Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
 
|| pied || 3-4 || nas || CV` || kù || nkù || kǔ || nkǔ
 
|| pied || 3-4 || nas || CV` || kù || nkù || kǔ || nkǔ
 
|-
 
|-
|| dent || ?-? || || CV´ || sɔ || nsɔ̀ ||
+
|| dent || 5-4 || || CV´ || sɔ || nsɔ̀ || sɔ̌ || nsɔ̌
 
|-
 
|-
|| père || ?-? || || CV´ || tɑ || ||
+
|| père || 3-6 || || CV´ || tɑ || bà tɑ || tɑ̂ || bà tɑ̂
 
|-
 
|-
|| mère || ?-? || || CV´ || mɑ || ||
+
|| mère || 3-6 || || CV´ || mɑ || bà mɑ || mɑ̂ || bà mɑ̂
 
|-
 
|-
|| tête || ?-? || || CV´ || tu || ||
+
|| tête || 1-6 || || CV´ || tu || ||
 
|-
 
|-
 
|| chien || 1-6 || || CCV´ || mbʉ || bà mbʉ || mbʉ̂ || bà mbʉ̂
 
|| chien || 1-6 || || CCV´ || mbʉ || bà mbʉ || mbʉ̂ || bà mbʉ̂
 
|-
 
|-
|| chant || ?-? || || CCV` || kwì || || ||
+
|| chant || 5-6 || || CCV` || kwì || nkwì || ||
 
|-
 
|-
|| monde || ?-? || || CCV` || ngɔ̀ || || ||
+
|| monde || 3-6 || || CCV` || ngɔ̀ || || ||
 
|-
 
|-
|| voix || ?-? || || CCV` || nzə̀ || || ||
+
|| voix || 1-6 || || CCV` || nzə̀ || || ||
 
|-
 
|-
|| eau || ?-? || || CCCV´ || ntsə || || ||
+
|| eau || 4-4 || || CCCV´ || ntsə || || ||
 
|-
 
|-
 
|| || || || CCCV` || || || ||
 
|| || || || CCCV` || || || ||
Line 43: Line 43:
 
|| person || 1-6 || || CV`C || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
 
|| person || 1-6 || || CV`C || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
 
|-
 
|-
|| oeil || ?-? || || CV´C || lag || || ||
+
|| oeil || 5-4 || || CV´C || lag || || ||
 
|-
 
|-
|| champ || ?-? || || CCV´C || cwɛd || || ||
+
|| champ || 3-6 || || CCV´C || cwɛd || || ||
 
|-
 
|-
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
+
|| fille || 1-6 || || CCV`C || ngòn || || ||
 
|-
 
|-
|| bois || ?-? || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
+
|| bois || 1-1 || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
 
|-
 
|-
|| palais || ?-? || || CCCV`C || ncwɛ̀d || || ||
+
|| palais || 1-6 || || CCCV`C || ncwɛ̀d || || ||
 
|-
 
|-
 
|| gendarme || ?-? || || CV`CV` || bə̀fə̀ || || ||
 
|| gendarme || ?-? || || CV`CV` || bə̀fə̀ || || ||
Line 59: Line 59:
 
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
 
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
 
|-
 
|-
|| doit || ?-? || || CV´CV´ || tubu || ntubu || ||
+
|| doit || 3-4 || || CV´CV´ || tubu || ntubu || ||
 
|-
 
|-
|| || || || CV´CV` || || || ||
+
|| arachide || 1-4 || || CV´CV` || kə̀nà || kə̀nà || kə̀nâ || kə̀nâ
 
|-
 
|-
 
|| || || || CCV`CV` || nkɔ̀nì || || ||
 
|| || || || CCV`CV` || nkɔ̀nì || || ||

Revision as of 16:36, 29 December 2016

gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
dent 5-4 CV´ nsɔ̀ sɔ̌ nsɔ̌
père 3-6 CV´ bà tɑ tɑ̂ bà tɑ̂
mère 3-6 CV´ bà mɑ mɑ̂ bà mɑ̂
tête 1-6 CV´ tu
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ mbʉ̂ bà mbʉ̂
chant 5-6 CCV` kwì nkwì
monde 3-6 CCV` ngɔ̀
voix 1-6 CCV` nzə̀
eau 4-4 CCCV´ ntsə
CCCV`
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
oeil 5-4 CV´C lag
champ 3-6 CCV´C cwɛd
fille 1-6 CCV`C ngòn
bois 1-1 CCCV´C ncwɛn
palais 1-6 CCCV`C ncwɛ̀d
gendarme ?-? CV`CV` bə̀fə̀
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
doit 3-4 CV´CV´ tubu ntubu
arachide 1-4 CV´CV` kə̀nà kə̀nà kə̀nâ kə̀nâ
CCV`CV` nkɔ̀nì
CCV`CV´
feu CCV´CV´ mbogə
CCV´CV`
CCV^CV` mbâkù
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
CV`CV´C
pouce CV´CV`C mɑdʉ̀ʼ
CV´CV´C
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
CCV`CV´C
CCV´CV`C
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu
avion ?-? CV´CCV` saŋvʉ̀
voiture ?-? CV´CCV` yanbà
ordinateur ?-? CCV´V´CV´C ngʉɑyən
abolition ?-? CV´V´CV´ biagə
chaisse ?-? CV´V´C diaŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo