Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 27: Line 27:
 
|| arbre || 1-6 || || CV´ || H(H)-(H) || tʉ || ntʉ || tʉ̂ || ntʉ̂ ||
 
|| arbre || 1-6 || || CV´ || H(H)-(H) || tʉ || ntʉ || tʉ̂ || ntʉ̂ ||
 
|-
 
|-
|| lance || ?-? || || CV` || L(H)-(H) || kɔ̀ || nkɔ̀ || kɔ̌ || nkɔ̌ ||
+
|| lance || 5-4 || || CV` || L(H)-(H) || kɔ̀ || nkɔ̀ || kɔ̌ || nkɔ̌ ||
 
|-
 
|-
|| feuille || ?-? || || CV´ || || fu || mfu || fǔ || mfǔ ||
+
|| feuille || 5-6 || || CV´ || || fu || mfu || fǔ || mfǔ ||
 
|-
 
|-
 
|| magie || 3-4 || || CV` || || kà || nkà || kǎ || nkǎ ||
 
|| magie || 3-4 || || CV` || || kà || nkà || kǎ || nkǎ ||
 
|-
 
|-
|| pine || ?-? || || CV´ || || la ||
+
|| pine || 5-4 || || CV´ || || la || nda || || ndǎ ||
 
|-
 
|-
|| chose || ?-? || || CV´ || H(L)-(H) || ju ||
+
|| chose || 1-6 || || CV´ || H(L)-(H) || ju || cu || jû || cû ||
 
|-
 
|-
 
|| chien || 1-6 || || CCV´ || || mbʉ || mbʉ || mbʉ̂ || mbʉ̂
 
|| chien || 1-6 || || CCV´ || || mbʉ || mbʉ || mbʉ̂ || mbʉ̂
Line 55: Line 55:
 
|| person || 1-6 || || CV`C || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
 
|| person || 1-6 || || CV`C || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
 
|-
 
|-
|| vache || ?-? || || CV`C || L(H)-(L) || nàʼ ||
+
|| vache || 1-? || || CV`C || L(H)-(L) || nàʼ || nàʼ || nǎʼ || nǎʼ
 
|-
 
|-
|| sac || ?-? || || CV?C || ||
+
|| sac || 4 || || CVC || || bɑ̀m || bɑ̀m || bɑ̌m || bɑ̌m
 
|-
 
|-
 
|| oeil || 5-4 || || CV´C || || lɑg || miɑg || lɑ̂g || miɑ̂g
 
|| oeil || 5-4 || || CV´C || || lɑg || miɑg || lɑ̂g || miɑ̂g
Line 65: Line 65:
 
|| fille || 1-6 || || CCV`C || || ngòn || ngônngòn || ngôn || ngǒnngòn
 
|| fille || 1-6 || || CCV`C || || ngòn || ngônngòn || ngôn || ngǒnngòn
 
|-
 
|-
|| chef || 1-6 || || CCV`C || L(L)-(L) || mfə̀n || || ||
+
|| chef || 1-6 || || CCV`C || L(L)-(L) || mfə̀n || fə̌nfə̀n || mfə̌n || fə̌nfə̌n
 
|-
 
|-
 
|| bois || 1-1 || || CCCV´C || || ncwɛn || ncwɛn || ncwɛ̂n || ncwɛ̂n
 
|| bois || 1-1 || || CCCV´C || || ncwɛn || ncwɛn || ncwɛ̂n || ncwɛ̂n
Line 99: Line 99:
 
|| vérité || 1 || || CV´CV´C || || nənən || nənən || nənə̂n || nənə̂n
 
|| vérité || 1 || || CV´CV´C || || nənən || nənən || nənə̂n || nənə̂n
 
|-
 
|-
|| ombre || ?-? || || CV´CV´C || || nəcaŋ ||
+
|| ombre || 1-6 || || CV´CV´C || || nəcaŋ || nəcaŋ || nəcâŋ || nəcâŋ
 
|-
 
|-
 
|| épaule || 3-4 || || CCV`CV`C || || ngə̀bə̀ʼ || ngə̀bəʼ || ngə̀bə̌ʼ || ngə̀bə̌ʼ
 
|| épaule || 3-4 || || CCV`CV`C || || ngə̀bə̀ʼ || ngə̀bəʼ || ngə̀bə̌ʼ || ngə̀bə̌ʼ
Line 135: Line 135:
 
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CV` || || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
 
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CV` || || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
 
|-
 
|-
|| point || ?-? || || CCV´V´ || || ncʉa || || ncʉâ ||
+
|| point || 1-6 || || CCV´V´ || || ncʉa || ncʉa || ncʉâ || ncʉâ
 
|}
 
|}
   

Revision as of 18:17, 6 January 2017

gloss class pl-type syllable tones nom poss pardef
singular plural singular plural
histoire 5-6 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌ xᴮ-Ø xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ xᴮ-ᴴ
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ xᴴ-Ø N-xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ N-xᴴ-ᴮ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ xᴮ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
dent 5-4 CV´ nsɔ̀ sɔ̌ nsɔ̌ xᴴ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
père 3-6 CV´ tɑ̂ tɑ̂ xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
mère 3-6 CV´ mɑ̂ mɑ̂ xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
arbre 1-6 CV´ H(H)-(H) ntʉ tʉ̂ ntʉ̂
lance 5-4 CV` L(H)-(H) kɔ̀ nkɔ̀ kɔ̌ nkɔ̌
feuille 5-6 CV´ fu mfu mfǔ
magie 3-4 CV` nkà nkǎ
pine 5-4 CV´ la nda ndǎ
chose 1-6 CV´ H(L)-(H) ju cu
chien 1-6 CCV´ mbʉ mbʉ mbʉ̂ mbʉ̂
chant 5-6 CCV` kwì nkwì kwǐ nkwǐ
monde 3-6 CCV` ngɔ̀ ngɔ̌ngɔ́ ngɔ̌ ngɔ̌ngɔ̀
voix 1-6 CCV` nzə̀ nzə̀ nzə̂ nzə̂
eau 4-4 CCCV´ ntsə ntsə ntsə̌ ntsə̌
salive 4 CCCV` ntsi ntsi ntsî ntsî
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C H(L)-(L) mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
vache 1-? CV`C L(H)-(L) nàʼ nàʼ nǎʼ nǎʼ
sac 4 CVC bɑ̀m bɑ̀m bɑ̌m bɑ̌m
oeil 5-4 CV´C lɑg miɑg lɑ̂g miɑ̂g
champ 3-6 CCV´C cwɛd cwɛd cwɛ̌d cwɛ̌d
fille 1-6 CCV`C ngòn ngônngòn ngôn ngǒnngòn
chef 1-6 CCV`C L(L)-(L) mfə̀n fə̌nfə̀n mfə̌n fə̌nfə̌n
bois 1-1 CCCV´C ncwɛn ncwɛn ncwɛ̂n ncwɛ̂n
palais 1-6 CCCV`C ncwɛ̀d ncwɛ̀d ncwɛ̌d ncwɛ̌d
gendarme 1-6 CV`CV` bə̀fə̀ bə̀fə̀ bəfə̌ bə̀fə̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bùbù bùbû bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bùsi busî bùsî
doit 3-4 CV´CV´ tubu ntubu tubû ntubû
arachide 1-4 CV´CV` kə̀nà kə̀nà kə̀nâ kə̀nâ
amour 4 CCV`CV` nkɔ̀nì nkɔ̀nì nkɔ̀nǐ nkɔ̀ni
prison 1-6 CCV`CV´ ndɑ̂ca ndɑ̂ca ndɑ̂câ ndɑ̂câ
feu 1 CCV´CV´ mbwogə mbwogə mbwôg mbwôg
marché 1 CCV´CV` ntɑnə ntɑnə ntɑ̂n ntɑ̂n
cheville 3-4 CCV^CV` mbâkù mbânkù mbâkǔ mbânkǔ
patate 5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bə̀lôŋ
houe 5-6 CV`CV´C sôfàʼ nsôfàʼ sofǎʼ nsofǎʼ
pouce 1-6 CV´CV`C mɑdùʼ mɑduʼ mɑdǔʼ mɑdǔʼ
vérité 1 CV´CV´C nənən nənən nənə̂n nənə̂n
ombre 1-6 CV´CV´C nəcaŋ nəcaŋ nəcâŋ nəcâŋ
épaule 3-4 CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ ngə̀bəʼ ngə̀bə̌ʼ ngə̀bə̌ʼ
militaire 1-6 CCV`CV´C nkə̀tuʼ nkə̀tuʼ nkə̀tûʼ nkə̀tûʼ
maladie 1-6 CCV´CV`C ngòkɛd ngòkɛd ngòkɛ̂d ngòkɛ̂d
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCVʼCV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CVʼCCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ mə̀bwɔ̂
réponse 4 CCV`CCV´ mbʉ̀ntə mbʉntə̀ mbʉ̀ntə̌ mbʉ̀tə̀
cheveux 6 CCVʼCCV´ nyǎŋtu nyǎŋtu nyǎŋtû nyǎŋtû
avion 5-6 CV´CCV` saŋvʉ̀ bà saŋvʉ saŋvʉ̌ saŋvʉ̌
voiture 5-6 CV´CCV` yanbà yaŋbàʼ yaŋbǎʼ yaŋbǎʼ
téléviseur 1 CCV´V´CV´C ngʉɑyən ngʉɑyən ngʉɑ̂yə̂n ngʉɑ̂yə̂n
chaisse 5-6 CV´V´C diaŋ ndiaŋ diâŋ ndiâŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
point 1-6 CCV´V´ ncʉa ncʉa ncʉâ ncʉâ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
B cwɛ̀d -----------------------------------------------
HB cwɛ̂d -----------------------------------------------
BH cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo.