English and Esperanto/Evaluation eo en

From Apertium
< English and Esperanto
Revision as of 21:19, 28 October 2009 by Jerano (talk | contribs) (→‎Korektita traduko de Apertium (redaktu!))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Fontoteksto[edit]

Svedio[edit]

Svedio estas laŭ areo granda lando – en Eŭropo nur Rusio, Ukrainio, Francio) kaj Hispanio estas pli grandaj. La distanco de nordo al sudo estas 1600 kilometroj, kio egalas al la distanco Berlino-Moskvo aŭ Nov-Jorko-Minneapolis. En la nordo la vintroj estas longaj, malvarmaj kaj neĝoriĉaj, sed dum la mallongaj someroj la meznokta suno brilas la tutan tagnokton. En la sudo la vintroj estas konsiderinde malpli severaj kaj la someroj pli longaj. Pli ol duono de la surfaco de Svedio estas kovrita de arbaro, plejparte konifera arbaro kun riĉa bestaro. Ĉirkaŭ 100 000 lagoj donas vivon al la pejzaĝo. Ekster la longaj bordoj de Balta maro oriente kaj Norda maro okcidente estas arkipelagoj kun dekmiloj da ŝeroj. Svedio havas landlimojn kontraŭ Norvegio kaj Finnlando. En 2000 estas inaŭgurita la Sundoponto inter Malmö kaj Kopenhago, kaj Svedio pliproksimiĝis al Danlando kaj al la eŭropa kontinento.

La granda lando havas malgrandan loĝantaron, ĉ. naŭ milionoj. 85 procentoj de la loĝantoj loĝas en la suda duono de Svedio kun granda koncentriĝo al tri urboj: la ĉefurbo Stokholmo (1,7 milionoj kun antaŭurboj), Gotenburgo ĉe la okcidenta bordo (800 000) kaj Malmö en la sudo (500 000). Svedio longtempe estis etne homogena lando. Antaŭ la komenciĝo de la dua mondmilito la sameoj estis la ununura, klare difinita malplimulto en la lando. Hodiaŭ ĉ. 20 procentoj de la loĝantoj havas eksterlandan devenon, tiel ke ili aŭ naskiĝis ekster Svedio aŭ ke minimume la patro aŭ la patrino naskiĝis eksterlande. Nur dum kaj post la dua mondmilito la enmigro pligrandiĝis. Svedio akceptis grandan nombron da rifuĝintoj dum la militaj jaroj kaj ankaŭ poste malfermis siajn limojn dum politikaj krizoj en aliaj landoj. Nur en 1992 estis akceptitaj 84 000 homoj, la plejmulto el eksa Jugoslavio.


Traduko de Apertium[edit]

Sweden[edit]

Sweden is according to area big land – in Europe only Russia, Ukraine, France) and Spain is more big. The distance of north to south is 1600 kilometers, what match to the distance Berlin-Moscow either New York-*Minneapolis. In the north the winters is long, cold and *neĝoriĉaj, but while the short summers the *meznokta sun shine the whole *tagnokton. In the south the winters is considerably less severe and the summers more long. More than half of the surface of Sweden is *kovrita of woods, mostly *konifera woods with rich fauna. Around 100 000 lakes give life to the landscape. Outside the long banks of Baltic sea *oriente and North sea *okcidente is archipelagos with *dekmiloj of *ŝeroj. Sweden have borders against Norway and Finland. In 2000 is *inaŭgurita the *Sundoponto between *Malmö and *Kopenhago, and Sweden *pliproksimiĝis to *Danlando and to the European continent.

The big land have little population, *ĉ. nine millions. 85 percentages of the inhabitants populate in the south half of Sweden with big focus to three cities: the capital Stockholm (1,7 millions with suburbs), *Gotenburgo at the west bank (800 000) and *Malmö in the south (500 000). Sweden on a long-term basis were ethnically *homogena land. In front the beginning of the second *mondmilito the *sameoj were the unique, distinctly *difinita minority in the land. Today *ĉ. 20 percentages of the inhabitants have foreign descent, so that they/ones either arose outside Sweden either that at least the father either the mother arose abroad. Only while and after the second *mondmilito the *enmigro expanded. Sweden accepted big number of refugees while the combat years and also later opened his limits while political emergencies in others lands. Only in 1992 were *akceptitaj 84 000 folks, the *plejmulto from former Yugoslavia.


Korektita traduko de Apertium (redaktu!)[edit]

Sweden is according to area a big country – in Europe only Russia, Ukraine, France) and Spain are bigger. The distance from north to south is 1600 kilometers, that equals the distance Berlin-Moscow or New York-Minneapolis. In the north the winters are long, cold and snowy, but during the short summers the midnight sun shines the whole day and night. In the south the winters are considerably less severe and the summers longer. More than half of the surface of Sweden is covered with forest, mostly conifer forests with rich fauna. Around 100 000 lakes give life to the landscape. Outside the long coasts of Baltic sea to the east and North sea to the west are archipelagos with tens of thousands of skerries. Sweden have borders to Norway and Finland. In 2000 the Oresund Bridge between Malmö and Copenhagen is inaugurated, and Sweden got closer to Denmark and to the European continent.

The big country has a small population, about nine millions. 85 percent of the inhabitants live in the southern half of Sweden with big concentration to three cities: the capital Stockholm (1,7 millions with suburbs), Gothenburg at the west coast (800 000) and Malmö in the south (500 000). Sweden for a long time was an ethnically homogeneous country. Before the beginning of the second world war the samis were the only, distinctly defined minority in the country. Today about 20 percent of the inhabitants have foreign descent, so that they either were born outside Sweden or that at least the father or the mother was born abroad. Only during and after the second world war the immigration increased. Sweden accepted a big number of refugees during the war years and also later opened its limits during political crises in others countries. Only in 1992 were 84 000 people accepted, the greater part from former Yugoslavia.

Traduku.net[edit]

Sweden is according to an area big land â;; in Europe only Russia, Ukrainio, France) and Spain is bigger. The distance of North to a south is 1600 kilometres, what equals to the distance Berlino-Moskvo or Nov-Jorko-Minneapolis. In the North the winters are long, cold and neĝoriĉaj, but during the short summers the midnightal sun shine the entire tagnokton. In the south the winters are considerably less severe and the summers longer. Than half of the surface of Sweden is coverred by a forest, mostly konifera forest with a rich animal-group. Around 100 000 lakes give a life to the landscape. Outside of the long banks of Balta sea Easternly and Northern sea Westernly is arkipelagoj with 10000-s of ŝeroj. Sweden has borders against Norvegio and Finland. In 2000 is inaugurated the Sundoponto between MalmÃĥ and Kopenhago, and Sweden pliproksimiĝis to Denmark and to the European continent


The big land has a small population, ĉ. nine millions. 85 percents of the inhabitants live in the southern half of Sweden with a big koncentriĝo to three cities: the capital city Stokholmo (1.7 millions with suburbs), Gotenburgo at the Western bank (800 000) and MalmÃĥ in the south (500 000). Sweden longtempe was an etne homogena land. Before the beginning of the second worldwar the sameoj were the ununura, clearly definite un-majority in the land. Today ĉ. 20 percents of the inhabitants have an abroadal come from, thus that they or were born outside of Sweden or that at the least the father or the mother was born abroad. Only during and after the second worldwar the immigrate pligrandiĝis. Sweden accepted a big number of refugees during the military years and also afterwards opened self's limits during political crisises in other lands. Only in 1992 was accepted 84 000 human beings, the plejmulto out of an exal Yugoslavia.


Korektita traduko de traduku.net (redaktu!)[edit]

Sweden is according to an area big land â;; in Europe only Russia, Ukrainio, France) and Spain is bigger. The distance of North to a south is 1600 kilometres, what equals to the distance Berlino-Moskvo or Nov-Jorko-Minneapolis. In the North the winters are long, cold and neĝoriĉaj, but during the short summers the midnightal sun shine the entire tagnokton. In the south the winters are considerably less severe and the summers longer. Than half of the surface of Sweden is coverred by a forest, mostly konifera forest with a rich animal-group. Around 100 000 lakes give a life to the landscape. Outside of the long banks of Balta sea Easternly and Northern sea Westernly is arkipelagoj with 10000-s of ŝeroj. Sweden has borders against Norvegio and Finland. In 2000 is inaugurated the Sundoponto between MalmÃĥ and Kopenhago, and Sweden pliproksimiĝis to Denmark and to the European continent


The big land has a small population, ĉ. nine millions. 85 percents of the inhabitants live in the southern half of Sweden with a big koncentriĝo to three cities: the capital city Stokholmo (1.7 millions with suburbs), Gotenburgo at the Western bank (800 000) and MalmÃĥ in the south (500 000). Sweden longtempe was an etne homogena land. Before the beginning of the second worldwar the sameoj were the ununura, clearly definite un-majority in the land. Today ĉ. 20 percents of the inhabitants have an abroadal come from, thus that they or were born outside of Sweden or that at the least the father or the mother was born abroad. Only during and after the second worldwar the immigrate pligrandiĝis. Sweden accepted a big number of refugees during the military years and also afterwards opened self's limits during political crisises in other lands. Only in 1992 was accepted 84 000 human beings, the plejmulto out of an exal Yugoslavia.