Morphology of Khalkha

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Noun classes[edit]

Normal[edit]

 • Nom: —
 • Acc: {I}{й}г
 • Gen: {г}{I}{й}н
 • Abl: {г}{A}{A}с
 • Dat: {а}д (with exceptional forms in т)
 • Pl: {н}{U}{U}д (with exceptional forms)

Added-n forms[edit]

 • Nom: —
 • Acc: {I}{й}г
 • Gen: н{I}{й}
 • Abl: н{A}{A}с
 • Dat: {а}нд
 • Pl: н{U}{U}д (with exceptional forms)

Archiphonemes and rules[edit]

 • definitions
Vow = и ү э ө а о у ы ;
NonVow = Alphabet - Vow ;
PalCons = г ж ш ;
 • {I} stuff
%{I%}:ы %{й%}:0 ;
%{I%}:и <=> :FrontVow [ :NonVow/:0 ]* _ ;
             :PalCons/:0 _ ;
%{I%}:0 <=>  :й/:0 _ ; ! нохойг, далайг
      :Vow/:0 _ ; ! хүүг, дүүг
     %{ң%}:/:0 _ ; ! үзэсгэлэнг, санг
н:0 <=> :й/:0 _ %{I%}: ;
%{й%}:й <=> %{I%}:и _ ;
 • {г} stuff
%{г%}:0
%{г%}:г <=> [ [ :Vow :Vow ] | %{ң%}: ]/:0 _ ;    ! дүүгийн, (нохойн), санг
                  :й/:0 _ %{А%}: ; ! дүүгээс, нохойгоос
 • {А} stuff
%{А%}:а
%{А%}:Vy <=> :Vx [ :NonVow/:0 ]* _ ;
       where Vx in [ ү э ө о ]
          Vy in [ э э ө о ]
       matched ;
%{А%}:э <=> .#. [ :NonVow/:0 ]* :и [ :NonVow/:0 ]* _ ;
 • {н} stuff

 • {а} stuff
%{а%}:0
%{а%}:Vy <=> :Vx [ :NonVow/:0 ]* [ :т | :д | :с ]/:0 _ ;
       where Vx in [ ү э ө а о у ]
          Vy in [ э э ө а о а ]
       matched ;
%{а%}:э <=> .#. [ :NonVow/:0 ]* :и [ :NonVow/:0 ]* [ :т | :д | :с ]/:0 _ ;
 • {U} stuff

{а} stuff[edit]

{а} doesn't surface[edit]

 • [ :Vow | {а}: ] :л _ :д
  • Vрш{а}л{а}д
  • Vж{а}л{а}д
 • [ :Vow | {а}: ] :н _ :д
  • {а}д
  • {а}н{а}д
 • :Cns _ :л [ :Vow | {а}: ]
  • Vрш{а}лV
  • {а}лV
  • {а}лV

{а} surfaces[edit]

 • :Cns _ [ :д | :в | :н | :л ] .#.
  • Vрш{а}л
  • {а}л
  • {а}л
  • Vлс{а}д
  • {а}д
  • {а}в
  • {а}в
  • {а}н

clusters with {а} inserted word finally[edit]

й в р л м н б д з ж ч г п т ц с ш х
й
в + + + + +
р + + +
л + + + + +
м + +
н + +
б + +
д + + + +
з + + +
ж + + + + + +
ч + + + + +
г + +
п
т + + + + +
ц + + +
с + + + +
ш + + + +
х + + + + +


another take at {а} stuff[edit]

{а}в inf[edit]

{а}х ger/aor[edit]

{а}д dat[edit]

cons example form
CV анги ангид
Куба Кубад
VV хүү хүүд
дүү дүүд
далай далайд
нохой нохойд
я/е/ю/ё үе үед
в сэдэв сэдэвт
р гэр гэрт
гар гарт
сар сард
л ажил ажилд
өгүүлэл өгүүлэлд
сургууль сургуульд
м ном номд
тойм тоймд
н
%{ң%} оюутан оюутанд
б
д хүүхэд хүүхдэд
з
ж
ч
г цаг цагт
хоног хоногд
п
т хот хотод
ц
с улс улсад
ш
х

{а}нд dat[edit]

cons example form
CV
VV
я/е/ю/ё
в
р
л
м
н
б
д
з
ж
ч
г
п
т
ц
с
ш
х