhkaduvvot ođđa plána. → På møtet skal det lages en ny plan.
 • (sme) Dušše Hámmárfeasttas ii leat njiedjan diimmá rájes. → Bare i Hammerfest er det ikke gått ned siden i fjor.
 • (sme) arvá → det regner
 • (sme) Máhppii lea sierra čilgehus. → Til mappa er det en særskilt forklaring.
 • (sme) Jođiheaddjibargui manná ollu áigi. → Til lederarbeidet går det mye tid.
 • (sme) Dasa leat vissásit ollu čilgehusat. → Til det er det sikkert mange forklaringer.
man
 • (sme) Dasto galgá vuodjat dainna olbmuin. → Så skal man svømme med det mennesket.
 • (sme) Dál ferte soabadanproseassa álggahit. → Nå må man igangsette forsoningsprosessen.
override with relatives
 • (sme) Ovddasvástádus lei biddjon girkui, ja lei báhppa gii dan čađahii. → Ansvaret var blitt satt på kirka, og det var en prest som gjennomførte det.
 • (sme) Stuorámus dáhpáhus mii goassege lea leamaš. → Den største hendelsen som noensinne har vært.

Don't insert pro[edit]

 • (sme) Dan galgá Anne muitalit Sápmái. → Det skal Anne fortelle til Sameland.
 • (sme) Dan galgaba Anne Henriette Hætta Reinås ja Marita Kristin Eilertsen Tøsse muitalit Sápmái. → Det skal Anne Henriette Hætta Reinås og Marita Kristin Eilertsen Tøsse fortelle til Sameland.Verb=>adv[edit]

dáidit => nok
 • (sme) Máhtte ii dáidde jienastit Bargiidbellodaga doppe. → Máhtte stemmer nok ikke på Arbeiderpartiet der borte.
soaitit => kanskje
 • (sme) Son soaitá boahtit ruoktot. → Han kommer kanskje hjem.
ii => ikke
 • (sme) Son ii leat čállán. → Han har ikke skrevet.
 • (sme) Ii lean čállán. → Hun/han hadde ikke skrevet.
 • (smeIIi lean čállimin.) Hun/han var ikke i ferd med å skrive. → {{{3}}}
 • (sme) Ii lean čállime. → Hun/han var ikke i ferd med å skrive.
 • (sme) Máhtte lea boahtán. → Máhtte har kommet.
 • (sme) Ii leat boahtán. → Hun/han har ikke kommet.
capital case
evt. "han" (but can it ever be "det"?)
 • (sme) Máhtte ii leat boahtán → Máhtte har ikke kommet

V2 (negative, subordination, qst, object)[edit]

 • (sme) Itgo boađáše? → Kunne du ikke komme?
 • (sme) It boađáše. → Du kunne ikke komme.
 • (sme) Máhtte ii boađe. → Máhtte kommer ikke.
 • (sme) go it boađáše. → når du ikke kunne komme.
når eller at?
 • (sme) Itgo gáfe juga? → Drikker du ikke kaffe?
kaffe.unc
 • (sme) Maid áiggot bargat go heaittát barggus? → Hva skal du gjøre når du slutter i jobben?
 • (sme) Mii maiddái ássat. → Vi bor også
 • (sme) Mu bealis dat dušše nannejuvvui. → For meg ble det bare styrket.
 • (sme) Muhto sámediggepresideantta baicce ii hálit giellaguovddášjođiheaddji cuiggodit dan dihtii go presideanta ii sámástan ođđajagisártnistis. → Men sametingspresidenten derimot vil ikke språksenterlederen kritisere fordi at presidenten ikke snakket samisk i nyttårstalen.
 • (sme) Muhto sámediggepresideantta ii hálit giellaguovddášjođiheaddji cuiggodit. → Men sametingspresidenten vil ikke språksenterlederen kritisere.
 • (sme) Mii sávvat sutnje bures boahtin, rektor Gunvor Guttorm cealká. → Vi ønsker henne/han velkommen, sier rektor Gunvor Guttorm.

Not V2[edit]

 • (sme) Eiseválddit leat dohkkehan sin rusttega nu movt dat lea dál. → Myndighetene har godkjent deres anlegg slik som det er nå.

FV + IV[edit]

 • (sme) Mun ferten viežžat čázi. → Jeg må hente vann.

wh-question[edit]

 • (sme) Maid don jugat? → Hva drikker du?
 • (sme) Leago duohta? → Er det sant?

Present progressive[edit]

 • (sme) Máhtte lea čállime. → Máhtte er i ferd med å skrive.
or "holder på å", but then we have to exchange "er" for "holde" in lex-sel and insert "på å" based on "leat->holde"
 • (sme) ii leat čállimin. → hun/han er ikke i ferd med å skrive.
 • (sme) ii leat čállime. → hun/han er ikke i ferd med å skrive.
 • (sme) ii leačča čállimin. → hun/han er så ikke i ferd med å skrive.
 • (sme) ii leačča čállime. → hun/han er så ikke i ferd med å skrive.

Essive utfyllingspredikat[edit]

remove case-prep in t2x if following or preceding vcop
 • (sme) Son lea taksivuoddjin Oslos. → Hun/han er drosjesjåfør i Oslo.
 • (sme) Mus lea Ánde mielbargin. → Jeg har Ánde som medarbeider.
 • (sme) Sin bargun lei. → Deres arbeid var det.

Actio Ess[edit]

Topic/Focus stuff[edit]

 • (sme) Boahtágo áhčči ihttin? → Kommer far i morgen?
 • (sme) Áhččigo boahtá ihttin? → Er det far som kommer i morgen?
evt. "faren"


Passive[edit]

 • (sme) Go su áhčči jámii de gildui. → Da hennes/hans far døde så ble det forbudt.
 • (sme) Dađistaga gildui sámegiella. → Etter hvert ble samisk forbudt.
 • (sme) dan maŋŋá gildui sámegiella. → etter det ble samisk forbudt.

"Passive" single verb => bli + adj[edit]

 • (sme) Dál dii fertebehtet geargat. → Nå må dere bli ferdige.
geargat => ferdig.adj/pass__verb

Setningstilsvar vs advl/obj-setning[edit]

 • (sme) Máhtte muitalii ádjá boahtit. → Máhtte fortalte at bestefar kommer.
 • (sme) Máhtte logai sin vuolgit dál juo. → Máhtte sa at de reiser nå allerede.
is logai completely ambiguous between lese/si? difficult lex.sel...
 • (sme) Jáhkken kulturmáhtu leat oktan ággan. → Jeg trodde at kulturkompetansen er et argument.

Negative preterite using PrfPrc form[edit]

 • (sme) Mon gullen ahte áddjá ii dovdan dan lottáža. → Jeg hørte at bestefar ikke kjente den småfuglen.
 • (sme) vai flegmáhtalaš okkupašuvdnafápmu ii beassan sin váldit gitta. → for at flegmatisk okkupasjonsmakt ikke fikk ta dem fast.
 • (sme) Harald vuortnui ahte ii áigon čuohppat vuovttaid. → Harald sverget at han ikke skulle klippe håret.
TODO is 'čuohppat vuovttaid' an mwe for 'klippe seg'? (why the plural?)
 • (sme) ahte Norga ii sáhttán birget flegmáhtalaš soahtefámu vuostá. → at Norge ikke kunne greie seg mot en flegmatisk krigsmakt.

Derivation[edit]

 • (sme) Son lei dalle sullii 60-jahkásaš. → Han var da omtrent 60-åring.
 • (sme) 32-jahkásaš čiekči máhccá fas Romsii. → 32-årig fotballspiller drar tilbake igjen til Tromsø.
 • (sme) 5-jahkásaččaid bátnedearvvašvuohta ii leat gal mánáid duohken. → 5-åringenes tannhelse er ikke avhengig av barna.


Inchoative[edit]

Verb / Der3 / goahti
 • (sme) boradišgohten → jeg begynte å spise
evt "holde måltid"?
 • (sme) lohkagohten → jeg begynte å lese
don't chunk it all, might want to insert adverbs
 • (sme) ii lohkagoađe. → hun/han begynner ikke å lese.


Passive[edit]

Verb / Der2 / Der_PassL
 • (sme) don borrojuvvot → du spises
insert det , give ind
 • (sme) Čoahkkimis galgá ráhkaduvvot plána. → På møtet skal det lages en plan.

Reflexive verb[edit]

Verb
 • (sme) Son basadii. → Hun/han vasket seg.
(bidix-specified lexical reflexive 'basadit')
 • (sme) ja de háliidin beassat 20 buoremusa searvái. → og så ville jeg komme meg blant de 20 beste.
 • (sme) de dusten sávvat beassat 20 buoremusa searvái. → så torde jeg å ønske å komme meg blant de 20 beste.
 • (sme) Mii leat čoahkkanan digaštallat ášši. → Vi har samlet oss for å debattere saken. :: for å

Causative[edit]

 • (sme) don fertet vuos beatnaga čuogahit. → du må først la hunden drikke.
Verb / Der1 / Der_h
 • (sme) Muhto mánámánnái áiggun goaruhit gávtti. → Men til barnebarnet skal jeg la sy kofte.
Verb / Der2 / Der_ahtti
 • (sme) Sii leat jorgalahttán gihppaga sámegillii. → De har latt oversette heftet til samisk.

Adj vs Noun[edit]

Adjective / Der3 / Der_vuohta => N
 • (sme) ráhkisvuohta ja geafivuohta ja coagisvuohta. → kjærlighet og fattigdom og det grunne.
last one is not in analyser nor bidix, handled by simply outputting a definite adjective (which w/o further context gets a determiner prepended)

Noun vs adjective (sámi - samisk)[edit]

 • (sme) Sámi mánáidgárdin oaivvilduvvo dat mánáidgárdi mii mearrádusaid bokte lea vuođđudan mánáidgárdedoaimma sámi gillii ja kultuvrii. → Som samisk barnehage menes det den barnehagen som har via bestemmelsene grunnlagt barnehagedriften på samisk språk og kultur.
 • (sme) Sámi pedagogalaš bargi bargá doppe. → Samisk pedagogisk ansatt arbeider der borte.
 • (sme) Čeahpes sámi pedagogalaš bargi bargá mánáidgárddis. → Flink samisk pedagogisk ansatt arbeider i barnehagen.
 • (sme) Sámi gievkkanbargi bargá mánáidgárddis. → Samisk kjøkkenansatt arbeider i barnehagen.

Adjective vs noun (guovdageaidnulaš - kautokeinoværing)[edit]

 • (sme) Ikte oaččui guovdageaidnulaš badjel 1,3 miljovnna ruvnnu. → I går fikk kautokeinoværing over 1,3 millioner kroner.


Noun phrases[edit]

 • (sme) riikka nubbi davvisámegiel namma → landets andre nordsamiske navn


Essive[edit]

^@SPRED v@ADVL
 • (sme) Nuorran son orui Romssas. → Som ungdom bodde hun/han i Tromsø. :: I ungdommen

NIL[edit]

 • (sme) Prográmmaid gohčodit hiljes-TV:n. → Programmene kaller vi sakte-TV.


 • (dáčča skuvlla kopija) en kopi av den norske skolen → {{{3}}}
 • (Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji) ordfører av Kautokeino kommune → {{{3}}}
output as two chunks
 • (nb) Dronnet Sonja → Dronning Sonja
 • (nb) Ruvdnaprinsa Harald → Kronprins Harald
adj n.gen n.com
 • (sme) Nu ahte seaŋggat ledje durdon guččain ja aktonas mánáid gatnjaliiguin. → Slik at sengene hadde blitt tilsølt med urin og ensomme barns tårer.
cmp
 • (sme) Mii manahit máŋgga vejolaš sámegieloahpaheaddji. → Vi mister mange mulige samisklærere.
cmp.guio
 • (sme) Danne heaitá Aslaksen Wikipedia-hoavdan. → Derfor slutter Aslaksen som Wikipedia-sjef.

Definiteness[edit]

subject (guessing...)
 • (sme) Mánná oađđá. → Barnet sover.


 • (sme) Mannan dálvvi mátkkoštii joavku Kárášjohkii ja Guovdageidnui. → Sist vinter reiste ei gruppe til Karasjok og Kautokeino.
 • (sme) Giella lei stuorámus váttisvuohta. → Språket var det største problemet.
 • (sme) Mii leat dál gieldda stuorimus mánáidgárdi. → Vi er nå kommunens største barnehage.
mass vs count
 • (sme) Máhtte ráhkada biepmu. → Máhtte lager mat.
 • (sme) Oainnátgo máná? → Ser du barnet?
 • (sme) Skuvla lea leamaš stuorimus oassi prošeavttas. → Skolen har vært den største delen av prosjektet.

leat => har/er/må[edit]

 • (sme) Mis lea cahkkehit dola. → Vi må tenne på bålet.

Coordination[edit]

 • (sme) Ruoŧas ja Norggas → I Sverige og Norge
 • (sme) Stáhta geaidnodoaimmahat lea dál čállán šiehtadusa Ákŋoluovtta muohtačorgenbargguide. → Statens vegvesen har nå skrevet en avtale om Hasviks snøryddingarbeider.
 • (sme) Ministtar bođii, lohpidii ja manai fas. → Ministeren kom, lovde og gikk igjen.

V2[edit]

 • (sme) Son orui Romssas mánnán. → Hun/han bodde i Tromsø som barn.
 • (sme) Muhto mun orun Kárášjogas. → Men jeg bor i Karasjok.

Adpositions[edit]

 • (sme) Mus lea oahpahus gaskkal guovtti ja njealji. → Jeg har undervisning mellom to og fire.
Post-positions → Prepositions... move "på grunn av" first, remove case from possessed object (or put accusative if pronoun)
 • (sme) Logut leat sturron jagis jahkái. → Tallene har blitt større år for år.


 • (sme) Giitu skeaŋkkas. → Takk for gaven.
 • (sme) Giitu skeaŋkka ovddas. → Takk for gaven.
 • (sme) dálkki geažil → på grunn av været
evt "vær"
 • (sme) dan geažil → på grunn av det
 • (sme) dán geažil → på grunn av dette
 • (sme) munno geažil → på grunn av oss to
 • (sme) Son lea bargan journalistan jagi 1983 rájes. → Hun/han har arbeidet som journalist fra 1983.
 • (sme) Váldodoaimmaheaddjin jagi 2015 golggotmánu rájes lea Eilif Andreas Aslaksen. → Redaktør fra oktober 2015 er Eilif Andreas Aslaksen.

Left-Object+Adv+Main verb[edit]

move object (dan) after adv (juo) and main verb (oahppan)
 • (sme) nuorran son lea dan juo oahppan → som ungdom har han allerede lært det
 • (sme) nuorran son lea dan oahppan → som ungdom har han lært det
"hadde" instead of "har"? (Nickel gives "Han har lært det alt i ung alder")
adverbial placement (only adj adverbials move?)
 • (sme) Mun láven dávjá lávlut → Jeg pleier ofte å synge
 • Mun láven árrat lávlut|Jeg pleier synge tidlig
 • (sme) Mun láven dávjá goallut → Jeg pleier ofte å fryse


Prepositional choice, mostly caseprep[edit]

 • (sme) Mun hálan dálkki birra → Jeg snakker om været
 • (sme) Mun human fiskes biilla birra → Jeg snakker om en gul bil
 • (sme) Son lea Norggas → Hun/han er i Norge
 • (sme) Tine Chris Mathisen lea beassan leat mielde boazobargguin → Tine Chris Mathisen har fått være med på reindriftsarbeidene
 • (sme) Go gullen sámegiela dien mátkkis → Da jeg hørte samisk på denne reisa
loc has på as default, but gullen selects "fra", should it?
 • (sme) Vázzen mánáidskuvlla Mázes 1960 čavčča rájes gitta 1966 geassái. → Jeg gikk barneskolen i Máze fra høsten 1960 inntil sommeren 1966.
(use an np.f first to set the anaphora gender for these tests)
 • (sme) Tine lea Norggas eret → Tine er fra Norge
 • (sme) Son lea Norggas eret → Hun er fra Norge
 • (sme) Son lea Islandas → Hun er på Island
 • (sme) Son lea Islandas eret → Hun/han er fra Island
 • (sme) Märtha Louise oaččui dan 16 jagi áigi. → Märtha Louise fikk det for 16 år siden.
 • (sme) Märtha Louise oaččui dan 16 jagi dassái. → Märtha Louise fikk det for 16 år siden.
 • (sme) Ráđđehusat leat badjelgeahččan dán árvalusa mii ovdanbuktojuvvui 11 jagi dás ovdal. → Regjeringene har nedvurdert dette forslaget som ble framført for 11 år siden.
 • (sme) du idjabeavdeskuffas? → i din nattbordskuff?
 • (sme) áibmomediagáffe → kringkastingskaffe
yes, this is a word that's unlikely to be in the corpus. The point is to test dynamic compounding.Der_halla verbs have illative agents
 • (sme) Mánná gáskkáhalai beatnagii → Barnet ble bitt av hunden
 • (sme) Mii fillehalaimet sidjiide → Vi ble narret av dem

Accusative: om - verb and noun based[edit]

 • (sme) Mun bivden veahki. → Jeg bad om hjelp.


Comitative: med[edit]

 • (sme) Rievssatbivdu unnon beliin. → Rypejakta minket med halvparten.
 • (sme) Boazosápmelaš Jovsset Ánte Sara deaivvadii stáhtain lágamánnerievttis gieskat. → Reindriftssame Jovsset Ánte Sara møtte staten i lagmannsretten nylig.
 • (sme) Sii deaivvadedje lágamánnerievttis. → De møttes i lagmannsretten.

Illative: på - verb-based[edit]

 • (sme) Mun suhtan dutnje → Jeg blir sint på deg
 • (sme) Mun luohtán dutnje → Jeg stoler på deg
 • (sme) Fertebeahtti jáhkkigoahtit dakkár balddonasmuitalusaide → Dere to må begynne å tro på slike spøkelseshistorier
 • (sme) Manne don geahčat munnje? → Hvorfor ser du på meg?
 • (sme) Mii áigut bidjat kámera láidestanheargái. → Vi skal sette kameraet på lederreinen.


Illative: på - noun/numeral-based[edit]

 • (sme) mun dadjen dan sámegillii → jeg sa det på samisk
 • (sme) Dearvvuođat leat sámegillii. → Hilsningene er på samisk.
 • (sme) Máhtte báhcá gáddái. → Máhtte blir igjen på stranda.
 • (sme) Mun ohppen čállit dárogillii. → Jeg lærte å skrive på norsk.
 • (sme) kánske mun galggan hállat dušše sámegillii. → kanskje skal jeg snakke bare på samisk.
 • (sme) In oaidnán su logi jahkái. → Jeg så ikke henne/han på ti år.
 • (sme) Dás leat bealit mat sáhttet dulkojuvvot guovtte láhkai. → Her er det sider som kan tolkes på to måter.
 • (sme) Nu ii leat dáhpáhuvvan 567 jahkái. → Slik har det ikke skjedd på 567 år.
 • (sme) kánske mun galggan hállat dušše sámegillii dán kanálas. → kanskje skal jeg snakke bare på samisk i denne kanalen.

Illative: med - verb-based[edit]

 • (sme) Esther álggii hupmat fuolkkis birra, ja nu oahpásnuvven maiddái sunnje, čilge Skoglund. → Esther begynte å snakke om slektningen, og slik ble jeg kjent også med henne, forklarer Skoglund. :: fuolkkis has Px and could be translated to slekningen sin

Illative: for - noun-based[edit]

 • (sme) Dál beasat oaidnit Giđđajohtima minuvttas minuktii. → Nå får du se Vårflyttinga minutt for minutt.

Illative: for - verb-based[edit]

 • (sme) Dát dieđusge mearkkaša ollu dan olbmui gii lea vuoitán. → Dette betyr selvfølgelig mye for den personen som har vunnet.
 • (sme) De livččii Larsenii vejolaš ovdanbuktit ođđajagisártnis sámegillii. → Så hadde det vært for Larsen mulig å framføre nyttårstalen på samisk.
 • (sme) Sámediggi oaidná ahte sáhttá šaddat hástaleaddjin muhtun suohkaniidda Norggas bálvalit iežas sámegielat álbmoga sámegillii. → Sametinget ser at det kan bli utfordrende for noen kommuner i Norge å betjene sitt samiskspråklige folk på samisk.

Illative: NIL - verb-based[edit]

 • (sme) Dáhpáhus diehttelasat čuohcá dan journalisttalaš bargui. → Hendelsen berører selvfølgelig det journalistiske arbeidet.

Illative/locative: how many times something happens[edit]

special rule for these in t1x
 • (sme) Muđui vázzá son beatnagiinnis golbmii beaivái. → Ellers går hun/han med hunden tre ganger om dagen.
 • (sme) Muđui vázzá son beatnagiinnis golbmii vahkkui. → Ellers går hun/han med hunden tre ganger i uka.
taken care of in nom_out macro, based on previous-nhead
 • (sme) Muđui vázzá son beatnagiinnis golbma diimmu vahkkui. → Ellers går hun/han med hunden tre timer i uka.
 • (sme) Muđui vázzá son beatnagiinnis golbma diimmu beaivái. → Ellers går hun/han med hunden tre timer om dagen.
 • (sme) Dát čoahkkimat dollojuvvojit golbma geardde vahkkui. → Disse møtene holdes tre ganger i uka.

locative: fra[edit]

 • (sme) Mun vuolggán Norggas. → Jeg reiser fra Norge.

locative: i[edit]

 • (sme) Mun lean gávppis. → Jeg er i butikken.


locative: etter - noun-based[edit]

 • (sme) Mu mielas lea oahpahalliortnet dehálaš. → Etter min oppfatning er lærlingeordning viktig.

locative: om - based on noun to the left[edit]

 • (sme) Norggas lea 2005 rájes leamaš soahpamuš ráđđádallamiin stáhta eiseválddiid ja Sámedikki gaskkas. → I Norge har det fra 2005 vært en avtale om konsultasjonene mellom statens myndigheter og Sametinget.


 • (sme) Go lei sáhka sámemánát geat eai leat oahppan sámegiela ruovttus. → Da det var tale om samebarn som ikke har lært samisk hjemme.

locative: av[edit]

 • (sme) Ii oktage sis hálit kommenteret ášši aviissas. → Ingen av dem vil kommentere saken i avisa.
 • (sme) Muhto eatnasat sis bissot dálá listtuin. → Men de fleste av dem forblir på nåværende lister.
 • (sme) Niibbi son lei duddjon stális ja čoarvvis. → Kniven hadde hun/han lagd av stål og horn.

locative: hos - pronoun-based[edit]

 • (sme) Mus bođii našunáladovdu. → Hos meg kom en nasjonalfølelse.

Gender, pronouns[edit]

 • (sme) Go Tine Mathisen bođii deike davás de lei son juo oahppan sámegiela. → Da Tine Mathisen kom hit nordover så hadde hun allerede lært samisk.
 • (sme) Go Per Mathisen bođii deike davás de lei son juo oahppan sámegiela. → Da Per Mathisen kom hit nordover så hadde han allerede lært samisk.
 • (sme) Dat lea buot mii mus lea. → Det er alt som jeg har.
(buot is not specified for gender)

Particles[edit]

 • (sme) guhkágo don ledjet doppe? → hvor lenge var du der borte?
 • (sme) guhká go don ledjet doppe? → hvor lenge var du der borte?
Can we put "guhká go" into the analyser as an mwe?
Removing 'go.Qst.Pcle' in t2x (and tagging the preceding word with Qst)
 • (sme) Baldur go lea boahtán? → er det Baldur som har kommet?
 • (sme) boađát go dál? → kommer du nå?

Foc[edit]

 • (sme) In munge sáhte sárdnut ruoššagillii. → Heller ikke jeg kan tale på russisk.
 • (sme) Nu jáhkán munge. → Slik tror jeg også.

Numerals[edit]

 • (sme) 1300-logu → 1300-tallet
 • (sme) 113-heahtenummáris → på 113-nødnummeret
 • (sme) §§ 1-1984. → §§ 1-1984.
 • (sme) 50% → 50 %
 • (sme) 50 % → 50 %
 • (sme) 50.0 % → 50,0 %
 • (sme) 1.1 → 1.1
 • (sme) 1,1 + 2.13 1,- 10.99 → 1,1 + 2.13 1,- 10.99
 • (sme) 110f f ja §110a → 110f f og §110a
 • (sme) okta 6 filmmas → en av 6 filmer
 • (sme) Sámi allaskuvla lea okta dain allaskuvllain mii čavčča rájes doaibmá. → Samisk høgskole er en av de høyskolene som fungerer fra høsten.


 • (sme) gaskal diibmu 17.00 ja 21.00 → mellom klokka 17.00 og 21.00
 • (sme) 19 Jovsset → 19 Jovsset
 • (sme) Golmma- njealje → Tre- fire
space shouldn't be in input, but handle it correctly when it is (e.g. a line-break)
 • (sme) Golmma-njealje → Tre-fire


Collective numbers[edit]

 • (sme) artistta guovttos Amund Johnskareng ja Per Tor Turi lávluba ja čuojaheaba. → de to artistene Amund Johnskareng og Per Tor Turi synger og spiller.
 • (sme) Ođđa vihtaniid čilgehusat nannejit albmáguoktá ášši. → De nye vitnenes forklaringer styrker de to mennenes sak.
 • (sme) Mun áiggun rehkenastit gallis mii leat dán háve. → Jeg skal regne ut hvor mange vi er denne gang.

Dates[edit]

 • (sme) Min ráhkis Ánne deavdá 10 jagi golggotmánu 10. beaivvi. → Vår kjære Ánne fyller 10 år 10. oktober.
 • (sme) FeFo stivra galgá 24. beaivve dán mánus mearridit maid barget áššiin. → FeFos styre skal bestemme den 24. denne måneden hva de gjør med saken.
 • {{test|sme|čakčamánu 7.b. 1854|7. september 1854}
 • (sme) cuoŋománu 15. b. lea → 15. april er det
 • (sme) Dat dáhpáhuvvá suoidnemánu loahpas. → Det skjer i slutten av juli.
 • (sme) Festivála lágiduvvo dán jagi suoidnemánu 1. beaivvi, nu go dábálaččat Bieskkenjárggas Kárášjogas. → Festivalen arrangeres dette året 1. juli, slik som vanligvis i Bieskkenjárga i Karasjok.
 • (sme) Festivála lágiduvvui mannan jagi suoidnemánu 1. beaivvi. → Festivalen ble arrangert siste året 1. juli.

Add infinitive marker[edit]

 • (sme) Mun lean heaitán borgguheames. → Jeg har sluttet å røyke.
 • (sme) Mus lea biergu vuoššat. → Jeg har kjøtt for å koke.
actually "til å koke"
 • (sme) Geahččaledje jeđđet min. → De prøvde å trøste oss.
 • (sme) Mun mannen olggos borgguhit. → Jeg gikk ut for å røyke.
 • (sme) Mun heiten borgguheames. → Jeg sluttet å røyke.
 • (sme) Mun lean hárjanan borgguhit. → Jeg har blitt vant til å røyke.
 • (sme) Sáhttá leat mielde nannemin boazodoalu ceavzima rašes guovllus. → Hun/han kan være med å styrke reindriftas overlevelse i et sårbar område.

MWE verbs[edit]

all lemq's should be able to move past subjects and adverbs
 • (sme) ovddasvástideigga soai → hadde de to ansvar for
or "de to hadde ansvar for"? (fragment...)
verbs with the pardef lemq-obj__verb in bidix should also be able to move past obj
 • (sme) Fuomášuhttit máná. → Gjøre barnet oppmerksom på.
from passive to reflexive
 • (sme) Čájehuvvui ahte bođii suovva olggos skuvllas. → Det viste seg at det kom røyk ut fra skolen.

Relative clauses[edit]

Agent construction[edit]

 • (sme) du čállin reivve → brev som du har skrevet
was: hadde skrevet. Shall be: har skrevet
 • (sme) Nuoraid čállin teavsttat sámegillii. → Tekster som ungdommene har skrevet på samisk.
etc.

Interjections[edit]

 • (sme) Buorre eahket. → God kveld.
 • (sme) Buorre beaivi. → God dag.
 • (sme) Bures boahtin. → Velkommen.


Lexical selection[edit]

orrut → 0:synes, 1:bo, 2:bli, 3:være[edit]

 • (sme) Doppe son orui vahku. → Der borte bodde hun/han ei uke.

adjectives[edit]

 • (sme) garra dálkki geažil → på grunn av dårlig vær

adpositions[edit]

 • (sme) Min álbmoga boahtteáigi lea ráđđehusa duohken. → Vårt folks framtid er avhengig av regjeringa.
 • (sme) Noaidi ii lean bovnna duohken. → Sjamanen var ikke bak tua.

Questions[edit]

 • (sme) Guldalat go don? → Lytter du?
 • (sme) In guldal → Jeg lytter ikke

vbser-drop[edit]

 • (sme) Vare mun doppe dahje son dáppe. → Gid jeg der borte eller hun/han her.
WORKS – Do we have to insert a verb?

Setningstilsvar vs advl/obj-setning[edit]

obj.setn
 • (sme) Máhtte muitalii ahte áddjá boahtá. → Máhtte fortalte at bestefar kommer.

leat → 0:være, 1:ha, 2:måtte[edit]

 • (sme) Mánát leat boahtán skuvlii. → Barna har kommet til skolen.

Miscellaneous[edit]

 • (sme) Leimmet nu boaittobealde ahte eat dárbbašan evakueret 1944 čakčat ja oruimet doppe olles áiggi. → Vi var så avsides at vi ikke behøvde å evakuere høsten 1944 og vi bodde der borte hele tida.
 • (sme) Muhto unnimusat okte lea skuvla geavahuvvon dasa ahte njulget hilbes nuoraid dan sadjái go sáddet sin skuvlaruktui. → Men minst en gang er skolen blitt brukt til det at vi retter på de viltre ungdommene i stedet for å sende dem til skolehjemmet.

Include name to the chunk[edit]

 • (sme) Mii váillahit dáidda- ja kulturoasi Hjertespråket guorahallamis. → Vi savner kunst- og kulturelementet i *Hjertespråket utredninga.
 • (sme) Álbmotskuvlla ja oahpaheaddjiseminára gaskasaš áigi. → Tida mellom folkeskole og lærerseminar.


Unknown[edit]

 • (sme) «Prosject» ávvuda vihtta jagi. → «*Prosject» feirer fem år.
 • (sme) «Prosject Z» ávvuda vihtta jagi. → «*Prosject z» feirer fem år.

Appositions[edit]

 • (sme) Eilif Andreas Aslaksen (53) lea bajásšaddan Deanus. → Eilif Andreas Aslaksen (53) har vokst opp i Tana.
 • (sme) Sámesearvvi jođiheaddji, Mikkel Eskil Mikkelsen, lea hui duhtavaš. → Sameforeningens leder, Mikkel Eskil Mikkelsen, er svært fornøyd.
 • (sme) Atná sámi árbevieru árvvus. → Hun/han anser samisk tradisjon som verdifull.


vaikko mii osv.
 • (sme) Lea ráfálaš ja seammás sáhttá vaikko mii dáhpáhuvvat. → Det er fredelig og samtidig kan hva som helst skje.


mii→hva som in certain contexts
 • (sme) Fuomášedje mii lea dáhpáhuvvamin. → De oppdaget hva som er i ferd med å skje.
mii→som
 • (sme) Seammás Bargiidbellodat lea sidjiide áidna bellodat mas lea sosialdemokráhtalaš ideologiija. → Samtidig er Arbeiderpartiet for dem det eneste partiet som har en sosialdemokratisk ideologi.


man→hvor before adj
 • (sme) Eadni muitalii man dehálaš dat lei ahte... → Mor fortalte hvor viktig det var at...
 • (sme) Maŋŋá go Máhttolokten doaibmagođii, de lea dát ruhtadoarjja jávkan. → Etter at Kunnskapsløftet begynte å fungere, så har dette tilskuddet forsvunnet.


 • (sme) su iežas → hennes/hans egen
fragments and such, many are probably wrong, just here to make sure it goes through without # or @ errors
 • (sme) eanan- ja luonddudoahpagiid → landskaps- og naturbegrep
 • (sme) munno → oss to
 • (sme) Ruvdnaprinseassa Märtha ja moai letne → Kronprinsesse Märtha og vi to er
 • (sme) Prinseassa Märtha ja earát → Prinsesse Märtha og andre
 • (sme) Märtha ja earát → Märtha og andre
 • (sme) galbmit → fryse til
 • (sme) Beavdi sirdui nuppi latnjii. → Bordet ble flyttet til det andre rommet.


 • (sme) Lei okta dehálaš erohus. → Det var en viktig forskjell.
 • (sme) Ánne ráhkada biepmu. → Ánne lager mat.
 • (sme) Dat lea sihke buorre ja heittot. → Det er både bra og dårlig.
 • (sme) 22 jahkásaš Tine Chris Mathisen fárrii áibbas okto máddin Sápmái. → 22 år gamle Tine Chris Mathisen flyttet helt alene sørfra til Sameland.
 • (sme) vuolgit lea suohtas. → å reise er morsomt.
 • (sme) Go Gonagas Olav buohccái 1990 giđa. → Da Kong Olav ble syk våren 1990.


 • (sme) juohke lágán geđggiiguin → med alle slags steiner
 • (sme) Lei unnán mii earuhii nuorra prinssa skuvlavázzima eará skuvlamánáin. → Det var lite som skilte den unge prinsens skolegang fra de andre skolebarnene.
work-in-progress, Pron N chunking
 • (sme) Sámi allaskuvla lea okta dain allaskuvllain. → Samisk høgskole er en av de høyskolene.
 • (1998-99) Utjamningsmeldinga.|(1998-99) Utjamningsmeldinga.
right-parens gets removed, fixed by patch http://bugs.apertium.org/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=89
 • (sme) Mii vurddiimet dálkki buorránit. → Vi ventet at været skulle bedres.
 • (sme) Suohkan lei positiiva juste nu guhkás go láhka geatnegahtii. → Kommunen var positiv nettopp så langt som loven pliktet.
 • (sme) Od.prp. nr. 41 1949 ja Od.prp. nr. 9 1951. Ja → Ot.prp. nr. 41 1949 og Ot.prp. nr. 9 1951. Og


MWE nouns
 • (sme) go dát ii leat suohkangeaidnu → når dette ikke er kommunal vei
dette/denne should both be ok here
pro insertion override
 • (sme) Lea nu guhkkin ahte eai mánát šat olle bohcco rádjái. → Det er så langt borte at barna ikke lenger når frem til reinen.
 • (sme) Lea nu guhkkin ahte eai mánát olle bohcco rádjái. → Det er så langt borte at barna ikke når frem til reinen.


 • (sme) Lea nu guhkkin ahte eai mánát olle bohcco rádjái doppe. → Det er så langt borte at barna ikke når frem til reinen der borte.