Difference between revisions of "Nepali and Hindi/Rules"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
(Adding the rules : As per now its based on Nepali Wikipedia Translator : code.google.com/p/nepaliwikipediatranslator)
 
(updated rules)
 
Line 2: Line 2:
 
* {{NWT Dictionary}}
 
* {{NWT Dictionary}}
 
<pre>
 
<pre>
  +
की तरह | जस्तै
  +
किसी से | कसै संग
  +
कहा.| भन्यो।
  +
कहा।| भन्यो।
  +
कहा | भन्यो
  +
कहानियाँ | कहानिहरु
  +
प्रकारको|prakarko_
 
कहा|Kaha_
 
कहा|Kaha_
 
हुने|hune_
 
हुने|hune_
दिने|दिने
+
दिने | दिने
लोगों |मान्छे
+
लोगों |मान्छे
 
उनको|_unko_
 
उनको|_unko_
  +
{regex}(\d)+वें |$1औं
 
(hinoun)+ओं |(nenoun)+हरु
 
(hinoun)+ओं |(nenoun)+हरु
  +
(hinoun)+ से लोग|(nenoun)+ का मान्छेहरू
  +
(hiadjective)+ सा |(neadjective)+
  +
(hiadjective)+ सी |(neadjective)+
  +
(hiadjective)+ सि |(neadjective)+
 
(hiadjective)+ (hinoun)+ है|(neadjective)+ (nenoun) हो
 
(hiadjective)+ (hinoun)+ है|(neadjective)+ (nenoun) हो
 
(hipronoun)+ने| (nepronoun)+ले
 
(hipronoun)+ने| (nepronoun)+ले
 
(hipronoun)+को| (nepronoun)+लाई
 
(hipronoun)+को| (nepronoun)+लाई
  +
{regex}^(hinoun)+ |(nenoun)+
  +
नही (hinoun)+ सकते हैं|(nenoun)+न सक्दैन
  +
नही (hinoun)+ सकते|(nenoun)+न सक्दैन
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ा
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ा
  +
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ा
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ु
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ु
  +
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ु
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ू
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ू
  +
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ू
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ि
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ि
  +
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ि
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ी
 
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ी
  +
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ी
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ा
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ा
  +
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ा
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ु
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ु
  +
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ु
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ू
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ू
  +
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ू
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ि
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ि
  +
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ि
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ी
 
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+यों में से|(nenoun)+हरु मध्ये|ि
+
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|
(hinounwithsuffix)+यों में से|(nenoun)+हरु मध्ये|
+
(hinounwithsuffix)+यों में से |(nenoun)+हरु मध्ये |ि
(hinoun)+ों में से|(nenoun)+हरु मध्ये
+
(hinounwithsuffix)+यों में से |(nenoun)+हरु मध्ये |ी
(hinounwithsuffix)+यों की|(nenoun)+हरु को|ि
+
(hinoun)+ों में से |(nenoun)+हरु मध्ये
(hinounwithsuffix)+यों की|(nenoun)+हरु को|
+
(hinounwithsuffix)+यों की | (nenoun)+हरु को |ि
  +
(hinounwithsuffix)+यों की | (nenoun)+हरु को |ी
(hiverbwithsuffix)+या जाने लगा था|(neverb)+उन थालिएको थियो|ा
 
(hiverbwithsuffix)+या जाता है|(neverb)+इन्छ|ा
+
(hiverbwithsuffix)+या जाने लगा था | (neverb)+उन थालिएको थियो |ा
(hiverbwithsuffix)+ जाता है|(neverb)+उछ|ा
+
(hiverbwithsuffix)+या जाता है | (neverb)+इन्छ |ा
  +
(hiverbwithsuffix)+ जाता है | (neverb)+उछ |ा
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका था|(neverb)+िसकेको थियो
 
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका है|(neverb)+िसकेको
+
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका था| (neverb)+िसकेको थियो
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका|(neverb)+िसकेको
+
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका है |(neverb)+िसकेको
  +
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका| (neverb)+िसकेको
  +
(hiverb)+ा नहीं जा सकता| (neverb)+न सकिंदैन
  +
(hiverb)+ा जा सकता है| (neverb)+न सकिन्छ
  +
(hiverb)+ करने से| (neverb)+ गरेपछि
 
(hinoun)+ों को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+ों को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+एँ को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+एँ को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+एं को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+एं को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+यें को| (nenoun)+हरु लाई
 
(hinoun)+यें को| (nenoun)+हरु लाई
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ों को|$1(nenoun)+हरु लाई
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एँ को|$1(nenoun)+हरु लाई
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एं को|$1(nenoun)+हरु लाई
  +
{regex}(\n) (hinoun)+यें को|$1(nenoun)+हरु लाई
 
के लिए (hinoun)+ को|को लागि (nenoun)+ लाई
 
के लिए (hinoun)+ को|को लागि (nenoun)+ लाई
 
के (hinoun)+ को|को (nenoun)+ लाई
 
के (hinoun)+ को|को (nenoun)+ लाई
 
कुछ (hinoun)+ों में|केही (nenoun)+हरु मा
 
कुछ (hinoun)+ों में|केही (nenoun)+हरु मा
(hiverbwithsuffix)+या हुआ|(neverb)+एको|ा
+
(hiverbwithsuffix)+या हुआ| (neverb)+एको|ा
 
(hiverb)+ दी गयी | (neverb)+इयो
 
(hiverb)+ दी गयी | (neverb)+इयो
 
(hiverb)+ दी गयी.| (neverb)+इयो।
 
(hiverb)+ दी गयी.| (neverb)+इयो।
 
(hiverb)+ा हुआ| (neverb)+एको
 
(hiverb)+ा हुआ| (neverb)+एको
  +
(hiverbwithsuffix)+ते हुए| (neverb)+ाउँदै|ा
  +
(hiverb)+ते हुए| (neverb)+दै
  +
(hiverbwithsuffix)+ हुई है| (neverb)+िएको छ|ि
  +
(hiverbwithsuffix)+ हुई है| (neverb)+िएको छ|ी
  +
(hiverb)+ना चाहिये | (neverb)+न पर्छ
  +
(hiverb)+नी चाहिये | (neverb)+न पर्छ
 
इसे | यसलाई
 
इसे | यसलाई
  +
मॉडल|मोडेल
 
््|्
 
््|्
  +
(hiverbwithsuffix)+ हुई | (neverb)+एको |ि
़।(blank)+
 
  +
(hiverbwithsuffix)+ हुई | (neverb)+एको |ी
ॅ।ँ
 
  +
(hiverbwithsuffix)+ हुइ | (neverb)+एको |ि
ॉ|(blank)+
 
  +
(hiverbwithsuffix)+ हुइ | (neverb)+एको |ी
क़|क
 
  +
कोही बात नही|केहि छैन
ड़|ड
 
हॅ|है
 
ज़|ज
 
ढ़|ढ
 
ऑ|औ
 
गईं|गई
 
हैं.|हैं।
 
है.|है।
 
है:| छ:
 
(hiverbwithsuffix)+ हुई|(neverb)+एको|ि
 
(hiverbwithsuffix)+ हुई|(neverb)+एको|ी
 
(hiverbwithsuffix)+ हुइ|(neverb)+एको|ि
 
(hiverbwithsuffix)+ हुइ|(neverb)+एको|ी
 
 
की गईं है|गरिएको छ
 
की गईं है|गरिएको छ
  +
अपने आप को|आफैलाई
  +
कर सकते है|गर्न सक्छन्
  +
कर सकेंगे|गर्न सकनेछ
  +
रखा जाता है| राखिन्छ
  +
चल रहा था| चली रहेको थियो
 
हाथों|हातमा
 
हाथों|हातमा
 
वर्षों | वर्ष
 
वर्षों | वर्ष
 
के बाद|पछि
 
के बाद|पछि
 
के साथ|संग
 
के साथ|संग
  +
में ऐसा कौन सा|मा यस्तो कुन चाँही
  +
मान लेते हैं|मान्छन्
  +
समझने के लिए|बुझ्न को लागि
  +
क्या है?|क्या हो?
 
घिरा हुआ है|घेरिएको छ
 
घिरा हुआ है|घेरिएको छ
  +
पूछे जाने वाले|सोधिने
 
घोडे का|घोडा को
 
घोडे का|घोडा को
 
काली मिर्च|मरिच
 
काली मिर्च|मरिच
 
नहीं हो सका कि|हुन सकेको छैन कि
 
नहीं हो सका कि|हुन सकेको छैन कि
 
पूरी तरह से|पुरा तरिकाले
 
पूरी तरह से|पुरा तरिकाले
  +
लाया जाता है|ल्याइन्छ
 
डाला जाता है|हालिन्छ
 
डाला जाता है|हालिन्छ
  +
होता आया है|हुदै आएको छ
 
उम्मीद के मुताबिक|आषा बमोजिम
 
उम्मीद के मुताबिक|आषा बमोजिम
 
उगाए जा सकते हैं|उमार्न सकिन्छ
 
उगाए जा सकते हैं|उमार्न सकिन्छ
Line 79: Line 118:
 
उनमें से|तिनिहरुमध्ये
 
उनमें से|तिनिहरुमध्ये
 
बन सकता है|बन्न सक्छ
 
बन सकता है|बन्न सक्छ
  +
नहीं कहा गया है|भनिएको छैन
  +
हैन भनिएको छ|भनिएको छैन
 
नहीं लिखा जाता है|लेखिंदैन
 
नहीं लिखा जाता है|लेखिंदैन
 
लिखा जाता है|लेखिन्छ
 
लिखा जाता है|लेखिन्छ
Line 99: Line 140:
 
कहानी|कथा
 
कहानी|कथा
 
सबसे |सबै भन्दा
 
सबसे |सबै भन्दा
  +
अच्छी तरह से|राम्रो तरिकाले
 
छोड़ दिया गया था|छोडिएको थियो
 
छोड़ दिया गया था|छोडिएको थियो
 
देख रहे हैं?|हेरि रहनुभएको छ?
 
देख रहे हैं?|हेरि रहनुभएको छ?
Line 116: Line 158:
 
मानी गयी थी|मानिएको थियो
 
मानी गयी थी|मानिएको थियो
 
माना जाता है|मानिन्छ
 
माना जाता है|मानिन्छ
  +
मानना ​​है कि|मानिन्छ कि
 
मानी जाती है|मानिन्छ
 
मानी जाती है|मानिन्छ
 
कहलाता है|भनिन्छ
 
कहलाता है|भनिन्छ
Line 149: Line 192:
 
हटा देते है|हटाइदिन्छन्
 
हटा देते है|हटाइदिन्छन्
 
हो गए हैं|भए
 
हो गए हैं|भए
  +
की जा चुकी है|गरिसकिएको छ
 
की गयी है|गरिएको छ
 
की गयी है|गरिएको छ
 
की गयी है|गरिएको छ
 
की गयी है|गरिएको छ
Line 178: Line 222:
 
जा सकते है|जान सकिन्छ
 
जा सकते है|जान सकिन्छ
 
लगा रहे हैं|लागिरहेका छन्
 
लगा रहे हैं|लागिरहेका छन्
  +
दे रहा है| दिइ रहेको छ
 
बढ़ जाता है|बढ्छ
 
बढ़ जाता है|बढ्छ
 
नहीं जा रहे हैं|गइरहेका छैनन्
 
नहीं जा रहे हैं|गइरहेका छैनन्
Line 230: Line 275:
 
करति हैं|गर्छ
 
करति हैं|गर्छ
 
करती है|गर्छ
 
करती है|गर्छ
  +
पके हुए|पाकेका
 
तले हुए|भुटेको
 
तले हुए|भुटेको
 
जाना जाता था|चिनिन्थ्यो
 
जाना जाता था|चिनिन्थ्यो
Line 384: Line 430:
 
हो चूका है|भइ सकेको छ
 
हो चूका है|भइ सकेको छ
 
माना जा रहा था|मानिएको थियो
 
माना जा रहा था|मानिएको थियो
  +
कर रहा था|गरिरहेको थियो
 
किया गया है|गरिएको छ
 
किया गया है|गरिएको छ
 
किया गया|गरियो
 
किया गया|गरियो
Line 398: Line 445:
 
नहीं करता | गर्दैन
 
नहीं करता | गर्दैन
 
आने वाले साल|आउँदो साल
 
आने वाले साल|आउँदो साल
  +
चल दिए।| गए।
  +
चल दिए | गए
 
को लेकर| लाई लिएर
 
को लेकर| लाई लिएर
 
जिनमें से | जस मध्ये
 
जिनमें से | जस मध्ये
Line 403: Line 452:
 
###end example: आया
 
###end example: आया
 
।।।।।।। २ भन्दा बढि शब्दहरु ।।।।।।।
 
।।।।।।। २ भन्दा बढि शब्दहरु ।।।।।।।
  +
(hiverb)+ा जाएगा| (neverb)+इने छ
  +
(hiverb)+ दिया गया है| (neverb)+इएको छ
  +
(hiverb)+ दिया गया था| (neverb)+इएको थियो
  +
(hiverb)+ दिया गया| (neverb)+इयो
 
(hiverb)+ाया जाता है|(neverb)+ाइन्छ
 
(hiverb)+ाया जाता है|(neverb)+ाइन्छ
 
(hiverb)+ाया जाने लगा था|(neverb)+ाउन थालिएको थियो
 
(hiverb)+ाया जाने लगा था|(neverb)+ाउन थालिएको थियो
Line 409: Line 462:
 
(hiverb)+ रहे थे|(neverb)+इरहेका थिए
 
(hiverb)+ रहे थे|(neverb)+इरहेका थिए
 
नहीं (hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु हुँदैन
 
नहीं (hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु हुँदैन
  +
(hiverb)+ने का |(neverb)+ने
  +
(hiverb)+ने की |(neverb)+ने
 
(hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
 
(hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
 
(hiverb)+ने चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
 
(hiverb)+ने चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
Line 439: Line 494:
 
(hiverb)+े गए थे| (neverb)+िएका थिए
 
(hiverb)+े गए थे| (neverb)+िएका थिए
 
(hiverb)+े गए| (neverb)+ियो
 
(hiverb)+े गए| (neverb)+ियो
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
(hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इन्छ
+
(hiverb)+ा जाता है|(neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
 
(hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
 
(hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
 
(hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
 
(hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
 
(hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इन्छ
 
(hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
 
(hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
 
(hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
 
(hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
 
(hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
 
नहीं (hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गएन
 
नहीं (hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गएन
 
(hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गयो
 
(hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गयो
नहीं (hiverb)+ता है| (neverb)+इदैन
+
नहीं (hiverb)+ता है| (neverb)+इदैन
 
(hiverb)+ता है| (neverb)+इन्छ
 
(hiverb)+ता है| (neverb)+इन्छ
 
नहीं (hiverb)+ि गई|(neverb)+िएन
 
नहीं (hiverb)+ि गई|(neverb)+िएन
Line 523: Line 578:
 
नहीं (hiverb)+ चाहिये|(neverb)+ पर्दैन
 
नहीं (hiverb)+ चाहिये|(neverb)+ पर्दैन
 
(hiverb)+ चाहिये| (neverb)+ पर्छ
 
(hiverb)+ चाहिये| (neverb)+ पर्छ
नहीं (hiverb)+ने पर|न(neverb)+ए पछि
+
नहीं (hiverb)+ने पर |न(neverb)+ए पछि
 
(hiverb)+ने पर| (neverb)+ए पछि
 
(hiverb)+ने पर| (neverb)+ए पछि
 
नहीं (hiverb)+ने कि |न(neverb)+ने
 
नहीं (hiverb)+ने कि |न(neverb)+ने
Line 536: Line 591:
 
(hiverb)+ गया| (neverb)+्यो
 
(hiverb)+ गया| (neverb)+्यो
 
(hiverb)+यी| (neverb)+ए
 
(hiverb)+यी| (neverb)+ए
(hiverb)+इये| (neverb)+नुहोस
+
(hiverb)+िए | (neverb)+नुहोस
(hiverb)+| (neverb)+
+
(hiverb)+इये | (neverb)+नुहोस
  +
(hiverb)+ई | (neverb)+ए
 
(hiverb)+ रही है| (neverb)+दैछ
 
(hiverb)+ रही है| (neverb)+दैछ
(hiverb)+ कर| (neverb)+एर
+
(hiverb)+ कर | (neverb)+एर
 
(hiverb)+ जा रही थी|(neverb)+ रहेको थियो
 
(hiverb)+ जा रही थी|(neverb)+ रहेको थियो
(hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िन्छ
+
(hiverb)+ा जाता है| (neverb)+िन्छ
(hiverb)+ जाता है|(neverb)+छ
+
(hiverb)+ जाता है| (neverb)+छ
(hiverb)+ जाता है|(neverb)+छ
+
(hiverb)+ जाता है| (neverb)+छ
(hiverb)+{endswithoutvowel} रही|(neverb)+िरहेको
+
(hiverb)+{endswithoutvowel} रही | (neverb)+िरहेको
 
जाए गए|गइएको
 
जाए गए|गइएको
 
जाता गया|जादै गयो
 
जाता गया|जादै गयो
Line 573: Line 629:
 
नहीं हो जाता है|हुँदैन
 
नहीं हो जाता है|हुँदैन
 
हो जाता है|हुन्छ
 
हो जाता है|हुन्छ
  +
बिखरा हुआ|छरिएका
 
अपने को |आफुलाई
 
अपने को |आफुलाई
 
(hiverb)+{endswithoutvowel}ाये गए।|(neverb)+िए।
 
(hiverb)+{endswithoutvowel}ाये गए।|(neverb)+िए।
Line 578: Line 635:
 
(hiverb)+ाते ही| (neverb)+ाउने बित्तिकै
 
(hiverb)+ाते ही| (neverb)+ाउने बित्तिकै
 
(hiverb)+ते ही| (neverb)+ने बित्तिकै
 
(hiverb)+ते ही| (neverb)+ने बित्तिकै
  +
(hiverb)+नी पडेगा|(neverb)+न पर्नेछ
  +
(hiverb)+नी पडेगी|(neverb)+न पर्नेछ
 
(hiverb)+ना| (neverb)+न
 
(hiverb)+ना| (neverb)+न
 
(hiverb)+ा कर | (neverb)+ाएर
 
(hiverb)+ा कर | (neverb)+ाएर
Line 586: Line 645:
 
(hiverb)+्कर,| (neverb)+एर,
 
(hiverb)+्कर,| (neverb)+एर,
 
(hiverb)+कर | (neverb)+एर
 
(hiverb)+कर | (neverb)+एर
(hiverb)+िये| (neverb)+नुहोस
+
(hiverb)+िये | (neverb)+नुहोस
 
(hiverb)+ने के लिए| (neverb)+न को लागि
 
(hiverb)+ने के लिए| (neverb)+न को लागि
(hiverb)+ने| (neverb)+न
+
(hiverb)+ने | (neverb)+न
 
(hiverb)+ा देते हैं।| (neverb)+ाउछन् ।
 
(hiverb)+ा देते हैं।| (neverb)+ाउछन् ।
 
(hiverb)+ा।| (neverb)+यो।
 
(hiverb)+ा।| (neverb)+यो।
Line 598: Line 657:
 
(hiverb)+ें।| (neverb)+्नुहोस।
 
(hiverb)+ें।| (neverb)+्नुहोस।
 
(hiverb)+ें,| (neverb)+्नुहोस,
 
(hiverb)+ें,| (neverb)+्नुहोस,
(hiverb)+के| (neverb)+एर
+
(hiverb)+के | (neverb)+एर
 
(hiverb)+ ‍| (neverb)+
 
(hiverb)+ ‍| (neverb)+
 
।।।।।।।।//--- Nouns
 
।।।।।।।।//--- Nouns
 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ें |(nenoun)+हरु
 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ें |(nenoun)+हरु
(hinoun)+{endswithoutvowel}े |(nenoun)+हरु
+
xx(hinoun)+{endswithoutvowel}े |(nenoun)+हरु
 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ों |(nenoun)+हरु
 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ों |(nenoun)+हरु
(hinoun)+{endswithoutvowel}ो |(nenoun)+हरु
+
xx(hinoun)+{endswithoutvowel}ो | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+ के द्वारा|(nenoun)+ द्वारा
 
(hinoun)+ के द्वारा|(nenoun)+ द्वारा
 
(hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले
 
(hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले
Line 616: Line 675:
 
(hinoun)+ में| (nenoun)+ मा
 
(hinoun)+ में| (nenoun)+ मा
 
(hinoun)+ पर | (nenoun)+ मा
 
(hinoun)+ पर | (nenoun)+ मा
(hinoun)+यों से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+यों से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+ओं से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+ओं से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+एँ से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+एँ से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+एं से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+एं से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+यें से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+यें से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+याँ से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+याँ से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+यां से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+यां से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+ओं से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+ओं से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+ों से| (nenoun)+हरु संग
+
(hinoun)+ों से | (nenoun)+हरु संग
(hinoun)+यों पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+यों पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+ओं पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+ओं पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+एँ पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+एँ पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+एं पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+एं पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+यें पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+यें पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+याँ पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+याँ पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+यां पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+यां पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+ओं पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+ओं पर | (nenoun)+हरुमा
(hinoun)+ों पर| (nenoun)+हरुमा
+
(hinoun)+ों पर | (nenoun)+हरुमा
 
(hinoun)+यों | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+यों | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+एँ | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+एँ | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+एं | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+एं | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+यें | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+यें | (nenoun)+हरु
  +
(hinoun)+यों,| (nenoun)+हरु,
  +
(hinoun)+एँ,| (nenoun)+हरु,
  +
(hinoun)+एं,| (nenoun)+हरु,
  +
(hinoun)+यें,| (nenoun)+हरु,
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ओं नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एँ नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एं नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ओं नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ों नें |$1(nenoun)+हरु ले
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ में|$1(nenoun)+ मा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ पर |$1(nenoun)+ मा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यों से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ओं से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एँ से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एं से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+याँ से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यां से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ओं से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ों से |$1(nenoun)+हरु संग
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यों पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ओं पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एँ पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एं पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+याँ पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यां पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ओं पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ों पर |$1(nenoun)+हरुमा
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यों |$1(nenoun)+हरु
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एँ |$1(nenoun)+हरु
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एं |$1(nenoun)+हरु
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें |$1(nenoun)+हरु
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यों,|$1(nenoun)+हरु,
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एँ,|$1(nenoun)+हरु,
  +
{regex}(\n)(hinoun)+एं,|$1(nenoun)+हरु,
  +
{regex}(\n)(hinoun)+यें,|$1(nenoun)+हरु,
 
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ि
 
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ि
 
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ी
 
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ी
Line 644: Line 743:
 
(hinoun)+ है| (nenoun)+ हो
 
(hinoun)+ है| (nenoun)+ हो
 
(hinoun)+ों में से| (nenoun)+हरु मध्ये
 
(hinoun)+ों में से| (nenoun)+हरु मध्ये
  +
(hinoun)+ओं,| (nenoun)+हरु,
  +
(hinoun)+ों,| (nenoun)+हरु,
 
(hinoun)+ों | (nenoun)+हरु
 
(hinoun)+ों | (nenoun)+हरु
(hinoun)+ से| (nenoun)+ ले
+
(hinoun)+ से | (nenoun)+ ले
 
(hinoun)+,|(nenoun)+,
 
(hinoun)+,|(nenoun)+,
 
(hinoun)+ | (nenoun)+
 
(hinoun)+ | (nenoun)+
  +
(hinoun)+यों)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+ओं)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+एँ)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+एं)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+यें)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+याँ)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+यां)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+ओं)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+ों)|(nenoun)+हरु)
  +
(hinoun)+याँ)|(nenoun)+हरु)
  +
=(hinoun)+यों=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+ओं=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+एँ=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+एं=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+यें=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+याँ=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+यां=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+ओं=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+ों=|=(nenoun)+हरु=
  +
=(hinoun)+याँ=|=(nenoun)+हरु=
  +
(hinoun)+यों]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+ओं]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+एँ]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+एं]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+यें]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+याँ]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+यां]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+ओं]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+ों]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+याँ]| (nenoun)+हरु]
  +
(hinoun)+यों{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+ओं{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+एँ{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+एं{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+यें{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+याँ{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+यां{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+ओं{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+ों{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+याँ{| (nenoun)+हरु{
  +
(hinoun)+याँ | (nenoun)+हरु
  +
।(hinoun)+याँ |।(nenoun)+हरु
  +
{regex}(\n)(hinoun)+याँ |$1(nenoun)+याँ
 
[[(hinoun)+]]|[[(nenoun)+]]
 
[[(hinoun)+]]|[[(nenoun)+]]
[[(hinoun)+|[[(nenoun)+
+
[[(hinoun)+ |[[(nenoun)+
 
(hinoun)+]]|(nenoun)+]]
 
(hinoun)+]]|(nenoun)+]]
  +
''(hinoun)+ |''(nenoun)+
  +
(hinoun)+''| (nenoun)+''
  +
{regex}(\n)(hinoun)+ |$1(nenoun)+
 
।।।।।।।।//--- Adjective
 
।।।।।।।।//--- Adjective
 
से (hiadjective)+ तक | देखि (neadjective)+ सम्म
 
से (hiadjective)+ तक | देखि (neadjective)+ सम्म
Line 660: Line 807:
 
से कहीं (hiadjective)+| भन्दा धेरै (neadjective)+
 
से कहीं (hiadjective)+| भन्दा धेरै (neadjective)+
 
से (hiadjective)+| भन्दा (neadjective)+
 
से (hiadjective)+| भन्दा (neadjective)+
और (hiadjective)+| अझ (neadjective)+
+
और (hiadjective)+| बढी (neadjective)+
 
[(hiadjective)+]|[(neadjective)+]
 
[(hiadjective)+]|[(neadjective)+]
 
(hiadjective)+ | (neadjective)+
 
(hiadjective)+ | (neadjective)+
  +
{regex}^(hiadjective)+ |(neadjective)+
  +
{regex}(\n)(hiadjective)+ |$1(neadjective)+
 
।।।।।।।।//--- Pronouns rules
 
।।।।।।।।//--- Pronouns rules
 
(hipronoun)+ने|(nepronoun)+ले
 
(hipronoun)+ने|(nepronoun)+ले
Line 672: Line 821:
 
(hipronoun)+्हें|(nepronoun)+लाई
 
(hipronoun)+्हें|(nepronoun)+लाई
 
(hipronoun)+्होंने|(nepronoun)+ले
 
(hipronoun)+्होंने|(nepronoun)+ले
  +
{regex}^(hipronoun)+ |(nepronoun)+
  +
{regex}(\n)(hipronoun)+ |$1(nepronoun)+
 
(hipronoun)+ | (nepronoun)+
 
(hipronoun)+ | (nepronoun)+
 
।।।।।।।।//--- End Pronoun
 
।।।।।।।।//--- End Pronoun
 
।।।।।। २ शब्द ।।।।।।।।।।।
 
।।।।।। २ शब्द ।।।।।।।।।।।
  +
नहीं दिया गया है |दिइएको छैन
  +
दिया गया है |दिइएको छ
  +
नहीं दिया गया था |दिइएको थिएन
  +
नहीं दिया गया था।|दिइएको थिएन।
  +
दिया गया था |दिइएको थियो
  +
दिया गया था।|दिइएको थियो।
  +
लडा गया था| लडिएको थियो
  +
लडा गया है| लडिएको छ
  +
हिलने लगता है|हल्लिन थाल्छ
  +
हिलने लाग्छ|हल्लिन थाल्छ
 
दिया गया है|दिइएको छ
 
दिया गया है|दिइएको छ
 
लिखा जाएगा|लेखिनेछ
 
लिखा जाएगा|लेखिनेछ
Line 684: Line 845:
 
बन गयी|बन्यो
 
बन गयी|बन्यो
 
होते थे|हुन्थे
 
होते थे|हुन्थे
के लिए|को लागि
+
के लिए | को लागि
 
इस बार| यस पालि
 
इस बार| यस पालि
 
पैदा हुए|जन्मिए
 
पैदा हुए|जन्मिए
Line 694: Line 855:
 
देखना होगा|हेर्नु पर्नेछ
 
देखना होगा|हेर्नु पर्नेछ
 
को देखते हैं|लाई हेर्छन्
 
को देखते हैं|लाई हेर्छन्
  +
खड़े होकर | उभिएर
 
देखते हैं|हेर्छन्
 
देखते हैं|हेर्छन्
 
से लेकर| देखि लिएर
 
से लेकर| देखि लिएर
Line 714: Line 876:
 
देता है| दिन्छ
 
देता है| दिन्छ
 
देति है| दिन्छ
 
देति है| दिन्छ
  +
पूछा जाएगा|सोधिनेछ
 
कहते हैं|भन्दछन्
 
कहते हैं|भन्दछन्
 
नहीं आती हैं|आउदैनन्
 
नहीं आती हैं|आउदैनन्
Line 753: Line 916:
 
की हुई | गरेका
 
की हुई | गरेका
 
खदेड दिया गया|लखेटियो
 
खदेड दिया गया|लखेटियो
  +
हो चुकी है|भइ सकेको छ
  +
हो चुकी छ|भइ सकेको छ
  +
जाने दो | जान देउ
 
।।।।।।।।।। २ शब्दमा मात्रा परिवर्तन [experimental]।।।।।।।।
 
।।।।।।।।।। २ शब्दमा मात्रा परिवर्तन [experimental]।।।।।।।।
 
पडती है|पर्छ
 
पडती है|पर्छ
Line 840: Line 1,006:
 
बढ़ा दी.|बढाइ दियो।
 
बढ़ा दी.|बढाइ दियो।
 
।।।।।।।। १ शब्द बन्ने २ शब्द बाट।।।।।।।।।।।।
 
।।।।।।।। १ शब्द बन्ने २ शब्द बाट।।।।।।।।।।।।
  +
लगता है|लाग्छ
 
करते हुए|गर्दै
 
करते हुए|गर्दै
 
रहती थी|रहन्थ्यो
 
रहती थी|रहन्थ्यो
Line 868: Line 1,035:
 
पूछने पर|सोधे पछि
 
पूछने पर|सोधे पछि
 
रखा जाए|राखियोस
 
रखा जाए|राखियोस
  +
दिखाई दिया|देखियो
 
होने कि|हुने
 
होने कि|हुने
 
न पड़े|नपरोस
 
न पड़े|नपरोस
Line 885: Line 1,053:
 
नहीं करनी चाहिए|गर्नु हुँदैन
 
नहीं करनी चाहिए|गर्नु हुँदैन
 
करनी चाहिए|गर्नु पर्छ
 
करनी चाहिए|गर्नु पर्छ
  +
पूछा गया|सोधियो
  +
पूछा गयो|सोधियो
  +
किसी से | कसै संग
 
।।।।।।। एक शब्द ।।।।।।।
 
।।।।।।। एक शब्द ।।।।।।।
  +
वहां पर |वहां
  +
वहाँ पर |वहाँ
  +
यहां पर |यहां
  +
यहाँ पर |यहाँ
  +
(hiadverb)+ पर |(neadverb)+
 
साथ-साथ|संग-संगै
 
साथ-साथ|संग-संगै
 
तरीके|तरिका
 
तरीके|तरिका
Line 894: Line 1,070:
 
जैसे|जस्तै
 
जैसे|जस्तै
 
हरु में से|हरुमध्ये
 
हरु में से|हरुमध्ये
में से | हरुमा
+
में से | मध्ये
 
अपने|आफ्नो
 
अपने|आफ्नो
 
उनके |उनको
 
उनके |उनको
Line 910: Line 1,086:
 
घटनाओं|घटनाहरु
 
घटनाओं|घटनाहरु
 
[use with root word only:ता है|उछ]
 
[use with root word only:ता है|उछ]
  +
भले ही|जति नै
  +
भले नै|जति नै
 
लिया था|लिएको थियो
 
लिया था|लिएको थियो
 
मारे गए।|मारियो।
 
मारे गए।|मारियो।
Line 938: Line 1,116:
 
तक | सम्म
 
तक | सम्म
 
ने | ले
 
ने | ले
वाले |वाला
+
वाले | वाला
 
का | को
 
का | को
 
ही | नै
 
ही | नै
Line 948: Line 1,126:
 
बहुत | धेरै
 
बहुत | धेरै
 
जिसके|जसको
 
जिसके|जसको
  +
{regex}(\n)इस |$1यस
  +
।इस |।यस
 
इस | यस
 
इस | यस
 
था।| थियो।
 
था।| थियो।
Line 953: Line 1,133:
 
पर,| मा,
 
पर,| मा,
 
उसे | उसलाई
 
उसे | उसलाई
जो | जुन
 
 
ओर ‍| तिर
 
ओर ‍| तिर
 
बाद ‍| पछि
 
बाद ‍| पछि
Line 965: Line 1,144:
 
किसी | कुनै
 
किसी | कुनै
 
भी | पनि
 
भी | पनि
  +
भी,| पनि,
 
जिसका | जसको
 
जिसका | जसको
 
इन | यिनी
 
इन | यिनी
  +
{regex}^इन |यिनी
 
वह |त्यो
 
वह |त्यो
 
कहने| भन्ने
 
कहने| भन्ने
Line 975: Line 1,156:
 
जाकर| गएर
 
जाकर| गएर
 
परंतु | तर
 
परंतु | तर
  +
।ऐसी |।यस्तो
  +
{regex}(\n)ऐसी |$1यस्तो
 
ऐसी | यस्तो
 
ऐसी | यस्तो
 
करके,|गरेर,
 
करके,|गरेर,
Line 1,009: Line 1,192:
 
हालांकि|हुनत
 
हालांकि|हुनत
 
बड़ी | ठुलो
 
बड़ी | ठुलो
सुअर|सुन्गुर
+
सुअर|सुँगुर
 
छोटी|सानो
 
छोटी|सानो
 
है-| छ-
 
है-| छ-
Line 1,052: Line 1,235:
 
जानकर|जानेर
 
जानकर|जानेर
 
देखकर|देखेर
 
देखकर|देखेर
मेरा |मेरो
+
मेरा | मेरो
 
गांव|गांउ
 
गांव|गांउ
 
बाहर|बाहिर
 
बाहर|बाहिर
 
होगा|हुनेछ
 
होगा|हुनेछ
 
पन्ना|पृष्ठ
 
पन्ना|पृष्ठ
  +
किया;| गर्यो;
 
किया | गर्यो
 
किया | गर्यो
 
किया.| गर्यो।
 
किया.| गर्यो।
Line 1,100: Line 1,284:
 
माीक्षा|परिक्षा
 
माीक्षा|परिक्षा
 
नये|नयाँ
 
नये|नयाँ
  +
जहाँ पर | जहाँ
 
। पर |। तर
 
। पर |। तर
 
. पर |. तर
 
. पर |. तर
Line 1,229: Line 1,414:
 
जिसमे|जसमा
 
जिसमे|जसमा
 
एंड|एन्ड
 
एंड|एन्ड
  +
{regex}(\n)इसका |$1यसको
 
इसका|यसको
 
इसका|यसको
 
अच्छी|राम्रो
 
अच्छी|राम्रो
Line 1,240: Line 1,426:
 
थी | थियो
 
थी | थियो
 
विशेषकर|विशेषगरेर
 
विशेषकर|विशेषगरेर
  +
{regex}(\n)इसने |$1यसले
 
इसने | यसले
 
इसने | यसले
 
जिन्होने|जसले
 
जिन्होने|जसले
Line 1,332: Line 1,519:
 
नतीजों|नतिजाहरु
 
नतीजों|नतिजाहरु
 
नसें | नसाहरु
 
नसें | नसाहरु
  +
थे।| थिए।
 
थे,| थिए,
 
थे,| थिए,
 
थे:| थिए:
 
थे:| थिए:
Line 1,377: Line 1,565:
 
अड्डे|अड्डा
 
अड्डे|अड्डा
 
आई | आएको
 
आई | आएको
स्विटजरलैंड|स्विटजरल्यान्ड
+
स्विटजरलैंड|स्विजरल्याण्ड
 
भयो थियो|भएको थियो
 
भयो थियो|भएको थियो
 
कनाडा|क्यानाडा
 
कनाडा|क्यानाडा
Line 1,400: Line 1,588:
 
गर्यो.|गर्यो।
 
गर्यो.|गर्यो।
 
उनिले| उनले
 
उनिले| उनले
लैंड |ल्यान्ड
+
लैंड |ल्याण्ड
 
न्यूकैसल|न्यूक्यासल
 
न्यूकैसल|न्यूक्यासल
 
लंदन|लन्डन
 
लंदन|लन्डन
Line 1,420: Line 1,608:
 
चैंपियन|च्याम्पियन
 
चैंपियन|च्याम्पियन
 
कॅरियर|क्यारियर
 
कॅरियर|क्यारियर
लिया.|लिए।
+
लिया.| लिए।
 
मे | मा
 
मे | मा
 
हैं,| छन्,
 
हैं,| छन्,
Line 1,509: Line 1,697:
 
हैं | हो
 
हैं | हो
 
गर्छं।| गर्छ्।
 
गर्छं।| गर्छ्।
गाय|गाई
+
गाय | गाई
 
अलावे | अलावा
 
अलावे | अलावा
 
==संदर्भ==|==सन्दर्भ==
 
==संदर्भ==|==सन्दर्भ==
Line 1,521: Line 1,709:
 
सोयाबीन|भटमास
 
सोयाबीन|भटमास
 
परन्‍तु | तर
 
परन्‍तु | तर
  +
कम भन्दा कम|कम से कम
 
कम देखि कम|कम से कम
 
कम देखि कम|कम से कम
 
कीटों | किराहरु
 
कीटों | किराहरु
Line 1,534: Line 1,723:
 
प्रधानमंत्रि|प्रधानमन्त्रि
 
प्रधानमंत्रि|प्रधानमन्त्रि
 
यस्लाम|इसलाम
 
यस्लाम|इसलाम
  +
इसपछि|यसपछि
  +
चल पडा | हिड्यो
  +
चल सक्छ|चल्न सक्छ
  +
चल रही| चलि रहेको
  +
चल | हिड
  +
चलो | हिड
  +
चलो,| हिड,
  +
ली गई
  +
चले गए| गए
  +
फ्रांस|फ्रान्स
  +
पन्नों|पन्ना
  +
|
  +
तुर्की|टर्की
  +
prakarko_|प्रकारको
  +
लडए|लडे
  +
पैकेजिंग|प्याकेजिङ्ग
  +
मैंगो|म्याङ्गो
  +
बनान | बनाउन
  +
नहीं चाहता है| चाहँदैन
  +
चाहता छ| चाहन्छ
  +
चाहता है| चाहन्छ
  +
हैन चाहता छ|चाहँदैन
  +
हैन चाहता|चाहँदैन
  +
सुर्खियहरु|सुर्खिहरु
  +
गर्यो छ|गरेको छ
  +
गर्‍यो छ|गरेको छ
  +
गर्यो | गर्‍यो
  +
बताया|भने
  +
काले धन|कालो धन
  +
दरअसल|खासगरि
  +
भन्एको|भनेको
  +
दोहरा | दोहरो
  +
लागएको|लागेको
  +
सितंबर|सेप्टेम्बर
  +
मनाया जान्छ|मनाइन्छ
  +
स्वतंत्रता | स्वतन्त्रता
  +
खो दिए छ|गुमाएका थिए
  +
भन्छन्ं|भन्छन्
  +
हैन हुनेछ|हुनेछैन
  +
संबंधित|सम्बन्धित
  +
वापिस | फिर्ता
  +
मिलएर | मिलेर
 
_unko_|उनको
 
_unko_|उनको
 
Kaha_|कहा
 
Kaha_|कहा
 
hune_|हुने
 
hune_|हुने
  +
ठुलो | ठूलो
इसपछि|यसपछि
 
  +
ठुला | ठूला
ली गई
 
  +
कडियाँ|कडिहरु
चले गए| गए
 
  +
कंप्यूट|कम्प्यूट
 
  +
भन्यो जान्छ|भनिन्छ
1700|१७००
 
  +
दूसरों | अरु
1701|१७०१
 
  +
अगाडी पढें|अगाडी पढ्नुहोस
1702|१७०२
 
  +
समझा जान्थ्यो|सम्झिइन्थ्यो
1703|१७०३
 
  +
में]]|मा]]
1704|१७०४
 
  +
रोमांस|रोमान्स
1705|१७०५
 
  +
डाल्दछ|हाल्दछ
1706|१७०६
 
  +
चलकर|गएर
1707|१७०७
 
  +
जसमा भन्दा|जसमध्ये
1708|१७०८
 
  +
ख़|ख
1709|१७०९
 
  +
फ़|फ
1710|१७१०
 
  +
होगी। | हुनेछ।
1711|१७११
 
  +
पूरी हुनेछ| पूरा हुनेछ
1712|१७१२
 
  +
धीरे-धीरे|विस्तारै-विस्तारै
1713|१७१३
 
  +
होनेको कारण | भएको कारण
1714|१७१४
 
  +
नजर आती हो|देखिन्छ
1715|१७१५
 
  +
जाएँ।|जानुहोस।
1716|१७१६
 
  +
खासकर,|खासगरेर,
1717|१७१७
 
  +
नहीं छ |छैन
1718|१७१८
 
  +
नहीं छ।|छैन।
1719|१७१९
 
  +
हैन छ |छैन
1720|१७२०
 
  +
हैन छ।|छैन।
1721|१७२१
 
  +
चुनएर|चुनेर
1722|१७२२
 
  +
दे सकते छन्|दिन सक्छन्
1723|१७२३
 
  +
मिलेंगी| मिल्नेछ
1724|१७२४
 
  +
भूलेंगे हैन|भूल्ने छैन
1725|१७२५
 
  +
भूल सकते हो|भूल्न सक्नु हुन्छ
1726|१७२६
 
  +
दे दें| दिनुहोस
1727|१७२७
 
  +
हैन देख पाएगा|देख्न पाउनेछैन
1728|१७२८
 
  +
देख पाएगा|देख्न पाउनेछ
1729|१७२९
 
  +
बनयो पाएँगे|बनाउन पाउनुहुनेछ
1730|१७३०
 
  +
खोलने से|खोलेपछि
1731|१७३१
 
  +
हुन्छ को | हुन्छ कि
1732|१७३२
 
  +
दाई तरफ | दाइने तिर
1733|१७३३
 
  +
हैन जा सकता|सकिंदैन
1734|१७३४
 
  +
होनी चाहिए| हुनु पर्छ
1735|१७३५
 
  +
खो देगा| गुमाउनेछ
1736|१७३६
 
  +
करनी होगी| गर्नु पर्नेछ
1737|१७३७
 
  +
रहए | रहे
1738|१७३८
 
  +
किया।| गर्यो।
1739|१७३९
 
  +
[[Category:|[[श्रेणी:
1740|१७४०
 
  +
सोते छन|सुत्छन्
1741|१७४१
 
  +
कमबैक|कमब्याक
1742|१७४२
 
  +
किया,| गर्यो,
1743|१७४३
 
  +
गवां दी|गुमायो
1744|१७४४
 
  +
अगाडी हैं|अगाडी छन्
1745|१७४५
 
  +
खाते मा | खाता मा
1746|१७४६
 
  +
स्लैम|स्ल्याम
1747|१७४७
 
  +
गर्न वाला | गर्ने
1748|१७४८
 
  +
लडकों | केटाहरु
1749|१७४९
 
  +
हों।| हो।
1750|१७५०
 
  +
हों | हो
1751|१७५१
 
  +
हों,| हो,
1752|१७५२
 
  +
ी |
1753|१७५३
 
  +
़ |
1754|१७५४
 
  +
राखियो थियो| राखिएको थियो
1755|१७५५
 
  +
लेखयो थियो|लेखेको थियो
1756|१७५६
 
  +
==आगे पढें==|==थप पढ्नुहोस==
1757|१७५७
 
  +
डक्टर | डाक्टर
1758|१७५८
 
  +
इंवेस्ट|इन्भेस्ट
1759|१७५९
 
  +
महीनाहरु बाद|महीना पछि
1760|१७६०
 
  +
लगानु पर्छ|लगाउनु पर्छ
1761|१७६१
 
  +
दोस्त | मित्र
1762|१७६२
 
  +
औप्टिक|अप्टिक
1763|१७६३
 
  +
न्यूयर्क | न्यूयोर्क
1764|१७६४
 
  +
बहिनी ी,|बहिनी,
1765|१७६५
 
  +
औनलाइन|अनलाइन
1766|१७६६
 
  +
यूनिवर्स|यूनिभर्स
1767|१७६७
 
  +
सिकएको|सिकेको
1768|१७६८
 
  +
पैदा भएको |जन्मिएको
1769|१७६९
 
  +
वैक्टर|भेक्टर
1770|१७७०
 
  +
बहिनी ी|बहिनी
1771|१७७१
 
  +
इतालवी|इटालियन
1772|१७७२
 
  +
लांग | लङ्ग
1773|१७७३
 
  +
रिश्तों | नाता
1774|१७७४
 
  +
रखे जाएंगे|राखिनेछ
1775|१७७५
 
  +
कडि़याँ==|कडि़हरु==
1776|१७७६
 
  +
गराउए | गराए
1777|१७७७
 
  +
तुर्कमेनिस्तान|टर्कमेनिस्तान
1778|१७७८
 
  +
यहाँ मा | यहाँ
1779|१७७९
 
  +
ग़|ग
1780|१७८०
 
  +
होती गई।| हुदै गयो।
1781|१७८१
 
  +
हो गये।| भए।
1782|१७८२
 
  +
को गई छ। | गरिएको छ।
1783|१७८३
 
  +
इन्हीं | यही
1784|१७८४
 
  +
भुलाने लगे है | विर्सिन थालेका छन्
1785|१७८५
 
  +
भुलाने लगे हो | विर्सिन थालेका छन्
1786|१७८६
 
  +
आने लगे छन्| आउन लागेका छन्
1787|१७८७
 
  +
दी गई छ| दिइएको छ
1788|१७८८
 
  +
उनसे | उनबाट
1789|१७८९
 
  +
कराया जान्थ्यो| गराइन्थ्यो
1790|१७९०
 
  +
थीं।| थिए।
1791|१७९१
 
  +
=======लौटें|फर्कीए
1792|१७९२
 
  +
कैरियर| क्यारियर
1793|१७९३
 
  +
हुनु चाहिये|हुनु पर्छ
1794|१७९४
 
  +
टीकों | सुइहरु
1795|१७९५
 
  +
टीकें | सुइहरु
1796|१७९६
 
  +
घेंघा|गलगाँड
1797|१७९७
 
  +
घेघा रोग|गलगाँड
1798|१७९८
 
  +
चैम्पियन|च्याम्पियन
1799|१७९९
 
  +
खिलाडियहरु|खेलाडिहरु
1800|१८००
 
  +
खिलाडि|खेलाडि
1801|१८०१
 
  +
खिलाडी|खेलाडी
1802|१८०२
 
  +
ब्लैक|ब्ल्याक
1803|१८०३
 
  +
फिर्ताी|फिर्ती
1804|१८०४
 
  +
दे खाउछ|देखाउँछ
1805|१८०५
 
  +
ठेगाना लागए|थाहा पाए
1806|१८०६
 
  +
डिफेंसिव|डिफेन्सिभ
1807|१८०७
 
  +
पैंट | प्यान्ट
1808|१८०८
 
  +
स्टैन्डर्ड|स्ट्यान्डर्ड
1809|१८०९
 
  +
कैसल|क्यासल
1810|१८१०
 
  +
स्पौंसरशिप|स्पोन्सरशिप
1811|१८११
 
  +
लिवरपूल|लिभरपूल
1812|१८१२
 
  +
चैंपियंस|च्याम्पियन्स
1813|१८१३
 
  +
यूईऍफए|यूईएफए
1814|१८१४
 
  +
डेविड|डेभीड
1815|१८१५
 
  +
तुम्हारा|तपाइँको
1816|१८१६
 
  +
पाए जाने वाला|पाइने
1817|१८१७
 
  +
होने वाला|हुने
1818|१८१८
 
  +
आठवाँ |आठौं
1819|१८१९
 
  +
पाउइन्छ|पाइन्छ
1820|१८२०
 
  +
उग | उम्रिनु
1821|१८२१
 
  +
उमेरिन|उम्रिन
1822|१८२२
 
  +
मिलए | मिले
1823|१८२३
 
  +
मानिन्छं।|मानिन्छ।
1824|१८२४
 
  +
आंकडहरु|आंकडाहरु
1825|१८२५
 
  +
कम्पैक्ट|कम्प्याक्ट
1826|१८२६
 
  +
सेंटीमीटर|सेन्टिमीटर
1827|१८२७
 
  +
बनती छ|बन्छ
1828|१८२८
 
  +
जान्छं।|जान्छ।
1829|१८२९
 
  +
उमारइन्छ|उमारिन्छ
1830|१८३०
 
  +
हुन्छं।|हुन्छ।
1831|१८३१
 
  +
शलजम|शलगम
1832|१८३२
 
  +
बोया जान| रोपिन
1833|१८३३
 
  +
बोना | रोप्न
1834|१८३४
 
  +
बोआई | रोपाई
1835|१८३५
 
  +
जिनसे | जसबाट
1836|१८३६
 
  +
कीडे | कीराहरू
1837|१८३७
 
  +
जम जान्छ| जम्छ
1838|१८३८
 
  +
बोकर | रोपेर
1839|१८३९
 
  +
(इसे |(यसलाइ
1840|१८४०
 
  +
पहाडियाँ|पहाडहरू
1841|१८४१
 
  +
ग्लाइकोलिसिस|ग्लाइकोलाइसिस
1842|१८४२
 
  +
ग्लाइकोजेन|ग्लाइकोजन
1843|१८४३
 
  +
हार्मोन|हर्मोन
1844|१८४४
 
  +
इंसुलिन|इन्सुलिन
1845|१८४५
 
  +
आइलैंड्|आइल्यान्ड
1846|१८४६
 
  +
लैंगरहैंड्स|ल्याङ्गरह्यान्ड्स
1847|१८४७
 
  +
दोगुनी|दुगुना
1848|१८४८
 
  +
बजट | बजेट
1849|१८४९
 
  +
भरी भए | भरिएको
1850|१८५०
 
  +
लाने को | ल्याउन
1851|१८५१
 
  +
एजेंसी|एजेन्सी
1852|१८५२
 
  +
चौदह |चौध
1853|१८५३
 
  +
मा ल्याइयो.| मा लिइएको।
1854|१८५४
 
  +
सब्जियाँ|तरकारीहरु
1855|१८५५
 
  +
मूली | मुला
1856|१८५६
 
  +
चुंबक|चुम्बक
1857|१८५७
 
  +
दूसरहरुको|अरूहरूको
1858|१८५८
 
  +
लोहे | फलाम
1859|१८५९
 
  +
बुलाता छ |बोलाउँछ
1860|१८६०
 
  +
बिजली|बिजुली
1861|१८६१
 
  +
पहियों|पाङ्ग्राहरू
1862|१८६२
 
  +
जिनेवा |जेनेभा
1863|१८६३
 
  +
ग्यारहवें|एघारौं
1864|१८६४
 
  +
हिस्सहरु|भागहरु
1865|१८६५
 
  +
हो जाएगा|हुनेछ
1866|१८६६
 
  +
भन्यो गएको|भनिएको
1867|१८६७
 
  +
होता चला आ रहेको|हुँदै आइरहेको
1868|१८६८
 
  +
आग | आगो
1869|१८६९
 
  +
धुएँ | धुवाँ
1870|१८७०
 
  +
किये जाने वाला|गरिने
1871|१८७१
 
  +
भने इयो| भनियो
1872|१८७२
 
  +
भनियो छ|भनिएको छ
1873|१८७३
 
  +
मानइन्छ|मानिन्छ
1874|१८७४
 
  +
तारों | ताराहरु
1875|१८७५
 
  +
इंक्यावन|एकाउन्न
1876|१८७६
 
  +
दे सकते छ| दिन सक्छ
1877|१८७७
 
  +
मानयो जायेगा|मानिनेछ
1878|१८७८
 
  +
आफ्नो लिये |आफ्नो लागि
1879|१८७९
 
  +
देख गरेर| देखेर
1880|१८८०
 
  +
भूल जायेगा|भूल्नेछ
1881|१८८१
 
  +
नही रोक पायेंगे|रोक्न सक्नेछैनन्
1882|१८८२
 
  +
रोक पायेंगे|रोक्न सक्नेछन्
1883|१८८३
 
  +
,और |,र
1884|१८८४
 
  +
नही छ | छैन
1885|१८८५
 
  +
चली जान्छ| जान्छ
1886|१८८६
 
  +
दोनो | दुवै
1887|१८८७
 
  +
करलिन्छ|गर्छ
1888|१८८८
 
  +
अंगूठे| औंठी
1889|१८८९
 
  +
सांचा|ढाँचा
1890|१८९०
 
  +
साँचा|ढाँचा
1891|१८९१
 
  +
सांचे|ढाँचाहरू
1892|१८९२
 
  +
साँचे|ढाँचाहरू
1893|१८९३
 
  +
एफरवेसेंट|एफरभेसेन्ट
1894|१८९४
 
  +
(विटामिन|(भिटामिन
1895|१८९५
 
  +
जिला|जिल्ला
1896|१८९६
 
  +
बढाकर|बढाएर
1897|१८९७
 
  +
त्यौहार|पर्व
1898|१८९८
 
  +
सेंट|सेन्ट
1899|१८९९
 
  +
फाइनेंस|फाइन्यान्स
1900|१९००
 
  +
विकिपीडिया को मदद गर्न सक्छन्|विकिपीडिया को सहायता गर्न सक्नुहुन्छ
1901|१९०१
 
  +
विकिपीडिया को सहायता गर्न सक्छन्ं|विकिपीडिया को सहायता गर्न सक्नुहुन्छ
1902|१९०२
 
  +
आधार]] छ|आधार]] हो
1903|१९०३
 
  +
बाहिरी कडियां|बाहिरी कडिहरू
1904|१९०४
 
  +
प्रारम्भिक अवस्था मा हैं|प्रारम्भिक अवस्था मा छन्
1905|१९०५
 
  +
देखि सम्बन्धित | संग सम्बन्धित
1906|१९०६
 
  +
कालिफोर्नियम|क्यालिफोर्नियम
1907|१९०७
 
  +
रुथरफोर्डियम|रथरफोर्डियम
1908|१९०८
 
  +
कराया | गराए
1909|१९०९
 
  +
गराउए|गराए
1910|१९१०
 
  +
बिछाने | बिछाउने
1911|१९११
 
  +
मुंबई|मुम्बई
1912|१९१२
 
  +
रुपये|रुपैया
1913|१९१३
 
  +
जानसके |न सकियोस
1914|१९१४
 
  +
करवायें | गराउनुहोस
1915|१९१५
 
  +
देखिये | हेर्नुहोस
1916|१९१६
 
  +
रेड क्रास|रेड क्रस
1917|१९१७
 
  +
नार्थ डाकोटा|नर्थ डाकोटा
1918|१९१८
 
  +
तोपें | तोपहरु
1919|१९१९
 
  +
तोपों | तोपहरु
1920|१९२०
 
  +
ढाँचों | ढाँचाहरु
1921|१९२१
 
  +
आस नजिकै| नजिकै
1922|१९२२
 
  +
सक्छन्ं|सक्छन्
1923|१९२३
 
  +
आग | आगो
1924|१९२४
 
  +
घी | घीउ
1925|१९२५
 
  +
अल्जीरिया|अल्जेरिया
1926|१९२६
 
  +
स़|स
1927|१९२७
 
  +
किस्म | किसिम
1928|१९२८
 
  +
दंगों | दंगाहरू
1929|१९२९
 
  +
कोयलें | कोइलाहरु
1930|१९३०
 
  +
कोयले | कोइलाहरु
1931|१९३१
 
  +
कोयलों | कोइलाहरु
1932|१९३२
 
  +
हुन्छं | हुन्छ
1933|१९३३
 
  +
़।(blank)+
1934|१९३४
 
  +
ॅ।ँ
1935|१९३५
 
  +
ॉ|(blank)+
1936|१९३६
 
  +
ऍ|ऐ
1937|१९३७
 
  +
ऎ|ऐ
1938|१९३८
 
  +
ऑ|ओ
1939|१९३९
 
  +
ऒ|ओ
1940|१९४०
 
  +
क़|क
1941|१९४१
 
  +
ख़|ख
1942|१९४२
 
  +
ग़|ग
1943|१९४३
 
  +
ज़|ज
1944|१९४४
 
  +
ड़|ड
1945|१९४५
 
  +
ढ़|ढ
1946|१९४६
 
  +
फ़|फ
1947|१९४७
 
  +
य़|य
1948|१९४८
 
  +
ऱ|र
1949|१९४९
 
  +
ऴ|ल
1950|१९५०
 
  +
हॅ|है
1951|१९५१
 
  +
ऑ|औ
1952|१९५२
 
  +
गईं|गई
1953|१९५३
 
  +
हैं.|हैं।
1954|१९५४
 
  +
है.|है।
1955|१९५५
 
  +
है:| छ:
1956|१९५६
 
  +
ॅ|े
1957|१९५७
 
  +
ॆ|े
1958|१९५८
 
  +
ॉ|ो
1959|१९५९
 
  +
ॊ|ो
1960|१९६०
 
  +
बनाए जान्छ | बनाइन्छ
1961|१९६१
 
  +
जल्याइन्छ|जलाइन्छ
1962|१९६२
 
  +
बढाता छ।| बढाउँछ।
1963|१९६३
 
  +
छं। | छ।
1964|१९६४
 
  +
उतना | त्यति
1965|१९६५
 
  +
जितना | जति
1966|१९६६
 
  +
आ जान्छ | आउँछ
1967|१९६७
 
  +
यंत्रों | यन्त्रहरू
1968|१९६८
 
  +
पिंडों | पिण्ड
1969|१९६९
 
  +
जूलों | जूलहरू
1970|१९७०
 
  +
भाषाओँ | भाषाहरु
1971|१९७१
 
  +
में==| मा==
1972|१९७२
 
  +
डीवीडी | डीभिडी
1973|१९७३
 
  +
तारामंडल|तारामण्डल
1974|१९७४
 
  +
को गई | गरिएको
1975|१९७५
 
  +
मंदिर|मन्दिर
1976|१९७६
 
  +
नें | ले
1977|१९७७
 
  +
बोली जाने वाला |बोलीने
1978|१९७८
 
  +
पुरानी | पुरानो
1979|१९७९
 
  +
सकिन्छं,|सकिन्छ,
1980|१९८०
 
  +
हाँलाकि|हुनत
1981|१९८१
 
  +
छिलकें | बोक्राहरु
1982|१९८२
 
  +
छिलकों | बोक्राहरु
1983|१९८३
 
  +
हरे भरे | हरिया
1984|१९८४
 
  +
मसाले | मसलाहरु
1985|१९८५
 
  +
बोई जान्छ|रोपिन्छ
1986|१९८६
 
  +
जिन्‍होंने|जसले
1987|१९८७
 
  +
यी छन् |यी हुन्
1988|१९८८
 
  +
{regex}(\n)इसमा |$1यसमा
1989|१९८९
 
  +
इसमा | यसमा
1990|१९९०
 
  +
{regex}नाम (\p{IsDevanagari}+) छ|नाम $1 हो
1991|१९९१
 
  +
{regex}नाम (\p{IsDevanagari}+) है|नाम $1 हो
1992|१९९२
 
  +
{regex}नाम (\p{IsDevanagari}+) (\p{IsDevanagari}+) छ|नाम $1 $2 हो
1993|१९९३
 
  +
बन गया है|भएको छ
1994|१९९४
 
  +
बन गएको छ|भएको छ
1995|१९९५
 
  +
भन | हुन
1996|१९९६
 
  +
बन गए हैं| बनेका छन्
1997|१९९७
 
  +
हैं। हुन।
1998|१९९८
 
  +
दिखाई दिए| देखा परे
1999|१९९९
 
  +
पर)| मा)
2000|२०००
 
  +
ठेगाना लगाउन|पत्ता लगाउन
2001|२००१
 
  +
बनवाने को लागि|बनाउन लगाउन
2002|२००२
 
  +
किये जाँदैछन्|गरिंदैछन्
2003|२००३
 
  +
हिड दिए।| गए।
2004|२००४
 
  +
हिड दिए | गए
2005|२००५
 
  +
नेत्र सूजन | आँखा सुनिंनु
2006|२००६
 
  +
गीजा की महान पिरामिड | मिश्रको पिरामिड
2007|२००७
 
  +
न्एर |नेर
2008|२००८
 
  +
नएको |नेको
2009|२००९
 
  +
बने भएका थिए|बनेका थिए
2010|२०१०
 
  +
पाउए | पाएको
2011|२०११
 
  +
चलता छ | चल्छ
2012|२०१२
 
  +
चलता छ।| चल्छ।
2013|२०१३
 
  +
चलाछन | चलाउछन
2014|२०१४
 
  +
चलाछन।| चलाउछन।
2015|२०१५
 
  +
हुनु पडा।| हुन पर्यो।
2016|२०१६
 
  +
होगी | हुनेछ
2017|२०१७
 
  +
होगी।| हुनेछ।
2018|२०१८
 
  +
मिलेगा | मिल्नेछ
2019|२०१९
 
  +
मिलेगा।| मिल्नेछ।
2020|२०२०
 
  +
लगाएगा | लगाउनेछ
 
  +
(hitime)+ को | (netime)+ मा
  +
वसूला जाएगा| वसूलिनेछ
  +
गर्‍यो जाएगा|गरिनेछ
  +
पठान | पठाउन
  +
आएँगे.| आउने छन।
  +
होगी.| हुनेछ।
  +
होंगे.| हुनेछन।
  +
बुझइन्छ|बुझीन्छ
  +
दिखाने | देखाउने
  +
{regex}(\n)(rootnoun)+यों |$1(rootnoun)+हरु
  +
(rootnoun)+ो|(rootnoun)+हरु
  +
कहानियाँ | कहानिहरु
  +
हरु देखि |बाट
  +
करेगी | गर्ने छ
   
 
</pre>
 
</pre>

Latest revision as of 09:51, 12 May 2012

These are the rules used for the translation. Please donot alter the priority, the ones at the end get processed at the last and the ones at the top get processed first.

 की तरह | जस्तै 
 किसी से | कसै संग 
 कहा.| भन्यो।
 कहा।| भन्यो। 
 कहा | भन्यो 
 कहानियाँ | कहानिहरु 
प्रकारको|prakarko_
कहा|Kaha_
हुने|hune_
 दिने | दिने 
लोगों |मान्छे 
उनको|_unko_
{regex}(\d)+वें |$1औं 
(hinoun)+ओं |(nenoun)+हरु 
(hinoun)+ से लोग|(nenoun)+ का मान्छेहरू
(hiadjective)+ सा |(neadjective)+ 
(hiadjective)+ सी |(neadjective)+ 
(hiadjective)+ सि |(neadjective)+ 
(hiadjective)+ (hinoun)+ है|(neadjective)+ (nenoun) हो
 (hipronoun)+ने| (nepronoun)+ले
 (hipronoun)+को| (nepronoun)+लाई
{regex}^(hinoun)+ |(nenoun)+ 
नही (hinoun)+ सकते हैं|(nenoun)+न सक्दैन
नही (hinoun)+ सकते|(nenoun)+न सक्दैन
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ा
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ा
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ु
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ु
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ू
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ू
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ि
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ि
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+ओंको |(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ा
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ा
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ु
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ु
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ू
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ू
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ि
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ि
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+योंको |(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+यों में से |(nenoun)+हरु मध्ये |ि
(hinounwithsuffix)+यों में से |(nenoun)+हरु मध्ये |ी
(hinoun)+ों में से |(nenoun)+हरु मध्ये 
 (hinounwithsuffix)+यों की | (nenoun)+हरु को |ि
 (hinounwithsuffix)+यों की | (nenoun)+हरु को |ी
 (hiverbwithsuffix)+या जाने लगा था | (neverb)+उन थालिएको थियो |ा
 (hiverbwithsuffix)+या जाता है | (neverb)+इन्छ |ा
 (hiverbwithsuffix)+ जाता है | (neverb)+उछ |ा
 (hiverb)+{endswithoutvowel} चुका था| (neverb)+िसकेको थियो
 (hiverb)+{endswithoutvowel} चुका है |(neverb)+िसकेको छ
 (hiverb)+{endswithoutvowel} चुका| (neverb)+िसकेको
 (hiverb)+ा नहीं जा सकता| (neverb)+न सकिंदैन
 (hiverb)+ा जा सकता है| (neverb)+न सकिन्छ
 (hiverb)+ करने से| (neverb)+ गरेपछि
 (hinoun)+ों को| (nenoun)+हरु लाई
 (hinoun)+एँ को| (nenoun)+हरु लाई
 (hinoun)+एं को| (nenoun)+हरु लाई
 (hinoun)+यें को| (nenoun)+हरु लाई
{regex}(\n)(hinoun)+ों को|$1(nenoun)+हरु लाई
{regex}(\n)(hinoun)+एँ को|$1(nenoun)+हरु लाई
{regex}(\n)(hinoun)+एं को|$1(nenoun)+हरु लाई
{regex}(\n) (hinoun)+यें को|$1(nenoun)+हरु लाई
के लिए (hinoun)+ को|को लागि (nenoun)+ लाई
के (hinoun)+ को|को (nenoun)+ लाई
कुछ (hinoun)+ों में|केही (nenoun)+हरु मा
 (hiverbwithsuffix)+या हुआ| (neverb)+एको|ा
 (hiverb)+ दी गयी | (neverb)+इयो 
 (hiverb)+ दी गयी.| (neverb)+इयो।
 (hiverb)+ा हुआ| (neverb)+एको
 (hiverbwithsuffix)+ते हुए| (neverb)+ाउँदै|ा
 (hiverb)+ते हुए| (neverb)+दै
 (hiverbwithsuffix)+ हुई है| (neverb)+िएको छ|ि
 (hiverbwithsuffix)+ हुई है| (neverb)+िएको छ|ी
 (hiverb)+ना चाहिये | (neverb)+न पर्छ 
 (hiverb)+नी चाहिये | (neverb)+न पर्छ 
 इसे | यसलाई 
मॉडल|मोडेल
््|्
 (hiverbwithsuffix)+ हुई | (neverb)+एको |ि
 (hiverbwithsuffix)+ हुई | (neverb)+एको |ी
 (hiverbwithsuffix)+ हुइ | (neverb)+एको |ि
 (hiverbwithsuffix)+ हुइ | (neverb)+एको |ी
कोही बात नही|केहि छैन 
की गईं है|गरिएको छ
अपने आप को|आफैलाई
कर सकते है|गर्न सक्छन्
कर सकेंगे|गर्न सकनेछ
 रखा जाता है| राखिन्छ
 चल रहा था| चली रहेको थियो 
हाथों|हातमा
 वर्षों | वर्ष 
के बाद|पछि
के साथ|संग
में ऐसा कौन सा|मा यस्तो कुन चाँही
मान लेते हैं|मान्छन्
समझने के लिए|बुझ्न को लागि
क्या है?|क्या हो?
घिरा हुआ है|घेरिएको छ
पूछे जाने वाले|सोधिने
घोडे का|घोडा को
काली मिर्च|मरिच
नहीं हो सका कि|हुन सकेको छैन कि
पूरी तरह से|पुरा तरिकाले
लाया जाता है|ल्याइन्छ
डाला जाता है|हालिन्छ
होता आया है|हुदै आएको छ
उम्मीद के मुताबिक|आषा बमोजिम
उगाए जा सकते हैं|उमार्न सकिन्छ
कभी कभी|कहिले काँही
ऐसे ही एक|यस्तै गरि एक
उनमें से|तिनिहरुमध्ये
बन सकता है|बन्न सक्छ
नहीं कहा गया है|भनिएको छैन
हैन भनिएको छ|भनिएको छैन
नहीं लिखा जाता है|लेखिंदैन
लिखा जाता है|लेखिन्छ
होते जा रहे हैं|हुँदै गइरहेका छन्
होते जा रहे है|हुँदै गइरहेका छन्
होते जा रहे थे|हुँदै गइरहेका थिए
किया जा सकता है|गरिन सक्छ
ऐसा इसलिये है क्योंकि|यस्तो यसकारण हुन सक्छ कि
मतलब यह है कि|मतलब यो हो कि
ले जाने के लिए|लैजान को लागि
मतलब यह नहीं है कि|मतलब यो होइन कि
इनमें से किसी भी|यिनीहरुमध्ये कुनै पनि
देखा जा रहा है|देखिंदै छ
होने से रोकना था|हुन बाट रोकनु थियो
हमले|हमला
एक और|एउटा अझै अर्को
आमतौर पर|सामान्यतया
कहानीओं|कथाहरु
कहानीयों|कथाहरु
कहानी|कथा
सबसे |सबै भन्दा 
अच्छी तरह से|राम्रो तरिकाले
छोड़ दिया गया था|छोडिएको थियो
देख रहे हैं?|हेरि रहनुभएको छ?
कर दिया होता|गरि सकेको हुन्थ्यो
निकल जाने के कारण|निस्किएको कारण
उससे भी आगे|त्यसभन्दा पनि अगाडि
समझौते में|समझौता मा
बना देता है|बनाइदिन्छ
समझा जाना चाहिए|सम्झिनु पर्छ
दिखाई पडते हैं|देखिन्छन्
देखा जाता है|देखिन्छ
दिया जाता है|दिइन्छ
पाई जाती है|पाइन्छ
माना गया है|मानिएको छ
मानी गइ है|मानिएको छ
माना गया था|मानिएको थियो
मानी गयी थी|मानिएको थियो
माना जाता है|मानिन्छ
मानना ​​है कि|मानिन्छ कि
मानी जाती है|मानिन्छ
कहलाता है|भनिन्छ
कराना चाहिए|गराउन पर्छ
मिलता है|भेटिन्छ
होनि चाहिये|हुन पर्छ
होता ही नहीं|हुदै हुदैन
की जाने वाली|गरिने
ऐसे किसी भी|यस्ता कुनै पनि
नहीं किया जाता है|गरिंदैन
किया जाता है|गरिन्छ
नहीं किया जाता था|गरिंदैनथ्यो
किया जाता था|गरिन्थ्यो
नहीं किया जा सकता|गर्न सकिन्न
नहीं कहा जा सकता|भन्न सकिन्न
माना जाता है|मानिन्छ
जाना जाता है|जानिन्छ
इन्हें पनि देखें|यो पनि हेर्नुहोला
कहा जाता है|भनिन्छ
कहा जा सकता है|भन्न सकिन्छ
नहीं की जा सकती है|गर्न सकिन्न
की जा सकती है|गर्न सकिन्छ
बना देती हैं|बनाइदिन्छ
सम्भव हो तो|सम्भव भएमा
की जाती थी|गरिन्थ्यो
।।।।।।। ३ शब्द ।।।।।।।
किये जाने के बाद|गरिए पछि
नहीं क़ी गयी है|गरिएको छैन
नहीं हो गए हैं|भएनन्
नहीं हो गए थे|भएका थिएनन्
हो गए थे|भएका थिए
हटा देते थे|हटाइदिन्थे
हटा देते है|हटाइदिन्छन्
हो गए हैं|भए
की जा चुकी है|गरिसकिएको छ
की गयी है|गरिएको छ
की गयी है|गरिएको छ
नहीं की जाती है|गरिंदैन
की जाती है|गरिन्छ
नहीं समझे जाते हैं|बुझिदैन
समझे जाते हैं|बुझिन्छ
नहीं रहा करते थे|रहँदैनथे
रहा करते थे|रहन्थे
नहीं होता था|हुँदैनथ्यो
नहीं होती थि|हुँदैनथ्यो
होने लगते हैं|हुन थाल्छ
होता रहता था|भइरहन्थ्यो
नहीं किया गया था|भएको थिएन
नहीं कर दिए गए|गरिएनन्
किया गया था|भएको थियो
दिया जा रहा है|दिइदैछ
नहीं किये जाते हैं|गरिदैन
दिए जाते हैं|दिइन्छ
किये जाते हैं|गरिन्छ
हो जाने के|भएको / हुने
हो जाती है|हुन्छ
किया जाता रहा है|गरिदै आएको छ
कर देता है|गर्छ
से होता है|बाट हुन्छ
नहीं लगा सकते है|लगाउन सक्नुहुन्न
लगा सकते है|लगाउन सक्नुहुन्छ
देखा जा सकता है|देख्न सकिन्छ
जा सकते है|जान सकिन्छ
लगा रहे हैं|लागिरहेका छन्
 दे रहा है| दिइ रहेको छ
बढ़ जाता है|बढ्छ
नहीं जा रहे हैं|गइरहेका छैनन्
जा रहे हैं|जाँदैछन्
हो गया था|भएको थियो
हो सकते हैं|हुन सक्छन्
हो सकती है|हुन सक्छ
हो सकते है|हुन सक्छन्
हो सकता हैं|हुन सक्छ
हो सकता है|हुन सक्छ
कर दिए गए|गरिए
रोका जा सके|रोकिन सकोस
करनी पडती है|गर्नु पर्छ
हो जाता है|हुन्छ
(hiverb)+ चुका होता है|(neverb)+इसकेको हुनेछ
पाये जाते हैं|पाइन्छन्
पाएं जाते हैं|पाइन्छन्
पाएं जाते है|पाइन्छ
अदा करते हैं|निभाउँछन्
नहीं कररहे थे|गरिरहेका थिएनन्
कर रहे थे|गरिहेका थिए
नहीं किये जायेंगे|गरिनेछैन
नहीं किए गए|गरिएन
नहीं करने लगा|गर्न लागेन
नहीं करता है|गर्दैन
नहीं किए जाएंगे|गरिनेछैन
नहीं करा जाता है|गरिदैन
नहीं किया जाति है|गरिदैन
नहीं किया जाता है|गरिदैन
नही करा जाता है|गरिदैन
नही करि जाति है|गरिदैन
नही करी जाति है|गरिदैन
नहीं करने लगि|गर्न लाग्यो
नहीं करने लगी|गर्न लाग्यो
नहीं हुआ है|भएको छैन
 करे गए| गरियो
 करा जाता है| गरिइन्छ
 करि जाता है| गइन्छ
 करी जाता है| गइन्छ
 करा जाता है| गइन्छ
 करि जाता है| गइन्छ
 करी जाता है| गइन्छ
 करता गया| गर्दै गयो
 कर लेते हैं| गराउँछन्
 करता है| गर्इन्छ
 करि गई| गरिएको
 करी गई| गरीएको
 कर्ई गई| गरीएको
 कर्इ गई| गरीएको
 करते हैं| गर्छन
करते है|गर्छन
करति हैं|गर्छ
करती है|गर्छ
पके हुए|पाकेका
तले हुए|भुटेको
जाना जाता था|चिनिन्थ्यो
करती रही|गरिरह्यो
करता रहा|गरिरह्यो
करवाते हुए|गराउदा खेरि
करता है|गर्छ
कर दिया जाता है|गरिन्छ
कराया जाएगा|गराइनेछ
कराया जाएगा|गराइनेछ
कराया गया है|गराइएको छ
कराया गया था|गराइएको थियो
कराया गया है|गराइएको छ
कराया गया|गराइयो
करा गया है|गराइएको छ
करा गया था|गराइएको थियो
करा गया|गराइयो
किए जाएंगे|गरिनेछ
किया था|गरेको थियो
किया है|गरेको छ
करचुके हैं|गरिसकेका छन्
करचुके थे|गरिसकेका थिए
करचुके है|गरिसकेका छन्
करचुके थे|गरिसकेका थिए
करचुका है|गरिसकेको छ
करचुका था|गरिसकेको थियो
करचुका|गरिसक्यो
करते थे|गर्थे
कहते है|भन्छन्
करते हैं|गर्छन्
कर सकती है|गर्न सक्छ
कर सकता है|गर्न सक्छ
करना पडा है|गर्न परेको छ
करना पडा था|गर्न परेको थियो
करना पडा|गर्न पर्यो
करना पडता है|गर्न पर्छ
करने को|गर्न लाई
करना चाहिये|गर्न पर्छ
करने पर|गरे पछि
करने कि|गर्नको लागि
नहीं की थि|गरेको थिएन
नहीं की |गरेन
नहीं किया था|गरेको थिएन
नहीं किया |गरेन 
कर ली |गर्यो 
कर दि |गर्यो
बना रहा|बनिरह्यो
कुछ ही दिनों में|केही दिनमा
छोटे छोटे|स-साना
नहीं जारहे थे|गइरहेका थिएनन्
जा रहे थे|गइहेका थिए
नहीं गए|गएन
दिया जाना चाहिए |दिईनु पर्छ 
नहीं जाने लगा|जान लागेन
नहीं जाता है|जाँदैन
नहीं करा जाता है|गराइदैन
नहीं जाया जाति है|गइदैन
नहीं जाया जाता है|गइदैन
नही जाया जाता है|गइदैन
नही जाया जाति है|गइदैन
नही जाया जाति है|गइदैन
नहीं जाने लगि|जान लागेन
नहीं जाने लगी|जान लागेन
गया जाता है|गइन्छ
जाया जाता है|गइन्छ
जायि जाता है|गइन्छ
जाया जाता है|गइन्छ
जाया जाता है|गइन्छ
जाया जाएगा|गइनेछ
जाया गया था|गइएको थियो
जाया गया है|गइएको छ
जाया गया|गइयो
जाया गया है|गइएको छ
जाया गया था|गइएको थियो
जाया गया|गइयो
जाना पडा है|जान परेको छ
जाना पडा था|जान परेको थियो
जाना पडा|जान पर्यो
जाने को|जान लाई
जाना चाहिये|जान पर्छ
जाने पर|गए पछि
जाने कि|जानको लागि
नहीं गइ थि|गएको थिएन
नहीं गया था|गरेको थिएन
नहीं गया |गएन
बताए गए|भनिएका
से गुजर रहे|बाट बितिरहेका
नहीं आरहे थे|आइरहेका थिएनन्
आरहे थे|आइरहेका थिए
नहीं आए|आएन
नहीं आने लगा|आउन लागेन
नहीं आता है|आउँदैन
नहीं आया जाति है|आइदैन
नहीं आया जाता है|आइदैन
नही आया जाता है|आइदैन
नही आया जाति है|आइदैन
नहीं आने लगि|आउन लागेन
नहीं आने लगी|आउन लागेन
आए गए|आइएको
आया जाता है|आइन्छ
आया जाता है|आइन्छ
आयि जाता है|आइन्छ
आया जाता है|आइन्छ
आता गया|आउदै गयो
आता है| आउछ
आइ गई|आइएको
आते हैं|आउछन्
आते है| आउछन्
आति हैं|आउँछ
आती है|आउँछ
आती रही|आइरह्यो
आता रहा|आइरह्यो
आते हुए|आउँदा खेरि
आता है|आउँछ
आया जाता है|आइन्छ
आया जाएगा|आइनेछ
आया गया था|आइएको थियो
आया गया है|आइएको छ
आया गया|आइयो
आया गया है|आइएको छ
आया गया था|आइएको थियो
आया गया|आइयो
आया था|आएको थियो
आया है|आएको छ
आचुके हैं|आइसकेका छन्
आचुके थे|आइसकेका थिए
आचुके है|आइसकेका छन्
आचुके थे|आइसकेका थिए
आचुका है|आइसकेको छ
आचुका था|आइसकेको थियो
आ चुके|आइसकेका
आ चुका|आइसकेका
आते थे|आउँथे
आते हैं|आउछन्
आ सकती है|आउन सक्छ
आ सकता है|आउन सक्छ
आना पडा है|आउन परेको छ
आना पडा था|आउन परेको थियो
आना पडा|आउन पर्यो
आने को|आउन लाई
आना चाहिये|आउन पर्छ
आने पर|आए पछि
आने कि|आउने
नहीं आइ थि|आएको थिएन
नहीं आया था|आएको थिएन
नहीं आया |आएन
पडता है|पर्दछ
इनमें से|यिनीहरु मध्ये
निकल गया|निस्कियो
इस हद|यो हद
 इसको | यसको 
करके|गरेर
गलती से|गल्ति ले
हो चूका है|भइ सकेको छ
माना जा रहा था|मानिएको थियो
कर रहा था|गरिरहेको थियो
किया गया है|गरिएको छ
किया गया|गरियो
जुडा है|जुडेको छ
पता चलता है|थाहा हुन्छ
से जमा होती|बाट जम्मा भइ 
बाद में|त्यस पछि
यह है कि|यो हो कि
नहीं देखता है|देख्दैन
देखता है|हेर्छ
 करने के बाद | गरेपछि 
 हो जाने के | भए 
की गई कि|गरियो कि
 नहीं करता | गर्दैन 
आने वाले साल|आउँदो साल
 चल दिए।| गए।
 चल दिए | गए 
 को लेकर| लाई लिएर
 जिनमें से | जस मध्ये 
 होते हैं।| हुन्छन्।
###end example: आया
।।।।।।। २ भन्दा बढि शब्दहरु ।।।।।।।
 (hiverb)+ा जाएगा| (neverb)+इने छ
 (hiverb)+ दिया गया है| (neverb)+इएको छ
 (hiverb)+ दिया गया था| (neverb)+इएको थियो
 (hiverb)+ दिया गया| (neverb)+इयो
(hiverb)+ाया जाता है|(neverb)+ाइन्छ 
(hiverb)+ाया जाने लगा था|(neverb)+ाउन थालिएको थियो
(hiverb)+ा जाने लगा था|(neverb)+उन थालिएको थियो
नहीं (hiverb)+रहे थे| (neverb)+िरहेका थिएनन्
(hiverb)+ रहे थे|(neverb)+इरहेका थिए
नहीं (hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु हुँदैन
(hiverb)+ने का |(neverb)+ने 
(hiverb)+ने की |(neverb)+ने 
(hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
(hiverb)+ने चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
नहीं (hiverb)+े गए| (neverb)+िएन
हैन (hiverb)+े गए| (neverb)+िएन
नहीं (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लागेन
हैन (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लागेन
नहीं (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लागेन
हैन (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लागेन
नहीं (hiverb)+ता है|(neverb)+दैन
हैन (hiverb)+ता है|(neverb)+दैन
नहीं (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
नहीं (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
नहीं (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
नही (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
नही (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
नही (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
नहीं (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लाग्यो
हैन (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लाग्यो
नहीं (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लाग्यो
हैन (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लाग्यो
हैन (hiverb)+े गए| (neverb)+िएन
 (hiverb)+े हुए| (neverb)+एको
 (hiverb)+े गए थे| (neverb)+िएका थिए
 (hiverb)+े गए| (neverb)+ियो
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
(hiverb)+ा जाता है|(neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गएन
(hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गयो
नहीं (hiverb)+ता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि गई|(neverb)+िएन
 (hiverb)+ि गई| (neverb)+िएको
नहीं (hiverb)+ी गई|न(neverb)+ीएको
 (hiverb)+ी गई| (neverb)+ीएको
नहीं (hiverb)+ई गई|न(neverb)+ईएको
 (hiverb)+ई गई| (neverb)+ईएको
नहीं (hiverb)+इ गई|न(neverb)+इएको
 (hiverb)+इ गई| (neverb)+इएको
नहीं (hiverb)+ता है|(neverb)+दैन
 (hiverb)+ता है| (neverb)+छ
नहीं (hiverb)+ते हैं|(neverb)+छैनन्
 (hiverb)+ते हैं| (neverb)+छन
नहीं (hiverb)+ते है|(neverb)+छैनन्
 (hiverb)+ते है| (neverb)+छन
नहीं (hiverb)+ति है|(neverb)+उदैन
 (hiverb)+ति हैं| (neverb)+छ
नहीं (hiverb)+ती है|(neverb)+उदैन
 (hiverb)+ती हैं| (neverb)+छ
नहीं (hiverb)+ती रही|(neverb)+िरहेन
 (hiverb)+ती रही| (neverb)+िरह्यो
नहीं (hiverb)+ता रहा|(neverb)+िरहेन
 (hiverb)+ता रहा| (neverb)+िरह्यो
नहीं (hiverb)+वाते हुए|न(neverb)+ाउदा खेरि
 (hiverb)+वाते हुए| (neverb)+ाउदा खेरि
नहीं (hiverb)+ता है|(neverb)+्दैन
 (hiverb)+ता है| (neverb)+न्छ
नहीं (hiverb)+ दिया जाता है|(neverb)+इदैन
 (hiverb)+ दिया जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ाया जाएगा|(neverb)+ायाइनेछैन
 (hiverb)+ाया जाएगा| (neverb)+ायाइनेछ
नहीं (hiverb)+या जाएगा| (neverb)+याइनेछैन
 (hiverb)+या जाएगा| (neverb)+याइनेछ
नहीं (hiverb)+ाया गया है|(neverb)+ायाइएको छैन
 (hiverb)+ाया गया है| (neverb)+ायाइएको छ
नहीं (hiverb)+ाया गया|(neverb)+ायाइएन
 (hiverb)+ाया गया| (neverb)+ायाइयो
नहीं (hiverb)+या गया|(neverb)+याइएन
 (hiverb)+या गया| (neverb)+याइयो
नहीं (hiverb)+ा है|(neverb)+एको छैन
 (hiverb)+ा है| (neverb)+एको छ 
नहीं (hiverb)+ा गया है|(neverb)+ाइएको छैन
 (hiverb)+ा गया है| (neverb)+ाइएको छ
नहीं (hiverb)+ा गया|(neverb)+ाइएन
 (hiverb)+ा गया| (neverb)+ाइयो
नहीं (hiverb)+या है|(neverb)+एको छैन
 (hiverb)+या है| (neverb)+एको छ
नहीं (hiverb)+चुके हैं|(neverb)+इसकेका छैनन्
 (hiverb)+चुके हैं| (neverb)+इसकेका छन्
नहीं (hiverb)+चुके है|(neverb)+इसकेका छैनन्
 (hiverb)+चुके है| (neverb)+इसकेका छन्
नहीं (hiverb)+चुका है|(neverb)+इसकेको छैन
 (hiverb)+चुका है| (neverb)+इसकेको छ
नहीं (hiverb)+चुका|(neverb)+इसकेको छैन
 (hiverb)+चुका| (neverb)+इसक्यो
नहीं (hiverb)+ते थे|(neverb)+दैनथे
 (hiverbwithsuffix)+ते थे| (neverb)+उथे|ा
 (hiverb)+ाते थे| (neverb)+ाउथे
 (hiverb)+ते थे| (neverb)+थे
नहीं (hiverb)+ सकती है|(neverb)+न सक्दैन
 (hiverb)+ सकती है| (neverb)+न सक्छ
नहीं (hiverb)+ सकता है|(neverb)+न सक्दैन
 (hiverb)+ सकता है| (neverb)+न सक्छ
नहीं (hiverb)+ना पडा|(neverb)+न परेन
 (hiverb)+ना पडा| (neverb)+न पर्यो
नहीं (hiverb)+या को|(neverb)+न लाई
 (hiverb)+या को| (neverb)+न लाई
नहीं (hiverb)+ चाहिये|(neverb)+ पर्दैन
 (hiverb)+ चाहिये| (neverb)+ पर्छ
नहीं (hiverb)+ने पर |न(neverb)+ए पछि 
 (hiverb)+ने पर| (neverb)+ए पछि
नहीं (hiverb)+ने कि |न(neverb)+ने
 (hiverb)+ने कि | (neverb)+ने
 (hiverb)+ नहीं की | (neverb)+ गरेनन्
 (hiverb)+ नहीं किया | (neverb)+ गरेनन्
 (hiverb)+ ली | (neverb)+े 
 (hiverb)+ की | (neverb)+ गरे 
 (hiverb)+ किया | (neverb)+ गरे
 (hiverb)+ गए| (neverb)+ए
 (hiverb)+ गया| (neverb)+्यो
 (hiverb)+ गया| (neverb)+्यो
 (hiverb)+यी| (neverb)+ए
 (hiverb)+िए | (neverb)+नुहोस 
 (hiverb)+इये | (neverb)+नुहोस 
 (hiverb)+ई | (neverb)+ए 
 (hiverb)+ रही है| (neverb)+दैछ
 (hiverb)+ कर | (neverb)+एर 
(hiverb)+ जा रही थी|(neverb)+ रहेको थियो
 (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+िन्छ
 (hiverb)+ जाता है| (neverb)+छ
 (hiverb)+ जाता है| (neverb)+छ
 (hiverb)+{endswithoutvowel} रही | (neverb)+िरहेको 
जाए गए|गइएको
जाता गया|जादै गयो
 जाता है| जान्छ
जाइ गई|गइएको
जाते हैं|जान्छन्
जाते है| जान्छन्
जाति हैं|जान्छ
जाती है|जान्छ
जाती रही|गइरह्यो
जाता रहा|गइरह्यो
जाते हुए|जाँदा खेरि
जाता है|जान्छ
गया था|गएको थियो
गया है|गएको छ
जाचुके हैं|गइसकेका छन्
जाचुके थे|गइसकेका थिए
जाचुके है|गइसकेका छन्
जाचुके थे|गइसकेका थिए
जाचुका है|गइसकेको छ
जाचुका था|गइसकेको थियो
जा चुका|गइसकेको
जा चुके|गइसकेको
जाते थे|जान्थे
जाते हैं|जान्छन्
जा सकती है|जान सक्छ
जा सकता है|जान सक्छ
नहीं हो जाता है|हुँदैन
हो जाता है|हुन्छ
बिखरा हुआ|छरिएका
अपने को |आफुलाई 
(hiverb)+{endswithoutvowel}ाये गए।|(neverb)+िए।
(hiverb)+{endswithoutvowel}ाये गए|(neverb)+िएका
 (hiverb)+ाते ही| (neverb)+ाउने बित्तिकै
 (hiverb)+ते ही| (neverb)+ने बित्तिकै
(hiverb)+नी पडेगा|(neverb)+न पर्नेछ
(hiverb)+नी पडेगी|(neverb)+न पर्नेछ
 (hiverb)+ना| (neverb)+न
 (hiverb)+ा कर | (neverb)+ाएर 
 (hiverb)+ कर | (neverb)+एर 
 (hiverb)+ाकर | (neverb)+ाएर 
 (hiverb)+कर,| (neverb)+एर,
 (hiverb)+्कर | (neverb)+एर 
 (hiverb)+्कर,| (neverb)+एर,
 (hiverb)+कर | (neverb)+एर 
 (hiverb)+िये | (neverb)+नुहोस 
 (hiverb)+ने के लिए| (neverb)+न को लागि
 (hiverb)+ने | (neverb)+न 
 (hiverb)+ा देते हैं।| (neverb)+ाउछन् ।
 (hiverb)+ा।| (neverb)+यो।
 (hiverb)+ा ।| (neverb)+यो ।
 (hiverb)+ा | (neverb)+यो 
 (hiverb)+ा.| (neverb)+यो।
 (hiverb)+ें | (neverb)+्नुहोस 
 (hiverb)+ें.| (neverb)+्नुहोस।
 (hiverb)+ें।| (neverb)+्नुहोस।
 (hiverb)+ें,| (neverb)+्नुहोस,
 (hiverb)+के | (neverb)+एर 
 (hiverb)+ ‍| (neverb)+ 
।।।।।।।।//--- Nouns 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ें |(nenoun)+हरु 
xx(hinoun)+{endswithoutvowel}े |(nenoun)+हरु 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ों |(nenoun)+हरु 
xx(hinoun)+{endswithoutvowel}ो | (nenoun)+हरु 
(hinoun)+ के द्वारा|(nenoun)+ द्वारा
 (hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ओं नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+एँ नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+एं नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ओं नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ों नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ में| (nenoun)+ मा
 (hinoun)+ पर | (nenoun)+ मा 
 (hinoun)+यों से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+ओं से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+एँ से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+एं से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+यें से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+याँ से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+यां से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+ओं से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+ों से | (nenoun)+हरु संग 
 (hinoun)+यों पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+ओं पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+एँ पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+एं पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+यें पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+याँ पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+यां पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+ओं पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+ों पर | (nenoun)+हरुमा 
 (hinoun)+यों | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+एँ | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+एं | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+यें | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+यों,| (nenoun)+हरु,
 (hinoun)+एँ,| (nenoun)+हरु,
 (hinoun)+एं,| (nenoun)+हरु,
 (hinoun)+यें,| (nenoun)+हरु,
{regex}(\n)(hinoun)+यें नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+ओं नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+एँ नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+एं नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+यें नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+यें नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+ओं नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+ों नें |$1(nenoun)+हरु ले 
{regex}(\n)(hinoun)+ में|$1(nenoun)+ मा
{regex}(\n)(hinoun)+ पर |$1(nenoun)+ मा 
{regex}(\n)(hinoun)+यों से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+ओं से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+एँ से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+एं से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+यें से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+याँ से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+यां से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+ओं से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+ों से |$1(nenoun)+हरु संग 
{regex}(\n)(hinoun)+यों पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+ओं पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+एँ पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+एं पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+यें पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+याँ पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+यां पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+ओं पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+ों पर |$1(nenoun)+हरुमा 
{regex}(\n)(hinoun)+यों |$1(nenoun)+हरु 
{regex}(\n)(hinoun)+एँ |$1(nenoun)+हरु 
{regex}(\n)(hinoun)+एं |$1(nenoun)+हरु 
{regex}(\n)(hinoun)+यें |$1(nenoun)+हरु 
{regex}(\n)(hinoun)+यों,|$1(nenoun)+हरु,
{regex}(\n)(hinoun)+एँ,|$1(nenoun)+हरु,
{regex}(\n)(hinoun)+एं,|$1(nenoun)+हरु,
{regex}(\n)(hinoun)+यें,|$1(nenoun)+हरु,
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ि
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ी
(hinounwithsuffix)+यां |(nenoun)+हरु |ि
(hinounwithsuffix)+यां |(nenoun)+हरु |ी
 (hinoun)+ है| (nenoun)+ हो
 (hinoun)+ों में से| (nenoun)+हरु मध्ये
 (hinoun)+ओं,| (nenoun)+हरु,
 (hinoun)+ों,| (nenoun)+हरु,
 (hinoun)+ों | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+ से | (nenoun)+ ले 
(hinoun)+,|(nenoun)+,
 (hinoun)+ | (nenoun)+ 
(hinoun)+यों)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+ओं)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+एँ)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+एं)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+यें)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+याँ)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+यां)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+ओं)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+ों)|(nenoun)+हरु)
(hinoun)+याँ)|(nenoun)+हरु)
=(hinoun)+यों=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+ओं=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+एँ=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+एं=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+यें=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+याँ=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+यां=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+ओं=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+ों=|=(nenoun)+हरु=
=(hinoun)+याँ=|=(nenoun)+हरु=
 (hinoun)+यों]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+ओं]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+एँ]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+एं]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+यें]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+याँ]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+यां]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+ओं]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+ों]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+याँ]| (nenoun)+हरु]
 (hinoun)+यों{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+ओं{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+एँ{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+एं{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+यें{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+याँ{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+यां{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+ओं{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+ों{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+याँ{| (nenoun)+हरु{
 (hinoun)+याँ | (nenoun)+हरु 
।(hinoun)+याँ |।(nenoun)+हरु 
{regex}(\n)(hinoun)+याँ |$1(nenoun)+याँ 
[[(hinoun)+]]|[[(nenoun)+]]
[[(hinoun)+ |[[(nenoun)+ 
(hinoun)+]]|(nenoun)+]]
''(hinoun)+ |''(nenoun)+ 
 (hinoun)+''| (nenoun)+''
{regex}(\n)(hinoun)+ |$1(nenoun)+ 
।।।।।।।।//--- Adjective
 से (hiadjective)+ तक | देखि (neadjective)+ सम्म 
अन्य (hiadjective)+ हैं|अन्य (neadjective)+ हुन्
मध्ये (hiadjective)+ है|मध्ये (neadjective)+ हो
क्यौं न (hiadjective)+ हो|किन न(neadjective)+ होस
(hiadjective)+ हुए|(neadjective)+ भएको
(hiadjective)+ है|(neadjective)+ छ
 से कहीं (hiadjective)+| भन्दा धेरै (neadjective)+
 से (hiadjective)+| भन्दा (neadjective)+
 और (hiadjective)+| बढी (neadjective)+
[(hiadjective)+]|[(neadjective)+] 
 (hiadjective)+ | (neadjective)+ 
{regex}^(hiadjective)+ |(neadjective)+ 
{regex}(\n)(hiadjective)+ |$1(neadjective)+ 
।।।।।।।।//--- Pronouns rules
(hipronoun)+ने|(nepronoun)+ले
(hipronoun)+के|(nepronoun)+को
(hipronoun)+में|(nepronoun)+मा
(hipronoun)+का|(nepronoun)+को
(hipronoun)+की|(nepronoun)+को
(hipronoun)+कि|(nepronoun)+को
(hipronoun)+्हें|(nepronoun)+लाई
(hipronoun)+्होंने|(nepronoun)+ले
{regex}^(hipronoun)+ |(nepronoun)+ 
{regex}(\n)(hipronoun)+ |$1(nepronoun)+ 
 (hipronoun)+ | (nepronoun)+ 
।।।।।।।।//--- End Pronoun
।।।।।। २ शब्द ।।।।।।।।।।।
नहीं दिया गया है |दिइएको छैन
दिया गया है |दिइएको छ 
नहीं दिया गया था |दिइएको थिएन 
नहीं दिया गया था।|दिइएको थिएन।
दिया गया था |दिइएको थियो 
दिया गया था।|दिइएको थियो।
 लडा गया था| लडिएको थियो
 लडा गया है| लडिएको छ
हिलने लगता है|हल्लिन थाल्छ
हिलने लाग्छ|हल्लिन थाल्छ
दिया गया है|दिइएको छ
लिखा जाएगा|लेखिनेछ
नहीं की गई थी|गरिएको थिएन
की गई थी|गरिएको थियो
बारी बारी से|पालै पालो संग
बढते हैं|बढ्छन्
बढ़ते हैं|बढ्छन्
बन गयी|बन्यो
होते थे|हुन्थे
 के लिए | को लागि 
 इस बार| यस पालि
पैदा हुए|जन्मिए
 देते हुए| दिदै
पहुँचे हुए|पुगेको
 बन गई| बन्यो
नहीं लौट आये|फर्किएनन्
लौट आये|फर्किए
देखना होगा|हेर्नु पर्नेछ
को देखते हैं|लाई हेर्छन्
 खड़े होकर | उभिएर 
देखते हैं|हेर्छन्
 से लेकर| देखि लिएर
 की ओर| तिर
के तोर पे|को रुपमा
देना होगा|दिनु पर्नेछ
कौन है|को हो
कौन-सी|कुन चाहीं
किये गए|गरिएको(थियो)
नहीं घटती है|घट्दैन
घटती है|घट्छ
किया जाता है|गरिन्छ
कहा जाए|भनिन्छ
कहलाती है|भन्ने गरिन्छ
होने लगा|हुन थाल्यो
 हो गया| भयो
होता गया|हुदै गयो
कहते थे|भन्दथे
कर लिया|गर्यो
 देता है| दिन्छ
 देति है| दिन्छ
पूछा जाएगा|सोधिनेछ
कहते हैं|भन्दछन्
नहीं आती हैं|आउदैनन्
आती हैं|आउछन्
 रहते थे| रहन्थे
नहीं रहते थे|बस्दैनथे
नहीं जाती है|जान्न
 जाती है| जान्छ
नहीं होती है|हुन्न
 होती है| हुन्छ
नहीं होता है|हुदैन
 होता है| हुन्छ
नहीं होते हों|हुदैन
 होते हों| हुन्छ
कहा था|भनेको थियो
नहीं कहा था|भनेको थिएन
नहीं होते हैं|हुदैनन्
नहीं होते है|हुदैनन्
 होते हैं| हुन्छन्
 होते है| हुन्छन्
नहीं करता है|गर्दैन
 करता है| गर्छ
 करते हैं| गर्छन्
रहते हैं|रहन्छन्
 प्रेरित है।| प्रेरित हो।
बाहरी कड़ियाँ|बाहिरी कडिहरु
नहीं लगता है|लाग्दैन
 लगता है| लाग्छ
नहीं सकता है|सक्दैन
 सकता है| सक्छ
 बनाते थे| बनाउथे
 होने पर| भए पछि
 दिये गए| दिइएको
 करवाने चाहिये|गराइनु पर्छ
ओं में से|हरुमध्ये
मुझसे|म संग/भन्दा
नहीं कि गइ|गरिएन
 कि गइ| गरियो
 की हुई | गरेका 
खदेड दिया गया|लखेटियो
हो चुकी है|भइ सकेको छ
हो चुकी छ|भइ सकेको छ
 जाने दो | जान देउ 
।।।।।।।।।। २ शब्दमा मात्रा परिवर्तन [experimental]।।।।।।।।
पडती है|पर्छ
हरु पर|हरु मा
नहीं कर रहे हैं|गर्दै छन्
कर रहे हैं|गर्दै छन्
में नहीं है|मा छैन
बाद में|त्यसपछि
नहीं निकला|निस्किएन
की गयी है|गरिएको छ
की गयी थी|गरिएको थियो
की गयी|गरियो
हो गए|भए
ालेते हैं|उछन्
ड़कर |डेर 
जा सकता है|जान सक्छ
नहीं छोड दिए|छोडिदिएन
छोड दिए|छोडिदिए
नहीं किया जाता|गरिंदैन
लाने के लिए|ल्याउनको लागि
किये जाने चाहिये|गरिनु पर्छ
बनी रही|बनी रह्यो
हो जाता था|हुन्थ्यो
हो जाती थी|हुन्थ्यो
।।।।।।।।।। २ शब्दमा ->१ शब्द ।।।।।।।।
नहीं कर दिया गया|गरिएन
कर दिया गया|गरियो
नहीं की थी|गरेको थिएन
की थी|गरेको थियो
नहीं करती थी|गर्दथ्यो
करती थी|गर्दथ्यो
खरीद लिया|किन्यो
नहीं देखा गया|देखिएन
देखा गया|देखिएको
करते हें|गर्दछन्
नहीं कहा गया|भनिएन
फिसल गये|चिप्लिए
फिसल गया|चिप्लियो
कहा गया|भनियो
होने कि|हुने
होना चाहिए|हुनु पर्छ
जाता था|जान्थ्यो
लेते हैं|लिन्छन्
नहीं करते हैं|गर्दैनन्
नहीं करती है|गर्दैन
कर लेती है|गर्छ
करती है|गर्छ
रहता है|रहन्छ
रहती है|रहन्छ
लेती है|लिन्छ
लेता है|लिन्छ
देखा है|देखेको छ
झपटती है|झम्टन्छ
आते हैं|आउछन्
बदलता है|बदलिन्छ
 रहा है| रहेको छ 
 से भी | भन्दा पनि 
 कोई भी | कुनै पनि 
चारों और|चारै तिर
तिनों और|तिनै तिर
कभी कभी|कहिलेकाँही
दिया गया|दिइएको
किया गया|गरिएको(थियो)
नहीं हुए थे|भएका थिएनन्
नहीं हुआ था|भएको थिएन
होने लगता है|हुन थाल्छ
नहीं होने लगता है|हुन थाल्दैन
हुए थे|भएका थिए
हुआ था|भएको थियो
नहीं किया था|गरेको थिएन
किया था|गरेको थियो
नहीं होती|हुदैन
पहले से|पहिले देखि
इसके बाद|त्यसपछि
उस समय|त्यस समय
इसी समय|त्यहि समयमा
हो गयी है|भएको छ
हो गयी थी|भएको थियो
नहीं लिया गया है|लिइएको छैन
लिया गया है|लिइएको छ
नहीं किये जाते|गरिंदैनन्
हो गयी|भयो
करते समय|गर्दा खेरी
रहा था|रहेको थियो
होने से|हुन बाट
बढ़ा दी |बढाइ दियो 
बढ़ा दी.|बढाइ दियो।
।।।।।।।। १ शब्द बन्ने २ शब्द बाट।।।।।।।।।।।।
लगता है|लाग्छ
करते हुए|गर्दै
रहती थी|रहन्थ्यो
रहती हैं|रहन्छन्
रहती है|रहन्छ
के मुताबिक|को बमोजिम
बाद में|पछि
नहीं रहती हूँ|रहन्न
रहती हूँ|रहन्छु
नहीं करती हूँ|गर्दिन
करती हूँ|गर्छु
के बाद|पछि
 न ही | न त 
जाती हैं| जान्छन्
नहीं होते|हुदैनन्
नहीं हैं|छैनन्
नहीं है|छैन
नहीं था|थिएन
नहीं थे|थिएनन्
 हमें | हामिलाई 
हम पर|हामि मा
कर लेती है|गर्छ
के लिये|को लागि
दी है|दिएको छ
इसके बाद|त्यस पछि
जानते हैं|जान्दछन् 
पूछ लें|सोध्नु
पूछने पर|सोधे पछि
रखा जाए|राखियोस
दिखाई दिया|देखियो
होने कि|हुने
न पड़े|नपरोस
किये गये|गरिएको
किया जाएगा|गरिनेछ
किया जाना|गरिनु
होता था|हुन्थ्यो
पलटता है|पल्टिन्छ
हुई है|भएको है
जिस समय|जुन समय
देखे गये|हेरिएका
की गई।|गरियो।
लगती है|लाग्छ
हुआ है|भएको छ
हुई थी|भएको थियो
किये जायेंगे|गरिनेछ
नहीं करनी चाहिए|गर्नु हुँदैन
करनी चाहिए|गर्नु पर्छ
पूछा गया|सोधियो
पूछा गयो|सोधियो
 किसी से | कसै संग 
।।।।।।। एक शब्द ।।।।।।।
वहां पर |वहां 
वहाँ पर |वहाँ 
यहां पर |यहां 
यहाँ पर |यहाँ 
(hiadverb)+ पर |(neadverb)+ 
साथ-साथ|संग-संगै
तरीके|तरिका
 देखा,| देख्यो, 
 देखा | देख्यो 
 गया | गयो 
 इसके| यसको
जैसे|जस्तै
हरु में से|हरुमध्ये
 में से | मध्ये 
अपने|आफ्नो
उनके |उनको 
 उसके | उसको 
आप |तपाँइ 
पहली|पहिलो
 तभी | त्यतिखेर 
ों का|हरुको
ों को|हरुलाई
ओं की|हरुलाई
किए गए|गरियो
## verbs here
अपनाया|अपनाए
### verbs here too: might be used in future for adding rules later
घटनाओं|घटनाहरु
[use with root word only:ता है|उछ]
भले ही|जति नै
भले नै|जति नै
लिया था|लिएको थियो
मारे गए।|मारियो।
देती हैं|दिन्छ
 कई| धेरै
 इनका | यिनीहरुका 
 किया | गरे 
पुराने|पुराना
हुआ|भयो
अलावा|वाहेक
इसकी|यसको
ओं में|हरुमा
 कर दें | गर्नु 
 यह | यो 
 उन्हें | उसलाई 
अपनी|आफ्नो
कुछ|केहि
 हुए.| भए।
 हुए।| भए। 
 हुए | भएका 
ओं को|हरु को
 के | को 
 में | मा 
 में,| मा,
 लिए | लागि 
दोनों|दुईटै
 दो | दुई 
 तक | सम्म 
 ने | ले 
 वाले | वाला 
 का | को 
 ही | नै 
 वे | उनि 
एं |हरु 
 ऐसा | यस्तो 
 फिर | फेरि 
 दर्शाये | दर्शाइएको 
 बहुत | धेरै 
जिसके|जसको
{regex}(\n)इस |$1यस 
।इस |।यस 
 इस | यस 
 था।| थियो।
 किंतु | तर 
 पर,| मा,
 उसे | उसलाई 
 ओर ‍| तिर 
 बाद ‍| पछि
 क्या | के 
 क्यों | किन 
 कैसे | कसरि 
 उसने | उसले 
 उसमें | उसमा 
 तीनों| तिनै
 बनकर | बनेर 
 किसी | कुनै 
 भी | पनि 
 भी,| पनि,
 जिसका | जसको 
 इन | यिनी 
{regex}^इन |यिनी 
वह |त्यो 
कहने| भन्ने
कयोंकि|किनकी
कहना|भन्नु
 सभी | सबै 
 तरह | तरिका 
 जाकर| गएर
 परंतु | तर 
।ऐसी |।यस्तो 
{regex}(\n)ऐसी |$1यस्तो 
 ऐसी | यस्तो 
करके,|गरेर,
करने|गर्ने
चारों|चारै
तिनों|तिनै
"किसी |"कुनै 
 सुनते | सुन्ने 
 पढ़ते | पढ्ने 
 आगे | अगाडी 
ेवाली |ेवाला 
जानबूझकर|जानिजानि
 हर | हरेक 
 क्या | के 
 आम | साधारण 
 तौर | तरिका 
महीने|महिना
 नीचे | तल 
 लंबे | लामो 
क्योंकि|किनकी
 टीके | सुइहरु 
इन्हें|यिनलाई
 पीले | पहेलो 
बुखार|ज्वरो
ों मा |हरुमा 
खिलाफ |बिरुद्ध 
हटाकर|हटाएर
देखें|हेर्नुहोस
लेकिन|तर
 छठे | छैठौ 
 होना | हुनु 
 बार | पल्ट 
हाथि|हात्ती
हालांकि|हुनत
 बड़ी | ठुलो 
सुअर|सुँगुर
छोटी|सानो
है-| छ- 
| है-| छ- 
 पीछे | पछि 
 लोग | मान्छे 
 ये | यिनीहरु 
 बाहर | बाहिर 
 इन्ही | यिनै 
 इनमें | यिनीहरुमा 
 हुईं | भए 
 इसी | त्यहि 
 हो गई | भयो 
 उसका | उसको 
 जिला | जिल्ला 
 माह | महिना 
 मास | महिना 
 छोटे | साना 
 बड़ी| ठुला
 बड़े | ठुलो 
 पड़े | परोस 
 इसीलिए| यसैको लागि
इसीलागि|यसैको लागि
हमारे|हाम्रो
भीतर|भित्र
 इस | यस
 इसे | यसलाई 
बारिश|वर्षा
 पीछें| पछाडी
नई |नयाँ 
 बात | कुरा 
गधे |गधा 
मुझे|मलाई
तुम |तिमी 
मैं |म 
जैसा |जस्तो 
उतने |उति 
दूसरे|दोश्रो
पूछने|सोध्नु
इतने|यति
निकाला|निकाले
जानकर|जानेर
देखकर|देखेर
 मेरा | मेरो 
गांव|गांउ
बाहर|बाहिर
होगा|हुनेछ
पन्ना|पृष्ठ
 किया;| गर्यो;
 किया | गर्यो 
 किया.| गर्यो।
 थीं | थिए 
 बहिन| बहिनी 
उहोंने|वहाँले
अपना |आफ्नो 
जिसमें|जसमा
हुईं|भयो
फिल्में|फिलिमहरु
 बेटी | छोरी 
 तो | त 
 वजह | कारण 
दुसरे|दोश्रा
बच्चे|बच्चाहरु
 होंगे | हुनेछन् 
 सपने| सपनाहरु
इसमें |यसमा 
उन्होंने|वहाँले
उन्होने|वहाँले 
लेख|लेख
अच्छा|राम्रो
पहला|पहिलो
पहले|पहिले
दूसरा|दोश्रो
दूसरी|दोश्रो
तीसरा|तेश्रो
तीसरी|तेश्रो
तुम्हारे|तिम्रो
 थे | थिए 
जब्त|जफत
 रहा | रहे 
 अभी | अझै 
 औरत | आइमाइ 
 जा सक्छ| जान सक्छ
हरु पर|हरु मा
###post bug fixes
कर सक्छ|गर्न सक्छ
कम संग कम|कम से कम
गरउन|गराउन
कभी-कभी|कहिले काँही 
संगवा|सेवा
माीक्षा|परिक्षा
नये|नयाँ
 जहाँ पर | जहाँ 
। पर |। तर 
. पर |. तर 
, पर |, तर 
; पर |; तर 
 पर | मा 
 पर | (मा/पछि/तर) 
 ऐसे| यस्तो
 ऐसे| (यस्तो/यस्ता/यसरी)
कर दिया|गर्यो
मा हुई|मा भयो
लाई गई|ल्याइयो
नहीं होंगे|हुँदैन
डाल देगा|हाल्दिन्छ
बन जायेगा|बन्नेछ
प्रयोग कर,|प्रयोग गरेर,
|||||post bug fixes
 हुई| भयो
 किए| गरे
कर ली|गर्यो
 पड़ा | पर्यो 
 पड़ी | पर्यो 
 की।| गर्यो।
 में | मा 
 सारे | सारा 
 आया| आयो
||| नहीं| हैन
होकर|भएर
पिछले|पछिल्लो
क्यों |किन 
 दें | दिनुहोस 
 चूंकि| किनकी
 जीने | बाँच्ने 
 जिसे| जसलाई
जरिये|माध्यमले
 थी.| थियो.
 थी,| थियो,
 थी।| थियो।
 था.| थियो.
 था,| थियो,
 था।| थियो।
 मेरे | मेरो 
 मगर | तर 
 था | थियो 
 कहा | भन्यो 
 नए | नयाँ 
सुनकर|सुनेर
सोलह|सोह्र
पिछली|पछिल्लो
कहा|भने
दिया|दिए
बहता है|बग्छ
परन्तु|तर
 है.| छ.
 है।| छ।
 है | छ 
 है,| छ,
 है!| छ!
 व | तथा 
तोता|सुगा
मादा|पोथी
वीं |औं 
शौगर्यो|शौकिया
करते रह|गरि रह
ते रह|ि रह
छुपाएँ|लुकाउनुहोस
इसलिए|यसैले
दे दी|दियो
 कर | गरेर 
सितम्बर|सेप्टेम्बर
नवम्बर|नोभेम्बर
दिसंबर|डिसेम्बर
रक्षा करे|रक्षा गरुन्
आधे|आधा
जलने|बल्न
तत्व खान|तत्व खाना
##{{हिन्दी बाट नेपाली विकीपिडीयामा ट्रान्सलेट गरिएको}}
हैन करते|गर्दैनन्
होती थियो|हुन्थ्यो
अप्नी|आफ्नो
 माँ | आमा 
कहिये|भन्नुस 
पाँचवी|पाँचौं
अगर|यदि 
अगले|अर्को
बीमारी|रोग
उम्र|उमेर
रहएको|रहेको
हो रहेको|भइ रहेको
हैन हो पाएको छ|हुन पाएको छैन
आसानी से|सजिलै संग
हटाया जान सक्छ|हटाउन सकिन्छ
होता रहइन्छ|भइ रहन्छ
होने लागछ|हुन थाल्छ
सा हो जाता है|जस्तै हुन्छ
हो जाता है|हुन्छ
हैन भयो|भएन
गरिनु चाहिए|गरिनु पर्छ
जिनपर|जसमा
कराया।|गराए।
होनेवाला|हुनेवाला
बहुधा|फरक
गलगंड|गलगाँड
जिले|जिल्ला
नमक|नुन
त्वचा|छाला
जीभ|जीब्रो
मुँह|मुख
कर्रेंसी स्वैप|करेन्सी स्वाप
केंद्रीय|केन्द्रिय
 सीधे | सीधा 
उनिको|उनको
की तरह|जस्तै
गरन|गर्न
 तरफ | तर्फ 
आगे-पीछे|अघि-पछि
इसलिये|यसैले
पडता था|पर्थ्यो
पडता थियो|पर्थ्यो
सूखा|सुकेको
ऊपर|माथि
पूरे |पुरा 
 पैर| खुट्टा
सेकंड|सेकेन्ड
हफ्तों|हप्ता
 घुटने | गोडा 
लौटने|फर्कनु
उन्‍होंने|वहाँले
जिसमे|जसमा
एंड|एन्ड
{regex}(\n)इसका |$1यसको 
इसका|यसको
अच्छी|राम्रो
Dandeli|डन्डेलि
हमेशा|संधै
अल्ताविस्ता|अल्टाभिस्टा
 नयी | नयाँ 
जिसने|जसले
बैक-एन्ड|ब्याक-इन्ड
करता थियो.|गर्दथ्यो।
 थी | थियो 
विशेषकर|विशेषगरेर
{regex}(\n)इसने |$1यसले 
 इसने | यसले 
जिन्होने|जसले
जिन्होंने|जसले
 कौन | को 
लेखयोथा|लेखेको थियो
बढ़एर|बढेर
 जैसी | जस्तो 
गंवानी|गुमाउन
दादा|हजुरवुवा
दादी|हजुरआमा
खयो जान्छ|खिन्छ
खयोजान्थ्यो|खिन्थयो
मामलों|मामलाहरु 
बदलकर|बदलेर
कहलाएगा|भनिनेछ
लागेएको|लागेको
योजा सक्छ|िन सक्छ
जिन्हें|जसलाई
दिन्थे देते थिए|दिन्थे
होने से पहिले|हुन भन्दा पहिला
देते थिए|दिन्थे
जोडउथे|जोड्थे
इससे|यसले
हैन होंगे|हुँदैन
वैसा|त्यस्तो
कोई|कुनै
जिससे|जसबाट
जिनका|जसको
लेखयोजायेगा|लेखिनेछ
इसीलिये|त्यसैले
दोहरे|दोहोरो
थियो.|थियो।
देता थियो|दिन्थ्यो
 था.| थियो।
 डाला | हाल्यो 
मानाइएन|मानिएन
जोडयोगएको|जोडिएको
दायें|दाहिने
बाएं|देब्रे
दि खाए दिए|देखिए
हैन गरेको थियो|गरेको थिएन
हैन थियो|थिएन
बदले मा|बदलामा
साथ नै साथ|साथ साथै
धेरै सी |धेरै 
काफी|एकदम
बढयोदेने को|बढाइदिएको
जगह लीस्थान लियो 
पेंटियम|पेन्टियम
द्वितीय|द्वितीय
भयो.|भयो।
उसी दिन|त्यसै दिन
युद्घ|युद्ध
गरियो.|गरियो।
जिस|जस
 कर | गरेर 
हमलों|हमलाहरु
हालाँकि|हुनत
उधार |उधारो 
किराये|भाडा
वापस|फिर्ता
कॉफी|कफी
 से नै | देखि नै 
पायो गएको छ|पाइएको छ
यह कुरा|यो कुरा
फिलहाल|हाललाई
बढएको|बढेको
माथिी |माथिी 
ठेगाना चला |थाहा भएको 
हैन पायो गएको छ|पाइएको छैन
उसी से|त्यसै बाट
 वैसी | त्यस्तो 
 न था।| थिएन।
चाहता था |चाहन्थ्यो 
नहीं किए,|गरेन,
 न थियो।| थिएन।
 हो गई।| भयो।
 धोखे | धोका 
सितारे|ताराहरु
सूजन|सुनिंनु
आंख |आंखा 
कैंसर|क्यान्सर
==बाहिरी लिंक्स==|==बाहिरी लिङ्कहरु==
दर्द हुनु|दुख्नु
प्रेरण |प्रेरणा 
पेड-पौधे|रुख बिरुवा
रेगिस्तान|मरुभूमि
ऑर्थ्रोस्कोपी|आर्थोस्कोपी
(hiverb)+ की|(neverb)+ गर्यो
मामलहरु|मामलाहरु
नतीजों|नतिजाहरु
 नसें | नसाहरु 
 थे।| थिए।
 थे,| थिए,
 थे:| थिए:
छ.|छ।
 की | को 
 और| र
 बाढ़ | बाढि 
 वो | त्यो 
 ये | यो 
 फिर | फेरि 
गर्इन्छ|गर्दछ
 यादें | सम्झनाहरु 
सॉफ्टवेयर|सफ्टवेयर
किनारे|किनारा
गर्‌उछ|गरिन्छ
चिडियाँ|चरा
चिडियों|चरा
पकडकर|समातेर
 जिंदा | जिउँदो 
 आँख | आँखा 
 डोरे | डोरी 
पिंजडे|पिंजडा
 घोडे | घोडा 
 बालों | कपाल 
 आकर | आएर 
 रास्ते | बाटो 
 खिलाना | ख्वाउनु 
साँचा:|Template:
डैस्कटप|डेस्कटप
 थे.| थिए।
 थे। थिए।
फिदेल|फिडेल
दिए.|दिए।
बनए.|बने।
 की.| गरे।
बचपन|बाल्यकाल
सौतेले|सौतेनि
सौतेला|सौतेनि
सौतेलि|सौतेनि
 थे।| थिए।
उन्‍होने|उनले
 घिरा | घेरिएको 
 इतनी | यति 
 सौ | सय 
अड्डे|अड्डा
 आई | आएको 
स्विटजरलैंड|स्विजरल्याण्ड
भयो थियो|भएको थियो
कनाडा|क्यानाडा
करेगा|गर्नेछ
गर्नेछ.|गर्नेछ।
करेंगे|गर्नेछन्
 तुरंत | तुरुन्त 
(hiadjective)+े]|(neadjective)+ेको]
(hiadjective)+ि]|(neadjective)+ेको]
(hiadjective)+ी]|(neadjective)+ेको]
(hiadjective)+ा]|(neadjective)+ेको]
मैक्एफ़ी|मेक्एफी
सैंटा|सेन्टा
 देकर | दिएर 
 की,| गर्यो,
 वही | त्यहि 
कैडल|क्याडल
इवांस|इभान्स
बने.|बने।
जीते.|जीते।
 थी)| थिए)
गर्यो.|गर्यो।
 उनिले| उनले
लैंड |ल्याण्ड 
न्यूकैसल|न्यूक्यासल
लंदन|लन्डन
इंग्लिश|इङ्ग्लिस
 रुपए | रुपैया 
बनएको|बनेको
राखइन्छ|राखिन्छ
 उसी | त्यसै 
रिकार्ड|रेकर्ड
जोरदार|जोडदार
पर्एको|परेको
मैक्किंजे|म्याक्किन्जे
पर्यो.|पर्यो।
दिए गएको छ|दिइएको छ
 जिन्हे | जसलाई 
जीतें हैं|जितेका छन्
 हैं।| छन्।
लौट आए|फर्किए
चैंपियन|च्याम्पियन
कॅरियर|क्यारियर
 लिया.| लिए।
 मे | मा 
 हैं,| छन्,
औस्ट्रेलिया|अस्ट्रेलिया
कैलिफोर्निया|क्यालिफोर्निया
बनान |बनाउन 
सेंडाइ|सेन्दाइ
 कपडे | कपडा 
 वाली | वाला 
वालीबॉल|भलिबल
वालीबल|भलिबल
वीजा|भिषा
शेंगेन|सेन्जेन
निचली|तल्लो
 इन्होंने | यिनले 
दांतों |दाँत 
इक्कीस|एक्काइस
गरे जाने वालाहरु|गरिने
पाया जाने वाला|पाइने
रहइन्छ|रहन्छ
 हल्की | हल्का 
 नीली | नीलो 
दाईं-ओर|दाहिने तिर
दाईं ओर|दाहिने तिर
इसी |यहि 
यह |यो 
दाहिनी |दाहिने 
बायें | बायाँ
पुगएको|पुगेको
हो/छ|हो
ले/संग/भन्दा|संग
किये छ|गरिएको छ
कराती है|गराउँछ
देती है|दिन्छ
तरीकों|तरीकाहरु
कराती छ|गराउँछ
 लडी थियो| लडेको थियो
पठााइयो थियो|पठाइएको थियो
 से पूर्व | भन्दा पहिले 
वोरार्लबर्ग|भोरालबर्ग
 मामले | मामला 
औस्ट्रिया|अस्ट्रिया
वास्को द गामा|भास्को दा गामा
 में | मा 
लियाइयो|ल्याइयो
ाा|ा
िी|ि
ीि|ी
िि|ि
ीी|ी
ुु|ु
ूू|ू
ूु|ू
ुू|ु
ेे|े
ोो|ो
ैै|ै
बनायाइएको|बनाइएको
्ा|ा
बनायाइयो|बनाइयो
 किये.| गरे।
हफ्तहरु|हफ्ताहरु
छोडएर|छोडेर
राखाइयो|राखियो
बढयो दी.|बढाइ दियो।
बढयो दी |बढाइ दियो .
ठिकानहरु|ठेगानाहरु
कहतें छन्|भन्छन्
 होगी | हुनेछ 
उनिलाई|उनलाई
उनिलाइ|उनलाई
भडकानहरु|भडकाउन
हैन भए|भएन
14वी|१४औं
 दी थियो| दिएको थियो
लाई लागि|को लागि
 होने के | भएको 
 होने को | भएको 
बलहरुचिस्तान|बलोचिस्तान
 कितने | कति 
मुकाबलहरु|मुकाबलाहरु
बनाता थियो|बनाउँथियो
उठएको|उठेको
गहरी|गहिरो
 से | देखि 
 इतना | यति 
भनिन्छं|भनिन्छ
 हैं | हो 
 गर्छं।| गर्छ्।
 गाय | गाई 
 अलावे | अलावा 
==संदर्भ==|==सन्दर्भ==
जल्दी देखि|चाँडै
 दौरान | समयमा 
बनयो थियो|बनेको थियो
भन््नुहोस|भन्नुहोस
कहा जान्छ |भनिन्छ 
 मालुम | थाहा 
 मैंने | मैले 
सोयाबीन|भटमास
 परन्‍तु | तर 
कम भन्दा कम|कम से कम
कम देखि कम|कम से कम
 कीटों | किराहरु 
 किस्‍म | किसिम 
 किस्‍में | किसिम 
 गरएर | गरेर 
 दाने | दाना 
इसपछि |यसपछि 
नही हुन्छ|हुँदैन
बोने|रोप्ने
औफ|अफ 
प्रधानमंत्री|प्रधानमन्त्री
प्रधानमंत्रि|प्रधानमन्त्रि
यस्लाम|इसलाम
इसपछि|यसपछि
 चल पडा | हिड्यो 
चल सक्छ|चल्न सक्छ
 चल रही| चलि रहेको
 चल | हिड 
 चलो | हिड 
 चलो,| हिड,
 ली गई 
 चले गए| गए
फ्रांस|फ्रान्स
पन्नों|पन्ना
 | 
तुर्की|टर्की
prakarko_|प्रकारको
लडए|लडे
पैकेजिंग|प्याकेजिङ्ग
मैंगो|म्याङ्गो
 बनान | बनाउन 
नहीं चाहता है| चाहँदैन
 चाहता छ| चाहन्छ
 चाहता है| चाहन्छ
हैन चाहता छ|चाहँदैन
हैन चाहता|चाहँदैन 
सुर्खियहरु|सुर्खिहरु
गर्यो छ|गरेको छ
गर्‍यो छ|गरेको छ
 गर्यो | गर्‍यो 
बताया|भने 
काले धन|कालो धन
दरअसल|खासगरि
भन्एको|भनेको
 दोहरा | दोहरो 
लागएको|लागेको
सितंबर|सेप्टेम्बर
मनाया जान्छ|मनाइन्छ
 स्वतंत्रता | स्वतन्त्रता 
खो दिए छ|गुमाएका थिए
भन्छन्ं|भन्छन्
हैन हुनेछ|हुनेछैन
संबंधित|सम्बन्धित
 वापिस | फिर्ता 
 मिलएर | मिलेर 
_unko_|उनको
Kaha_|कहा
hune_|हुने
 ठुलो | ठूलो 
 ठुला | ठूला 
कडियाँ|कडिहरु
कंप्यूट|कम्प्यूट
भन्यो जान्छ|भनिन्छ
 दूसरों | अरु 
अगाडी पढें|अगाडी पढ्नुहोस
समझा जान्थ्यो|सम्झिइन्थ्यो 
में]]|मा]]
रोमांस|रोमान्स
डाल्दछ|हाल्दछ
चलकर|गएर 
जसमा भन्दा|जसमध्ये
ख़|ख
फ़|फ
 होगी। | हुनेछ। 
 पूरी हुनेछ| पूरा हुनेछ
धीरे-धीरे|विस्तारै-विस्तारै
 होनेको कारण | भएको कारण 
नजर आती हो|देखिन्छ
जाएँ।|जानुहोस।
खासकर,|खासगरेर,
नहीं छ |छैन 
नहीं छ।|छैन।
हैन छ |छैन 
हैन छ।|छैन।
चुनएर|चुनेर
दे सकते छन्|दिन सक्छन्
 मिलेंगी| मिल्नेछ
भूलेंगे हैन|भूल्ने छैन
भूल सकते हो|भूल्न सक्नु हुन्छ
 दे दें| दिनुहोस
हैन देख पाएगा|देख्न पाउनेछैन
देख पाएगा|देख्न पाउनेछ
बनयो पाएँगे|बनाउन पाउनुहुनेछ
खोलने से|खोलेपछि
 हुन्छ को | हुन्छ कि 
 दाई तरफ | दाइने तिर 
हैन जा सकता|सकिंदैन
 होनी चाहिए| हुनु पर्छ
 खो देगा| गुमाउनेछ
 करनी होगी| गर्नु पर्नेछ
 रहए | रहे 
 किया।| गर्यो।
[[Category:|[[श्रेणी:
सोते छन|सुत्छन्
कमबैक|कमब्याक
 किया,| गर्यो,
गवां दी|गुमायो
अगाडी हैं|अगाडी छन्
 खाते मा | खाता मा 
स्लैम|स्ल्याम
 गर्न वाला | गर्ने 
 लडकों | केटाहरु 
 हों।| हो।
 हों | हो 
 हों,| हो,
 ी | 
 ़ | 
 राखियो थियो| राखिएको थियो
लेखयो थियो|लेखेको थियो
==आगे पढें==|==थप पढ्नुहोस==
 डक्टर | डाक्टर 
इंवेस्ट|इन्भेस्ट
महीनाहरु बाद|महीना पछि
लगानु पर्छ|लगाउनु पर्छ
 दोस्त | मित्र 
औप्टिक|अप्टिक
 न्यूयर्क | न्यूयोर्क 
बहिनी ी,|बहिनी,
औनलाइन|अनलाइन
यूनिवर्स|यूनिभर्स
सिकएको|सिकेको
पैदा भएको |जन्मिएको 
वैक्टर|भेक्टर
बहिनी ी|बहिनी
इतालवी|इटालियन
 लांग | लङ्ग 
 रिश्तों | नाता 
रखे जाएंगे|राखिनेछ
कडि़याँ==|कडि़हरु==
 गराउए | गराए 
तुर्कमेनिस्तान|टर्कमेनिस्तान
 यहाँ मा | यहाँ 
ग़|ग
 होती गई।| हुदै गयो।
 हो गये।| भए।
 को गई छ। | गरिएको छ। 
 इन्हीं | यही 
 भुलाने लगे है | विर्सिन थालेका छन् 
 भुलाने लगे हो | विर्सिन थालेका छन् 
 आने लगे छन्| आउन लागेका छन्
 दी गई छ| दिइएको छ
 उनसे | उनबाट 
 कराया जान्थ्यो| गराइन्थ्यो
 थीं।| थिए।
=======लौटें|फर्कीए
कैरियर| क्यारियर
हुनु चाहिये|हुनु पर्छ
 टीकों | सुइहरु 
 टीकें | सुइहरु 
घेंघा|गलगाँड
घेघा रोग|गलगाँड
चैम्पियन|च्याम्पियन
खिलाडियहरु|खेलाडिहरु
खिलाडि|खेलाडि
खिलाडी|खेलाडी
ब्लैक|ब्ल्याक
फिर्ताी|फिर्ती
दे खाउछ|देखाउँछ
ठेगाना लागए|थाहा पाए
डिफेंसिव|डिफेन्सिभ
 पैंट | प्यान्ट 
स्टैन्डर्ड|स्ट्यान्डर्ड
कैसल|क्यासल
स्पौंसरशिप|स्पोन्सरशिप
लिवरपूल|लिभरपूल
चैंपियंस|च्याम्पियन्स
यूईऍफए|यूईएफए
डेविड|डेभीड
तुम्हारा|तपाइँको
पाए जाने वाला|पाइने
होने वाला|हुने
आठवाँ |आठौं 
पाउइन्छ|पाइन्छ
 उग | उम्रिनु 
उमेरिन|उम्रिन
 मिलए | मिले 
मानिन्छं।|मानिन्छ।
आंकडहरु|आंकडाहरु
कम्पैक्ट|कम्प्याक्ट
सेंटीमीटर|सेन्टिमीटर
बनती छ|बन्छ
जान्छं।|जान्छ।
उमारइन्छ|उमारिन्छ
हुन्छं।|हुन्छ।
शलजम|शलगम
 बोया जान| रोपिन
 बोना | रोप्न 
 बोआई | रोपाई 
 जिनसे | जसबाट 
 कीडे | कीराहरू 
 जम जान्छ| जम्छ
 बोकर | रोपेर 
(इसे |(यसलाइ 
पहाडियाँ|पहाडहरू
ग्लाइकोलिसिस|ग्लाइकोलाइसिस
ग्लाइकोजेन|ग्लाइकोजन
हार्मोन|हर्मोन
इंसुलिन|इन्सुलिन
आइलैंड्|आइल्यान्ड
लैंगरहैंड्स|ल्याङ्गरह्यान्ड्स
दोगुनी|दुगुना
 बजट | बजेट 
 भरी भए | भरिएको 
 लाने को | ल्याउन 
एजेंसी|एजेन्सी
चौदह |चौध 
 मा ल्याइयो.| मा लिइएको।
सब्जियाँ|तरकारीहरु
 मूली | मुला 
चुंबक|चुम्बक
दूसरहरुको|अरूहरूको
 लोहे | फलाम 
बुलाता छ |बोलाउँछ 
बिजली|बिजुली
पहियों|पाङ्ग्राहरू
जिनेवा |जेनेभा 
ग्यारहवें|एघारौं
हिस्सहरु|भागहरु
हो जाएगा|हुनेछ
भन्यो गएको|भनिएको
होता चला आ रहेको|हुँदै आइरहेको
 आग | आगो 
 धुएँ | धुवाँ 
किये जाने वाला|गरिने
 भने इयो| भनियो
भनियो छ|भनिएको छ
मानइन्छ|मानिन्छ
 तारों | ताराहरु 
इंक्यावन|एकाउन्न
 दे सकते छ| दिन सक्छ
मानयो जायेगा|मानिनेछ
आफ्नो लिये |आफ्नो लागि 
 देख गरेर| देखेर
भूल जायेगा|भूल्नेछ
नही रोक पायेंगे|रोक्न सक्नेछैनन्
रोक पायेंगे|रोक्न सक्नेछन्
,और |,र 
 नही छ | छैन 
 चली जान्छ| जान्छ
 दोनो | दुवै 
करलिन्छ|गर्छ
 अंगूठे| औंठी
सांचा|ढाँचा
साँचा|ढाँचा
सांचे|ढाँचाहरू
साँचे|ढाँचाहरू
एफरवेसेंट|एफरभेसेन्ट
(विटामिन|(भिटामिन
जिला|जिल्ला
बढाकर|बढाएर
त्यौहार|पर्व
सेंट|सेन्ट
फाइनेंस|फाइन्यान्स
विकिपीडिया को मदद गर्न सक्छन्|विकिपीडिया को सहायता गर्न सक्नुहुन्छ
विकिपीडिया को सहायता गर्न सक्छन्ं|विकिपीडिया को सहायता गर्न सक्नुहुन्छ
आधार]] छ|आधार]] हो
बाहिरी कडियां|बाहिरी कडिहरू
प्रारम्भिक अवस्था मा हैं|प्रारम्भिक अवस्था मा छन्
 देखि सम्बन्धित | संग सम्बन्धित 
कालिफोर्नियम|क्यालिफोर्नियम
रुथरफोर्डियम|रथरफोर्डियम
 कराया | गराए 
गराउए|गराए
 बिछाने | बिछाउने 
मुंबई|मुम्बई
रुपये|रुपैया
 जानसके |न सकियोस 
 करवायें | गराउनुहोस 
 देखिये | हेर्नुहोस 
रेड क्रास|रेड क्रस
नार्थ डाकोटा|नर्थ डाकोटा
 तोपें | तोपहरु 
 तोपों | तोपहरु 
 ढाँचों | ढाँचाहरु 
 आस नजिकै| नजिकै
सक्छन्ं|सक्छन्
 आग | आगो 
 घी | घीउ 
अल्जीरिया|अल्जेरिया
स़|स
 किस्म | किसिम 
 दंगों | दंगाहरू 
 कोयलें | कोइलाहरु 
 कोयले | कोइलाहरु 
 कोयलों | कोइलाहरु 
 हुन्छं | हुन्छ 
़।(blank)+ 
ॅ।ँ
ॉ|(blank)+
ऍ|ऐ
ऎ|ऐ
ऑ|ओ
ऒ|ओ
क़|क
ख़|ख
ग़|ग
ज़|ज
ड़|ड
ढ़|ढ
फ़|फ
य़|य
ऱ|र
ऴ|ल
हॅ|है
ऑ|औ
गईं|गई
हैं.|हैं।
है.|है।
 है:| छ:
ॅ|े
ॆ|े
ॉ|ो
ॊ|ो
 बनाए जान्छ | बनाइन्छ 
जल्याइन्छ|जलाइन्छ
 बढाता छ।| बढाउँछ।
 छं। | छ। 
 उतना | त्यति 
 जितना | जति 
 आ जान्छ | आउँछ 
 यंत्रों | यन्त्रहरू 
 पिंडों | पिण्ड 
 जूलों | जूलहरू 
 भाषाओँ | भाषाहरु 
 में==| मा==
 डीवीडी | डीभिडी 
तारामंडल|तारामण्डल
 को गई | गरिएको 
मंदिर|मन्दिर
 नें | ले 
बोली जाने वाला |बोलीने 
 पुरानी | पुरानो 
सकिन्छं,|सकिन्छ,
हाँलाकि|हुनत
 छिलकें | बोक्राहरु 
 छिलकों | बोक्राहरु 
 हरे भरे | हरिया 
 मसाले | मसलाहरु 
बोई जान्छ|रोपिन्छ
जिन्‍होंने|जसले
यी छन् |यी हुन् 
{regex}(\n)इसमा |$1यसमा 
 इसमा | यसमा 
{regex}नाम (\p{IsDevanagari}+) छ|नाम $1 हो
{regex}नाम (\p{IsDevanagari}+) है|नाम $1 हो
{regex}नाम (\p{IsDevanagari}+) (\p{IsDevanagari}+) छ|नाम $1 $2 हो
बन गया है|भएको छ
बन गएको छ|भएको छ
 भन | हुन 
 बन गए हैं| बनेका छन्
 हैं। हुन। 
 दिखाई दिए| देखा परे 
 पर)| मा)
ठेगाना लगाउन|पत्ता लगाउन
बनवाने को लागि|बनाउन लगाउन
किये जाँदैछन्|गरिंदैछन्
 हिड दिए।| गए।
 हिड दिए | गए 
 नेत्र सूजन | आँखा सुनिंनु 
 गीजा की महान पिरामिड | मिश्रको पिरामिड 
न्एर |नेर 
नएको |नेको 
बने भएका थिए|बनेका थिए
 पाउए | पाएको 
 चलता छ | चल्छ 
 चलता छ।| चल्छ।
 चलाछन | चलाउछन 
 चलाछन।| चलाउछन।
 हुनु पडा।| हुन पर्यो।
 होगी | हुनेछ 
 होगी।| हुनेछ।
 मिलेगा | मिल्नेछ 
 मिलेगा।| मिल्नेछ।
 लगाएगा | लगाउनेछ 
 (hitime)+ को | (netime)+ मा 
 वसूला जाएगा| वसूलिनेछ
गर्‍यो जाएगा|गरिनेछ
 पठान | पठाउन 
 आएँगे.| आउने छन।
 होगी.| हुनेछ।
 होंगे.| हुनेछन।
बुझइन्छ|बुझीन्छ
 दिखाने | देखाउने 
{regex}(\n)(rootnoun)+यों |$1(rootnoun)+हरु 
(rootnoun)+ो|(rootnoun)+हरु 
 कहानियाँ | कहानिहरु 
हरु देखि |बाट 
 करेगी | गर्ने छ