Medumba/Noms

From Apertium
< Medumba
Revision as of 21:54, 26 December 2016 by Firespeaker (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant I-VI mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person III-? mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ? nas bùsi mbùsi
assiette I nas ka nka
étudiant nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire nue-tone cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien I mbʉ bɑ̀ mbʉ  mbʉ̂ bɑ̀ mbʉ̂
pied III nas nkù nkǔ
patate III bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit ? nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ