Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 48: Line 48:
 
<!-- Ḥ Ḅ -->
 
<!-- Ḥ Ḅ -->
 
{|class=wikitable
 
{|class=wikitable
! Mot !! Gloss !! Ton !! Forme !! Exemple
+
! Mot !! Gloss !! Ton lexique !! Ton flottant !! Forme !! Exemple
 
|-
 
|-
|rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''jardin'' || H || cwɛd || Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.
+
|rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''jardin'' || H || - || cwɛd || Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.
 
|-
 
|-
|| B || cwɛ̀d ||
+
|| ? || ? || cwɛ̀d ||
 
|-
 
|-
|| H-B || cwɛ̂d ||
+
|| ? || ? || cwɛ̂d ||
 
|-
 
|-
|| B-H || cwɛ̌d ||
+
|| ? || ? || cwɛ̌d ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 07:36, 28 December 2016

gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person 1-6 mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ?-? bùsi bùsi busî
assiette 1-4 nas ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire 5-5 nue-tone cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 mbʉ bɑ̀ mbʉ  mbʉ̂ bɑ̀ mbʉ̂
pied 3-4 nas nkù nkǔ
patate 5-5 bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit 5-4 nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ
cheville 3-? mbâkù
famille 1-? tǔnndɑ
mal 1-? kə̀bwɔ̀
papaye 5-? bubu
?-? tadtə̀
nom 1-? lɛn
bien 3-? mə̀bwɔ

Tons

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
? ? cwɛ̀d
? ? cwɛ̂d
? ? cwɛ̌d