Apertium-en-ca

From Apertium
(Redirected from English to Catalan)
Jump to navigation Jump to search

Apertium en-ca: prioritats

La direcció en-ca va pitjor que la direcció ca-en, s'ha d'intentar corregir aquesta diferència.

Lèxic

 • Afegir vocabulari freqüent. Agafar llista del COPLA i altres que tinc per aquí. (Ex. no hi ha el verb 'utilitzar' (ca) ni el verb 'place' (en)!!)
  • També es pot utilitzar aquesta llista per a l'anglés [1]
 • eliminar multiparaules que provoquen errors freqüents de traducció, o posar-hi restriccions de direcció (p. ex. 'de servei -> on duty'; 'aquest tipus de servei -> this type on duty').
 • Canviar traduccions poc generals per termes més generals (p. ex. ara tradueix 'col·locar' per 'dispose', seria més general 'put' o 'place'.)
 • Afegir noms propis.
 • tornar a introduir els 'mf' i 'sp' en el diccionari?
 • millorar cobertura de phrasal verbs.
 • eliminar les marques <sa> dels paradigmes i la resta, era per als count/uncount i no es fa servir. -------------(OK FET per a 'unc')

Trànsfer

 • Generació de subjecte en direcció ca-en.
 • Millorar el tractament de majúscules.
 • preposicions ('una conferència pronunciada a Madrid' – 'to Madrid')
 • tractar les passives reflexes correctament, distingint-les dels verbs reflexius ca-en ('el programa es va gravar a Cardona' - 'The program recorded to Cardona')
 • millorar el tractament dels enclítics ca-en (en aquests moments l'estan buscant - in these moments are him looking for; i per poder-ho explicar - And to can it explain)
 • millorar tractament de números en-ca (70th anniversary = 70*th aniversari)
 • intentar tractar millor els verbs reflexiu? en-ca (Japanese citizens gathered at Taiping Gate – visitants japonesos van reunir a *Taiping Porta
 • tractar negatius? (anybody = algú/ningú)
 • tractar preguntes i canvis d'ordre en-ca

Tagger

 • millorar-lo. Alguns exemples d'errors:

'provar el nou mètode' - 'test the nine method'; 'com l'alemany, xinès i japonès' - 'how the German, Chinese and Japanese'

 • intentar arreglar confusió pp/past en anglès (They then killed them - Ells llavors matat els), estudiant si es pot fer pel tagger o pel transfer. És un error molt freqüent.

Llistat d'errors detectats

Això és un llistat no exhastiu d'errors detectats que considero que caldria intentar solucionar.

CA-EN

 • i per poder-ho explicar = And to can it explain
 • tractament percentatges: fins al 43% i el diari gratuït Metro la limitava al 38% = until the 43% and the free newspaper Subway limited it to the 38% (al + percent-> percent); el 54% dels francesos - the 54% of the French (el + percent->) -----------------(OK FET)
 • fer + temps: Fa setmanes que = Does weeks that
 • reflexius: no s'ha presentat a cap acte públic = has not presented to any public act; el matrimoni Sarkozy faria públic que se separava = the marriage *Sarkozy would do public that separated
 • correcta traducció del 'per' com a 'by' en les passives: assetjat pels mitjans francesos - besieged for the French means; ha estat la frase més repetida pel portaveu - has been the sentence more repeated for the spokesman (en general, despres de pp serà 'by'?)
 • un regim dominat pel Sr. Putin = a *regim dominated for the Mr *Putin (pp+ for = pp + by?)
 • comparatius/superlatius: la frase més repetida - the sentence more repeated -------------------(OK FET)
 • és necessari saber utilitzar bé - is necessary to know use well

EN-CA

 • They then killed them - Ells llavors matat els (pp/past)
 • a sentiment Beijing has occasionally encouraged. = un *sentiment *Beijing ha ocasionalment va animar. (pp/past)
 • to finish off anyone still left alive - per acabar de qualsevol encara va deixar viu. (pp/past)
 • canviar sg/pl m/f per sp i mf. Arreglar llavors funcions. P. ex “una desena de persones - #A ten of people”
 • errors concordança: there are some people who deny = hi ha algunes persones que nega
 • concordança: but most voters there seem either undecided = però la majoria de votants allà semblar qualsevol indecís
 • phrasals = what went on in Nanjing = el que va anar en en *Nanjing
 • col·locació adverbis: am not worried at all = no sóc preocupat gens
 • some 50 policy areas, including sensitive ones such as police and judicial co-operation = incloent sensible uns com policia i judicial *co-operation.
 • A London-based company = Un Londres-l'empresa basada
 • said Paula Dobriansky = Paula dita *Dobriansky
 • just wants to really ensure we all act together = només vol realment assegurar tots nosaltres actuem junts (afegir el QUE)

See also