Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:
 
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
 
|| fille || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
 
|-
 
|-
 
|| gendarme || ?-? || || CV`CV` || bə̀fə̀ || || ||
 
|-
 
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
  +
|-
  +
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || bùbù || bà bùbù || bùbû || bà bùbû
  +
|-
  +
|| doit || ?-? || || CV´CV´ || tubu || || ||
  +
|-
  +
|| || || || ?*CV´CV` || || || ||
 
|-
 
|-
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
 
 
|-
 
|-
 
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CCV` || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
 
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CCV` || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
Line 53: Line 61:
 
|-
 
|-
 
|| mal || 1-6 || || CV`CCV` || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || bà kə̀bwɔ̌
 
|| mal || 1-6 || || CV`CCV` || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || bà kə̀bwɔ̌
|-
 
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || bùbù || bùbù || bùbû || bà bùbû
 
 
|-
 
|-
 
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
 
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌

Revision as of 13:24, 29 December 2016

gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
dent ?-? CV´ nsɔ̀
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
oeil ?-? CV´C lag
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ mbʉ̂ bà mbʉ̂
chant ?-? CCV` kwì
monde ?-? CCV` ngɔ̀
voix ?-? CCV` nzə̀
champ ?-? CCV´C cwɛd
fille ?-? CCV`C ngòn
gendarme ?-? CV`CV` bə̀fə̀
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
doit ?-? CV´CV´ tubu
?*CV´CV`
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
eau ?-? CCCV´ ntsə
bois ?-? CCCV´C ncwɛn
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu
avion ?-? CV´CCV` saŋvʉ̀
voiture ?-? CV´CCV` yanbà
ordinateur ?-? CCV´V´CV´C ngʉɑyən
abolition ?-? CV´V´CV´ biagə
chaisse ?-? CV´V´C diaŋ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo