Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 54: Line 54:
 
|-
 
|-
 
|| gendarme || ?-? || || CV`CV` || bə̀fə̀ || || ||
 
|| gendarme || ?-? || || CV`CV` || bə̀fə̀ || || ||
 
|-
 
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || bùbù || bà bùbù || bùbû || bà bùbû
 
|-
 
|-
 
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
 
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
|-
 
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || bùbù || bà bùbù || bùbû || bà bùbû
 
 
|-
 
|-
 
|| doit || ?-? || || CV´CV´ || tubu || ntubu || ||
 
|| doit || ?-? || || CV´CV´ || tubu || ntubu || ||
Line 63: Line 63:
 
|| || || || CV´CV` || || || ||
 
|| || || || CV´CV` || || || ||
 
|-
 
|-
|| || || || CV`CV` || || || ||
+
|| || || || CCV`CV` || nkɔ̀nì || || ||
|-
 
|| || || || CV`CV || || || ||
 
|-
 
|| || || || CCV`CV` || || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|| || || || CCV`CV´ || || || ||
 
|| || || || CCV`CV´ || || || ||
Line 74: Line 70:
 
|-
 
|-
 
|| || || || CCV´CV` || || || ||
 
|| || || || CCV´CV` || || || ||
 
|-
 
|| || || || CCV^CV` || mbâkù || || ||
 
|-
 
|-
 
|| patate || 5-5 || || CV`CV`C || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bà bə̀lôŋ
 
|| patate || 5-5 || || CV`CV`C || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bà bə̀lôŋ
Line 79: Line 77:
 
|| || || || CV`CV´C || || || ||
 
|| || || || CV`CV´C || || || ||
 
|-
 
|-
|| || || || CV´CV`C || || || ||
+
|| pouce || || || CV´CV`C || mɑdʉ̀ʼ || || ||
 
|-
 
|-
 
|| || || || CV´CV´C || || || ||
 
|| || || || CV´CV´C || || || ||

Revision as of 15:05, 29 December 2016

gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
dent ?-? CV´ nsɔ̀
père ?-? CV´
mère ?-? CV´
tête ?-? CV´ tu
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ mbʉ̂ bà mbʉ̂
chant ?-? CCV` kwì
monde ?-? CCV` ngɔ̀
voix ?-? CCV` nzə̀
eau ?-? CCCV´ ntsə
CCCV`
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
oeil ?-? CV´C lag
champ ?-? CCV´C cwɛd
fille ?-? CCV`C ngòn
bois ?-? CCCV´C ncwɛn
palais ?-? CCCV`C ncwɛ̀d
gendarme ?-? CV`CV` bə̀fə̀
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
doit ?-? CV´CV´ tubu ntubu
CV´CV`
CCV`CV` nkɔ̀nì
CCV`CV´
feu CCV´CV´ mbogə
CCV´CV`
CCV^CV` mbâkù
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
CV`CV´C
pouce CV´CV`C mɑdʉ̀ʼ
CV´CV´C
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
CCV`CV´C
CCV´CV`C
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu
avion ?-? CV´CCV` saŋvʉ̀
voiture ?-? CV´CCV` yanbà
ordinateur ?-? CCV´V´CV´C ngʉɑyən
abolition ?-? CV´V´CV´ biagə
chaisse ?-? CV´V´C diaŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo