Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 49: Line 49:
 
|| épaule || ?-? || || CCV`CV`C || ngə̀bə̀ʼ || || ||
 
|| épaule || ?-? || || CCV`CV`C || ngə̀bə̀ʼ || || ||
 
|-
 
|-
|| eau || ?-? || || CCCV´ || ntsə || || ||
+
|| eau || ?-? || || CCCV´ || ntsə || || ||
 
|-
 
|-
|| champ || ?-? || || CCV´C || cwɛd || || ||
+
|| champ || ?-? || || CCV´C || cwɛd || || ||
 
|-
 
|-
|| bois || ?-? || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
+
|| bois || ?-? || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
 
|-
 
|-
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
+
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
 
|-
 
|-
|| cheveux || ?-? || || CCV?CCV´ || nyǎŋtu || || ||
+
|| cheveux || ?-? || || CCV?CCV´ || nyǎŋtu || || ||
 
|-
 
|-
  +
|| oeil || ?-? || || CV´C || lag || || ||
  +
|-
  +
|| avion || ?-? || || CV´CCV` || saŋvʉ̀ || || ||
  +
|-
  +
|| voiture || ?-? || || CV´CCV` || yanbà || || ||
  +
|-
  +
|| ordinateur || ?-? || || CCV´V´CV´C || ngʉɑyən || || ||
  +
|-
  +
|| abolition || ?-? || || CV´V´CV´ || biagə || || ||
  +
|-
  +
|| chaisse || ?-? || || CV´V´C || diaŋ || || ||
  +
|-
 
|}
 
|}
   

Revision as of 13:05, 29 December 2016

gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ  mbʉ̂ bà mbʉ̂
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
eau ?-? CCCV´ ntsə
champ ?-? CCV´C cwɛd
bois ?-? CCCV´C ncwɛn
fille ?-? CCV`C ngòn
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu
oeil ?-? CV´C lag
avion ?-? CV´CCV` saŋvʉ̀
voiture ?-? CV´CCV` yanbà
ordinateur ?-? CCV´V´CV´C ngʉɑyən
abolition ?-? CV´V´CV´ biagə
chaisse ?-? CV´V´C diaŋ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo