Medumba/Noms

From Apertium
< Medumba
Revision as of 12:46, 29 December 2016 by Francis Tyers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
chat 1-6 bùsi bà bùsi busî bà bùsî
assiette 1-4 nas ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
histoire 5-5 nue-tone cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 mbʉ bà mbʉ  mbʉ̂ bà mbʉ̂
pied 3-4 nas nkù nkǔ
patate 5-5 bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
fruit 5-4 nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
papaye 5-5 bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
mensonge 1-4 tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
nom 5-4 nas lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
bien 3-6 mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? mbʉ̀ntə
épaule ?-? ngə̀bə̀ʼ
eau ?-? ntsə
champ ?-? cwɛd
bois ?-? ncwɛn
soeur ?-? ngòn
nyǎŋtu ?-? cheveux

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo