Medumba/Noms

From Apertium
< Medumba
Revision as of 12:55, 29 December 2016 by Francis Tyers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ  mbʉ̂ bà mbʉ̂
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
eau ?-? CCCV´ ntsə
champ ?-? CCV´C cwɛd
bois ?-? CCCV´C ncwɛn
soeur ?-? CCV`C ngòn
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo