Medumba/Noms

From Apertium
< Medumba
Revision as of 21:46, 26 December 2016 by Firespeaker (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat nas bùsi mbùsi
assiette I nas ka nka
étudiant nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire nue-tone cɔ̀
chien mbʉ mbʉ̂
pied
patate bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ