Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
!rowspan=2| pl-type
 
!rowspan=2| pl-type
 
!rowspan=2| syllable
 
!rowspan=2| syllable
 
!rowspan=2| tones
 
!colspan=2| nom
 
!colspan=2| nom
 
!colspan=2| poss
 
!colspan=2| poss
  +
!rowspan=2| pardef
 
|-
 
|-
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
!rowspan=2| pardef
 
 
|-
 
|-
|| histoire || 5-6 || nue-tone || CV` || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌ || xᴮ-Ø xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ xᴮ-ᴴ
+
|| histoire || 5-6 || nue-tone || CV` || || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌ || xᴮ-Ø xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ xᴮ-ᴴ
 
|-
 
|-
|| assiette || 1-4 || nas || CV´ || ka || nka || kâ || nkâ || xᴴ-Ø N-xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ N-xᴴ-ᴮ
+
|| assiette || 1-4 || nas || CV´ || || ka || nka || kâ || nkâ || xᴴ-Ø N-xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ N-xᴴ-ᴮ
 
|-
 
|-
|| pied || 3-4 || nas || CV` || kù || nkù || kǔ || nkǔ || xᴮ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
+
|| pied || 3-4 || nas || CV` || || kù || nkù || kǔ || nkǔ || xᴮ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
 
|-
 
|-
|| dent || 5-4 || || CV´ || sɔ || nsɔ̀ || sɔ̌ || nsɔ̌ || xᴴ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
+
|| dent || 5-4 || || CV´ || || sɔ || nsɔ̀ || sɔ̌ || nsɔ̌ || xᴴ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
 
|-
 
|-
|| père || 3-6 || || CV´ || tɑ || tɑ || tɑ̂ || tɑ̂ || xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
+
|| père || 3-6 || || CV´ || || tɑ || tɑ || tɑ̂ || tɑ̂ || xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
 
|-
 
|-
|| mère || 3-6 || || CV´ || mɑ || mɑ || mɑ̂ || mɑ̂ || xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
+
|| mère || 3-6 || || CV´ || || mɑ || mɑ || mɑ̂ || mɑ̂ || xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
 
|-
 
|-
|| arbres || 1-6 || || CV´ || tu || ntu || tû || ntû ||
+
|| arbre || 1-6 || || CV´ || H(H)-(H) || || ntʉ || tû || ntʉ ntû ||
 
|-
 
|-
|| lance || ?-? || || CV` || kɔ̀ || nkɔ̀ || kɔ̌ || nkɔ̌ ||
+
|| lance || ?-? || || CV` || L(H)-(H) || kɔ̀ || nkɔ̀ || kɔ̌ || nkɔ̌ ||
 
|-
 
|-
|| feuille || ?-? || || CV´ || fu || mfu || fǔ || mfǔ ||
+
|| feuille || ?-? || || CV´ || || fu || mfu || fǔ || mfǔ ||
 
|-
 
|-
|| magie || ?-? || || CV` || kà ||
+
|| magie || ?-? || || CV` || || kà ||
 
|-
 
|-
|| pine || ?-? || || CV´ || la ||
+
|| pine || ?-? || || CV´ || || la ||
 
|-
 
|-
|| chien || 1-6 || || CCV´ || mbʉ || mbʉ || mbʉ̂ || mbʉ̂
+
|| chose || ?-? || || CV´ || H(L)-(H) || ju ||
 
|-
 
|-
|| chant || 5-6 || || CCV` || kwì || nkwì || kwǐ || nkwǐ
+
|| chien || 1-6 || || CCV´ || || mbʉ || mbʉ || mbʉ̂ || mbʉ̂
 
|-
 
|-
|| monde || 3-6 || || CCV` || ngɔ̀ || ngɔ̌ngɔ́ || ngɔ̌ || ngɔ̌ngɔ̀
+
|| chant || 5-6 || || CCV` || || kwì || nkwì || kwǐ || nkwǐ
 
|-
 
|-
|| voix || 1-6 || || CCV` || nzə̀ || nzə̀ || nzə̂ || nzə̂
+
|| monde || 3-6 || || CCV` || || ngɔ̀ || ngɔ̌ngɔ́ || ngɔ̌ || ngɔ̌ngɔ̀
 
|-
 
|-
|| eau || 4-4 || || CCCV´ || ntsə || ntsə || ntsə̌ || ntsə̌
+
|| voix || 1-6 || || CCV` || || nzə̀ || nzə̀ || nzə̂ || nzə̂
 
|-
 
|-
|| salive || 4 || || CCCV` || ntsi || ntsi || ntsî || ntsî
+
|| eau || 4-4 || || CCCV´ || || ntsə || ntsə || ntsə̌ || ntsə̌
 
|-
 
|-
|| nom || 5-4 || nas || CV´C || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
+
|| salive || 4 || || CCCV` || || ntsi || ntsi || ntsî || ntsî
 
|-
 
|-
|| enfant || 3-6 || || CV´C || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
+
|| nom || 5-4 || nas || CV´C || || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
  +
|-
  +
|| enfant || 3-6 || || CV´C || H(L)-(L) || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
  +
|-
  +
|| person || 1-6 || || CV`C || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
  +
|-
  +
|| vache || ?-? || || CV`C || L(H)-(L) || nàʼ ||
  +
|-
  +
|| sac || ?-? || || CV?C || ||
 
|-
 
|-
|| person || 1-6 || || CV`C || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
+
|| oeil || 5-4 || || CV´C || || lɑg || miɑg || lɑ̂g || miɑ̂g
 
|-
 
|-
|| oeil || 5-4 || || CV´C || lɑg || miɑg || lɑ̂g || miɑ̂g
+
|| champ || 3-6 || || CCV´C || || cwɛd || cwɛd || cwɛ̌d || cwɛ̌d
 
|-
 
|-
|| champ || 3-6 || || CCV´C || cwɛd || cwɛd || cwɛ̌d || cwɛ̌d
+
|| fille || 1-6 || || CCV`C || || ngòn || ngônngòn || ngôn || ngǒnngòn
 
|-
 
|-
|| fille || 1-6 || || CCV`C || ngòn || ngônngòn || ngôn || ngǒnngòn
+
|| chef || 1-6 || || CCV`C || L(L)-(L) || mfə̀n || || ||
 
|-
 
|-
|| bois || 1-1 || || CCCV´C || ncwɛn || ncwɛn || ncwɛ̂n || ncwɛ̂n
+
|| bois || 1-1 || || CCCV´C || || ncwɛn || ncwɛn || ncwɛ̂n || ncwɛ̂n
 
|-
 
|-
|| palais || 1-6 || || CCCV`C || ncwɛ̀d || ncwɛ̀d || ncwɛ̌d || ncwɛ̌d
+
|| palais || 1-6 || || CCCV`C || || ncwɛ̀d || ncwɛ̀d || ncwɛ̌d || ncwɛ̌d
 
|-
 
|-
|| gendarme || 1-6 || || CV`CV` || bə̀fə̀ || bə̀fə̀ || bəfə̌ || bə̀fə̌
+
|| gendarme || 1-6 || || CV`CV` || || bə̀fə̀ || bə̀fə̀ || bəfə̌ || bə̀fə̌
 
|-
 
|-
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || bùbù || bùbù || bùbû || bùbû
+
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || || bùbù || bùbù || bùbû || bùbû
 
|-
 
|-
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bùsi || busî || bùsî
+
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || || bùsi || bùsi || busî || bùsî
 
|-
 
|-
|| doit || 3-4 || || CV´CV´ || tubu || ntubu || tubû || ntubû
+
|| doit || 3-4 || || CV´CV´ || || tubu || ntubu || tubû || ntubû
 
|-
 
|-
|| arachide || 1-4 || || CV´CV` || kə̀nà || kə̀nà || kə̀nâ || kə̀nâ
+
|| arachide || 1-4 || || CV´CV` || || kə̀nà || kə̀nà || kə̀nâ || kə̀nâ
 
|-
 
|-
|| amour || 4 || || CCV`CV` || nkɔ̀nì || nkɔ̀nì || nkɔ̀nǐ || nkɔ̀ni
+
|| amour || 4 || || CCV`CV` || || nkɔ̀nì || nkɔ̀nì || nkɔ̀nǐ || nkɔ̀ni
 
|-
 
|-
|| prison || 1-6 || || CCV`CV´ || ndɑ̂ca || ndɑ̂ca || ndɑ̂câ || ndɑ̂câ
+
|| prison || 1-6 || || CCV`CV´ || || ndɑ̂ca || ndɑ̂ca || ndɑ̂câ || ndɑ̂câ
 
|-
 
|-
|| feu || 1 || || CCV´CV´ || mbwogə || mbwogə || mbwôg || mbwôg
+
|| feu || 1 || || CCV´CV´ || || mbwogə || mbwogə || mbwôg || mbwôg
 
|-
 
|-
|| marché || 1 || || CCV´CV` || ntɑnə || ntɑnə || ntɑ̂n || ntɑ̂n
+
|| marché || 1 || || CCV´CV` || || ntɑnə || ntɑnə || ntɑ̂n || ntɑ̂n
 
|-
 
|-
|| cheville || 3-4 || || CCV^CV` || mbâkù || mbânkù || mbâkǔ || mbânkǔ
+
|| cheville || 3-4 || || CCV^CV` || || mbâkù || mbânkù || mbâkǔ || mbânkǔ
 
|-
 
|-
|| patate || 5 || || CV`CV`C || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bə̀lôŋ
+
|| patate || 5 || || CV`CV`C || || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bə̀lôŋ
 
|-
 
|-
|| houe || 5-6 || || CV`CV´C || sôfàʼ || nsôfàʼ || sofǎʼ || nsofǎʼ
+
|| houe || 5-6 || || CV`CV´C || || sôfàʼ || nsôfàʼ || sofǎʼ || nsofǎʼ
 
|-
 
|-
|| pouce || 1-6 || || CV´CV`C || mɑdùʼ || mɑduʼ || mɑdǔʼ || mɑdǔʼ
+
|| pouce || 1-6 || || CV´CV`C || || mɑdùʼ || mɑduʼ || mɑdǔʼ || mɑdǔʼ
 
|-
 
|-
|| vérité || 1 || || CV´CV´C || nənən || nənən || nənə̂n || nənə̂n
+
|| vérité || 1 || || CV´CV´C || || nənən || nənən || nənə̂n || nənə̂n
 
|-
 
|-
|| ombre || ?-? || || CV´CV´C || nəcaŋ ||
+
|| ombre || ?-? || || CV´CV´C || || nəcaŋ ||
 
|-
 
|-
|| épaule || 3-4 || || CCV`CV`C || ngə̀bə̀ʼ || ngə̀bəʼ || ngə̀bə̌ʼ || ngə̀bə̌ʼ
+
|| épaule || 3-4 || || CCV`CV`C || || ngə̀bə̀ʼ || ngə̀bəʼ || ngə̀bə̌ʼ || ngə̀bə̌ʼ
 
|-
 
|-
|| militaire || 1-6 || || CCV`CV´C || nkə̀tuʼ || nkə̀tuʼ || nkə̀tûʼ || nkə̀tûʼ
+
|| militaire || 1-6 || || CCV`CV´C || || nkə̀tuʼ || nkə̀tuʼ || nkə̀tûʼ || nkə̀tûʼ
 
|-
 
|-
|| maladie || 1-6 || || CCV´CV`C || ngòkɛd || ngòkɛd || ngòkɛ̂d || ngòkɛ̂d
+
|| maladie || 1-6 || || CCV´CV`C || || ngòkɛd || ngòkɛd || ngòkɛ̂d || ngòkɛ̂d
 
|-
 
|-
|| || || || CCV´CV´C || || || ||
+
|| || || || CCV´CV´C || || || || ||
 
|-
 
|-
|| fruit || 5-4 || nas || CV´C CV´ || tɑm tʉ || ntɑm tʉ || tɑm tʉ̂ || ntɑm tʉ̂
+
|| fruit || 5-4 || nas || CV´C CV´ || || tɑm tʉ || ntɑm tʉ || tɑm tʉ̂ || ntɑm tʉ̂
 
|-
 
|-
|| cheville || 3-4 || || CCVʼCV` || mbâkù || mbânkù || mbânkû || mbânkû
+
|| cheville || 3-4 || || CCVʼCV` || || mbâkù || mbânkù || mbânkû || mbânkû
 
|-
 
|-
|| famille || 1-6 || || CVʼCCCV´ || tǔnndɑ || tǔnndɑ || tǔnndɑ̂ || tǔnndɑ̂
+
|| famille || 1-6 || || CVʼCCCV´ || || tǔnndɑ || tǔnndɑ || tǔnndɑ̂ || tǔnndɑ̂
 
|-
 
|-
|| mal || 1-6 || || CV`CCV` || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || kə̀bwɔ̌
+
|| mal || 1-6 || || CV`CCV` || || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || kə̀bwɔ̌
 
|-
 
|-
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
+
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
 
|-
 
|-
|| bien || 3-6 || || CV`CCV´ || mə̀bwɔ || mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || mə̀bwɔ̂
+
|| bien || 3-6 || || CV`CCV´ || || mə̀bwɔ || mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || mə̀bwɔ̂
 
|-
 
|-
|| réponse || 4 || || CCV`CCV´ || mbʉ̀ntə || mbʉntə̀ || mbʉ̀ntə̌ || mbʉ̀tə̀
+
|| réponse || 4 || || CCV`CCV´ || || mbʉ̀ntə || mbʉntə̀ || mbʉ̀ntə̌ || mbʉ̀tə̀
 
|-
 
|-
|| cheveux || 6 || || CCVʼCCV´ || nyǎŋtu || nyǎŋtu || nyǎŋtû || nyǎŋtû
+
|| cheveux || 6 || || CCVʼCCV´ || || nyǎŋtu || nyǎŋtu || nyǎŋtû || nyǎŋtû
 
|-
 
|-
|| avion || 5-6 || || CV´CCV` || saŋvʉ̀ || bà saŋvʉ || saŋvʉ̌ || saŋvʉ̌
+
|| avion || 5-6 || || CV´CCV` || || saŋvʉ̀ || bà saŋvʉ || saŋvʉ̌ || saŋvʉ̌
 
|-
 
|-
|| voiture || 5-6 || || CV´CCV` || yanbà || yaŋbàʼ || yaŋbǎʼ || yaŋbǎʼ
+
|| voiture || 5-6 || || CV´CCV` || || yanbà || yaŋbàʼ || yaŋbǎʼ || yaŋbǎʼ
 
|-
 
|-
|| téléviseur || 1 || || CCV´V´CV´C || ngʉɑyən || ngʉɑyən || ngʉɑ̂yə̂n || ngʉɑ̂yə̂n
+
|| téléviseur || 1 || || CCV´V´CV´C || || ngʉɑyən || ngʉɑyən || ngʉɑ̂yə̂n || ngʉɑ̂yə̂n
 
|-
 
|-
|| chaisse || 5-6 || || CV´V´C || diaŋ || ndiaŋ || diâŋ || ndiâŋ
+
|| chaisse || 5-6 || || CV´V´C || || diaŋ || ndiaŋ || diâŋ || ndiâŋ
 
|-
 
|-
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CV` || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
+
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CV` || || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
 
|-
 
|-
|| point || ?-? || || CCV´V´ || ncʉa || || ncʉâ ||
+
|| point || ?-? || || CCV´V´ || || ncʉa || || ncʉâ ||
 
|}
 
|}
   

Revision as of 16:49, 1 January 2017

gloss class pl-type syllable tones nom poss pardef
singular plural singular plural
histoire 5-6 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌ xᴮ-Ø xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ xᴮ-ᴴ
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ xᴴ-Ø N-xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ N-xᴴ-ᴮ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ xᴮ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
dent 5-4 CV´ nsɔ̀ sɔ̌ nsɔ̌ xᴴ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
père 3-6 CV´ tɑ̂ tɑ̂ xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
mère 3-6 CV´ mɑ̂ mɑ̂ xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
arbre 1-6 CV´ H(H)-(H) ntʉ tʉ tû ntʉ ntû
lance ?-? CV` L(H)-(H) kɔ̀ nkɔ̀ kɔ̌ nkɔ̌
feuille ?-? CV´ fu mfu mfǔ
magie ?-? CV`
pine ?-? CV´ la
chose ?-? CV´ H(L)-(H) ju
chien 1-6 CCV´ mbʉ mbʉ mbʉ̂ mbʉ̂
chant 5-6 CCV` kwì nkwì kwǐ nkwǐ
monde 3-6 CCV` ngɔ̀ ngɔ̌ngɔ́ ngɔ̌ ngɔ̌ngɔ̀
voix 1-6 CCV` nzə̀ nzə̀ nzə̂ nzə̂
eau 4-4 CCCV´ ntsə ntsə ntsə̌ ntsə̌
salive 4 CCCV` ntsi ntsi ntsî ntsî
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C H(L)-(L) mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
vache ?-? CV`C L(H)-(L) nàʼ
sac ?-? CV?C
oeil 5-4 CV´C lɑg miɑg lɑ̂g miɑ̂g
champ 3-6 CCV´C cwɛd cwɛd cwɛ̌d cwɛ̌d
fille 1-6 CCV`C ngòn ngônngòn ngôn ngǒnngòn
chef 1-6 CCV`C L(L)-(L) mfə̀n
bois 1-1 CCCV´C ncwɛn ncwɛn ncwɛ̂n ncwɛ̂n
palais 1-6 CCCV`C ncwɛ̀d ncwɛ̀d ncwɛ̌d ncwɛ̌d
gendarme 1-6 CV`CV` bə̀fə̀ bə̀fə̀ bəfə̌ bə̀fə̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bùbù bùbû bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bùsi busî bùsî
doit 3-4 CV´CV´ tubu ntubu tubû ntubû
arachide 1-4 CV´CV` kə̀nà kə̀nà kə̀nâ kə̀nâ
amour 4 CCV`CV` nkɔ̀nì nkɔ̀nì nkɔ̀nǐ nkɔ̀ni
prison 1-6 CCV`CV´ ndɑ̂ca ndɑ̂ca ndɑ̂câ ndɑ̂câ
feu 1 CCV´CV´ mbwogə mbwogə mbwôg mbwôg
marché 1 CCV´CV` ntɑnə ntɑnə ntɑ̂n ntɑ̂n
cheville 3-4 CCV^CV` mbâkù mbânkù mbâkǔ mbânkǔ
patate 5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bə̀lôŋ
houe 5-6 CV`CV´C sôfàʼ nsôfàʼ sofǎʼ nsofǎʼ
pouce 1-6 CV´CV`C mɑdùʼ mɑduʼ mɑdǔʼ mɑdǔʼ
vérité 1 CV´CV´C nənən nənən nənə̂n nənə̂n
ombre ?-? CV´CV´C nəcaŋ
épaule 3-4 CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ ngə̀bəʼ ngə̀bə̌ʼ ngə̀bə̌ʼ
militaire 1-6 CCV`CV´C nkə̀tuʼ nkə̀tuʼ nkə̀tûʼ nkə̀tûʼ
maladie 1-6 CCV´CV`C ngòkɛd ngòkɛd ngòkɛ̂d ngòkɛ̂d
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCVʼCV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CVʼCCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ mə̀bwɔ̂
réponse 4 CCV`CCV´ mbʉ̀ntə mbʉntə̀ mbʉ̀ntə̌ mbʉ̀tə̀
cheveux 6 CCVʼCCV´ nyǎŋtu nyǎŋtu nyǎŋtû nyǎŋtû
avion 5-6 CV´CCV` saŋvʉ̀ bà saŋvʉ saŋvʉ̌ saŋvʉ̌
voiture 5-6 CV´CCV` yanbà yaŋbàʼ yaŋbǎʼ yaŋbǎʼ
téléviseur 1 CCV´V´CV´C ngʉɑyən ngʉɑyən ngʉɑ̂yə̂n ngʉɑ̂yə̂n
chaisse 5-6 CV´V´C diaŋ ndiaŋ diâŋ ndiâŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
point ?-? CCV´V´ ncʉa ncʉâ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
B cwɛ̀d -----------------------------------------------
HB cwɛ̂d -----------------------------------------------
BH cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo.