Macedonian and Bulgarian/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Simple syntax[edit]

 • (mk) Книгата е големата. → Книгата е голямата.
 • (mk) Книгата е на масата. → Книгата е на масата.
 • (mk) Оваа книга е голема. → Тази книга е голяма.
 • (mk) Книгата е на големата маса. → Книгата е на голямата маса.
 • (mk) Јас сум стар. → Аз съм стар.
 • (mk) Јас сум македонец. → Аз съм македонец.
 • (mk) мажот е убав. → мъжът е хубав.
 • (mk) мажон е убав. → мъжът е хубав.
 • (mk) мажов е убав. → мъжът е хубав.
 • (mk) твојот маж е тука. → твоят мъж е тук.
 • (mk) твојон маж е тука. → твоят мъж е тук.
 • (mk) твојов маж е тука. → твоят мъж е тук.

Prepositions[edit]

Pronouns[edit]

Personal[edit]

 • (mk) Јас сум тука. → Аз съм тук.
 • (mk) Ти си тука. → Ти си тук.
 • (mk) Тој е тука. → Той е тук.
 • (mk) Таа е тука. → Тя е тук.
 • (mk) Тоа е тука. → То е тук.
 • (mk) Она е тука. → Она е тук.
 • (mk) Ние сме тука. → Ние сме тук.
 • (mk) Вие сте тука. → Вие сте тук.
 • (mk) Тие се тука. → Те са тук.
 • (mk) да ти дам на тебе. → да ти дам на теб.
 • (mk) за нив. → за тях.


Demonstrative[edit]

 • (mk) Овој е тука. → Онзи е тук.
 • (mk) Таа е тука. → Тази е тук.
 • (mk) Тоа е тука. → Това е тук.
 • (mk) Тие се такви. → Тези са такива

Indefinite[edit]

некој (somebody), нешто (something)

 • (mk) нечија. → нечия.
 • (mk) неколкуто. → няколкото.
 • (mk) некаква. → някаква.


TODO: These below don´t work. There is some rule that makes them all take the indefinite form in Bulgarian. Find and fix.

 • (mk) неколку. → няколко.
 • (mk) неколкуто. → няколкото.
 • (mk) неколкуво. → няколкото.
 • (mk) неколкуно. → няколкото.
 • (mk) неколцина. → неколцина.
 • (mk) неколцината. → неколцината.
 • (mk) неколцинава. → неколцината.
 • (mk) неколцинана. → неколцината.

Interrogative[edit]

 • (mk) како. → как.
 • (mk) колку. → колко.
 • (mk) каква. → каква.
 • (mk) колкави. → какви.
 • (mk) кого. → кого.
 • (mk) кому. → кому.
 • (mk) зошто. → защо.
 • (mk) поради што. → защо.
 • (mk) што. → какво.
 • (bg) що. → што.
 • (bg) чия. → чија.

Possessive[edit]

 • (mk) твојата книга. → твоята книга.
 • (mk) книгата ти. → книгата ти.
 • (mk) неговите раце. → неговите ръце.
 • (mk) рацете му. → ръцете му.


Relative[edit]

кој (which), што (that), чиј (whose)

 • (mk) кога што. → когато.
 • (mk) каква што. → каквато.
 • (mk) чијашто. → чиято.
 • (mk) каква што. → каквато.
 • (mk) каде што. → където.
 • (mk) бидејќи. → защото.

Reflexive[edit]

 • (mk) Тој даде на себеси. → Той даде на себе си.
 • (mk) Тој даде својата книга. → Той даде своята книга.
 • (mk) Таа даде книгата си. → Тя даде книгата си.
 • (mk) Тоа се мие. → То се мие.
 • (mk) Она мие рацете си. → Тя мие ръцете си.
 • (mk) Она мие своите раце. → Тя мие своите ръце.

Universal / totalising[edit]

 • (mk) сена. → всичката.
 • (mk) секаква. → всякаква.
 • (mk) секого. → всекиго.

Negative[edit]

 • (mk) секаква. → всякаква.
 • (mk) ништо. → нищо.
 • (mk) николку. → николко.
 • (mk) николку. → николко.
 • (mk) никому. → никому.
 • (mk) никоја. → никоя.


Word order with clitics[edit]

 • (mk) му кажував на брат ми. → казвах му на брат ми.
 • (mk) да му кажам на брат ми. → да му кажа на брат ми.
 • (mk) ќе го охрабри. → ще го насърчи.

Nouns[edit]

Multiword[edit]

 • (mk) акционни планови → планове за действие
 • (mk) безбедносни сили → сили за сигурност
 • (mk) живина → домашна птица
 • (mk) несоработка → липса на сътрудничество
 • (mk) гасови со ефект на стаклена бавча → парникови газове
 • (mk) мандатор → кандидат за министър-председател
 • (mk) недвижност → недвижимо имущество
 • (mk) аквис → европейско законодателство
 • (mk) пресвртници → крайъгълни камъни
 • (mk) Рихтеровата скала → скалата на Рихтер
 • (mk) агенда → дневен ред
 • (mk) акционен план → план за действие
 • (mk) возило → превозно средство
 • (mk) животна средина → околна среда
 • (mk) затворска казна → лишаване от свобода
 • (mk) зелено светло → зелена светлина
 • (mk) извршен директор → изпълнителен директор
 • (mk) потерница → заповед за арест
 • (mk) потсекретар → заместник секретар
 • (mk) премин → граничен пункт
 • (mk) самит → среща на върха
 • (mk) физибилити студии → предпроектни проучвания


 • (bg) планове за действие → акционни планови
 • (bg) сили за сигурност → безбедносни сили
 • (bg) домашна птица → живина
 • (bg) липса на сътрудничество → несоработка
 • (bg) парникови газове → гасови со ефект на стаклена бавча
 • (bg) кандидат за министър-председател → мандатор
 • (bg) недвижимо имущество → недвижност
 • (bg) европейско законодателство → аквис
 • (bg) крайъгълни камъни → пресвртници
 • (bg) скалата на Рихтер → Рихтеровата скала
 • (bg) дневен ред → агенда
 • (bg) план за действие → акционен план
 • (bg) превозно средство → возило
 • (bg) околна среда → животна средина
 • (bg) лишаване от свобода → затворска казна
 • (bg) зелена светлина → зелено светло
 • (bg) изпълнителен директор → извршен директор
 • (bg) заповед за арест → потерница
 • (bg) заместник секретар → потсекретар
 • (bg) граничен пункт → премин
 • (bg) среща на върха → самит
 • (bg) предпроектни проучвания → физибилити студии

Noun phrases[edit]

Bare adjectives


Concordance adj+noun[edit]

 • (mk) нов аеродром → ново летище
 • (mk) новиот аеродром → новото летище
 • (mk) нови аеродроми → нови летища
 • (mk) новите аеродроми → новите летища
 • (bg) нови данни → нови податоци
 • (bg) новите данни → новите податоци
 • (bg) голямата стъпка → големиот чекор
 • (bg) нелегална контрабанда → нелегален шверц
 • (bg) бяла захар → бел шеќер
 • (bg) висок акциз → висока акциза
 • (bg) сериозен анализ → сериозна анализа
 • (bg) шведското посолство → шведската амбасада
 • (bg) честата употреба → честото користење
 • (bg) силната йена → силниот јен
 • (bg) зелена тревна площ → зелен тревник
 • (bg) зелената тревна площ → зелениот тревник
 • (bg) зелени тревни площи → зелени тревници
 • (bg) зелените тревни площи → зелените тревници
 • (mk) зелен тревник → зелена тревна площ
 • (mk) зелениот тревник → зелената тревна площ
 • (mk) зелениов тревник → зелената тревна площ
 • (mk) зеленион тревник → зелената тревна площ
 • (mk) зелени тревници → зелени тревни площи
 • (mk) зелените тревници → зелените тревни площи
 • (mk) зелениве тревници → зелените тревни площи
 • (mk) зеленине тревници → зелените тревни площи

мк->бг http://apertium.codepad.org/PdAOgaLg

бг->мк http://codepad.org/xRORf8ct


Concordance prn+noun[edit]

http://apertium.codepad.org/P4fYnuct

Questions[edit]

Numerals[edit]

 • (mk) еден. → един.
 • (mk) едната. → едната.
 • (mk) педесет. → петдесет.
 • (mk) девети. → девети.
 • (mk) деветти. → девети.
 • (mk) стотен. → стотен.
 • (mk) стоти. → стотен.

бг->мк

 • (bg) седемнадесети. → седумнаесетти.
 • (bg) седемнайсети. → седумнаесетти.
 • (bg) тринадесетте. → тринаесетте.
 • (bg) тринайсетте. → тринаесетте.


Verbs[edit]

to be[edit]

 • (bg) Чашата е на масата. → Чашата е на масата. :: The cup is on the table.
 • (bg) Небето е синьо. → Небото е сино. :: The sky is blue.
 • (bg) Виждал съм го. → :: I have seen him.
 • (bg) Вече бях ял. → Веќе бев јал. :: I had already eaten.
 • (bg) Ще сме свършили. → Ќе сме свршиле. :: We will have finished.
 • (bg) Щяхме да сме пристигнали. → :: We would have arrived.
 • (bg) Бил писал. → Бил пишувал. :: He reportedly has/had written.
 • (bg) Пишел е. → Пишувал е. :: He reportedly was writing.
 • (bg) Убит е. → Убиен е. :: He has been killed.
 • (bg) Беше убит. → Беше убиен. :: He had been killed.

Reflexives[edit]

 • (bg) мия се всяка сутрин → мијам се секое утро.
 • (bg) всяка сутрин се мия → секое утро се мијам.


Auxiliaries[edit]

 • (mk) Мора да одиш. → Трябва да отидеш.
 • (mk) Ова мора да помогне. → Това трябва да помогне.

Past participles[edit]

mk->bg[edit]

починат, починатиот, починатиов, починатион, почината, починатата, починатава, починатана, починато, починатото, починатово, починатоно, починати, починатите, починативе, починатине --> починал (tagging issue), починалия, починалия, починалия, починала, починалата, починалата, починалата, починало, починалото, починалото, починалото, починали, починалите, починалите, починалите


дал дала дало дале --> дал дала дало дали // прекинал прекинала прекинало прекинале --> спрял спряла спряло спрели // потпишал потпишала потпишало потпишале --> подписал подписала подписало подписали


даден дадениот дадениов даденион дадена дадената даденава даденана дадено даденото даденово даденоно дадени дадените дадениве даденине --> даден дадения дадения дадения дадена дадената дадената дадената дадено даденото даденото даденото дадени дадените дадените дадените

бг->мк[edit]

чел чела чело чели --> читал читала читало читале

челия челият челата челото челите --> читаниот читаниот читаната читаното читаните

Perfect[edit]

 • (mk) Јас ја имам прочитано книгата. → Аз съм я прочел книгата.

Tenses[edit]

Future in the past[edit]

 • (mk) ќе дојдеше. → щеше да дойде.
 • (bg) Ще съм платял. → Ќе сум плател.
 • (bg) Ще сме свършили. → Ќе сме свршиле.
 • (bg) Щях да пристигна. → Ќе пристигнев.
 • (mk) Ќе пристигнев. → Щях да пристигна.
 • (bg) да е дошъл. → да е дошол.

Past indefinite Минало неопределено време[edit]

 • (bg) Той е писал романи. → Тој пишувал романи.
 • (mk) Убиецот должел пари. → Убиеца дължал пари.
 • (mk) имам читано. → съм чел.
 • (mk) имаме читано. → сме чели.
 • (mk) имав читано. → бях чел.
 • (mk) имавте читано. → бяхте чели.
 • (mk) имал читано. → бил чел.
 • (mk) имала читано. → била чела.
 • (mk) имало читано. → било чело.
 • (mk) имале читано. → били чели.
 • (mk) немам читано. → не съм чел.
 • (mk) немаме читано. → не сме чели.
 • (mk) немав читано. → не бях чел.
 • (mk) немавте читано. → не бяхте чели.
 • (mk) немал читано. → не бил чел.
 • (mk) немала читано. → не била чела.
 • (mk) немало читано. → не било чело.
 • (mk) немале читано. → не били чели.
 • (bg) бил съм платил. → сум имал платено.
 • (bg) Той бил платил. → Тој имал платено.
 • (bg) Той е бил платил. → Тој имал платено.