Apertium-kaz/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
  • (tag) Бұл аударушымен қазақша жазылған мәтіндерді татаршаға аударып оқуға болады. → ^Бұл<det><dem>$ ^аударушы<n>$ ^қазақша<adv>$ ^жаз<v><tv><pass><gpr_past>$ ^мәтін<n><pl><acc>$ ^татарша<n><dat>$ ^аудар<v><tv><gna_perf>$ ^оқы<v><tv><ger><dat>$ ^бол<v><iv><aor><p3><sg>$^..<sent>$