Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 11: Line 11:
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
|-
 
|-
|| enfant || 3-6|| || CV´C || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
+
|| histoire || 5-5 || nue-tone || CV` || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌
 
|-
 
|-
|| person || 1-6 || || CV`C || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
+
|| assiette || 1-4 || nas || CV´ || ka || nka || || nkâ
 
|-
 
|| pied || 3-4 || nas || CV` || || nkù || || nkǔ
 
|-
 
|-
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bùsi || busî || bùsî
+
|| dent || ?-? || || CV´ || || nsɔ̀ ||
 
|-
 
|-
|| assiette || 1-4 || nas || CV´ || ka || nka || || nkâ
+
|| nom || 5-4 || nas || CV´C || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
 
|-
 
|-
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CCV` || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
+
|| enfant || 3-6 || || CV´C || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
 
|-
 
|-
|| histoire || 5-5 || nue-tone || CV` || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌
+
|| person || 1-6 || || CV`C || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
 
|-
 
|-
|| chien || 1-6 || || CCV´ || mbʉ || mbʉ || mbʉ̂ || bà mbʉ̂
+
|| oeil || ?-? || || CV´C || lag || || ||
 
|-
 
|-
|| pied || 3-4 || nas || CV` || || nkù || || nkǔ
+
|| chien || 1-6 || || CCV´ || mbʉ || bà mbʉ || mbʉ̂ || bà mbʉ̂
 
|-
 
|| chant || ?-? || || CCV` || kwì || || ||
 
|-
 
|| monde || ?-? || || CCV` || ngɔ̀ || || ||
 
|-
 
|| voix || ?-? || || CCV` || nzə̀ || || ||
 
|-
 
|| champ || ?-? || || CCV´C || cwɛd || || ||
  +
|-
  +
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
  +
|-
  +
|-
  +
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
  +
|-
  +
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CCV` || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
 
|-
 
|-
 
|| patate || 5-5 || || CV`CV`C || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bà bə̀lôŋ
 
|| patate || 5-5 || || CV`CV`C || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bà bə̀lôŋ
Line 40: Line 57:
 
|-
 
|-
 
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
 
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
|-
 
|| nom || 5-4 || nas || CV´C || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
 
 
|-
 
|-
 
|| bien || 3-6 || || CV`CCV´ || mə̀bwɔ || bà mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || bà mə̀bwɔ̂
 
|| bien || 3-6 || || CV`CCV´ || mə̀bwɔ || bà mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || bà mə̀bwɔ̂
Line 50: Line 65:
 
|-
 
|-
 
|| eau || ?-? || || CCCV´ || ntsə || || ||
 
|| eau || ?-? || || CCCV´ || ntsə || || ||
|-
 
|| champ || ?-? || || CCV´C || cwɛd || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|| bois || ?-? || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
 
|| bois || ?-? || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
|-
 
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|| cheveux || ?-? || || CCV?CCV´ || nyǎŋtu || || ||
 
|| cheveux || ?-? || || CCV?CCV´ || nyǎŋtu || || ||
|-
 
|| oeil || ?-? || || CV´C || lag || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|| avion || ?-? || || CV´CCV` || saŋvʉ̀ || || ||
 
|| avion || ?-? || || CV´CCV` || saŋvʉ̀ || || ||
Line 70: Line 79:
 
|-
 
|-
 
|| chaisse || ?-? || || CV´V´C || diaŋ || || ||
 
|| chaisse || ?-? || || CV´V´C || diaŋ || || ||
  +
|-
 
|| dent || ?-? || || CV´ || || nsɔ̀ ||
 
 
|}
 
|}
   

Revision as of 13:16, 29 December 2016

gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
dent ?-? CV´ nsɔ̀
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
oeil ?-? CV´C lag
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ mbʉ̂ bà mbʉ̂
chant ?-? CCV` kwì
monde ?-? CCV` ngɔ̀
voix ?-? CCV` nzə̀
champ ?-? CCV´C cwɛd
fille ?-? CCV`C ngòn
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
eau ?-? CCCV´ ntsə
bois ?-? CCCV´C ncwɛn
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu
avion ?-? CV´CCV` saŋvʉ̀
voiture ?-? CV´CCV` yanbà
ordinateur ?-? CCV´V´CV´C ngʉɑyən
abolition ?-? CV´V´CV´ biagə
chaisse ?-? CV´V´C diaŋ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo