Afrikaans and Dutch

From Apertium
(Redirected from Apertium-af-nl)
Jump to navigation Jump to search

Some output[edit]

Die Bybel bevat drie verskillende versamelings boeke:
De Bijbel bevat drie verschillende verzamelingen boeken:
De Bijbel bevat drie verschillende verzamelingen boeken:

Europa strek oor 'n oppervlakte van sowat 10,5 miljoen vierkante kilometer en is dus die tweede kleinste vasteland ná Australië.
Europa strijken oor een oppervlakte van zowat 10,5 miljoen pleinen kilometer en is dus de tweede kleine vasteland na Australië.
Europa strekt zich uit over een oppervlakte van zowat 10,5 miljoen vierkante kilometer, en is dus het op één na kleinste vasteland na Australië.

Die instellinge van die Europese Unie is:
De instellingen van het Europese Unie is:
De instellingen van de Europese Unie zijn:

Die grootste eilande in die Oossee is:
De grote eilanden in het Oostzee is:
De grote eilanden in de Oostzee zijn:

Die grootste Stede van Nieu-Seeland is:
De grote Steden van Nieuw-Zeeland is:
De grote Steden van Nieuw-Zeeland zijn:

Die regering onder die leiding van die Eerste Minister bepaal die beleid van die nasie.
De overheid onder de leiding van de Eerste Minister bepaalt het beleid van de natie.
De overheid onder leiding van de Eerste Minister bepaalt het beleid van de natie.

Energie is 'n eienskap van die toestand van 'n stelsel.
Energie is een eigenschap van de toestand van een systeem.
Energie is een eigenschap van de toestand van een systeem.

Londen is die grootste stad in die Europese Unie.
Londen is de grote stad in het Europese Unie.
Londen is de grootste stad in het Europese Unie.

Die woord bedryfstelsel kan beteken:
Het woord besturingssysteem kunnen betekenen:
Het woord besturingssysteem kan betekenen:

Ierland word in 1955 'n lidstaat van die Verenigde Nasies en in 1973 van die Europese Ekonomiese Gemeenskap.
Ierland worden in 1955 een lidstaat van het Verenigde Naties en in 1973 van de Europese Economische Gemeenschap.
Ierland werd in 1955 een lidstaat van de Verenigde Naties en in 1973 van de Europese Economische Gemeenschap.

Dus kan die spoed van klank vir 'n gas as volg bereken word:
Dus kunnen de snelheid van geluid voor een gas als volgen berekenen worden:
Dus kan de snelheid van geluid voor een gas als volgt berekend worden:

Nederland is altyd die land van die blomme gewees.
Nederland is altijd het land van de bloemen geweest.
Nederland is altijd het land van de bloemen geweest.

Algebra is die afdeling van wiskunde waar simbole gebruik word om verhoudings aan te dui.
*Algebra is de sectie van wiskunde waar symbolen gebruik wordt om verhoudingen aan te *dui.
Algebra is de tak van wiskunde waar symbolen gebruikt worden om verhoudingen aan te duiden.

Die stad was as Lovedale gestig, maar is later na prinses Alice, dogter van die Britse koningin Victoria, vernoem.
De stad was als *Lovedale gesticht, maar is later naar *prinses *Alice, dochter van de Britse koningin Victoria, vernoemt.
De stad was als Lovedale gesticht, maar is later naar prinses Alice, dochter van de Britse koningin Victoria, vernoemd.

See also[edit]

Links[edit]