Armenian and English/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
 • (hye) Ես շատ սիրում եմ լավ գինի: → I really like good wine.
 • (hye) ես քեզ սիրում եմ: → I love you.
 • (hye) ես պեչենի սիրում եմ: → I like biscuits.
 • (hye) Կոլիբրին միակ թռչունն է, որը կարող է դեպի ետ թռչել: → The hummingbird is the only bird which can fly backwards.
 • (hye) Գիտե՞իր որ Արտյոմը հասկանում է հայերեն: → Did you know Artyom understands Armenian?
 • (hye) ես խելոք եմ, իսկ դու՝ ոչ: → I am clever, and you are not.
 • (hye) ծնողները հեռացան, իսկ երեխաները մնացին տանը: → The parents went away, while the children stayed at home.
 • (hye) ես ավելի խելոք եմ, քան դու: → I am more clever, than you.
 • (hye) ես կարող եմ քեզ ծեծել: → I can beat you up.
 • (hye) Ալեքսանդրի տղան լավ մարդ է: → Aleksandr's son is a good person.
 • (hye) Մարդս տանը չի: → My husband isn't home.
 • (hye) Վերելակում տեղավորվում է չորս մարդ: → The lift can contain four persons.
 • (hye) մարդը մահկանացու է: → Man is mortal.
 • (hye) ես մեկին սպանելու եմ! → I am going to kill someone!
 • (hye) տու՛ր ինձ այն գիրքը: → Give me that book.
 • (hye) Այն գիրքն ինձ դուր չի գալիս: → I don't like that book.
 • (hye) Դու կարդում էիր քո գիրքը: → You were reading your book.
 • (hye) Ես մի գիրք եմ ուզում քեզ ցույց տալ: → I want to show you a book.
 • (hye) Նա հայ է: → He is Armenian.
 • (hye) Նա հայ չէ: → He is not Armenian.
 • (hye) Նա գիրքը կարդալու է: → He will read the book.
 • (hye) Ինքը լավ մարդ չի: → He is not a good person.
 • (hye) դու ինձ մի ասա՝ ես ինչ անեմ: → Don't tell me what to do.
 • (hye) դու իմ միակ որդին ես: → You are my only son.
 • (hye) ես արդեն մեծ տղա եմ: → I am a big boy now.
 • (hye) նա ունի մեկ տղա եւ երկու աղջիկ: → He has a boy and two girls.
 • (hye) Ես քո գիրքը չեմ կարդում: → I'm not reading your book.
 • (hye) Ես հայերեն լավ չեմ խոսում: → I don't speak Armenian well.
 • (hye) Նա անգլերեն շատ լավ է խոսում: → He speaks English very well.
 • (hye) Ես ուզում եմ քեզ հետ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել: → I want to talk to you about something very important.
 • (hye) Ես անում եմ ինչ որ ուզում եմ: → I do what I want.
 • (hye) Վարուժանը հպարտանում է իր որդով. → Varuzhan is proud of his son.
 • (hye) անգիրդ հիշո՞ւմ ես: → do you remember what you learned by heart?
 • (hye) Ինձ նոր մատիտ է պետք: → I need a new pencil.
 • (hye) Ջերմաստիճանը Հայաստանում հիմնականում կապված է բարձրությունից։: → The temperature in Armenia is primarily connected with elevation.
 • (hye) այս տունը իմն է: → This is my house.
 • (hye) Ու՞մ հետ ես խոսում: → With whom are you talking?
 • (hye) Նոր գրախանութը որտե՞ղ է: → Where is the new bookshop?
 • (hye) Որտեղի՞ց եք: → Where are you from?
 • (hye) Այո, Վարուժանն իրավունք ունի: → Yes, Varuzhan has the right.
 • (hye) Օբամայի ընտրությունը հեշտ անացավ: → Obama's election went smoothly.
 • (hye) Պուտինը կեղծել է ընտրությունները: → Putin has rigged the elections.
 • (hye) ես աշխատում եմ, մի՛ խանգարի → I am working, don't bother me.
 • (hye) ես աշխատում եմ գործարանում → I work at a factory.
 • (hye) հեռուստացույցը չի աշխատում → the TV is not working.
 • (hye) տարին ինչքա՞ն ես աշխատում → how much do you earn a year?
 • (hye) ես կաշխատեմ չուշանալ → I will try not to be late.
 • (hye) Ես քեզ չեմ հասկանում: → I don't understand you.
 • (hye) Ինչի՞ մասին ես մտածում: → What are you thinking about?
 • (hye) Ես սիրում եմ քանդել հիմարների երազանքները: → I like to destroy the dreams of fools.
 • (hye) ես քեզ ատում եմ: → I hate you.
 • (hye) ոչխարները արածում են արոտում: → the sheep are grazing in the pasture.
 • (hye) մարդն ընկավ փոսը: → the man fell into a pit.
 • (hye) գներն ընկնում են: → the prices are dropping.
 • (hye) քաղաքն ընկած է գետի ափին: → the city is situated on the seashore.
 • (hye) գրքերն ընկած են սեղանին: → the books lie on the table.
 • (hye) պատասխանատվությունը սրա համար ընկնում է նրա ուսերին: → the responsibility for this falls on him.
 • (hye) ամբողջ ծախսերն ընկնում են նրա վրա: → the whole cost falls on him.
 • (hye) մի գյուղ ընկանք: → we found ourselves in some village.
 • (hye) ո՞րն ընտրեմ: → which one should I choose?.
 • (hye) արծիվը թռչում է: → the eagle flies.
 • (hye) ինքնաթիռը թռչում է: → the aeroplane flies.
 • (hye) քամին ծածանում է դրոշը: → The banner is streaming in the wind.
 • (hye) ես քեզ կարոտել էի: → I missed you.
 • (hye) ամպերը կիտվեցին երկնքում: → The sky was overcast by clouds.
 • (hye) կորել է իմ պայուսակը: → I have lost my bag.
 • (hye) մոմը հանգչեց: → The candle stopped burning.
 • (hye) ինձ էս գլխարկը չի սազում: → This hat does not suit me.
 • (hye) ես սովորում եմ համալսարանում: → I study at the university.
 • (hye) ես սովորում եմ անգլերեն: → I learn English.
 • (hye) ո՞ւր ես ինձ տանում: → where are you taking me?.
 • (hye) ես իրեն տանել չեմ կարող: → I can't stand him.
 • (hye) Բարսելոնան էլի տարավ: → Barcelona won again.
 • (hye) ես նոր տեղեկացա դրա մասին: → I just learned about this.
 • (hye) չեմ տեսնում: → I can't see.
 • (hye) ես տեսա նրան փողոցում: → I saw him outside.
 • (hye) սա երկար չի կարող տեւել: → this cannot go on forever.
 • (hye) գլուխս ցավում է: → my head hurts.
 • (hye) արևը փայլում է: → the sun shines.
 • (hye) քամին փչում է: → the wind blows.
 • (hye) ձեռքս քերծեցի: → I scratched my hand.
 • (hye) աղաչո՛ւմ եմ քեզ: → I beg you!.
 • (hye) ամաչում եմ իմ արարքից: → I am ashamed of my actions.
 • (hye) մի՛ ամաչիր: → Don’t be shy!.
 • (hye) ես աշխատում եմ, մի՛ խանգարի: → I am working, don’t bother me.
 • (hye) ես աշխատում եմ գործարանում: → I work at a factory.
 • (hye) հեռուստացույցը չի աշխատում: → The TV is not working.
 • (hye) տարին ինչքա՞ն ես աշխատում: → How much do you earn a year?.
 • (hye) ես կաշխատեմ չուշանալ: → I will try not to be late.
 • (hye) ես քեզ ատում եմ: → I hate you.
 • (hye) ոչխարները արածում են արոտում: → The sheep are grazing in the pasture.
 • (hye) դուք ճիշտ գուշակեցիք: → You have guessed right!.
 • (hye) մարդն ընկավ փոսը: → The man fell into a pit.
 • (hye) գներն ընկնում են: → The prices are dropping.
 • (hye) քաղաքն ընկած է գետի ափին: → The city is situated on the seashore.
 • (hye) գրքերն ընկած են սեղանին: → The books lie on the table.
 • (hye) պատասխանատվությունը սրա համար ընկնում է նրա ուսերին: → The responsibility for this falls on him.
 • (hye) ամբողջ ծախսերն ընկնում են նրա վրա: → The whole cost falls on him.
 • (hye) ոչ աշխատանքային օրն ընկնում է մայիսի յոթին: → The day off falls on the 7th of May.
 • (hye) մի գյուղ ընկանք: → We found ourselves in some village.
 • (hye) ո՞րն ընտրեմ: → Which one should I choose?.
 • (hye) արծիվը թռչում է: → The eagle flies.
 • (hye) ինքնաթիռը թռչում է: → The aeroplane flies.
 • (hye) մի՛ լքիր ինձ: → Don’t leave me!.
 • (hye) քամին ծածանում է դրոշը: → The banner is streaming in the wind.
 • (hye) ես կնքված չեմ: → I am not baptised.
 • (hye) կորել է իմ պայուսակը: → I have lost my bag.
 • (hye) կորի՛ր: → Get lost!.
 • (hye) մոմը հանգչեց: → The candle stopped burning.
 • (hye) ձեզ եմ հարցնում: → I ask you.
 • (hye) ո՞վ է հարցնում: → Who's calling?.
 • (hye) երեխաները մեծացել են: → The children have grown.
 • (hye) փորս մեծացել է: → My belly has become bigger.
 • (hye) ա՛յ հիմա մտաբերում եմ: → Now I remember!.
 • (hye) իրեն պակասում է քաջությունը: → He lacks courage.
 • (hye) ո՞ւր ես ինձ տանում: → Where are you taking me?.
 • (hye) ես իրեն տանել չեմ կարող: → I can't stand him.
 • (hye) Բարսելոնան էլի տարավ: → Barcelona won again.
 • (hye) ես նոր տեղեկացա դրա մասին: → I just learned about this.
 • (hye) չեմ տեսնում: → I can't see.
 • (hye) ես տեսա նրան փողոցում: → I saw him outside.
 • (hye) սա երկար չի կարող տեւել: → This cannot go on for ever.
 • (hye) գլուխս ցավում է: → My head hurts.
 • (hye) արևը փայլում է: → The sun shines.
 • (hye) քամին փչում է: → The wind blows.
 • (hye) փրկի՛ր ինձ: → Save me!.
 • (hye) մի ժամ քաշեց: → It took an hour.
 • (hye) ձեռքս քերծեցի: → I scratched my hand.
 • (hye) քանի՞ անգամ ասեմ էդ անտեր բառը: → I'm tired of repeating that damn word!.
 • (hye) բազում կրակոցներ լսվեցին: → Many shots were heard.


 • (hye) կյանքը բեսամթ լոքշ ա: → Life is very boring.
 • (hye) նա դեռ կենդանի է: → He is still alive.


 • (hye) հասկանալի է: → It is natural.
 • (hye) հիմա ամեն ինչ հասկանալի է: → Now everything is clear to me.
 • (hye) դու իմ միակ որդին ես: → You are my only son.
 • (hye) պիտո է: → It is necessary.
 • (hye) անձրևները Երևանում սակավ են: → Rains in Yerevan are rare.
 • (hye) նռնակները սակավ են: → Few grenades are left.
 • (hye) ես վարժ եմ ցրտին: → I am accustomed to cold.
 • (hye) Երկիրը տափակ է: → the Earth is flat.


 • (hye) ես այս սարքի աշխատանքի սկզբունքը չեմ հասկանում: → I don’t understand how this device functions.
 • (hye) մեր ամբողջ աշխատանքը ջուրն ընկավ: → All our efforts went to waste.
 • (hye) սա Դա Վինչիի լավագույն աշխատանքներից է: → This is one of the best works by Da Vinci.
 • (hye) պատուհանները ապակուց են: → The windows are made of glass.


 • (hye) Այդ նախագծերն իրականացնելու համար` պետք է ենթակառույցներ ունենալ եւ անհրաժեշտ գումար ծախսել: Իսկ սա հենց այն է, ինչ մենք չունենք:: → To implement these plans, you need to have the infrastructure and spend the money that's needed..
 • (hye) երաշխիքը սպառվել է: → The warranty has expired.
 • (hye) Մոզամբիկը երկիր է: → Mozambique is a country.
 • (hye) սուրը զենք է: → A sword is a weapon.
 • (hye) ժամը քանի՞սն է: → What time is it?.
 • (hye) ժամս գողացել են: → My watch has been stolen.
 • (hye) ժամս տանն եմ թողել: → I left my watch at home.
 • (hye) լուծ իմ քաղցր է եւ բեռն իմ փոքրոգի: → My yoke is easy and my burden light.
 • (hye) լույսը բացվում է: → It is dawning.
 • (hye) լույսերը տարան: → They cut the power.
 • (hye) լույսերը տվեցին: → The power is back.
 • (hye) շախմատը խաղ է: → Chess is a game.
 • (hye) մեղուն խայթոց ունի: → A bee has a sting.
 • (hye) օձի խայթոցը վտանգավոր է: → The bite of a snake is dangerous.
 • (hye) սա բարդ խնդիր է: → This is a tough problem.
 • (hye) Թո՛ղ սա քեզ խրատ լինի:: → Let this be a lesson to you!.
 • (hye) շունը կենդանի է: → A dog is an animal.
 • (hye) մեր կուրսում սիրուն աղջիկներ չկան: → There are no pretty girls among my co-students.
 • (hye) ինչքա՞ն ա էսօր դոլարի կուրսը: → What’s the exchange rate of dollar today?.
 • (hye) հա՞յ ես: → Are you Armenian?.
 • (hye) սա իմ հարսն է: → This is my fiancée.
 • (hye) հարսն ու փեսան ժամանեցին: → The bride and groom arrived.
 • (hye) ի հեռաստանէ առնու զհոտ պատերազմի: → he smelleth the battle afar off.
 • (hye) ի հոտոյ ջրոյ ծաղկեսցի: → It will shoot up as soon as the moisture effects it.
 • (hye) միտք չունեմ: → I have no intention.
 • (hye) Օբաման Ամերիկայի նախագահն է: → Obama is the president of America.
 • (hye) այս ճանապարհով ոչինչ չի ստացվի: → We can achieve nothing this way.
 • (hye) հավի ամենալավ մասը բուդն է: → The best part of the chicken is the drumsticks.
 • (hye) Ալյասկան նահանգ է: → Alaska is a state.
 • (hye) Վահագը չի սիրում սալոր: → Vahag doesn’t like plums.
 • (hye) զբաղեալ էր ի բազում սպասու: → He was very busy.
 • (hye) այս վարժությունները տնային աշխատանքիս մաս են կազմում: → These exercises are part of my homework.
 • (hye) տանձիս չի: → I don't care.


 • (hye) ես տեղեկություն չունեմ: → I have no information.
 • (hye) ես այս գրքի տերն եմ: → I am the owner of this book.
 • (hye) այս սեղանը փայտից է: → This table is made of wood.
 • (hye) սա փաստ է: → This is a fact.
 • (hye) փորս ցավում ա: → My stomach hurts.
 • (hye) քյարս ո՞րն ա: → What's in it for me?.
 • (hye) իմ օյինն ա: → It’s my turn.
 • (hye) փղի չափ մեծ: → As big as an elephant.
 • (hye) ախպորս փոխանակ ես պատասխանեցի: → I answered instead of my brother.
 • (hye) իմ փոխարեն: → Instead of me.
 • (hye) լու՛ր մեզ: → Grant our prayer!
 • (hye) այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: → But deliver us from evil.
 • (hye) ո՞չ իսկ սիրտք մեր ճմլէին ի մեզ: → Did not our hearts burn within us?.
 • (hye) ես մեկին սպանելու եմ: → I am going to kill someone!.
 • (hye) նա անձամբ ներկա էր: → He was present in person.


 • (hye) ես դեռևս պատրաստ չեմ: → I am not ready yet.
 • (hye) արդյունքները դեռևս բավարար չեն: → The results are not satisfactory yet.
 • (hye) դեռևս երկու ամիս կա: → There are still two months left.
 • (hye) իրան զոռով համոզեցինք: → we were able to convince him with difficulty.
 • (hye) կամաց քայլի՛ր: → Walk slowly!
 • (hye) կամաց խոսա՛: → Speak quietly!
 • (hye) նրանք հաշտ են ապրում: → They live in peace.
 • (hye) 1:0 հօգուտ Բրազիլիայի: → 1:0 to Brazil.
 • (hye) մասամբ համաձայն եմ: → I agree in part.
 • (hye) ես միայն քեզ եմ սիրում: → I love only you.
 • (hye) ես միայն այս էի ուզում ասել: → I just wanted to say this.
 • (hye) նախ մտածի, նոր խոսա: → First think, then speak.
 • (hye) ես իրեն նոր տեսա: → I just saw him.
 • (hye) նրանք նոր գնացին: → They just left.
 • (hye) ես վաղը տանը չեմ լինելու: → I won’t be home tomorrow.
 • (hye) տակավին անհայտ է: → It is still unknown.
 • (hye) տարեկան աշխատում եմ հարյուր հազար: → I earn hundred thousand per annum.
 • (hye) ես եղել եմ բազմաթիվ երկրներում, օրինակ՝ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում: → I have been to many countries, for example to France, Germany, Russia.