Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
|-
 
|-
|| enfant || || || mɛn || bon/bɔnnkəʼ ? || || bôn
+
|| enfant || I-VI|| || mɛn || bon/bɔnnkəʼ ? || || bôn
 
|-
 
|-
|| person || || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n ||
+
|| person || III-? || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n ||
 
|-
 
|-
|| chat || || nas || bùsi || mbùsi
+
|| chat || ? || nas || bùsi || mbùsi
 
|-
 
|-
 
|| assiette || I || nas || ka || nka
 
|| assiette || I || nas || ka || nka
Line 22: Line 22:
 
|| histoire || || nue-tone || cɔ̀ || cɔ
 
|| histoire || || nue-tone || cɔ̀ || cɔ
 
|-
 
|-
|| chien || || || mbʉ || || mbʉ̂
+
|| chien || I || || mbʉ || || mbʉ̂
 
|-
 
|-
|| pied || || || kù || || kǔ
+
|| pied || III || || kù || || kǔ
 
|-
 
|-
|| patate || || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ
+
|| patate || III || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ
 
|-
 
|-
|| fruit || || nas || tɑm tʉ || ntɑm tʉ
+
|| fruit || ? || nas || tɑm tʉ || ntɑm tʉ
 
|}
 
|}

Revision as of 21:48, 26 December 2016

gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant I-VI mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person III-? mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ? nas bùsi mbùsi
assiette I nas ka nka
étudiant nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire nue-tone cɔ̀
chien I mbʉ mbʉ̂
pied III
patate III bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit ? nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ