Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
 
(56 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
!rowspan=2| class
 
!rowspan=2| class
 
!rowspan=2| pl-type
 
!rowspan=2| pl-type
  +
!rowspan=2| syllable
  +
!rowspan=2| tones
 
!colspan=2| nom
 
!colspan=2| nom
 
!colspan=2| poss
 
!colspan=2| poss
  +
!rowspan=2| pardef
 
|-
 
|-
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
! singular !! plural
 
|-
 
|-
  +
|| histoire || 5-6 || nue-tone || CV` || || cɔ̀ || cɔ̀ || cɔ̌ || cɔ̌ || xᴮ-Ø xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ xᴮ-ᴴ
|| enfant || I-VI|| || mɛn || bon/bɔnnkəʼ ? || || bôn
 
 
|-
 
|-
|| person || III-? || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n ||
+
|| assiette || 1-4 || nas || CV´ || || ka || nka || kâ || nkâ || xᴴ-Ø N-xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ N-xᴴ-ᴮ
  +
|-
  +
|| pied || 3-4 || nas || CV` || || kù || nkù || kǔ || nkǔ || xᴮ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
 
|-
 
|-
  +
|| dent || 5-4 || || CV´ || || sɔ || nsɔ̀ || sɔ̌ || nsɔ̌ || xᴴ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
|| chat || ? || nas || bùsi || mbùsi
 
 
|-
 
|-
  +
|| père || 3-6 || || CV´ || || tɑ || tɑ || tɑ̂ || tɑ̂ || xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
|| assiette || I || nas || ka || nka
 
 
|-
 
|-
  +
|| mère || 3-6 || || CV´ || || mɑ || mɑ || mɑ̂ || mɑ̂ || xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
|| étudiant || || nue-del || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì
 
 
|-
 
|-
|| histoire || || nue-tone || cɔ̀ || || cɔ̌ || cɔ̌
+
|| arbre || 1-6 || || CV´ || H(H)-(H) || || ntʉ || tʉ̂ || ntʉ̂ ||
 
|-
 
|-
|| chien || I || || mbʉ || bɑ̀ mbʉ || mbʉ̂ || bɑ̀ mbʉ̂
+
|| lance || 5-4 || || CV` || L(H)-(H) || kɔ̀ || nkɔ̀ || kɔ̌ || nkɔ̌ ||
 
|-
 
|-
|| pied || III || nas || || nkù || || nkǔ
+
|| feuille || 5-6 || || CV´ || || fu || mfu || fǔ || mfǔ ||
 
|-
 
|-
|| patate || III || || bə̀lòŋ || || bə̀lǒŋ
+
|| magie || 3-4 || || CV` || || kà || nkà || kǎ || nkǎ ||
  +
|-
  +
|| pine || 5-4 || || CV´ || || la || nda || lǎ || ndǎ ||
  +
|-
  +
|| chose || 1-6 || || CV´ || H(L)-(H) || ju || cu || jû || cû ||
  +
|-
  +
|| chien || 1-6 || || CCV´ || || mbʉ || mbʉ || mbʉ̂ || mbʉ̂
  +
|-
  +
|| chant || 5-6 || || CCV` || || kwì || nkwì || kwǐ || nkwǐ
  +
|-
  +
|| monde || 3-6 || || CCV` || || ngɔ̀ || ngɔ̌ngɔ̀ || ngɔ̌ || ngɔ̌ngɔ̀
  +
|-
  +
|| voix || 1-6 || || CCV` || || nzə̀ || nzə̀ || nzə̂ || nzə̂
  +
|-
  +
|| eau || 4-4 || || CCCV´ || || ntsə || ntsə || ntsə̌ || ntsə̌
  +
|-
  +
|| salive || 4 || || CCCV` || || ntsi || ntsi || ntsî || ntsî
  +
|-
  +
|| nom || 5-4 || nas || CV´C || || lɛn || ndɛn || lɛ̂n || ndɛ̂n
  +
|-
  +
|| enfant || 3-6 || || CV´C || H(L)-(L) || mɛn || bon/bɔnnkəʼ || mɛ̂n || bôn
  +
|-
  +
|| person || 1-6 || || CV`C || || mɛ̀n || bənntʉ̀n || mɛ̌n || bə̌n
  +
|-
  +
|| vache || 1-? || || CV`C || L(H)-(L) || nàʼ || nàʼ || nǎʼ || nǎʼ
  +
|-
  +
|| sac || 4 || || CVC || || bɑ̀m || bɑ̀m || bɑ̌m || bɑ̌m
  +
|-
  +
|| oeil || 5-4 || || CV´C || || lɑg || miɑg || lɑ̂g || miɑ̂g
  +
|-
  +
|| champ || 3-6 || || CCV´C || || cwɛd || cwɛd || cwɛ̌d || cwɛ̌d
  +
|-
  +
|| fille || 1-6 || || CCV`C || || ngòn || ngônngòn || ngôn || ngǒnngòn
  +
|-
  +
|| chef || 1-6 || || CCV`C || L(L)-(L) || mfə̀n || fə̌nfə̀n || mfə̌n || fə̌nfə̌n
  +
|-
  +
|| bois || 1-1 || || CCCV´C || || ncwɛn || ncwɛn || ncwɛ̂n || ncwɛ̂n
  +
|-
  +
|| palais || 1-6 || || CCCV`C || || ncwɛ̀d || ncwɛ̀d || ncwɛ̌d || ncwɛ̌d
  +
|-
  +
|| gendarme || 1-6 || || CV`CV` || || bə̀fə̀ || bə̀fə̀ || bəfə̌ || bə̀fə̌
  +
|-
  +
|| papaye || 5-5 || || CV`CV` || || bùbù || bùbù || bùbû || bùbû
  +
|-
  +
|| chat || 1-6 || || CV`CV´ || || bùsi || bùsi || busî || bùsî
  +
|-
  +
|| doit || 3-4 || || CV´CV´ || || tubu || ntubu || tubû || ntubû
  +
|-
  +
|| arachide || 1-4 || || CV´CV` || || kə̀nà || kə̀nà || kə̀nâ || kə̀nâ
  +
|-
  +
|| amour || 4 || || CCV`CV` || || nkɔ̀nì || nkɔ̀nì || nkɔ̀nǐ || nkɔ̀ni
  +
|-
  +
|| prison || 1-6 || || CCV`CV´ || || ndɑ̂ca || ndɑ̂ca || ndɑ̂câ || ndɑ̂câ
  +
|-
  +
|| feu || 1 || || CCV´CV´ || || mbwogə || mbwogə || mbwôg || mbwôg
  +
|-
  +
|| marché || 1 || || CCV´CV` || || ntɑnə || ntɑnə || ntɑ̂n || ntɑ̂n
  +
|-
  +
|| cheville || 3-4 || || CCV^CV` || || mbâkù || mbânkù || mbâkǔ || mbânkǔ
  +
|-
  +
|| patate || 5 || || CV`CV`C || || bə̀lòŋ || bə̀lòŋ || bə̀lǒŋ || bə̀lôŋ
  +
|-
  +
|| houe || 5-6 || || CV`CV´C || || sôfàʼ || nsôfàʼ || sofǎʼ || nsofǎʼ
  +
|-
  +
|| pouce || 1-6 || || CV´CV`C || || mɑdùʼ || mɑduʼ || mɑdǔʼ || mɑdǔʼ
  +
|-
  +
|| vérité || 1 || || CV´CV´C || || nənən || nənən || nənə̂n || nənə̂n
  +
|-
  +
|| ombre || 1-6 || || CV´CV´C || || nəcaŋ || nəcaŋ || nəcâŋ || nəcâŋ
  +
|-
  +
|| épaule || 3-4 || || CCV`CV`C || || ngə̀bə̀ʼ || ngə̀bəʼ || ngə̀bə̌ʼ || ngə̀bə̌ʼ
  +
|-
  +
|| militaire || 1-6 || || CCV`CV´C || || nkə̀tuʼ || nkə̀tuʼ || nkə̀tûʼ || nkə̀tûʼ
  +
|-
  +
|| maladie || 1-6 || || CCV´CV`C || || ngòkɛd || ngòkɛd || ngòkɛ̂d || ngòkɛ̂d
  +
|-
  +
|| || || || CCV´CV´C || || || || ||
  +
|-
  +
|| fruit || 5-4 || nas || CV´C CV´ || || tɑm tʉ || ntɑm tʉ || tɑm tʉ̂ || ntɑm tʉ̂
  +
|-
  +
|| cheville || 3-4 || || CCVʼCV` || || mbâkù || mbânkù || mbânkû || mbânkû
  +
|-
  +
|| famille || 1-6 || || CVʼCCCV´ || || tǔnndɑ || tǔnndɑ || tǔnndɑ̂ || tǔnndɑ̂
  +
|-
  +
|| mal || 1-6 || || CV`CCV` || || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̀ || kə̀bwɔ̌ || kə̀bwɔ̌
  +
|-
  +
|| mensonge || 1-4 || || CV´CCV` || || tadtə̀ || ntadtə̀ || tadtə̌ || ntadtə̌
  +
|-
  +
|| bien || 3-6 || || CV`CCV´ || || mə̀bwɔ || mə̀bwɔ || mə̀bwɔ̂ || mə̀bwɔ̂
  +
|-
  +
|| réponse || 4 || || CCV`CCV´ || || mbʉ̀ntə || mbʉntə̀ || mbʉ̀ntə̌ || mbʉ̀tə̀
  +
|-
  +
|| cheveux || 6 || || CCVʼCCV´ || || nyǎŋtu || nyǎŋtu || nyǎŋtû || nyǎŋtû
  +
|-
  +
|| avion || 5-6 || || CV´CCV` || || saŋvʉ̀ || bà saŋvʉ || saŋvʉ̌ || saŋvʉ̌
  +
|-
  +
|| voiture || 5-6 || || CV´CCV` || || yaŋbàʼ || yaŋbàʼ || yaŋbǎʼ || yaŋbǎʼ
  +
|-
  +
|| téléviseur || 1 || || CCV´V´CV´C || || ngʉɑyən || ngʉɑyən || ngʉɑ̂yə̂n || ngʉɑ̂yə̂n
  +
|-
  +
|| chaisse || 5-6 || || CV´V´C || || diaŋ || ndiaŋ || diâŋ || ndiâŋ
  +
|-
  +
|| étudiant || 1-6 || nue-del || CCV`CCV`CV` || || ngàŋwàʼnì || ghǎŋwàʼnì || ngàŋwàʼnǐ || ghǎŋwàʼnǐ
  +
|-
  +
|| point || 1-6 || || CCV´V´ || || ncʉa || ncʉa || ncʉâ || ncʉâ
  +
|}
  +
  +
==Tons==
  +
<!-- Ḥ Ḅ -->
  +
{|class=wikitable
  +
! Mot !! Gloss !! Ton lexique !! Ton flottant !! Forme !! Exemple
  +
|-
  +
|rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''champ'', ''jardin'' || H || - || cwɛd || Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.
  +
|-
  +
|| B || || cwɛ̀d || -----------------------------------------------
  +
|-
  +
|| HB || || cwɛ̂d || -----------------------------------------------
  +
|-
  +
|| BH || || cwɛ̌d || Mbǎŋ '''cwɛ̌d''' ndo.
 
|-
 
|-
|| fruit || ? || nas || tɑm tʉ || ntɑm tʉ
 
 
|}
 
|}

Latest revision as of 21:35, 16 March 2018

gloss class pl-type syllable tones nom poss pardef
singular plural singular plural
histoire 5-6 nue-tone CV` cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌ xᴮ-Ø xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ xᴮ-ᴴ
assiette 1-4 nas CV´ ka nka nkâ xᴴ-Ø N-xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ N-xᴴ-ᴮ
pied 3-4 nas CV` nkù nkǔ xᴮ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
dent 5-4 CV´ nsɔ̀ sɔ̌ nsɔ̌ xᴴ-Ø N-xᴮ-Ø xᴮ-ᴴ N-xᴮ-ᴴ
père 3-6 CV´ tɑ̂ tɑ̂ xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
mère 3-6 CV´ mɑ̂ mɑ̂ xᴴ-Ø xᴴ-Ø xᴴ-ᴮ xᴴ-ᴮ
arbre 1-6 CV´ H(H)-(H) ntʉ tʉ̂ ntʉ̂
lance 5-4 CV` L(H)-(H) kɔ̀ nkɔ̀ kɔ̌ nkɔ̌
feuille 5-6 CV´ fu mfu mfǔ
magie 3-4 CV` nkà nkǎ
pine 5-4 CV´ la nda ndǎ
chose 1-6 CV´ H(L)-(H) ju cu
chien 1-6 CCV´ mbʉ mbʉ mbʉ̂ mbʉ̂
chant 5-6 CCV` kwì nkwì kwǐ nkwǐ
monde 3-6 CCV` ngɔ̀ ngɔ̌ngɔ̀ ngɔ̌ ngɔ̌ngɔ̀
voix 1-6 CCV` nzə̀ nzə̀ nzə̂ nzə̂
eau 4-4 CCCV´ ntsə ntsə ntsə̌ ntsə̌
salive 4 CCCV` ntsi ntsi ntsî ntsî
nom 5-4 nas CV´C lɛn ndɛn lɛ̂n ndɛ̂n
enfant 3-6 CV´C H(L)-(L) mɛn bon/bɔnnkəʼ mɛ̂n bôn
person 1-6 CV`C mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n bə̌n
vache 1-? CV`C L(H)-(L) nàʼ nàʼ nǎʼ nǎʼ
sac 4 CVC bɑ̀m bɑ̀m bɑ̌m bɑ̌m
oeil 5-4 CV´C lɑg miɑg lɑ̂g miɑ̂g
champ 3-6 CCV´C cwɛd cwɛd cwɛ̌d cwɛ̌d
fille 1-6 CCV`C ngòn ngônngòn ngôn ngǒnngòn
chef 1-6 CCV`C L(L)-(L) mfə̀n fə̌nfə̀n mfə̌n fə̌nfə̌n
bois 1-1 CCCV´C ncwɛn ncwɛn ncwɛ̂n ncwɛ̂n
palais 1-6 CCCV`C ncwɛ̀d ncwɛ̀d ncwɛ̌d ncwɛ̌d
gendarme 1-6 CV`CV` bə̀fə̀ bə̀fə̀ bəfə̌ bə̀fə̌
papaye 5-5 CV`CV` bùbù bùbù bùbû bùbû
chat 1-6 CV`CV´ bùsi bùsi busî bùsî
doit 3-4 CV´CV´ tubu ntubu tubû ntubû
arachide 1-4 CV´CV` kə̀nà kə̀nà kə̀nâ kə̀nâ
amour 4 CCV`CV` nkɔ̀nì nkɔ̀nì nkɔ̀nǐ nkɔ̀ni
prison 1-6 CCV`CV´ ndɑ̂ca ndɑ̂ca ndɑ̂câ ndɑ̂câ
feu 1 CCV´CV´ mbwogə mbwogə mbwôg mbwôg
marché 1 CCV´CV` ntɑnə ntɑnə ntɑ̂n ntɑ̂n
cheville 3-4 CCV^CV` mbâkù mbânkù mbâkǔ mbânkǔ
patate 5 CV`CV`C bə̀lòŋ bə̀lòŋ bə̀lǒŋ bə̀lôŋ
houe 5-6 CV`CV´C sôfàʼ nsôfàʼ sofǎʼ nsofǎʼ
pouce 1-6 CV´CV`C mɑdùʼ mɑduʼ mɑdǔʼ mɑdǔʼ
vérité 1 CV´CV´C nənən nənən nənə̂n nənə̂n
ombre 1-6 CV´CV´C nəcaŋ nəcaŋ nəcâŋ nəcâŋ
épaule 3-4 CCV`CV`C ngə̀bə̀ʼ ngə̀bəʼ ngə̀bə̌ʼ ngə̀bə̌ʼ
militaire 1-6 CCV`CV´C nkə̀tuʼ nkə̀tuʼ nkə̀tûʼ nkə̀tûʼ
maladie 1-6 CCV´CV`C ngòkɛd ngòkɛd ngòkɛ̂d ngòkɛ̂d
CCV´CV´C
fruit 5-4 nas CV´C CV´ tɑm tʉ  ntɑm tʉ tɑm tʉ̂ ntɑm tʉ̂
cheville 3-4 CCVʼCV` mbâkù mbânkù mbânkû mbânkû
famille 1-6 CVʼCCCV´ tǔnndɑ tǔnndɑ tǔnndɑ̂ tǔnndɑ̂
mal 1-6 CV`CCV` kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̀ kə̀bwɔ̌ kə̀bwɔ̌
mensonge 1-4 CV´CCV` tadtə̀ ntadtə̀ tadtə̌ ntadtə̌
bien 3-6 CV`CCV´ mə̀bwɔ mə̀bwɔ mə̀bwɔ̂ mə̀bwɔ̂
réponse 4 CCV`CCV´ mbʉ̀ntə mbʉntə̀ mbʉ̀ntə̌ mbʉ̀tə̀
cheveux 6 CCVʼCCV´ nyǎŋtu nyǎŋtu nyǎŋtû nyǎŋtû
avion 5-6 CV´CCV` saŋvʉ̀ bà saŋvʉ saŋvʉ̌ saŋvʉ̌
voiture 5-6 CV´CCV` yaŋbàʼ yaŋbàʼ yaŋbǎʼ yaŋbǎʼ
téléviseur 1 CCV´V´CV´C ngʉɑyən ngʉɑyən ngʉɑ̂yə̂n ngʉɑ̂yə̂n
chaisse 5-6 CV´V´C diaŋ ndiaŋ diâŋ ndiâŋ
étudiant 1-6 nue-del CCV`CCV`CV` ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì ngàŋwàʼnǐ ghǎŋwàʼnǐ
point 1-6 CCV´V´ ncʉa ncʉa ncʉâ ncʉâ

Tons[edit]

Mot Gloss Ton lexique Ton flottant Forme Exemple
cwɛd champ, jardin H - cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
B cwɛ̀d -----------------------------------------------
HB cwɛ̂d -----------------------------------------------
BH cwɛ̌d Mbǎŋ cwɛ̌d ndo.