North Saami and Lule Saami/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

see also North Saami and Lule Saami/Regression tests

Questions

Question word
 • (sme) Gos don dál boađát? → Gåsstå dån dálla boadá?

Word order

 • (sme) Gos áhččát lea? → Gånnå la áhttját?
 • (sme) Manne don geahčat munnje? → Manen gehtja dån munji?

Numerals

 • (sme) Dalle go áhčči lei čieža jagi. → Dalloj gå áhttje lij giehtja jage.
 • (sme) Mus lea okta guolli. → Mujna la akta guolle.
 • (sme) Dát golbma guoli leat buoremusat. → Dá gålmmå guole li buoremusá.
 • (sme) Bussá borrá golbma guoli. → Gáhto bårrå gålmmå guole.
 • (sme) Mun dohppen ovtta guoli. → Mån duohppiv avtav guolev.
 • (sme) Diet leat ovtta guoli meađđemat. → Da li avta guole miedema
 • (sme) Dát leat guovtti guoli meađđemat. → Dá li guovte guole miedema.
 • (sme) Attán dan guovtti guollái. → Vattáv dav guovte guolláj.
 • (sme) Mun vuvden girjjiid golmma olbmui. → Mån vuobddiv girjijt gålmå ulmutjij.
 • (sme) Dat bođii ovtta guolis. → Dat bådij avtat guoles.
 • (sme) Válden iskosa guovtti guolis. → Válldiv åtsålvisáv guovtet guoles.
 • (sme) Dán golmma guolis leat meađđemat. → Dán gålmån guolen li miedema.
 • (sme) Guovtti guolis ledje dákkárat. → Guovten guolen lidjin dákkára.
 • (sme) Mun boađán dainna golmmain guliin. → Mån boadáv dajna gålmåjn guolijn.
 • (sme) Áhkku bođii ovttain guliin. → Áhkko bådij avtajn guolijn.
 • (sme) Diet rehkenastojuvvo golbman guollin. → Dat riekkniduvvá gålmmån guollen.
 • (sme) Diet rehkenastojuvvo guoktin guollin. → Dat riekkniduvvá guoktan guollen.

Nouns

Accusative/genitive

Sme accusativ and genitive case has the same form, smj accusative is -v

Locative -> Inessiv/elativ
 • (sme) Galli lanjas leat olbmot? → Galla lanján li ulmutja?

Pronouns

Pronoun noun agreement:

Focus particle

Focus clitics are not as productive in smj as in sme. In most cases we just want to remove them, but for some pronouns foc_ge -> foc_k.

Keep focus particle:

Miscellaneous

 • (sme) Odne gávdnojit maiddái ollu sámit geat eai šat sámás ja identitehtavuođđu lea dál varas dehe sogas iige gielas gitta. → Uddni gávnnuji aj ållo sáme gudi e desti sámásta ja identitiehttavuodo la dál varás jali berajvuodan ijge gielan gitta.
 • (sme) Amerihká ovttastuvvan stáhtain leat 50 oassestáhta, mat leat oalle muddui iešstivrejeaddjit. → Amerijka aktidum stáhtajn li 50 oassestáhta, ma li oalle mudduj iesjráddijiddje.
 • (sme) Doppe mánát ohppet giela lunddolaččat árgabeaivvi bargguid ja stoahkama bokte. → Dåppe máná gielav oahppi luondulattjat árggabiejve bargoj ja ståhkama baktu.
 • (sme) Giron lea vuoncceslottiide gullevaš loddi, mii eallá duottarguovlluin. → Gierun la vuonntsálåttijda gullujiddje lådde, mij ællá duottarguovlojn.
 • (sme) Wikipedia lea máŋggagielat prošeakta man ulbmilin lea ráhkadit almmolaš diehtosátnegirjji gosa gii beare sáhttá čállit artihkkaliid. → Wikipedia la moattegielak prosjækta man ulmmen la dahkat almulasj diehtobáhkogirjev masi vajku guhti sáhttá tjállet artihkkalijt.
 • (sme) Gean láhkái son lea? → Gev sån guorrá?
 • (sme) Son lea áhčis láhkái. → Sån guorrá áhtjev.