Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
|| étudiant || || nue-del || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì
 
|| étudiant || || nue-del || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì
 
|-
 
|-
|| histoire || || nue-tone || cɔ̀ || cɔ
+
|| histoire || || nue-tone || cɔ̀ || cɔ || cɔ̌ || cɔ̌
 
|-
 
|-
|| chien || I || || mbʉ || || mbʉ̂
+
|| chien || I || || mbʉ || bɑ̀ mbʉ || mbʉ̂ || bɑ̀ mbʉ̂
 
|-
 
|-
|| pied || III || || kù || || kǔ
+
|| pied || III || nas || kù || nkù || kǔ || nkǔ
 
|-
 
|-
 
|| patate || III || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ
 
|| patate || III || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ

Revision as of 21:54, 26 December 2016

gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant I-VI mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person III-? mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ? nas bùsi mbùsi
assiette I nas ka nka
étudiant nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire nue-tone cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien I mbʉ bɑ̀ mbʉ  mbʉ̂ bɑ̀ mbʉ̂
pied III nas nkù nkǔ
patate III bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit ? nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ