Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
|-
 
|-
|| enfant || I-VI|| || mɛn || bon/bɔnnkəʼ ? || || bôn
+
|| enfant || 1-6|| || mɛn || bon/bɔnnkəʼ ? || || bôn
 
|-
 
|-
|| person || III-? || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n ||
+
|| person || 3-? || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n ||
 
|-
 
|-
|| chat || ? || nas || bùsi || mbùsi
+
|| chat || ?-? || nas || bùsi || mbùsi
 
|-
 
|-
|| assiette || I || nas || ka || nka
+
|| assiette || 1-? || nas || ka || nka
 
|-
 
|-
|| étudiant || || nue-del || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì
+
|| étudiant || ?-? || nue-del || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì
 
|-
 
|-
|| histoire || || nue-tone || cɔ̀ || cɔ || cɔ̌ || cɔ̌
+
|| histoire || ?-? || nue-tone || cɔ̀ || cɔ || cɔ̌ || cɔ̌
 
|-
 
|-
|| chien || I || || mbʉ || bɑ̀ mbʉ || mbʉ̂ || bɑ̀ mbʉ̂
+
|| chien || 1-? || || mbʉ || bɑ̀ mbʉ || mbʉ̂ || bɑ̀ mbʉ̂
 
|-
 
|-
|| pied || III || nas || kù || nkù || kǔ || nkǔ
+
|| pied || 3-? || nas || kù || nkù || kǔ || nkǔ
 
|-
 
|-
|| patate || III || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ
+
|| patate || 3-? || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ
 
|-
 
|-
|| fruit || ? || nas || tɑm tʉ || ntɑm tʉ
+
|| fruit || ?-? || nas || tɑm tʉ || ntɑm tʉ
 
|}
 
|}

Revision as of 21:56, 26 December 2016

gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant 1-6 mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person 3-? mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ?-? nas bùsi mbùsi
assiette 1-? nas ka nka
étudiant ?-? nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire ?-? nue-tone cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-? mbʉ bɑ̀ mbʉ  mbʉ̂ bɑ̀ mbʉ̂
pied 3-? nas nkù nkǔ
patate 3-? bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit ?-? nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ