Medumba/Noms

From Apertium
< Medumba
Revision as of 20:04, 29 December 2016 by Francis Tyers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
histoire 5-6 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
dent 5-4 CV´ nsɔ̀ sɔ̌ nsɔ̌
père 3-6 CV´ bà tɑ tɑ̂ bà tɑ̂
mère 3-6 CV´ bà mɑ mɑ̂ bà mɑ̂
tête 1-6 CV´ tu ntu ntʉ̂
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ mbʉ̂ bà mbʉ̂
chant 5-6 CCV` kwì nkwì kwǐ nkwî
monde 3-6 CCV` ngɔ̀ ngɔ̌ngɔ́ ngɔ̌ ngɔ̌ngɔ̀
voix 1-6 CCV` nzə̀ bà nzə̀ nzə̂
eau 4-4 CCCV´ ntsə
CCCV`
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
oeil 5-4 CV´C lag
champ 3-6 CCV´C cwɛd bà cwɛd cwɛ̌d bà cwɛ̌d
fille 1-6 CCV`C ngòn
bois 1-1 CCCV´C ncwɛn
palais 1-6 CCCV`C ncwɛ̀d
gendarme ?-? CV`CV` bə̀fə̀
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
doit 3-4 CV´CV´ tubu ntubu
arachide 1-4 CV´CV` kə̀nà kə̀nà kə̀nâ kə̀nâ
4 CCV`CV` nkɔ̀nì
CCV`CV´
feu CCV´CV´ mbogə
CCV´CV`
CCV^CV` mbâkù
patate 5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
CV`CV´C
pouce 1-6 CV´CV`C mɑdʉ̀ʼ
CV´CV´C
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
CCV`CV´C
CCV´CV`C
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
cheveux 6 CCV?CCV´ nyǎŋtu
avion 5-? CV´CCV` saŋvʉ̀
voiture ?-? CV´CCV` yanbà
ordinateur ?-? CCV´V´CV´C ngʉɑyən bà ngʉɑyən ngʉɑ̂yə̂n bà ngʉɑ̂yə̂n
abolition - CV´V´CV´ biagə
chaisse 5-6 CV´V´C diaŋ ndiaŋ diâŋ ndiâŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
B cwɛ̀d
HB cwɛ̂d
BH cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo.