Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
!rowspan=2| class
 
!rowspan=2| class
 
!rowspan=2| pl-type
 
!rowspan=2| pl-type
  +
!rowspan=2| syllable
 
!colspan=2| nom
 
!colspan=2| nom
 
!colspan=2| poss
 
!colspan=2| poss
Line 10: Line 11:
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
|-
 
|-
|| enfant || 3-6|| || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
+
|| enfant || 3-6|| || CV´C || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
 
|-
 
|-
|| person || 1-6 || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
+
|| person || 1-6 || || CV`C || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
 
|-
 
|-
|| chat || 1-6 || || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
+
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || bùsi || bà bùsi || busî || bà bùsî
 
|-
 
|-
|| assiette || 1-4 || nas || ka || nka || kâ || nkâ
+
|| assiette || 1-4 || nas || CV´ || ka || nka || kâ || nkâ
 
|-
 
|-
|| étudiant || 1-6 || nue-del || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
+
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CCV` || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
 
|-
 
|-
|| histoire || 5-5 || nue-tone || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌
+
|| histoire || 5-5 || nue-tone || CV` || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌
 
|-
 
|-
|| chien || 1-6 || || mbʉ || bà mbʉ || mbʉ̂ || bà mbʉ̂
+
|| chien || 1-6 || || CCV´ || mbʉ || bà mbʉ || mbʉ̂ || bà mbʉ̂
 
|-
 
|-
|| pied || 3-4 || nas || kù || nkù || kǔ || nkǔ
+
|| pied || 3-4 || nas || CV` || kù || nkù || kǔ || nkǔ
 
|-
 
|-
|| patate || 5-5 || || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bà bə̀lôŋ
+
|| patate || 5-5 || || CV`CV`C || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bà bə̀lôŋ
 
|-
 
|-
|| fruit || 5-4 || nas || tɑm tʉ || ntɑm tʉ || tɑm tʉ̂ || ntɑm tʉ̂
+
|| fruit || 5-4 || nas || CV´C CV´ || tɑm tʉ || ntɑm tʉ || tɑm tʉ̂ || ntɑm tʉ̂
 
|-
 
|-
|| cheville || 3-4 || || mbâkù || mbânkù || mbânkû || mbânkû
+
|| cheville || 3-4 || || CCV?CV` || mbâkù || mbânkù || mbânkû || mbânkû
 
|-
 
|-
|| famille || 1-6 || || tǔnndɑ || tǔnndɑ || tǔnndɑ̂ || bà tǔnndɑ̂
+
|| famille || 1-6 || || CV?CCCV´ || tǔnndɑ || tǔnndɑ || tǔnndɑ̂ || bà tǔnndɑ̂
 
|-
 
|-
|| mal || 1-6 || || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || bà kə̀bwɔ̌
+
|| mal || 1-6 || || CV`CCV` || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || bà kə̀bwɔ̌
 
|-
 
|-
|| papaye || 5-5 || || bùbù || bà bùbù || bùbû || bà bùbû
+
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || bùbù || bà bùbù || bùbû || bà bùbû
 
|-
 
|-
|| mensonge || 1-4 || || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
+
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
 
|-
 
|-
|| nom || 5-4 || nas || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
+
|| nom || 5-4 || nas || CV´C || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
 
|-
 
|-
|| bien || 3-6 || || mə̀bwɔ || bà mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || bà mə̀bwɔ̂
+
|| bien || 3-6 || || CV`CCV´ || mə̀bwɔ || bà mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || bà mə̀bwɔ̂
 
|-
 
|-
|| réponse || ?-? || || mbʉ̀ntə || || ||
+
|| réponse || ?-? || || CCV`CCV´ || mbʉ̀ntə || || ||
 
|-
 
|-
|| épaule || ?-? || || ngə̀bə̀ʼ || || ||
+
|| épaule || ?-? || || CCV`CV`C || ngə̀bə̀ʼ || || ||
 
|-
 
|-
|| eau || ?-? || || ntsə || || ||
+
|| eau || ?-? || || CCCV´ || ntsə || || ||
 
|-
 
|-
|| champ || ?-? || || cwɛd || || ||
+
|| champ || ?-? || || CCV´C || cwɛd || || ||
 
|-
 
|-
|| bois || ?-? || || ncwɛn || || ||
+
|| bois || ?-? || || CCCV´C || ncwɛn || || ||
 
|-
 
|-
|| soeur || ?-? || || ngòn || || ||
+
|| soeur || ?-? || || CCV`C || ngòn || || ||
 
|-
 
|-
|| nyǎŋtu || ?-? || || cheveux || || ||
+
|| cheveux || ?-? || || CCV?CCV´ || nyǎŋtu || || ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 12:55, 29 December 2016

gloss class pl-type syllable nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 CV´C mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bà bùsi busî bà bùsî
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CCV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
histoire 5-5 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 CCV´ mbʉ bà mbʉ  mbʉ̂ bà mbʉ̂
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ
patate 5-5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bà bə̀lôŋ
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCV?CV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CV?CCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ bà tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ bà kə̀bwɔ̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bà bùbù bùbû bà bùbû
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ bà mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ bà mə̀bwɔ̂
réponse ?-? CCV`CCV´ mbʉ̀ntə
épaule ?-? CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ
eau ?-? CCCV´ ntsə
champ ?-? CCV´C cwɛd
bois ?-? CCCV´C ncwɛn
soeur ?-? CCV`C ngòn
cheveux ?-? CCV?CCV´ nyǎŋtu

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo