Difference between revisions of "Catalan and Sardinian/Pending tests cat-srd"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
m (Hectoralos moved page Catalan and Sardinian/Pending tests to Catalan and Sardinian/Pending tests cat-srd: Millor diferenciar cada direcció en un fitxer a part)
m
Line 1: Line 1:
 
{{TOCD}}
 
{{TOCD}}
 
==sardu→català==
 
 
===Sintagmes nominals===
 
 
====Possessives====
 
 
* {{test|srd|Cun su pranu suo.|Amb el seu pla.}}
 
* {{test|srd|Sa seguràntzia de sa pessone sua.|La seguretat de la seva persona.}}
 
* {{test|srd|In sa bida privada sua.|En la seva vida privada.}}
 
 
===Auxiliars===
 
 
* {{test|srd|So bènnidu in vetura.|He vingut en cotxe.}}
 
* {{test|srd|La giustìtzia est arrestende pessones.|La justícia està arrestant persones.}}
 
* {{test|srd|No apo pòdidu partetzipare.|No he pogut participar.}}
 
* {{test|srd|No at chertu istudiare.|No ha volgut estudiar.}}
 
* {{test|srd|No at bòlidu istudiare.|No ha volgut estudiar.}}
 
* {{test|srd|So dèpidu partire.|He hagut de partir.}}
 
* {{test|srd|Apo dèpidu comporare custa cosa.|He hagut de comprar aquesta cosa.}}
 
 
===Imperatiu===
 
 
* {{test|srd|Andemus!|Anem!}}
 
 
===Pronoms clítics===
 
 
====Enclítics====
 
 
;Imperatiu
 
 
* {{test|srd|Nara·mi·lu tue!|Digues-m'ho tu!}}
 
* {{test|srd|Lea·mi·nche·lu!|}}
 
* {{test|srd|Giughe·mi·nche in vetura!|}}
 
* {{test|srd|Dae·mi·nde de petza!|}}
 
 
* {{test|srd|Còmpora·ti·lu!|Compra-t'ho!}}
 
* {{test|srd|Moe·ti·nche·lu!|}}
 
* {{test|srd|Essi·ti·nche dae domo!|}}
 
* {{test|srd|Piga·ti·nde unu pagu!|Pren-te'n un poc!}}
 
 
* {{test|srd|Dae·bi·lu a babu!|Dóna-li-ho al pare!}}
 
* {{test|srd|Bati·bi·nche·lu su elaboradore!|}}
 
* {{test|srd|Porri·bi·nde!|}}
 
 
* {{test|srd|Dae·mi·lu!|Dóna-m'ho!}}
 
* {{test|srd|Dae·nos·lu a nois!|Dóna'ns-ho a nosaltres!}}
 
* {{test|srd|Dae·bi·lu!|Dóna-li-ho!}}
 
 
* {{test|srd|Trata·la cun delicadesa!|Tracta-la amb delicadesa!}}
 
 
;Gerund
 
 
* {{test|srd|Comporende·si·lu|Comprant-s'ho}}
 
* {{test|srd|Leende·si·nche·lu|}}
 
* {{test|srd|Iscarfende·si·nde|}}
 
* {{test|srd|Moende·si·nche|}}
 
* {{test|srd|Papende·si·nche·nde|}}
 
 
* {{test|srd|Fiat imparende·nos·lu su mastru|}}
 
* {{test|srd|Sunt batende·nos·nche·lu|}}
 
* {{test|srd|Est portende·nos·nche sa bulleta|}}
 
* {{test|srd|Mandighende·nos·nde totu|Menjant-nos-ho tot|-nos-ho tot or -nos-en molts}}
 
 
* {{test|srd|Imparade·bos·lu a sa sola|}}
 
* {{test|srd|Leade·bos·nche·lu|}}
 
* {{test|srd|Moide·bos·nche|}}
 
* {{test|srd|Est pighende·bos·nde su risu|Està prenent-vos el pèl|making fun of you(pl.)?}}
 
 
* {{test|srd|Donende·bi·lu|Regalant-li-ho}}
 
 
* {{test|srd|Su guvernu sudafricanu aiat rispostu cundennende·la.|El govern sud-africà havia respost condemnant-la}}
 
* {{test|srd|La giustìtzia est arrestende pessones in paisos istranzos e torrende·nche·las a sos paisos in ue benint pessichidas.|La justícia està arrestant persones en països estrangers i tornant-les als països d'on vénen perseguides.}}
 
* {{test|srd|Mandende·nche·los a foras de sa bidda.|Manant-los fora del poble.}}
 
 
;Infinitiu
 
 
* {{test|srd|Saussure cunsiderat comente tarea de sa linguìstica fraigare teoremas a pitzus de sa limba e demustrare·los.|Saussure considera com a tasca de la lingüística fabricar teoremes sobre la llengua i demostrar-los.}}
 
* {{test|srd|Cherimus otènnere su diritu de nos guvernare.|Volem obtenir el dret de governar-nos.}}
 
 
====Proclítics====
 
 
* {{test|srd|Nos bidimus a sero.|Ens veiem a la tarda.}}
 
* {{test|srd|E, duncas, est mègius a l’abbandonare.|I, doncs, és millor abandonar-lo.}}
 
 
===Estil indirect===
 
 
* {{test|srd|Antoni narat a Maria: "deo chèrgio una vetura che a sa tua".|Antoni diu a Maria: "jo vull un cotxe com el teu".}}
 
* {{test|srd|Antoni narat a Maria chi isse cheret una vetura che a sa sua.|Antoni diu a Maria que ell vol un cotxe com el seu.}}
 
* {{test|srd|Antoni aiat pensadu: "como est tempus de acontzare custa vetura".|Antoni havia pensat: "ja és temps de reparar aquest cotxe".}}
 
* {{test|srd|Antoni aiat pensadu chi tando fiat tempus de acontzare cussa vetura.|Antoni havia pensat que ara era temps de reparar aquest cotxe.}}
 
 
===Temps===
 
 
;Present actiu
 
 
* {{test|srd|Antoni cantat una cantzone.|Antoni canta una cançó.}}
 
* {{test|srd|Deo ando.|Jo vaig.}}
 
* {{test|srd|Antoni andat.|Antoni va.}}
 
* {{test|srd|Antoni faeddat tres limbas.|Antoni parla tres llengües.}}
 
 
;Present passiu
 
 
* {{test|srd|Sa botza est istada corfida dae Antoni.|}}
 
* {{test|srd|Su bidru est istadu segadu dae sa botza.|}}
 
 
;Present reflexiu
 
 
* {{test|srd|Antoni si sàmunat sas manos|}}
 
* {{test|srd|Andria si segat sa barba.||}}
 
* {{test|srd|Antoni e Maria si amant.|Antoni i Maria s'estimen.}}
 
* {{test|srd|Issos si òdiant.|Ells s'odien.}}
 
 
;Passat pròxim
 
 
* {{test|srd|M'apo segadu s'anca.|M'he trencat la cama.|Mi sono rotto la gamba}}
 
* {{test|srd|Apo batidu su binu dae domo|He portat el vi de casa.}}
 
 
;Imperfectiu
 
 
* {{test|srd|Deo andaia.|Jo anava.}}
 
* {{test|srd|Ònni annu ando in vacàntzia a Gonone.|Cada any vaig de vacances a Gonone.|}}
 
* {{test|srd|S'annu passadu andaiamus a traballu tres bortas a sa chida.|L'any passat anàvem a treball tres voltes a la setmana.}}
 
* {{test|srd|Fiat una die lughente de abrile e su sole nos cagentaiat sas caras.|Era un dia lluent d'abril i el sol ens escalfava les cares.|lluent = lluminós}}
 
 
; Futur / Benidore
 
 
* {{test|srd|Deo apo a andare.|Jo aniré.}}
 
 
;Subjuntiu
 
 
* {{test|srd|Una borta chi as a àere istudiadu as a tènnere su traballu.|Una volta que hauràs estudiat tindràs el treball.}}
 
* {{test|srd|Mancari chi apat fatu su chi at fatu, est semper frade tuo.|Encara que hagi fet el que ha fet, és sempre germà teu.}}
 
 
;Condicional
 
 
* {{test|srd|Deo dia sighire.|Jo seguiria.}}
 
* {{test|srd|Deo dia àere sighidu.|Jo hauria seguit.}}
 
* {{test|srd|Dia fàghere una passigiada.|Faria una passejada.}}
 
* {{test|srd|Diat èssere bellu a nos adobiare finas cras.|}}
 
 
;Existential
 
 
* {{test|srd|Inoghe, non b’at traballu.|Aquí, no hi ha treball.}}
 
* {{test|srd|Non bi fiat traballu.|No hi havia treball.}}
 
 
===Interrogatius===
 
 
* {{test|srd|Ite boles fàghere?|Què vols fer?}}
 
* {{test|srd|Chie depet bènnere?|Qui ha de venir?}}
 
* {{test|srd|Cale vetura as comporadu?|Quin cotxe has comprat?}}
 
* {{test|srd|Cale caratza as comporadu?|Quina màscara has comprat?}}
 
* {{test|srd|Cantu manca?|Quant falta?}}
 
* {{test|srd|Canta gente bi fiat?|Quanta gent hi havia?}}
 
* {{test|srd|Cantas bortas ti l'apo naradu?|Quantes voltes t'ho he dit?}}
 
 
=== Pronoms relatius ===
 
 
* {{test|srd|...a ativare sas protzeduras de sas cales a sa Lege regionale...|...a activar els procediments dels quals a la Llei regional...}}
 
* {{test|srd|Abarradu cun custu nùmene finas a su 3 de Santugaine 1929, die in sa cale càmbiat a Regnu de Jugoslàvia.|Quedat amb aquest nom fins al 3 d'Octubre 1929, dia en el qual canvia a Regne d'Iugoslàvia.}}
 
 
===Altres===
 
 
* {{test|srd|S'Inghilterra est una natzione chi faghet parte de su Regnu Unidu.|L'Anglaterra és una nació que forma part del Regne Unit.}}
 
 
* {{test|srd|Sa domo de Mario est bianca.|La casa de Mario és blanca.}}
 
* {{test|srd|Sas domos de pedra.|Les cases de pedra.}}
 
* {{test|srd|Est su mègius de totus.|És el millor de tots.}}
 
* {{test|srd|Sa domo est a binti metros dae inoghe.|La casa és a vint metres d'aquí.}}
 
* {{test|srd|E mancu chie ponet su sardu petzi comente sìmbulu.|I menys qui posa el sard només com símbol.}}
 
   
 
==català→sardu==
 
==català→sardu==

Revision as of 21:17, 16 May 2017

català→sardu

Interrogatius

 • (cat) Què vols fer? → Ite boles fàghere?
 • (cat) Qui ha de venir? → Chie depet bènnere?
 • (cat) Quin cotxe has comprat? → Cale vetura as comporadu?
 • (cat) Quina màscara has comprat? → Cale caratza as comporadu?
 • (cat) Quant falta? → Cantu manca?
 • (cat) Quanta gent hi havia? → Canta gente bi fiat?
 • (cat) Quantes voltes t'ho he dit? → Cantas bortas ti l'apo naradu?

Altres

 • (cat) L'Anglaterra és una nació que forma part del Regne Unit. → S'Inghilterra est una natzione chi faghet parte de su Regnu Unidu.
 • (cat) La casa de Mario és blanca. → Sa domo de Mario est bianca.
 • (cat) Les cases de pedra. → Sas domos de pedra.
 • (cat) És el millor de tots. → Est su mègius de totus.
 • (cat) La casa és a vint metres d'aquí. → Sa domo est a binti metros dae inoghe.
 • (cat) I menys qui posa el sard només com símbol. → E mancu chie ponet su sardu petzi comente sìmbulu.