Bulgarian and Russian/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Simple syntax[edit]

 • (ru) Чашка большая. → Чашата е голямата. :: The cup is big.
 • (ru) Чашка на столе. → Чашата е на масата. :: The cup is on the table.
 • (ru) Эта чашка большая. → Тази чаша е голяма. :: The cup is on the table.
 • (ru) Небо синее. → Небото е сино. :: The sky is blue.
 • (ru) Я программист. → Аз съм програмист. :: I am a programmer.

Pronouns[edit]

Personal[edit]

 • (ru) Я здесь. → Аз съм тук. :: I am here.
 • (ru) Ты здесь. → Ти си тук. :: You are here.
 • (ru) Он здесь. → Той е тук. :: He is here.
 • (ru) Она здесь. → Тя е тук. :: She is here.
 • (ru) Оно здесь. → То е тук. :: It is here.
 • (ru) Мы здесь. → Ние сме тук. :: We are here.
 • (ru) Вы здесь. → Вие сте тук. :: You are here.
 • (ru) Они здесь. → Те са тук. :: They are here.
 • (ru) Вот я здесь! → Ёто ме тук! :: And I am here!

Demonstrative[edit]

 • (ru) Этот стул. → Този стол. :: This chair.
 • (ru) Эта улица. → Тази улица. :: This street.
 • (ru) Это кресло. → Това кресло. :: This armchair.
 • (ru) Эти комнаты. → Тези стаи. :: These rooms.
 • (ru) Что это?-Это школа. → Какво е това?-Това е училище. :: What is it?-It is a school.

Relative[edit]

 • (ru) Она видит Ивана, который входит в магазин. → Тя вижда Иван, който влиза в един магазин. :: She is seeing Ivan who is coming in a shop.
 • (ru) Это мужчина, которого я вижу каждый день. → Това е мъжът, когото виждам всеки ден. :: This is the man who I see every day.
 • (ru) Это хлеб, который я ем. → Това е хлябът, който ям. :: This is the bread which I eat.
 • (ru) Это женщина, с которой я говорю. → Това е жената, с която говоря. :: This is the woman who I am talking with.

Possesive[edit]

 • (bg) моята жена → моя жена :: my wife
 • (bg) жена ми → моя жена :: my wife
 • (bg) жената ми → моя жена :: my wife
 • (ru) твоя жена → твоята жена :: your wife
 • (ru) его жена → неговата жена :: his wife
 • (ru) её жена → нейната жена :: her wife
 • (ru) ваша жена → вашата жена :: your wife
 • (ru) наша жена → нашата жена :: our wife
 • (ru) их жена → тяхната жена :: their wife

Reflexive[edit]

 • (bg) Вера оглежда себе си в огледалото. → Вера смотрит на себя в зеркало. :: Vera is looking at herself in the mirror.
 • (bg) Вера се оглежда в огледалото. → Вера смотрит на себя в зеркало. :: Vera is looking at herself in the mirror.

Interrogative[edit]

 • (bg) кой → кто :: who
 • (bg) коя → кто :: who
 • (bg) кое → кто :: who
 • (bg) кои → кто :: who
 • (bg) какъв → какой :: what
 • (bg) чий → чей :: whose
 • (ru) сколько → колко :: how much
 • (ru) где → къде :: where
 • (ru) когда → кога :: when
 • (ru) почему → защо :: why
 • (ru) как → как :: how

Nouns[edit]

General[edit]

 • (ru) Настя - школьница. → Настя е ученичка. :: Nastya is a pupil.
 • (ru) Андрей любит бутерброды. → Андрей обича сандвичи. :: Andrew likes sandwiches.
 • (ru) Мать Веры просыпается рано. → Майката на Вера се събужда рано. :: Vera's mother wakes up early.
 • (ru) Они стоят у окна. → Те стоят до прозореца. :: They stand near the window.
 • (ru) Один стул. → Един стол. :: One chair.
 • (ru) Много стульев. → Много столове. :: Many chairs.
 • (ru) Пять стульев. → Пет стола. :: Five chairs.
 • (ru) лес → гора :: forest
 • (ru) гора → планина :: mountain

Indefinite and definite forms[edit]

 • (bg) жена → жена :: a woman
 • (bg) жената → жена :: the woman
 • (bg) работа → работа :: a work
 • (bg) работата → работа :: the work

Noun phrases[edit]

 • (bg) ново летище → новый аэропорт :: new airport
 • (bg) новото летище → новый аэропорт :: new airport
 • (bg) нови летища → новые аэропорты :: new airports
 • (bg) новите летища → новые аэропорты :: new airports
 • (ru) хороший отец → добър баща :: a good father
 • (ru) хорошая мать → добра майка :: a good mother
 • (ru) хорошая собака → добро куче :: a good dog
 • (ru) хорошие дети → добри деца :: good children
 • (ru) домашняя работа → домашна работа :: homework

Numerals[edit]

 • (ru) один → един :: one
 • (ru) два → два :: two
 • (ru) три → три :: three
 • (ru) четыре → четири :: four
 • (ru) пять → пет :: five
 • (ru) шесть → шест :: six
 • (ru) семь → седем :: seven
 • (ru) восемь → осем :: eight
 • (ru) девять → девет :: nine
 • (ru) десять → десет :: ten
 • (ru) два → двата :: two
 • (ru) два → двама :: two
 • (ru) четырнадцать → четиринайсет :: fourteen
 • (ru) четырнадцать → четиринадесет :: fourteen
 • (ru) двадцать один → двайсет и едно :: twenty one
 • (ru) сто → сто :: one hundred
 • (ru) пятьсот → петстотин :: five hundred
 • (ru) тысяча → хиляда :: one thousand
 • (ru) миллион → милион :: one million

Adjective[edit]

 • (ru) пестрая блузка → пъстра блуза :: motley blouse
 • (ru) темный коридор → тъмен коридор :: dark corridor
 • (ru) красивый ребёнок → хубаво дете :: beautiful child
 • (ru) хорошие женщины → добри жени :: good women
 • (ru) большой красный автомобиль → голямият червеният автомобил :: the big red car
 • (ru) самый большой красный автомобиль → най-голямият червеният автомобил :: the biggest red car

Comparative[edit]

 • (ru) Я не видел более неуклюжую танцовщицу, чем Настя. → По-дървена танцьорка от Настя не съм виждал. :: I haven't seen a more clumsy dancer than Nastya.

Superlative[edit]

 • (ru) Настя - самая неуклюжая танцовщица, которую я когда-либо видел. → Настя е най-дървената танцьорка, която съм виждал. :: Nastya is the clumsiest dancer I have ever seen.

Adverbs[edit]

 • (ru) приятно → приятно :: pleasantly
 • (ru) удобно → удобно :: convenient
 • (ru) всегда → винаги :: always
 • (ru) иногда → понякога :: sometimes
 • (ru) Наташа ниже Ивана. → Наташа е по-ниска от Иван. :: Natasha is lower than Ivan.

Verbs[edit]

To be[edit]

 • (ru) Я программист. → Аз съм програмист. :: I am a programmer.
 • (ru) Я не программист. → Аз не съм програмист. :: I am not a programmer.
 • (ru) Я из России. → Аз съм от Русия. :: I am from Russia.
 • (ru) Он не из Болгарии. → Той не е от България. :: He is not from Bulgaria.
 • (ru) Я видел его. → Виждал съм го. :: I have seen him.

General[edit]

 • (ru) Я хочу пить. → Искам да пия. :: I want to drink.
 • (ru) Я хочу, чтобы ты пообедала. → Искам да обядваш. :: I want you to have dinner.
 • (ru) Я хочу пообедать. → Искам да обядвам. :: I want to have dinner.
 • (ru) У меня урок болгарского языка. → Имам час по български език. :: I have the Bulgarian lesson.
 • (ru) Мы можем погулять по городу. → Можем да се поразходим из града. :: We can walk around the town.
 • (ru) Друзья Веры с удовольствием идут погулять по городу. → Приятелите на Вера с удоволствие тръгват да се поразходят из града. :: Vera's friends go to walk around the town with pleasure.
 • (ru) Я сейчас готовлю обед на сегодня. → Аз приготвям обеда. :: Now I am cooking dinner.
 • (ru) Она мне нравится. → Тя ми харесва. :: I like her.
 • (ru) Он остался на улице, на широкой площади, где спешили машины и звенели трамваи. → Беше останал навън, на широкия площад, където бързаха коли и звъняха трамваи. :: He stayed on the street, on the wide square, where the cars hurried and the trams rang.

Indicative mood[edit]

Present tense[edit]
 • (ru) Я спрашиваю о тебе. → Аз питам за тебе. :: I ask about you.
Imperfect tense[edit]
 • (ru) Всю осень каждый день шел дождь. → Цялата есен всеки ден валеше. :: It was raining every day in autumn.
Aorist tense[edit]
 • (ru) Вчера я написал письмо отцу. → Вчера написах писмо на баща. :: Yesterday I wrote the letter to father.
Perfect tense[edit]
 • (ru) Я никогда не был в Болгарии. → Аз никога не съм бил в България. :: I have never been in Bulgaria.
Pluperfect tense[edit]
 • (ru) Когда мы пришли, он уже написал письмо. → Като дойдохме, той беше написал писмото. :: When we came, he had already written the letter.
Future tense[edit]
 • (ru) Я позвоню моей маме завтра. → Утре ще се обадя на майка си. :: I'll phone my mother tomorrow.

Conditional mood[edit]

 • (ru) Я бы хотела уйти в половине шестого. → Бих искала да изляза в пет и половина. :: I'd like to go at 05.30.

Imperative mood[edit]

 • (ru) Думай! → Мисли! :: Think!
 • (ru) Думайте! → Мислете! :: Think!

Questions[edit]

 • (ru) Как тебя зовут? → Ти как се казваш? :: What is your name?
 • (ru) Откуда ты? → Ти от къде си? :: Where are you from?
 • (ru) Ты говоришь по-болгарски, не так ли? → Ти говориш български, нали? :: You speak Bulgarian, don't you?
 • (ru) Ты не из России, так ли? → Ти не си от Русия, нали? :: You are not from Russia, are you?
 • (ru) Ты хочешь помочь? → Искаш ли помощ? :: Do you want some help?
 • (ru) Ты не хочешь помочь? → Не искаш ли помощ? :: Don't you want some help?
 • (ru) Где ты собираешься? → Къде отиваш? :: Where are you going?
 • (ru) Ты собираешься в библиотеку? → Отиваш ли до библиотеката? :: Are you going to the library?
 • (ru) Почему ты хочешь помочь? → Защо искаш помощ? :: Why do you want some help?
 • (ru) Который час? → Колко е часът? :: What is the time?
 • (ru) Мне нужно спешить? → Трябва ли да бързам? :: Need I hurry?
 • (ru) Нельзя ли тебе немного отдохнуть? → Не може ли да си починеш малко? :: Is it possible to get some rest for you?