Difference between revisions of "Nepali and Hindi/Verbs"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
(Created page with 'This is a verb list used to translate from Hindi to Nepali * {{NWT Dictionary}} <pre> हो रहा|भइ रहेको पि| पि पहुंच|पुग मान|…')
 
 
Line 3: Line 3:
 
<pre>
 
<pre>
 
हो रहा|भइ रहेको
 
हो रहा|भइ रहेको
पि| पि
 
 
पहुंच|पुग
 
पहुंच|पुग
 
मान|मान
 
मान|मान
 
माप|नाप
 
माप|नाप
 
बढ़|बढ
 
बढ़|बढ
  +
बढ़|बढ
 
बढ|बढ
 
बढ|बढ
 
बढा|बढा
 
बढा|बढा
Line 17: Line 17:
 
रख|राख
 
रख|राख
 
छोड|छोड
 
छोड|छोड
भेज|पठा
 
 
खदेड|लखेट
 
खदेड|लखेट
 
किया जा|हु
 
किया जा|हु
Line 29: Line 28:
 
रोक|रोक
 
रोक|रोक
 
देंख|देख
 
देंख|देख
चुन| चुन
+
चुन| चुन
 
मिल|मिल
 
मिल|मिल
जोड| जोड
+
जोड| जोड
 
हटा|हटाउ
ले| लि
 
हटा|हटा
 
 
मिला|मिला
 
मिला|मिला
 
करा|गराउ
लि| लि
 
 
कर|गर
करा| गरा
 
 
लगा|लगा
 
लगा|लगा
 
लौट आ|फर्क
 
लौट आ|फर्क
खा| खा
 
कर|गर
 
 
बना|बना
 
बना|बना
 
पहचान|पहिचान
 
पहचान|पहिचान
 
समझा|सम्झि
 
समझा|सम्झि
 
आया| आयो
हु|भ
 
 
लगे | लागेका
आया| आयो
 
लगे | लागेका
 
 
फूल|फूल
 
फूल|फूल
 
ठहर|ठहर
 
ठहर|ठहर
 
शुरूआत|शुरूवात
 
शुरूआत|शुरूवात
 
खेल|खेल
 
खेल|खेल
बन|बन
 
लग|लाग
 
 
दिला|दिला
 
दिला|दिला
 
लाद|लाद
 
लाद|लाद
Line 58: Line 51:
 
सँभाल|सँम्हाल
 
सँभाल|सँम्हाल
 
दे|दि
 
दे|दि
पा|पा
+
पा|पाउ
 
बना|बना
 
बना|बना
 
फैल|फैल
 
फैल|फैल
 
बता|बता
 
बता|बता
फंस|फंस
+
फंस|फंस
 
लड|लड
 
लड|लड
 
सीख|सिक
 
सीख|सिक
Line 96: Line 89:
 
भुगतान|भुक्तानि
 
भुगतान|भुक्तानि
 
गंवा|गुमा
 
गंवा|गुमा
भेज|पठा
 
 
अपना|अपना
 
अपना|अपना
 
मुकाबला|प्रतिस्पर्धा
 
मुकाबला|प्रतिस्पर्धा
 
आसानी|सजिलो
 
आसानी|सजिलो
# ला|ल्या disputed
 
 
चला|चला
 
चला|चला
 
बचा|बचा
 
बचा|बचा
दे| दि
 
 
हरा|हरा
 
हरा|हरा
 
तैयार कर|तैयार गर
 
तैयार कर|तैयार गर
Line 112: Line 102:
 
खरीद|किन
 
खरीद|किन
 
फडफडा|फडफडा
 
फडफडा|फडफडा
बन|बन
 
 
चुका|चुका
 
चुका|चुका
 
जीत|जीत
 
जीत|जीत
Line 119: Line 108:
 
खोल|खोल
 
खोल|खोल
 
थोप|थोप
 
थोप|थोप
रख|राख
 
 
तैनात|तैनाथ
 
तैनात|तैनाथ
 
चढाई|चढाई
 
चढाई|चढाई
Line 126: Line 114:
 
बोना|रोप्नु
 
बोना|रोप्नु
 
सड|सड
 
सड|सड
  +
छुपा|लुका
 
  +
गौर|विचार
  +
गिन|गन
  +
घबरा|डराउ
  +
छुपाने|लुकाउन
  +
छिपाने|लुकाउने
  +
छिपा|लुकाउ
  +
दर्शा|दर्शाउ
  +
लिख|लेख
  +
घबरा|डरा
  +
भूलने|बिर्सने
  +
इस्तेमाल|प्रयोग
  +
प्रयोग|प्रयोग
  +
बदल|बदल
  +
पछाड|पछार
  +
छेद|छेंड्
  +
चुन्|चुन्
  +
चिपक|टाँस
  +
उग|उम्रि
  +
मुरझा|मुरझा
  +
भुगत|भोग
  +
समझ|बुझ
  +
अडा|अडा
  +
खोज|खोज
  +
खिंच|तान
  +
रैगिंग‎|र्‌यागिङ्ग
  +
खुजली|चिलाउ
  +
लटक|झुन्डि
  +
बांध|बांध
  +
पहचान|चिन
  +
गुजर|जान्छ
  +
व्यक्त|व्यक्त
  +
कोशिश|कोशिश
  +
किये|गरे
  +
खनन|खनाई
 
भेज|पठा
   
 
</pre>
 
</pre>

Latest revision as of 09:53, 12 May 2012

This is a verb list used to translate from Hindi to Nepali

हो रहा|भइ रहेको
पहुंच|पुग
मान|मान
माप|नाप
बढ़|बढ
बढ़|बढ 
बढ|बढ
बढा|बढा
पढ|पढ
डाल|हाल
लिख|लेख
डाल|हाल
बेच|बेच
रख|राख
छोड|छोड
खदेड|लखेट
किया जा|हु
किया|गर्‌
निभा|निभा
कह|भन्
पिछाड|पछार
उठ|उठ
निकाल|निकाल
भाग|भाग
रोक|रोक
देंख|देख
 चुन| चुन
मिल|मिल
 जोड| जोड
हटा|हटाउ
मिला|मिला
करा|गराउ
कर|गर
लगा|लगा
लौट आ|फर्क
बना|बना
पहचान|पहिचान
समझा|सम्झि
 आया| आयो 
 लगे | लागेका 
फूल|फूल
ठहर|ठहर
शुरूआत|शुरूवात
खेल|खेल
दिला|दिला
लाद|लाद
रह|रह
सँभाल|सँम्हाल
दे|दि
पा|पाउ
बना|बना
फैल|फैल
बता|बता
फंस|फंस 
लड|लड
सीख|सिक
उखाड|उखाल
छेड|छेड
कुचल|कुचल
लपेट|लपेट
बरत|अपना
फिसल|चिप्ल
घूम|घूम
झुक|झुक
ढंक|छोप
जकड|जकड
हडप|हडप
अभी|अझै
बड़ा|ठूलो
बडा|ठूलो
अदा|निभा
उगा|उमार
मर|मर
सीख|सिक
बाँट|बाँड
भडक|भडक
लग|लाग्
बैठ|बस्
खडे हो|उभि
बोल|बोल्
खिंच|तान
पहुँचा|पुर्या
पहुँच|पुग
काट|काट
पड|पर्
भुगतान|भुक्तानि
गंवा|गुमा
अपना|अपना
मुकाबला|प्रतिस्पर्धा
आसानी|सजिलो
चला|चला
बचा|बचा
हरा|हरा
तैयार कर|तैयार गर
परोस|पस्कि
इस्तीफा|राजिनामा
चुन|चुन
चिपक|टाँस
खरीद|किन
फडफडा|फडफडा
चुका|चुका
जीत|जीत
तोड|तोड
जुड|जोड
खोल|खोल
थोप|थोप
तैनात|तैनाथ
चढाई|चढाई
भुगत|भोग
उभर|उम्री
बोना|रोप्नु
सड|सड
छुपा|लुका
गौर|विचार
गिन|गन
घबरा|डराउ
छुपाने|लुकाउन
छिपाने|लुकाउने
छिपा|लुकाउ
दर्शा|दर्शाउ
लिख|लेख
घबरा|डरा
भूलने|बिर्सने
इस्तेमाल|प्रयोग
प्रयोग|प्रयोग
बदल|बदल
पछाड|पछार
छेद|छेंड्
चुन्|चुन्
चिपक|टाँस
उग|उम्रि
मुरझा|मुरझा
भुगत|भोग
समझ|बुझ
अडा|अडा
खोज|खोज
खिंच|तान
रैगिंग‎|र्‌यागिङ्ग
खुजली|चिलाउ
लटक|झुन्डि
बांध|बांध
पहचान|चिन
गुजर|जान्छ
व्यक्त|व्यक्त
कोशिश|कोशिश
किये|गरे
खनन|खनाई
भेज|पठा