Evaluation material for English to Afrikaans

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

The main article for this is Afrikaans to English.

Archimedes[edit]

Date: 22:57, 17 August 2007 (BST)
Word Error Rate (WER): 39.13 %
Position-independent word error rate (PER): 30.43 %

English
Archimedes of Syracuse was an ancient Greek mathematician, physicist and 
engineer. Although little is known of his life, he is regarded as one of the leading scientists 
in classical antiquity. In addition to making discoveries in the fields of mathematics and geometry, he is 
credited with producing machines that were well ahead of their time. 

He laid the foundations of hydrostatics, and explained the principle of the lever, the device 
on which mechanics is based. His early advances in calculus included the first known 
summation of an infinite series with a method that is still used today. The historians of Ancient Rome 
showed a strong interest in Archimedes and wrote accounts of his life and works, while the relatively 
few copies of his treatises that survived through the Middle Ages were an influential source of ideas for 
scientists during the Renaissance.
Apertium
Archimedes van Syracuse was ’n antiek Griekse wiskundige, fisikus en 
ingenieur. Alhoewel min is ken van sy lewe, hy is aansien as een van die leidende wetenskaplikes 
in klassieke oudheid. Benewens maak ontdekkings in die veld van wiskunde en meetkunde, hy is 
krediteer met produseer masjiene dat was voor van hul tyd.

Hy het gelê die fondamente van hidrostatika, en verklaar die beginsel van die hefboom, die toestel 
waarop werktuigkundiges is gebaseer. Sy vroeg naderkoms in analise sluit die eerste bekende 
samevatting van ’n oneindige reeks met ’n metode dat is nog gebruik vandag. Die geskiedkundiges 
van Antieke Rome toon ’n sterke belangstelling in Archimedes en skryf rekeninge van sy lewe en 
werk, terwyl die relatief min kopieë van sy verhandelings dat oorlewe deur die Middel Ouderdomme 
was ’n invloedryke bron van idees vir wetenskaplikes tydens die Renaissance.
Post-editted
Archimedes van Syracuse was ’n antieke Griekse wiskundige, fisikus en 
ingenieur. Alhoewel min oor sy lewe bekend is, word hy beskou as een van die leidende wetenskaplikes 
in die klassieke oudheid. Benewens sy ontdekkings in die veld van wiskunde en meetkunde, word hy 
ook gekrediteer met die produsering van masjiene wat hul tyd vooruit was.

Hy het die fondamente van hidrostatika gelê en die beginsel van die hefboom verklaar, die toestel 
waarop meganika gebaseer is. Sy vroeë vorderings in kalkulus sluit in die eerste bekende samevatting 
van ’n oneindige reeks, met ’n metode wat vandag gebruik word. Die geskiedkundiges van Antieke Rome 
het ’n sterk belangstelling in Archimedes getoon en verslae van sy lewe en werk geskryf, terwyl die 
relatief min kopieë van sy verhandelings wat deur die Middeleeue oorleef het ’n invloedryke bron 
van idees was vir wetenskaplikes tydens die Renaissance.

Afghanistan[edit]

Date: 13:51, 22 August 2007 (BST)
Word Error Rate (WER): 40.29 %
Position-independent word error rate (PER): 30.22 %

English
Afghanistan is a culturally mixed nation, between the East and the West, and has been ancient focal 
point of trade and migration. It has an important geostrategical location, connecting South Asia, Central Asia and
Middle East together. During its long history, the land has seen various invaders and conquerors, while on the 
other hand, local entities invaded the surrounding vast regions to form empires to themselves. Ahmad Shah Durrani 
created a large empire in the middle of the eighteenth century, with its capital at Kandahar. Subsequently, most of
its territories were given to former neighboring countries. In the 19th century, Afghanistan became a buffer state 
in "The Great Game" played between the British Empire and Russian Empire. On 19 August, 1919, following the third 
Anglo-Afghan war, the country regained full independence from the United Kingdom over its foreign affairs.
Apertium
Afghanistan is ’n kultureel gemengde nasie, tussen die Oost en die West, en hê het gewees antieke middelpunt van 
handel en migrasie. Dit hê ’n belangrik geostrategiese lokasie, verbind Suid Asië, Sentrale Asië en Midde-Ooste 
saam. Tydens sy lang geskiedenis, die land hê het gesien verskeie indringers en verowerare, terwyl aan die ander 
kant, plaaslike entiteite invaded die omliggende uitgestrek streke na vorm ryke na hulleself. Ahmad Shah Durrani 
skep ’n groot ryk in die middel van die agtiende eeu, met sy hoofstad by Kandahar. Vervolgens, meeste van sy 
gebiede was gee na voormalige nabygeleë lande. In die 19th eeu, Afganistan word ’n bufferstaat in Die Groot 
Wedstryd het gespeel tussen die Britse Ryk en Russiese Ryk. Op 19 Augustus, 1919, volg die derde Anglo-Afghan 
oorlog, die land herwin vol onafhanklikheid uit die Verenigde Koninkryk oor sy uitlandse sake.
Post-editted
Afghanistan is ’n kultureel gemengde nasie, tussen die Ooste en die Weste, en was die antieke middelpunt van 
handel en migrasie. Dit het ’n belangrike geostrategiese ligging, deurdat dit Suid-Asië, Sentraal-Asië en die 
Midde-Ooste saam verbind. Tydens sy lang geskiedenis het die land verskeie indringers en veroweraars gesien, 
terwyl, aan die ander kant, plaaslike entiteite die omliggende, uitgestrek streke ingeval het om self ryke te vorm. 
Ahmad Shah Durrani het ’n groot ryk in die middel van die agtiende eeu geskep, met sy hoofstad by Kandahar. 
Vervolgens was meeste van sy gebiede afgestaan aan voormalige nabygeleë lande. In die 19de eeu het Afganistan ’n 
bufferstaat geword in Die Groot Spel, wat gespeel was tussen die Britse Ryk en Russiese Ryk. Op 19 Augustus 1919, 
ná die derde Anglo-Afghaanse oorlog, herwin die land volle onafhanklikheid van die Verenigde Koninkryk oor sy 
buitelandse sake.

Josip Broz Tito[edit]

Date: 12:59, 29 August 2007 (BST)
Word Error Rate (WER): 27.27 %
Position-independent word error rate (PER): 21.49 %

English
Josip Broz Tito (7 May 1892 - 4 May 1980) was the leader of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia from 1945 
until his death. During World War II, Tito organized the anti-fascist resistance movement known as the Yugoslav 
Partisans. Later he was a founding member of Cominform but resisted Soviet influence (see Titoism), and became one 
of the founders and promoters the Non-Aligned Movement. He died on 4 May 1980 in Ljubljana.

He was born in Kumrovec, Croatia, then part of Austria-Hungary, the seventh child of Franjo and Marija Broz. His 
father, Franjo Broz, was a Croat, while his mother Marija was a Slovenian. He was drafted into the Austro-Hungarian
Army and fought in World War I. After the war he joined the Communist Party of Yugoslavia and became involved with
the trade union movement. After Nazi Germany invaded Yugoslavia during World War II, Tito lead the Yugoslav 
anti-fascist resistance movement, known as the Partisans.

The Partisans were eventually victorious over both the Germans and the nationalist Serb Chetniks. After the war, 
Tito was initially close to the Soviet Union, as a member of the Informbiro, but in 1948 broke with Stalin over 
economic independence. He was one of the founding members of the Non-Aligned Movement in 1961, along with Gamal 
Nasser of Egypt, Jawaharlal Nehru of India, Sukarno of Indonesia, and Kwame Nkrumah of Ghana. He died in 1980 in 
Ljubljana, three days before his 88th birthday.
Apertium
Josip Broz Tito (7 Mei 1892 - 4 Mei 1980) was die leier van die Sosialities Federale Republiek van Joego-Slawië 
uit 1945 tot sy dood. Tydens Tweede wêreldoorlog, Tito reël die anti-fascistiese versetbeweging het geken as die
Joego-Slawies Partisans. Later hy was ’n stig lid van Cominform maar teensit Sowjetse invloed (sien Titoïsme), en
word een van die stigters en voorstanders die Organisasie van Nie-gebonde Lande. Hy sterf op 4 Mei 1980 in 
Ljubljana.

Hy was het gebaar in Kumrovec, Kroasië, dan deel van Oostenryk-Hongarye, die sewende kind van Franjo en Marija 
Broz. Sy pa, Franjo Broz, was ’n Croat, terwyl sy ma Marija was ’n Slovenian. Hy was het *drafted in die 
Austro-Hongaarse Ler en het *fought in Eerste wêreldoorlog. Na die oorlog hy *joined die Kommunistiese Party van 
Joego-Slawië en word het gebetrokke met die vakbond beweging. Na Nazi Duitsland invaded Joego-Slawië tydens Tweede 
wêreldoorlog, Tito lei die Joego-Slawiese anti-fascistiese versetbeweging, het geken as die Partisans.

Die Partisans was gevolglik seëvierend oor altwee die Duits en die nasionalisties Serb Chetniks. Na die oorlog, 
Tito was aanvanklik *close na die Sowjetunie, as ’n lid van die Informbiro, maar in 1948 breek met Stalin oor 
ekonomiese onafhanklikheid. Hy was een van die stig lid van die Organisasie van Nie-gebonde Lande in 1961, saam met
Gamal Nasser van Egipte, Jawaharlal Nehru van Indië, Sukarno van Indonesië, en Kwame Nkrumah van Ghana. Hy sterf in
1980 in Ljubljana, drie dae voor sy 88th verjaarsdag.
Post-editted
Josip Broz Tito (7 Mei 1892 - 4 Mei 1980) was die leier van die Sosialistiese Federale Republiek van Joego-Slawië 
van 1945 tot sy dood. Tydens die Tweede Wêreldoorlog, het Tito die anti-fascistiese versetbeweging bekend as die 
Joego-Slawiese Partisane georganiseer. Later hy was ’n stigtende lid van Cominform, maar sit hy Sowjetse invloed 
teen (sien Titoïsme), en word een van die stigters en voorstanders die Organisasie van Nie-gebonde Lande. Hy sterf 
op 4 Mei 1980 in Ljubljana.

Hy was gebore in Kumrovec, Kroasië, toe deel van Oostenryk-Hongarye, die sewende kind van Franjo en Marija Broz. Sy
pa, Franjo Broz, was ’n Kroaat, terwyl sy ma, Marija, ’n Sloween was. Hy was opgeroep in die Oostenrykse-Hongaarse
Leër en het geveg in die Eerste Wêreldoorlog. Na die oorlog hy aangesluit by die Kommunistiese Party van 
Joego-Slawië en het betrokke geword met die vakbondbeweging. Na Nazi Duitsland Joego-Slawië tydens die Tweede 
Wêreldoorlog ingeval het, het Tito die Joego-Slawiese anti-fascistiese versetbeweging gelei, wat bekend was as die 
Partisane.

Die Partisans was uiteindelik seëvierend oor altwee die Duitsers en die nasionalisties Serwiese Chetniks. Na die 
oorlog, was Tito aanvanklik geheg aan die Sowjetunie, as ’n lid van die Informbiro, maar in 1948 beëindig hy sy 
verhouding met Stalin oor ekonomiese onafhanklikheid. Hy was een van die stigtende lede van die Organisasie van 
Nie-gebonde Lande in 1961, saam met Gamal Nasser van Egipte, Jawaharlal Nehru van Indië, Sukarno van Indonesië, en 
Kwame Nkrumah van Ghana. Hy sterf in 1980 in Ljubljana, drie dae voor sy 88ste verjaarsdag.

Partisans[edit]

Date: 15:00, 8 September 2007 (BST)
Word Error Rate (WER): 33.50 %
Position-independent word error rate (PER): 22.50 %

English
The Partisans were the communist resistance movement engaged in the fight against the Axis forces in the Balkans 
during the Second World War, in the very beginning of the war alongside rival Chetniks, the Yugoslav People's 
Liberation War.

The occupying forces instituted such severe burdens on the local populace (in certain instances the army of Nazi 
Germany would hang or shoot indiscriminately, including women, children and the elderly, up to 100 local 
inhabitants for every one Wehrmacht soldier killed) that the Partisans came not only to enjoy widespread support 
but for many were the only option for survival.

The Partisans and the People's Liberation Army fought a guerrilla campaign which enjoyed gradually increased levels
of support among the population. People's committees were organised to act as civilian governments in liberated 
areas of the country, and even limited arms industries were established.

At the very beginning, partisan forces were relatively small, poorly armed and without any infrastructure. But they
had two major advantages over other military and paramilitary formations in the former Yugoslavia.

The first and most immediate was a small but valuable cadre of Spanish Civil War veterans who, unlike anyone else 
at the time, had some experience with modern war fought in circumstances quite similar to those in the Second World
War in Yugoslavia.

Another, which became apparent in later stages of war, was in Partisans being founded on communist ideology rather 
than ethnicity. Therefore Partisans could expect at least some levels of support in almost any corner of the 
country, unlike other paramilitary formations limited to territories with Croat or Serb majority. This allowed 
their units to be more mobile and fill their ranks with larger pool of potential recruits.

Occupying and quisling forces were quite aware of the Partisan problem, and tried to solve it in seven major 
anti-partisan offensives. The biggest were combined by Wehrmacht, the SS, Fascist Italy, Ustaše, Chetniks and 
Bulgarian forces. 

Yugoslavia was one of the two European countries that were liberated by its own communist forces during the Second 
World War, with the assistance and active participation of the Soviet regime (the other one being Albania with the 
aid of Yugoslavia). It received support from both Western Allies and the Soviet Union, and at the end of the war no
foreign troops were stationed on its land.
Apertium
Die Partisane was die kommunistiese weerstandsbeweging het in die geveg gebetrokke teen die Spilmoondhede magte in 
die Balkan tydens die Tweede wêreldoorlog, reg aan die begin van die oorlog langs mededingende Tsjetniek, die 
Joego-Slawiese Mense se Bevryding Oorlog.

Die besettende magte het sulke erg laste geinstel op die plaaslike bevolking (in sekere gevalle die weermag van 
Nazi Duitsland sou hang of skiet sonder onderskeid, insluitende vroue, kinders en die bejaard, tot en met 100 
plaaslike inwoners vir elke een Wehrmacht soldaat het vermoor) dat die Partisane het gekom nie net na geniet 
wydverspreide ondersteuning maar vir baie was die enigste opsie vir oorlewing.

Die Partisane en die Mense se Bevryding Weermag het ’n guerrilla veldtog geveg wat het gegeniet geleidelik 
verhoogde vlakke van ondersteuning tussen die bevolking. Mense se komitees was georganiseer na optree as burgerlike
regerings in bevryde gebiede van die land, en selfs beperkte wapenindustrie was gevasstel.

Heel aan die begin, partisaanse magte was relatief klein, sleg het bewapen en sonder enige infrastruktuur. Maar 
Hulle het gehê twee belangrik voordele oor ander militêre en half-militêre formasies in die voormalige 
Joego-Slawië.

Die eerste en mees dadelik was ’n kleine maar waardevolle kader van Spaanse Burgerlike Oorlog veterane wie, 
verskillend enigiemand anders by die keer, het gehê sommige ervaring met moderne oorlog het in omstandighede geveg 
taamlik eenders na daardie in die Tweede wêreldoorlog in Joego-Slawië.

’n ander, wat het geword blykbaar in later verhoog van oorlog, was in Partisane wees op kommunistiese ideologie 
gestig liewer as etnisiteit. Daarom Partisane kon verwag ten minste sommige vlakke van ondersteuning in omtrent 
enige vasvra van die land, verskillend ander half-militêre formasies het na gebiede gebeperk met Kroaat of Serwiër 
meerderheid. Dit het gelaat hul eenhede na wees meer mobiel en vul hul gelid met groot poel van potensiale rekrute.

Besettende en quisling magte was taamlik bewus van die Partisaanse probleem, en het geprobeer na oplos Dit in sewe 
belangrik antipartisaanse aanvalle. Die groot was gekombineer deur Wehrmacht, die SS, Fascistiese Italië, Ustaše, 
Tsjetniek en Bulgaarse magte. 

Joego-Slawië was een van die twee Europese lande dat was gebevry deur sy eie kommunistiese magte tydens die Tweede 
wêreldoorlog, met die bystand en aktiewe deelneming van die Sowjetse regime (die ander een wees Albanië met die 
help van Joego-Slawië). Dit het ondersteuning bekom uit beide Westelik Bondgenote en die Sowjetunie, en op die 
einde van die oorlog geen buitelandse troepe was gestasioneer op sy land.
Post-editted
Die Partisane was die kommunistiese weerstandsbeweging betrokke in die geveg teen die Spilmoondhede magte in die 
Balkan tydens die Tweede Wêreldoorlog, reg aan die begin van die oorlog langs mededingende Tsjetnieke, die 
Joego-Slawiese Mense se Bevrydingsoorlog.

Die besettende magte het sulke erge laste op die plaaslike bevolking ingestel (in sekere gevalle sou die weermag 
van Nazi-Duitsland sonder onderskeid hang of skiet, insluitende vroue, kinders en die bejaardes, tot en met 100 
plaaslike inwoners vir elke een Wehrmacht-soldaat wat vermoor is) dat die Partisane naderhand nie net wydverspreide 
ondersteuning geniet het nie, maar vir baie die enigste opsie was vir oorlewing.

Die Partisane en die Mense se Bevrydingsweermag het ’n guerrilla veldtog geveg wat geleidelik verhoogde vlakke van 
ondersteuning tussen die bevolking geniet het. Mense se komitees was georganiseer om op te tree as burgerlike 
regerings in bevryde gebiede van die land, en selfs beperkte wapenindustrieë was gestig.

Heel aan die begin, was partisaanse magte relatief klein, sleg bewapen en sonder enige infrastruktuur. Maar hulle 
het twee belangrike voordele oor ander militêre en half-militêre formasies in die voormalige Joego-Slawië gehad.

Die eerste en mees dadelike was ’n klein maar waardevole kader van Spaanse Burgeroorlog veterane wat, anders as 
enigiemand anders in die tyd, sommige ervaring met moderne oorlog wat in omstandighede taamlik eenders aan daardie 
in die Tweede wêreldoorlog in Joego-Slawië gehad het.

’n Ander, wat in latere stadiums van die oorlog duidelik geword het, was dat Partisane gestig was volgens 
kommunistiese ideologie eerder as etnisiteit. Daarom kon Partisane ten minste sommige vlakke van ondersteuning in 
omtrent enige hoek van die land verwag, anders as ander half-militêre formasies wat tot gebiede met Kroaat- of 
Serwiër-meerderheid beperk was. Dit het hul eenhede toegelaat om meer mobiel te wees en hul geledere met 'n groter 
poel van potensiale rekrute te vul.

Besettende en quisling magte was taamlik bewus van die Partisaanse probleem, en het probeer om dit in sewe 
belangrike, antipartisaanse aanvalle op te los. Die grootste was gekombineer deur Wehrmacht, die SS, Fascistiese 
Italië, Ustaše, Tsjetnieke en Bulgaarse magte. 

Joego-Slawië was een van die twee Europese lande wat bevry was deur sy eie kommunistiese magte tydens die Tweede 
Wêreldoorlog, met die bystand en aktiewe deelneming van die Sowjetse regime (die ander een was Albanië met die hulp
van Joego-Slawië). Dit het ondersteuning bekom uit beide Westelike Bondgenote en die Sowjetunie, en op die einde 
van die oorlog was geen buitelandse troepe op sy land gestasioneer nie.

Battle of Normandy[edit]

Date: 10:48, 9 November 2007 (UTC)
Word Error Rate (WER): 32.55 %
Position-independent word error rate (PER): 25.00%

English
The Battle of Normandy, (codename: Operation Overlord), was the Allied invasion of Normandy, part of the Normandy 
Campaign. It began on 6 June 1944 (commonly known as D-Day), and is held to end on 30 June, 1944, with Operation 
Cobra. As of 2007, Operation Overlord remains the largest seaborne invasion in history, involving over 156,000 
troops crossing the English Channel from England to Normandy. Operation Neptune was the codename given to the 
initial naval assault phase of Operation Overlord; its mission, to gain a foothold on the continent.

Allied land forces that saw combat in Normandy on D-Day itself came from Canada, the United Kingdom and the United
States of America. Substantial Free French and Polish forces also participated in the battle after the assault 
phase, and there were also contingents from Belgium, Czechoslovakia, Greece, the Netherlands, and Norway. Other 
Allied nations participated in the naval and air forces.

The Normandy invasion began with overnight parachute and glider landings, massive air attacks, naval bombardments,
and an early morning amphibious phase began on 6 June. The "D-Day" forces deployed from bases along the south 
coast of England, the most important of these being Portsmouth.

Apertium
Die Slag van Normandië, (kodenaam: Operasie Overlord), was die Geallieerde inval van Normandië, deel van die 
Normandië Veldtog. Dit het begin op 6 Junie 1944 (in die algemeen het geken as D-Dag), en is gehou na eindig op 
30 Junie, 1944, met Operasie Kobra. Met die ingang van 2007, Operasie Overlord bly die grootste oorsese inval in 
geskiedenis, om te betrokke oor 156,000 troepe om te kruis die Engelse Kanaal uit Engeland na Normandië. Operasie 
Neptune was die kodenaam het gegee na die aanvanklike vlote bestorming fase van Operasie Overlord; sy missie, na 
behaal ’n vastrapplek op die vasteland.

Geallieerde land kragte dat saag bestry in Normandië op D-Dag self het uit Kanada gekom, die Verenigde Koninkryk 
en die Verenigde State van Amerika. Wesenlik Vrye Franse en Poolse kragte ook het in die geveg gedeelneem nadat 
die bestorming fase, en daar was ook kontingente uit België, Tsjeggo-Slowakye, Griekeland, die Nederland, en 
Noorweë. Ander Geallieerde nasies het gedeelneem in die vloot en lug kragte.

Die Normandië inval het gebegin met oornag valskerm en swewer landings, massiewe lug aanvalle, vlote 
bombarderings, en ’n vroeë oggend amfibiese fase het gebegin op 6 Junie. Die "D-Dag" kragte het uit basisse 
ontplooi mee die suide kus van Engeland, die mees vernaam van hierdie om te wees Portsmouth.
Post-editted
Die Slag van Normandië, (kodenaam: Operasie Overlord), was die Geallieerde inval van Normandië, deel van die 
Normandië Veldtog. Dit het begin op 6 Junie 1944 (in die algemeen bekend as D-Dag), en is gehou om te eindig op 30
Junie, 1944, met Operasie Kobra. Met die ingang van 2007, Operasie Overlord bly die grootste oorsese inval in 
geskiedenis, met meer as 156,000 troepe betrokke in die kruising van die Engelse Kanaal van Engeland na Normandië.
Operasie Neptune was die kodenaam gegee aan die aanvanklike vlootbestormingfase van Operasie Overlord; sy missie,
om ’n vastrapplek op die vasteland te kry. 

Geallieerde landmagte wat geveg in Normandië op D-Dag self gesien het, het uit Kanada, die Verenigde Koninkryk en 
die Verenigde State van Amerika gekom. Wesenlike Vrye Franse en Poolse magte ook het in die geveg deelgeneem na 
die bestormingfase en daar was ook kontingente uit België, Tsjeggo-Slowakye, Griekeland, Nederland en Noorweë. 
Ander Geallieerde nasies het deelgeneem in die vloot- en lugmagte. 

Die Normandiese inval het begin met oornag valskerm- en swewerlandings, massiewe lugaanvalle, vlootbombarderings, 
en ’n vroeë-oggend amfibiese fase wat begin het op 6 Junie. Die "D-Dag"-magte het uit basisse ontplooi langs die 
suidkus van Engeland, die mees vername van hierdie was Portsmouth.

Machine translation[edit]

Date: 00:11, 10 November 2007 (UTC)
Word Error Rate (WER): 38.64 %
Position-independent word error rate (PER): 26.14 %

English
Machine translation, sometimes referred to by the acronym MT, is a sub-field of computational linguistics that 
investigates the use of computer software to translate text or speech from one natural language to another. At its
basic level, MT performs simple substitution of words in one natural language for words in another. Using corpus 
techniques, more complex translations may be attempted, allowing for better handling of differences in linguistic 
typology, phrase recognition, and translation of idioms, as well as the isolation of anomalies.
Apertium
Outomatiese vertaling, soms het verwys na deur die akroniem MT, is ’n sub-veld van rekenaarlinguistiek dat 
ondersoek die gebruik van rekenaar sagteware na vertaal teks of toespraak uit een naturale taal na ’n ander. By 
sy basiese vlak, MT verrig eenvoudige vervanging van woorde in een naturale taal vir woorde in ’n ander. om te 
Gebruik liggaam tegnieke, meer komplekse vertalings mag is geprobeer, om te laat vir beter om te hanteer van 
onenighede in linguïstiese tipologie, frase uitkenning, en vertaling van idioom, asook die afsondering van 
onreëlmatighede.
Post-editted
Outomatiese vertaling, waarna soms verwys word met die akroniem MT, is ’n sub-veld van rekenaarlinguistiek wat die
gebruik van rekenaar sagteware ondersoek om teks of spraak uit een natuurlike taal na ’n ander te vertaal. Op ’n 
basiese vlak, verrig MT eenvoudige vervanging van woorde in een natuurlike taal met woorde in ’n ander. Met die 
gebruik van liggaam tegnieke, mag meer komplekse vertalings probeer word, wat toelaat vir beter hantering van 
verskille in linguïstiese tipologie, frase uitkenning, en vertaling van idioom, asook die afsondering van 
onreëlmatighede.

Russian Empire[edit]

English
The Russian Empire (Modern Russian: Российская империя, translit: Rossiyskaya Imperiya) was a state that existed 
from 1721 until the Russian Revolution of 1917. It was the successor to the Tsardom of Russia, and the predecessor 
of the Soviet Union. It was one of the largest empires the world had seen. At one point in 1866, it stretched from 
eastern Europe, across northern Asia, and into North America. At the beginning of the 19th century, Russia was the 
largest country in the world, extending from the Arctic Ocean to the north to the Black Sea on the south, from the 
Baltic Sea on the west to the Pacific Ocean on the east. Across this vast realm were scattered the Tsar's 150 
million subjects, from poor, illiterate peasants to the noble families of great wealth. Its government, ruled by 
the Tsar, was one of the last absolute monarchies left in Europe.

The Russian Empire was a natural successor to the Tsardom of Muscovy. Though the empire was only officially 
proclaimed by Tsar Peter I following the Treaty of Nystad (1721), some historians would argue that it was truly 
born when Peter acceeded to the throne in early 1682.

The administrative boundaries of European Russia, apart from Finland, coincided broadly with the natural limits of 
the East-European plains. In the North it met the Arctic Ocean; the islands of Novaya Zemlya, Kolguyev and Vaigach 
also belonged to it, but the Kara Sea was reckoned to Siberia. To the East it had the Asiatic dominions of the 
empire, Siberia and the Kyrgyz steppes, from both of which it was separated by the Ural Mountains, the Ural River 
and the Caspian Sea — the administrative boundary, however, partly extending into Asia on the Siberian slope of the
Urals. To the South it had the Black Sea and Caucasus, being separated from the latter by the Manych depression, 
which in Post-Pliocene times connected the Sea of Azov with the Caspian. The West boundary was purely conventional:
it crossed the peninsula of Kola from the Varangerfjord to the Gulf of Bothnia; thence it ran to the Kurisches 
Haff in the southern Baltic, and thence to the mouth of the Danube. From the Danube, it took a great circular sweep
to the West to embrace Poland, and separating Russia from Prussia, Austrian Galicia and Romania.
Apertium
Die Russiese Ryk (Moderne Russies: Российская империя, translit: Rossiyskaya Imperiya) was ’n toestand dat het 
bestaan uit 1721 tot by die Russiese Omwenteling van 1917. Dit was die opvolger na die Tsaredom van Rusland, en die
voorganger van die Sowjetunie. Dit was mens van die grootste ryke die wêreld het gesien. By een punt in 1866, dit 
het uit oostelike Europa gerek, oor noordelike Asië, en in Noord-Amerika. By die begin van die 19de eeu, Rusland 
was die grootste land in die wêreld, strek uit die Noordpool Oseaan na die noord na die Swart See op die suide, uit
die Oossee op die wes na die Stille oseaan op die oos. Oor hierdie uitgestrekte ryk was die Tsaar se gestrooi 150 
miljoen onderwerpe, uit arm, ongeletterde plattelanders na die edelmoedig families van groot rykdom. Sy regering, 
het deur die Tsaar geregeer, was mens van die laaste absolute monargies het in Europa verlof.

Die Russiese Ryk was ’n natuurlike opvolger na die Tsaredom van Muscovy. Hoewel die ryk was net amptelik het deur 
Tsaar geafkondig Peter I volg die Verdrag van Nystad (1721), sommige geskiedkundiges sou stry dat dit was werklik 
gebore wanneer Peter het na die troon geopvolg in vroeg 1682.

Die administratiewe grense van Europese Rusland, ongeag Finland, het gesaamval breedweg met die natuurlike limiete 
van die Oos-Europese vlaktes. In die Noorde dit het die Noordpool vergader Oseaan; die eilande van Novaya Zemlya, 
Kolguyev en Vaigach ook het behoort aan dit, maar die Kara See was na Siberië gereken. Na die ooste dit het die 
Asiatiese heerskappye gehê van die ryk, Siberië en die Kirgisiese steppe, uit altwee van wat dit was deur die 
Oeralgebergte geskei, die Oeral Rivier en die Kaspiese See — die administratiewe grens, egter, gedeeltelik strek in
Asië op die Siberiese hang van die Oeralgebergte. Na die Suide dit het die Swart See gehê en Kaukasië, is geskei 
uit die laasgenoemd deur die Manych laagte, wat in Pos-Pliocene tye het die See verbind van Azow met die Kaspiese 
See. Die Wese grens was suiwer konvensioneel: dit het die skiereiland gekruis van Kola uit die Varangerfjord na die
Golf van Bothnië; wandaar dit het gestrek na die Kurisches Haff in die suidelike Oossee, en wandaar na die mond 
van die Donau. Uit die Donau, dit het geneem ’n groot sirkelvormige stryk na die Wes om te omhels Pole, en skei 
Rusland uit Pruise, Oostenrykse Galisië en Roemenië.
Post-editted
Die Russiese Ryk (Moderne Russies: Российская империя, translit: Rossiyskaya Imperiya) was ’n staat wat bestaan van
1721 tot teen die Russiese Revolusie van 1917. Dit was die opvolger na die Tsaardom van Rusland, en die voorganger
van die Sowjetunie. Dit was een van die grootste ryke wat die wêreld gesien het. By een punt in 1866, het dit uit 
oostelike Europa gerek, oor noordelike Asië, en tot in Noord-Amerika. By die begin van die 19de eeu, was Rusland 
die grootste land in die wêreld, strekkend van die Arktiese Oseaan na die noorde na die Swart See aan die suide, 
van die Oossee aan die weste na die Stille oseaan aan die ooste. Oor hierdie uitgestrekte ryk was die Tsaar se 150 
miljoen onderdane gestrooi, van arm, ongeletterde plattelanders na die edelmoedige families van groot rykdom. Sy 
regering, geregeer deur die Tsaar, was een van die laaste absolute monargieë oor in Europa .

Die Russiese Ryk was ’n natuurlike opvolger aan die Tsaardom van Moskou. Hoewel die ryk slegs amptelik deur Tsaar 
Pieter I na die Verdrag van Nystad (1721) geproklameer was, sommige geskiedkundiges sou stry dat dit werklik gebore
was wanneer Pieter na die troon opgevolg het in vroeg 1682.

Die administratiewe grense van Europese Rusland, apart van Finland, het breedweg met die natuurlike limiete van die
Oos-Europese vlaktes saamgeval. In die Noorde het die die Arktiese Oseaan ontmoet; die eilande van Nowaja Semlja, 
Kolgoejew en Wajatsj het ook aan dit behoort, maar die Kara See was tot Siberië gereken. Na die ooste het dit die 
Asiatiese heerskappye van die ryk gehad, Siberië en die Kirgisiese steppe, waarvan beide van dit deur die 
Oeralgebergte, die Oeralrivier en die Kaspiese See geskei was — die administratiewe grens, het egter gedeeltelik 
gestrek tot in Asië op die Siberiese hang van die Oeralgebergte. Na die Suide dit het die Swart See gehad en 
Kaukasië, geskei van die laasgenoemde deur die Manitsj-laagte, wat in Post-Plioseense tye die See van Asow met die 
Kaspiese See verbind het. Die Westelike grens was suiwer konvensioneel: dit het die skiereiland van Kola gekruis 
van die Varangerfjord tot die Golf van Botnië; daarvandaan het dit gestrek na die Kurisches Haff in die suidelike 
Oossee, en daarvandaan na die mond van die Donau. Uit die Donau, dit het ’n groot sirkelvormige swaai na die Weste 
geneem om Pole te omhels, en Rusland van Pruise, Oostenrykse Galisië en Roemenië te skei.