Swedish and Danish/Evaluation

From Apertium
< Swedish and Danish
Revision as of 11:33, 14 October 2009 by Jacob Nordfalk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Evaluation of Apertium sv-da version 0.5[edit]

This is an evaluation of the Apertium translation v.s. postedited Apertium translation

j@j-laptop-nova:~/esperanto/apertium/apertium-sv-da/freerbmt09_svda/eval$ apertium-eval-translator -test apertium.da.txt -ref postedited.da.txt

Statistics about input files
-------------------------------------------------------
Number of words in reference: 1183
Number of words in test: 1157
Number of unknown words (marked with a star) in test: 271
Percentage of unknown words: 23.42 %

Results when removing unknown-word marks (stars)
-------------------------------------------------------
Edit distance: 350
Word error rate (WER): 30.25 %
Number of position-independent word errors: 321
Position-independent word error rate (PER): 27.74 %

Results when unknown-word marks (stars) are not removed
-------------------------------------------------------
Edit distance: 453
Word Error Rate (WER): 39.15 %
Number of position-independent word errors: 424
Position-independent word error rate (PER): 36.65 %

Statistics about the translation of unknown words
-------------------------------------------------------
Number of unknown words which were free rides: 103
Percentage of unknown words that were free rides: 38.01 %

Evaluation of GramTrans[edit]

This is an evaluation of the GramTrans translation v.s. postedited Apertium translation. As GramTrans and Apertium largely translates with the exact same wording the results are believed to more or less just, althought slightly in the disfavor of GramTrans.

j@j-laptop-nova:~/esperanto/apertium/apertium-sv-da/freerbmt09_svda/eval$ apertium-eval-translator -test gramtrans.da.txt -ref postedited.da.txt

Number of words in reference: 1183
Number of words in test: 1181

Edit distance: 304
Word error rate (WER): 25.74 %
Number of position-independent word errors: 237
Position-independent word error rate (PER): 20.07 %

Evaluation of Google Translate[edit]

This is an evaluation of the Google translation v.s. postedited Google translation

j@j-laptop-nova:~/esperanto/apertium/apertium-sv-da/freerbmt09_svda/eval$ apertium-eval-translator -test google.da.txt -ref google-postedited.da.txt

Number of words in reference: 1195
Number of words in test: 1198

Edit distance: 415
Word error rate (WER): 34.64 %
Number of position-independent word errors: 268
Position-independent word error rate (PER): 22.37 %


Evaluation texts[edit]

Thanks to Thyge Larsen for postediting (http://da.wikipedia.org/wiki/Bruger:Sir48/Translate).

The actual evaluation files can be found at http://apertium.svn.sourceforge.net/viewvc/apertium/trunk/apertium-sv-da/freerbmt09_svda/eval/.Helsingborgs historia[edit]

Source: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Helsingborgs_historia


A: SV text[edit]

Helsingborgs historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Dess viktiga plats där Öresund är som smalast har gett staden en strategisk position under lång tid. På medeltiden var staden och dess slott ett av Nordens mäktigaste fästen och därmed inblandat i mycket av den tidens maktspel. Under århundradena har Helsingborg varit skådeplats för flera politiska konflikter och stridigheter. De ständiga krigen har också gått hårt åt staden och dess bebyggelse. Sedan 1700-talet har dock staden levt en relativt fredlig tillvaro och på 1800-talet lyckades Helsingborg återhämta sig ordentligt genom att bli en av Sveriges snabbast växande städer som en viktig hamn- och industristad.

Ursprung och uppväxt[edit]

Helsingborg är en av Nordens äldsta städer med rötter tillbaka till vikingatiden, kring 800-1000 e Kr. Dock var bebyggelsen vid denna tid mycket sparsam, då det istället var kring Råån som de viktigaste handelsplatserna låg. Länge stod Helsingborg i skuggan av byn Köpinge, belägen ungefär där Ramlösa nu ligger, vilken var traktens viktigaste handelsort. Flera vikingaflottor seglade genom sundet och för att skydda överfarten mellan Skåne och Själland vid Öresunds smalaste del byggdes en enkel fästning, förmodligen av palissader i trä, uppe på landborgen. Namnet Helsingborg kommer från ordet "helsing", vilket betyder hals och betecknar den smala passagen i norra Öresund där Helsingborg och Helsingör ligger. De som bodde här kallades "helsingar" och fästningen fick då namnet "helsingarnas borg", eller Helsingborg. 1070 omnämns staden av den tyske biskopen Adam av Bremen:

"Det finns en kort överfart vid det baltiska havet vid Helsingborg, på vilket ställe Själland kan ses från Skåne, ett vanligt tillhåll för vikingar."

Vattenlinjen låg vid denna tid ungefär där Kullagatan numera går och därför var befästningen belägen mycket närmre vattnet. Dess underhåll och förvaltning kan ha gett upphov till viss bebyggelse, men det skydd som fästningen erbjöd lockade troligen till sig fler bosättare. Man har vid utgrävningar funnit att här på 1000-talet låg hela tre kyrkor, först träkyrkor, men sedan ersatta med mer permanenta kyrkor i sandsten på 1100-talet. De tre kyrkorna var helgade åt S:t Clemens, S:t Petri och S:t Olai. Det äldsta beviset för att Helsingborg haft status av stad kommer från ett gåvobrev som den danske kungen Knut den Helige sände till Lunds domkyrka den 21 maj 1085. Detta datum räknas därför som stadens officiella födelsedatum.

På 1100-talet uppfördes en mer permanent befästning på landborgen. Denna bestod av ett runt kärntorn i sandsten och runt detta en oval ringmur, 180 meter lång och 150 meter bred. Murens porttorn vätte åt öster, medan det i väst låg en rundkyrka vid namn S:t Mikaels kapell inbyggd i muren. Ansträngningarna att stärka borgens försvar är ett tecken på Helsingborgs allt större betydelse. Under Helsingborgs slottslän lydde tre härader, vilket var mycket på den tiden, dessutom ökade de med tiden. Länsherren på Helsingborgs slott kontrollerade flera handelsvägar norrifrån och ansvarade för försvaret av Danmarks nordgräns mot Sverige. Den ökande sjöfarten i Öresund med allt fler handelsfartyg som lade till i staden var också av vikt. På 1200-talet började det därför uppstå en mer permanent bebyggelse på strandkanten nedanför landborgen, där det även uppfördes en enklare sandstenskyrka helgad åt Sankta Maria kyrka, Helsingborg.


B: Translated result:[edit]

Helsingborgs historie sträcker sig tilbage til vikingatiden. Dens vigtige sted hvor Öresund er som smalast har givet byen en strategisk position under lang tid. På middelalderen var byen og dens slot et af Nordens mäktigaste fästen og dermed inblandat i meget af den tidens maktspel. Under århundradena har Helsingborg været skådeplats før flere politiske konflikter og stridigheter. De ständiga krigene har også gået hårt spiste byen og dens bebyggelse. Siden 1700-talen har dog byen levet en relativt fredlig tilværelse og på 1800-talen lykkedes Helsingborg återhämta sig ordentligt gennem at blive en af Sveriges snabbast växande byer som en vigtig havn- og industristad.

Oprindelse og uppväxt[edit]

Helsingborg er en af Nordens ældste byer med roder tilbage til vikingatiden, omkring 800-1000 e Kr. Dog var bebyggelsen ved denne tid meget sparsam, da det istedet var omkring Råån som de vigtigste handelsplatserna lå. Længe stod Helsingborg i skyggen af landsbyen Köpinge, belägen cirka hvor Ramlösa nu ligger, hvilken var traktens vigtigste handelsort. Flere vikingaflottor sejlede gennem sundet og før at beskytte överfarten mellem Skåne og Själland ved Öresunds smalaste del byggedes en enkel fæstning, förmodligen af palissader i trä, oppe på landborgen. Navnet Helsingborg kommer fra ordet helsing, hvilket betyder hals og betecknar den smala passagen i nordlig Öresund hvor Helsingborg og Helsingör ligger. De som bodde her kaldtes helsingar og fæstningen fik da navnet helsingarnas borg, eller Helsingborg. 1070 omnämns byen af den tyske biskop Adam af Bremen:

"Det findes en kort överfart ved det baltiska havet ved Helsingborg, på hvilket ställe Själland kan ses fra Skåne, et vanligt tilhold før vikinger. "

Vattenlinjen lå ved denne tid cirka hvor Kullagatan for tiden går og derfor var befæstningen belägen meget närmre vandet. Dens vedligeholdelse og forvaltning kan have givet ophav til vis bebyggelse, men den beskyttelse som fæstningen erbjöd lokkede formodentligt til sig flere bosättare. Man har ved udgravninger fundet at her på 1000-talen lå hele tre kirker, først träkyrkor, men siden ersatta med mere permanenta kirker i sandsten på 1100-talen. De tre kirker var helgade til S:t Clemens, S:t Petri og S:t Olai. Det ældste bevis før at Helsingborg haft status af by kommer fra et gåvobrev som den danske konge Knude den Helige sände til Lunds domkyrka den 21 maj 1085. Denne dato regnes derfor som byens officielle fødselsdatoer.

På 1100-talen opførtes en mere permanent befæstning på landborgen. Denne bestod af et rundt kärntorn i sandsten og rundt dette en oval ringmur, 180 meter lang og 150 meter bred. Murens porttorn vätte til öster, imens det i vest lå en rundkyrka ved navn S:t Mikaels kapel inbyggd i muren. Bestræbelserne at stärka borgens forsvar er et tegn på Helsingborgs alt større betydning. Under Helsingborgs slottslän adlød tre härader, hvilket var meget på den tiden, desuden øgede de med tiden. Länsherren på Helsingborgs slot kontrollerede flere handelsvägar norrifrån og ansvarade før forsvaret af Danmarks nordgräns mod Sverige. Den øgende sjöfarten i Öresund med alt flere handelsskibe som lade til i byen var også af vægt. På 1200-talen begyndte det derfor uppstå en mere permanent bebyggelse på strandkanten nedanför landborgen, hvor det endda opførtes en enklare sandstenskyrka helgad til Sankta Maria kirke, Helsingborg.


C: Worked over:[edit]

Helsingborgs historie strækker sig tilbage til vikingetiden. Dens vigtige placering, hvor Öresund er smallest har givet byen en strategisk position i lang tid. I middelalderen var byen og dens slot en af Nordens mægtigste fæstninger og dermed indblandet i meget af den tids magtspil. I århundredernes løb har Helsingborg været skueplads for flere politiske konflikter og stridigheder. De tilbagevendende krige er også gået hårdt ud over byen og dens bebyggelse. Siden 1700-tallet har byen dog levet en relativt fredelig tilværelse, og i 1800-tallet lykkedes det Helsingborg at komme stærkt tilbage ved at blive en af Sveriges hurtigst voksende byer som en vigtig havn- og industriby.

Oprindelse og opvækst[edit]

Helsingborg er en af Nordens ældste byer med rødder tilbage til vikingetiden, omkring 800-1000 e Kr. Dog var bebyggelsen ved denne tid meget sparsom, da det i stedet var omkring Råån, at de vigtigste handelspladser lå. Længe stod Helsingborg i skyggen af landsbyen Köpinge, beliggende cirka hvor Ramlösa nu ligger, hvilket var områdets vigtigste handelsplads. Flere vikingeflåder sejlede gennem sundet og for at beskytte overfarten mellem Skåne og Sjælland ved Øresunds smalleste del byggedes en enkel fæstning, formodentlig af palisader af træ, oppe på *landborgen. Navnet Helsingborg kommer fra ordet helsing, hvilket betyder hals og betegner den smalle passage i det nordlige Øresund, hvor Helsingborg og Helsingør ligger. De som boede her kaldtes helsingar og fæstningen fik da navnet helsingarnes borg, eller Helsingborg. 1070 omdøbtes byen af den tyske biskop Adam af Bremen:

"Der findes en kort overfart ved det baltiske hav ved Helsingborg, på hvilket sted Sjælland kan ses fra Skåne, et sædvanligt tilholdssted for vikinger. "

Vandlinjen lå på dette tidspunkt cirka hvor Kullagatan for tiden ligger og derfor lå fæstningen meget nærmere vandet. Dens vedligeholdelse og forvaltning kan have givet anledning til en vis bebyggelse, men den beskyttelse som fæstningen tilbød lokkede formodentligt flere bosættere til. Man har ved udgravninger fundet at her i 1000-tallet lå hele tre kirker, først trækirker, men siden udskiftet med mere permanente kirker i sandsten i 1100-tallet. De tre kirker var viet til S:t Clemens, S:t Petri og S:t Olai. Det ældste bevis for at Helsingborg har haft status af by kommer fra et gavebrev som den danske konge Knud den Hellige sendte til Lunds domkirke den 21 maj 1085. Denne dato regnes derfor som byens officielle fødselsdato.

I 1100-tallet opførtes en mere permanent befæstning på *landborgen. Denne bestod af et rundt kernetårn i sandsten og rundt om dette en oval ringmur, 180 meter lang og 150 meter bred. Murens porttårn vendte mod øst, mens der i vest lå en rundkirke ved navn S:t Mikaels kapel indbygget i muren. Bestræbelserne på at forstærke borgens forsvar er et tegn på Helsingborgs stadig større betydning. Under Helsingborgs slotslen hørte tre herreder, hvilket var meget på den tid, desuden forøgedes de med tiden. Lensherren på Helsingborgs slot kontrollerede flere handelsveje nordfra og havde ansvaret for forsvaret af Danmarks nordgrænse mod Sverige. Den øgede skibsfart i Øresund med stadig flere handelsskibe som lagde til i byen var også af betydning. I 1200-tallet begyndte der derfor at opstå en mere permanent bebyggelse i strandkanten neden for *landborgen, hvor der endda opførtes en enklere sandstenskirke viet til Sankta Maria.


Kronregalierna[edit]

Kilde: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Towern&action=edit&section=39

A: SV text[edit]

Kronregalierna[edit]

Kronregalierna, eller kronjuvelerna, har funnits i Towern sedan 1303, efter att ha stulits från Westminster Abbey. De flesta av dem ska ha återfunnits efter kort tid efter kröningen av Karl II av England, men allmänheten kunde få tillstånd att se dem genom att betala en avgift till väktaren. Detta slutade man med efter att Thomas Blood stulit regalierna efter att ha bundit och satt munkavle på väktaren. Regalierna blev därefter flyttade till Wakefield Tower där de fanns i omkring hundra år. Där skyddades de av beväpnade vakter. Under andra världskriget ska de ha blivit flyttade av säkerhetsskäl, och förvarats, tillsammans med Bank of Englands guldreserv, antingen i Sun Life Insurance Company i Montreal i Kanada, i Round Tower på Windsor Castle eller i Fort Knox i USA. Windsor är den troligaste platsen eftersom regalierna inte ska lämna riket. År 1967 flyttades de till Waterloo_Block_och_Jewel_House i Towern, där de fortfarande är. För många av Towern är det höjdpunkten att få se kronregalierna och det är ofta långa köer. För att hantera så många besökare, och samtidigt se till säkerheten, får besökarna stå på ett rullband som sakta kör förbi regalierna.

B: Translated result:[edit]

Kronregalierna[edit]

Kronregalierna, eller kronjuvelerna, har fundet i Towern siden 1303, efter at have stulits fra Westminster Abbey. De fleste af dem skal have återfunnits efter kort tid efter kroningen af Karl II af England, men almenheden kunne få tilladelse at se dem gennem at betale en afgift til väktaren. Dette stoppede man med efter at Thomas Blood stulit regalierna efter at have bundit og sad munkavle på väktaren. Regalierna blev derefter flyttede til Wakefield Tower hvor de fandtes i omkring hundra år. Hvor beskyttedes de af bevæbnet vagter. Under andre verdenskrigen skal de være blevet flyttet af säkerhetsskäl, og förvarats, tilsammen med Bank of Englands guldreserv, enten i Sun Life Insurance Company i Montreal i Canada, i Round Tower på Windsor Castle eller i Fort Knox i USA. Windsor er det mest sandsynlig sted eftersom regalierna ikke skal forlade riget. År 1967 blev flyttet de til Waterloo_Blok_og_Jewel_House i Towern, hvor de fortsat er. Før mange af Towern er det höjdpunkten at få se kronregalierna og det er ofte lange köer. Før at hantera så mange besökare, og samtidigt se til sikkerheden, får besökarna stå på et rullband som sakta kører förbi regalierna.

C: Worked over:[edit]

Kronregalierne[edit]

Kronregalierne, eller kronjuvelerne, har fandtes i Tower siden 1303, efter at være stjålet fra Westminster Abbey. De fleste af dem skal være genfundet efter kort tid efter kroningen af Karl II af England, men almenheden kunne få tilladelse til at se dem ved at betale en afgift til vogteren. Dette stoppede man med efter at Thomas Blood stjålte regalierna efter at have bundet og sat mundkurv på vogteren. Regalierne blev derefter flyttet til Wakefield Tower hvor de fandtes i omkring hundrede år. Her beskyttedes de af bevæbnede vagter. Under anden verdenskrig skal de være blevet flyttet af sikkerhedsgrunde, og opbevaret sammen med Bank of Englands guldreserve, enten i Sun Life Insurance Company i Montreal i Canada, i Round Tower på Windsor Castle eller i Fort Knox i USA. Windsor er det mest sandsynlige sted eftersom regalierne ikke skal forlade riget. År 1967 blev de flyttet til Waterloo_Blok og Jewel House i Towern, hvor de fortsat er. For mange af Tower er det højdepunktet at få kronregalierne at se, og der er ofte lange køer. For at håndtere så mange besøgende, og samtidig sørge for sikkerheden, må de besøgende stå på et rullebånd som langsomt kører forbi regalierne.


Fredriksberg[edit]

Kilde: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fredriksberg&action=edit

A: SV text[edit]

Fredriksberg (ibland kallat Säfsen, efter den ursprungliga finnbyn i Säfsbyn, turistanläggningen Säfsen Resort eller Säfsnäs) är en tätort i västra delen av Ludvika kommun, sydvästra Dalarnas län, Sverige. Fredriksberg är den 926:e största tätorten i Sverige och den fjärde största i Ludvika kommun. Folkmängden uppgick år 2005 till 717 personer. Fredriksberg, som ligger omkring 60 kilometer väster om Ludvika centralort, är befolkningsmässigt och ekonomiskt centrum för den västra delen av Ludvika kommun, och vissa delar av den kommunala administrationen finns på orten. Fredriksberg är avskilt beläget nära gränsen mellan Dalarna, Värmland och Västmanland, med de flesta större orter i regionen så som Borlänge, Karlstad, Örebro, Falun, Karlskoga och Mora på ett avstånd av 8-13 mil och de närmast belägna tätorterna Lesjöfors och Sunnansjö på ett avstånd av 3-4 mil. Fredriksberg grundades år 1729 som en bruksort, och järn- och skogsindustri har länge spelat stor roll för orten. Trakterna kring Fredriksberg är till stor del dominerade av vildmark och utländsk och inhemsk turism är idag den dominerande näringen i bygden, den största aktören är Säfsen Resort. Fredriksberg bär än idag på många spår från tyngre industriella epoker, vilket gör orten till ett populärt mål för "urban explorers".

Historik[edit]

Trakterna kring Fredriksberg räknas som bebodda sedan 1600-talet. De första bosättarna var finska immigranter som bedrev svedjebruk, varför trakterna också kom att kallas finnmarker. Området kring Fredriksberg utgjorde ursprungligen den södra delen av Nås finnmark, och området räknas som en del av Västerdalarna (till skillnad från övriga Ludvika kommun, som räknas till Bergslagen).


B: Translated result:[edit]

Fredriksberg (undertiden kaldt Säfsen, efter den ursprungliga finnbyn i Säfsbyn, turistanläggningen Säfsen Resort eller Säfsnäs) er en tätort i västra delen af Ludvika kommune, sydvästra Dalenes amter, Sverige. Fredriksberg er den 926:e største tätorten i Sverige og den fjerde største i Ludvika kommune. Folkmängden uppgick år 2005 til 717 personer. Fredriksberg, som ligger omkring 60 kilometer väster om Ludvika centralort, er befolkningsmässigt og økonomisk centrum før den västra delen af Ludvika kommune, og visse dele af den kommunala administrationen findes på stedet. Fredriksberg er avskilt beläget nær grænsen mellem Dalene, Värmland og Västmanland, med de fleste større steder i regionen så som Borlänge, Karlstad, Örebro, Falun, Karlskoga og Mora på en afstand af 8-13 mil og de närmast belägna tätorterna Lesjöfors og Sunnansjö på en afstand af 3-4 mil. Fredriksberg grundades år 1729 som en bruksort, og jern- og skogsindustri har længe spillet stor rolle før stedet. Trakterna omkring Fredriksberg er til stor del dominerede af vildmark og utländsk og inhemsk turism er i dag den dominerende ernæringen i bygden, den største aktør er Säfsen Resort. Fredriksberg bær endnu i dag på mange spor fra tyngre industriella epoker, hvilket gør stedet til et populärt mål før urban explorers.

Historik[edit]

Trakterna omkring Fredriksberg regnes som bebodda siden 1600-talen. De første bosättarna var finske immigranter som bedrev svedjebruk, varför trakterna også kom til at kaldes finnmarker. Området omkring Fredriksberg utgjorde oprindeligt den södra delen af Nås finnmark, og området regnes som en del af Västerdalarna (til forskel fra øvrige Ludvika kommune, som regnes til Bergslagen).


C: Worked over:[edit]

Fredriksberg (undertiden kaldt Säfsen, efter den oprindelige finske by i Säfsbyn, turistanlægget Säfsen Resort eller Säfsnäs) er en tæt bebyggelse i den vestlige del af Ludvika kommune, sydvestlige Dalenes amt, Sverige. Fredriksberg er den 926. største tætte bebyggelse i Sverige og den fjerde største i Ludvika kommune. Folketallet steg år 2005 til 717 personer. Fredriksberg, som ligger omkring 60 kilometer vest for Ludvika centralby, er befolkningsmæssigt og økonomisk centrum for den vestlige del af Ludvika kommune, og visse dele af den kommunale administration findes på stedet. Fredriksberg er isoleret beliggende nær grænsen mellem Dalene, Värmland og Västmanland, med de fleste større steder i regionen så som Borlänge, Karlstad, Örebro, Falun, Karlskoga og Mora på en afstand af 8-13 mil og de nærmest beliggende tætte bebyggelser Lesjöfors og Sunnansjö på en afstand af 3-4 mil. Fredriksberg grundlagdes år 1729 som en *bruksort, og jern- og skovindustri har længe spillet en stor rolle for stedet. Områderne omkring Fredriksberg er for en stor del domineret af vildmark og udenlandsk og indenlandsk turisme er i dag den dominerende næringsvej i bygden, den største aktør er Säfsen Resort. Fredriksberg bærer endnu i dag mange spor fra *tyngre industrielle epoker, hvilket gør stedet til et populært mål for urban explorers.

Historik[edit]

Områderne omkring Fredriksberg regnes som beboede siden 1600-tallet. De første bosættere var finske immigranter som bedrev svedjebrug, hvorfor områderne også kom til at kaldes finnmarker. Området omkring Fredriksberg udgjorde oprindelig den sydlige del af Nås finnmark, og området regnes som en del af Västerdalarna (til forskel fra øvrige Ludvika kommune, som regnes til Bergslagen).


Registrerat partnerskap[edit]

Kilde: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Registrerat_partnerskap&action=edit

A: SV text[edit]

Registrerat partnerskap eller registrerat parförhållande är den juridiska motsvarigheten till samkönade äktenskap, i de fall då lagstiftningen inte velat likställa dessa med äktenskap mellan man och kvinna. Registrerat parförhållande är den finländska termen. I Sverige används i allmänhet termen registrerat partnerskap om liknande lagar i andra länder. Under senmedeltiden i Frankrike kunde två personer av samma kön skriva ett kontrakt "Affrérement" (Broderskap fritt översatt).De gick till så att man skrev kontrakt med vittnen och en notarie. Där lovade man varandra att dela liv och tillgångar.Detta var gilltigt juridiskt.Kan ses som en tidig version av Registrerat partnerskap. Lagar om registrerat partnerskap som väsentligt motsvarar äktenskap har funnits mellen (*mellen is a typo in the Swedish text, should read mellan) 1995 och 2009 i Sverige och finns i bland annat Finland, Danmark, Norge, Island, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och de amerikanska delstaterna Vermont, New Jersey och Connecticut. Andorra, Frankrike, Luxemburg, Slovenien och Tjeckien har partnerskapslagar med mer begränsad juridisk effekt. Nederländernas partnerskapslag och några till är öppen för både samkönade och olikkönade par. Spanien, Belgien, Nederländerna, Sydafrika och Kanada har istället för registrerade partnerskap valt att helt öppna upp äktenskapslagen för samkönade par. 2009 blev det möjligt även i Sverige.

B: Translated result:[edit]

Optaget partnerskab eller optaget parförhållande er den juridiske motsvarigheten til samkönade ægteskaber, i de tilfælde da lovgivningen ikke villet likställa disse med ægteskab mellem mand og kvinde. Optaget parförhållande er den finländska termen. I Sverige anvendes i almenhed termen optaget partnerskab om jævnførende udbedrer i andre lande. Under senmedeltiden i Frankrig kunne to personer af samme køn skrive en kontrakt Affrérement (Broderskap frit översatt).De gik til så at man skrev kontrakt med vidner og en notarie. Hvor lovede man hinanden at dele liv og adgange. Dette var gilltigt juridisk.Kan ses som en tidlig version af Optaget partnerskab. Udbedrer om optaget partnerskab som väsentligt motsvarar ægteskab har fundet mellen 1995 og 2009 i Sverige og findes i blandt andet Finland, Danmark, Norge, Island, Nederlandene, Nye Zeeland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og de amerikanske delstater Vermont, New Jersey og Connecticut. Andorra, Frankrig, Luxembourg, Slovenien og Tjeckien har partnerskapslagar med mere begrænset juridisk effekt. Nederlandenes partnerskapslag og nogle til er öppen før både samkönade og olikkönade par. Spanien, Belgien, Nederlandene, Sydafrika og Canada har istedet før optaget partnerskab valt at helt åbne op äktenskapslagen før samkönade par. 2009 blev det möjligt endda i Sverige.

C: Worked over:[edit]

Registreret partnerskab eller registreret parforhold er det juridiske modstykke til ægteskaber mellem samme køn, i de tilfælde hvor lovgivningen ikke har villet ligestille disse med ægteskab mellem mand og kvinde. Registreret parforhold er det finske udtryk. I Sverige anvendes i almindelighed udtrykket registreret partnerskab om tilsvarende love i andre lande. I senmiddelalderen i Frankrig kunne to personer af samme køn skrive en kontrakt Affrérement (Broderskab frit oversat). Det gik til på den måde at man skrev kontrakt med vidner og en notar. Her lovede man hinanden at dele liv og *adgange. Dette var gyldigt juridisk. Kan ses som en tidlig version af registreret partnerskab. Love om registreret partnerskab som væsentligt modsvarer ægteskab har fandtes mellem 1995 og 2009 i Sverige og findes i blandt andet Finland, Danmark, Norge, Island, Nederlandene, New Zealand, Storbritannien, Tyskland, Schweiz og de amerikanske delstater Vermont, New Jersey og Connecticut. Andorra, Frankrig, Luxembourg, Slovenien og Tjekkiet har partnerskabslove med mere begrænset juridisk virkning. Nederlandenes partnerskabslov og nogle flere er åbne for både par af samme og forskelligt køn. Spanien, Belgien, Nederlandene, Sydafrika og Canada har i stedet for registreret partnerskab valgt helt at åbne ægteskabslovene for par af samme køn. 2009 blev det også muligt i Sverige.