Medumba/Noms

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
histoire 5-6 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
dent 5-4 CV´ nsɔ̀ sɔ̌ nsɔ̌
père 3-6 CV´ tɑ̂ tɑ̂
mère 3-6 CV´ mɑ̂ mɑ̂
tête 1-6 CV´ tu ntu ntʉ̂
chien 1-6 CCV´ mbʉ mbʉ mbʉ̂ mbʉ̂
chant 5-6 CCV` kwì nkwì kwǐ nkwî
monde 3-6 CCV` ngɔ̀ ngɔ̌ngɔ́ ngɔ̌ ngɔ̌ngɔ̀
voix 1-6 CCV` nzə̀ nzə̀ nzə̂ nzə̂
eau 4-4 CCCV´ ntsə ntsə ntsə̂ ntsə
salive 4 CCCV` ntsi ntsi ntsî ntsî
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
oeil 5-4 CV´C lɑg miɑg lɑ̂g miɑ̂g
champ 3-6 CCV´C cwɛd cwɛd cwɛ̌d cwɛ̌d
fille 1-6 CCV`C ngòn ngônngòn ngôn ngonngôn
bois 1-1 CCCV´C ncwɛn ncwɛn ncwɛ̂n ncwɛ̂n
palais 1-6 CCCV`C ncwɛ̀d ncwɛ̀d ncwɛ̌d ncwɛ̌d
gendarme 1-6 CV`CV` bə̀fə̀ bə̀fə̀ bəfə̌ bə̀fə̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bùbù bùbû bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bùsi busî bùsî
doit 3-4 CV´CV´ tubu ntubu tubû ntubû
arachide 1-4 CV´CV` kə̀nà kə̀nà kə̀nâ kə̀nâ
amour 4 CCV`CV` nkɔ̀nì nkɔ̀nì nkɔ̀nǐ nkɔ̀ni
prison 1-6 CCV`CV´ ndɑ̂ca ndɑ̂ca ndɑ̂câ ndɑ̂câ
feu 1 CCV´CV´ mbwogə mbwogə mbwôg mbwôg
marché 1 CCV´CV` ntɑnə ntɑnə ntɑ̂n ntɑ̂n
cheville 3-4 CCV^CV` mbâkù mbânkù mbâkǔ mbânkǔ
patate 5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bə̀lôŋ
houe 5-6 CV`CV´C sôfàʼ nsôfàʼ sofǎʼ nsofǎʼ
pouce 1-6 CV´CV`C mɑdùʼ mɑduʼ mɑdǔʼ mɑdǔʼ
vérité 1 CV´CV´C nənən nənən nənə̂n nənə̂n
épaule 3-4 CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ ngə̀bəʼ ngə̀bə̌ʼ ngə̀bə̌ʼ
militaire 1-6 CCV`CV´C nkə̀tuʼ nkə̀tuʼ nkə̀tûʼ nkə̀tûʼ
maladie 1-6 CCV´CV`C ngòkɛd ngòkɛd ngòkɛ̂d ngòkɛ̂d
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCVʼCV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CVʼCCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ mə̀bwɔ̂
réponse 4 CCV`CCV´ mbʉ̀ntə mbʉntə̀ mbʉ̀ntə̌ mbʉ̀tə̀
cheveux 6 CCVʼCCV´ nyǎŋtu nyǎŋtu nyǎŋtû nyǎŋtû
avion 5-6 CV´CCV` saŋvʉ̀ bà saŋvʉ saŋvʉ̌ saŋvʉ̌
voiture 5-6 CV´CCV` yanbà yaŋbàʼ yaŋbǎʼ yaŋbǎʼ
téléviseur 1 CCV´V´CV´C ngʉɑyən ngʉɑyən ngʉɑ̂yə̂n ngʉɑ̂yə̂n
chaisse 5-6 CV´V´C diaŋ ndiaŋ diâŋ ndiâŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
B cwɛ̀d -----------------------------------------------
HB cwɛ̂d -----------------------------------------------
BH cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo.