Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 43: Line 43:
 
|-
 
|-
 
|| bien || 3-? || || mə̀bwɔ
 
|| bien || 3-? || || mə̀bwɔ
  +
|}
  +
  +
==Tons==
  +
  +
{|class=wikitable
  +
! Mot
  +
|-
  +
|rowspan=4| cwɛd || cwɛd || H || Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.
  +
|-
  +
|| cwɛ̀d || B ||
  +
|-
  +
|| cwɛ̂d || HB ||
  +
|-
  +
|| cwɛ̌d || BH ||
  +
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 07:03, 28 December 2016

gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person 1-6 mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ?-? bùsi bùsi busî
assiette 1-4 nas ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire 5-5 nue-tone cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 mbʉ bɑ̀ mbʉ  mbʉ̂ bɑ̀ mbʉ̂
pied 3-4 nas nkù nkǔ
patate 5-5 bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit 5-4 nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ
cheville 3-? mbâkù
famille 1-? tǔnndɑ
mal 1-? kə̀bwɔ̀
papaye 5-? bubu
?-? tadtə̀
nom 1-? lɛn
bien 3-? mə̀bwɔ

Tons

Mot
cwɛd cwɛd H Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
cwɛ̀d B
cwɛ̂d HB
cwɛ̌d BH