Afrikaans and Dutch/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Dutch → Afrikaans

Noun phrases

 • (nl) Een groot man. → 'n Groot man.
 • (nl) Een grote man. → 'n Groot man.
 • (nl) Een houten stoel. → 'n Houtstoel.
 • (nl) Het stenen huis. → Die steenhuis.
 • (nl) Metalen lampen. → Metaallampe.
 • (nl) Ik heb geen bezwaar. → Ek het geen beswaar nie.
 • (nl) Dit is geen huis. → Dit is geen huis nie.
 • (nl) Ik wil graag wat kersen. → Ek wil graag kerse hê.
Compounds
 • (nl) Woordenboekactiviteiten. → Woordeboekaktiwiteite.

Numerals

 • (nl) Wikipedia telt op dit moment 660.903 artikelen. → Wikipedia het op die oomlik 660 903 artikels.

Questions and interrogatives

 • (nl) Versta je mij? → Verstaan jy my?
 • (nl) Heb jij dat gezegd? → Het jy dit gesê?
 • (nl) Wat is dat? → Wat is dit?
 • (nl) Wat wil je doen? → Wat wil jy doen?

Relatives

 • (nl) Ik weet niet wat ik wil doen. → Ek weet nie wat ek wil doen nie.
 • {{test|nl|Jij moet afblijven van wat je daar ziet.|Jy moenie raak aan wat jy daar sien nie}
 • (nl) Het duurste wat er was. → Die duurste wat daar was.
 • (nl) Hij nam precies datgene wat ik had gewild. → Hy het presies dies gevat wat ek wou hê.
 • (nl) Dit is waar hij woont. → Hierdie is waar hy woon.

Adjectives

 • (nl) Kijk, wat een groot gebouw! → Kyk, wat 'n groot gebou!
 • (nl) Grote mensen en kinderen. → Grootmense en kinders.

Adverbs

 • (nl) Ik spreek geen Engels → Ek praat nie Engels nie.
 • (nl) Hij doet dat wat onbedachtzaam. → Hy doen daardie wat nie versigtig.

Tenses

 • (nl) Hij heeft niet geantwoord. → Hy het nie geantwoord nie.
 • (nl) Dat zou ik niet doen. → Dit sou ek nie doen nie. :: — I would not do that.
 • (nl) Het zou gaan regenen. → Dit sou gereën het. :: — It was going to rain.
 • (nl) Zal ik eerst gaan? → Sal ek eerste gaan? :: — Shall I go first?
 • (nl) Het zal toch niet werken. → Dit sal tog nie werk nie. :: — It will not work anyway.
 • (nl) Dat zal niet gebeuren. → Dat sal nie gebeur nie. :: — That will not happen.
 • (nl) Ik moet het even aanzien. → Ek moet dit ewe aansien.
 • (nl) Ik zie dit gedoe even aan. → Ek sien hierdie gedoe ewe an.
 • (nl) Je hoort het als ik het even heb aangezien. → Jy hoor dit as ek dit ewe het aangesien.
 • (nl) Moest je nog werken vanavond? → Moet jy nog werk vanaand?.
 • (nl) Ik wou dat ik dat kon. → Ek wou dat ek dat kan. :: — I wish I could do that.

Other

 • (nl) Ik weet niet of ik moet vertrekken of dat ik het haar moet uitleggen. → Ek nie weet nie of ek moet vertrek of ek dit haar moes verduidelik.
 • (nl) Hij is steeds aan het werken. → Hy is steeds aan die werk.
 • (nl) Ik ben ouder dan jij. → Ek is ouer as jy.
 • (nl) Wat is er nou weer dan? → Wat is dit nou weer?
 • (nl) Er zijn geen huizen in deze straat. → Daar is geen huise in dié straat nie.
 • (nl) Hij kan geen Afrikaans spreken. → Hy kan nie Afrikaans praat nie.
 • (nl) Ik wil dit niet doen. → Ek wil dit nie doen nie.
 • (nl) Ik ben vandaag naar het strand geweest. → Ek was vandag by die strand gewees.
 • (nl) De andere kant. → Die ander kant
 • (nl) Heb je enig idee wat dat is? → Het jy enigste idee wat daardie is?
 • (nl) Hij heeft enige dingen laten zien. → Hy het enkele dinge gelaat sien.
 • (nl) Als je die knop indrukt, gaat de computer uit. → As jy wat knoppie indrukke, gaan de rekenaar uit.

Pronouns

 • (nl) Melk is goed voor elk. → Melk is goed voor elk
 • (nl) Is dat allemaal voor mij? → Is daardie almal vir my?

Afrikaans → Dutch

 • (af) Sal jy dit versterk? → Zul jij het versterken?
 • (af) Verbind asseblief die kabels. → Verbindt alstublieft de kabels.
 • (af) Ek het die kabels verbind. → Ik heb de kabels verbonden.
 • (af) Sy werk. → Zij werkt.
 • (af) Ek is aan die werk. → Ik ben aan het werken.
 • (af) Ek sit en werk. → Ik zit en werk.
 • (af) Moenie werk nie! → Werk niet!
 • (af) Ek was aan die werk. → Ik was aan het werken.
 • (af) Ek het gesit en werk. → Ik heb gezeten en gewerkt.
 • (af) Hy sal dit gedoen het. → Hij zal het gedaan hebben.
 • (af) Hy moes dit gedoen het. → Hij moet het gedaan hebben.
 • (af) Ons bure se vrienden se seun. → Onze buren hun vriend zijn zoon.
 • (af) Weet jy dit nie? → Weet jij dit niet?
 • (af) Geen mens weet nie. → Niemand weet het.
 • (af) Ek ken nie daardie man nie. → Ik ken die man niet.
 • (af) Mensen wat nie rook nie lewe lange. → Mensen die niet roken leven langer.


Genitive tests

 • (af) Suid-Afrika se besigste hawe is by Durban wat een van die wêreld se diepste natuurlike hawens is. → Zuid-Afrika's drukste haven is bij Durban wat één van de werelds diepste natuurlijke havens is.
 • (af) Die enigste amptelike taal is Spaans, hoewel die immigrante se nasate wat ouer as 40 jaar is, hulle eie taal behou het. → De enigste officiële taal is Spaans, hoewel immigrantens nazaten die ouder als 40 jaar zijn, hun eigen taal behouden hebben.
 • (af) 'n Autochtoon is 'n persoon wie se ouers beide in Nederland gebore is en wat self ook in Nederland gebore is. → Een autochtoon is een persoon wiens ouders beide in Nederland geboren zijn en die zelf ook in Nederland geboren is.
 • (af) Die stad se eeue-oue multikulturele samelewing geniet wêreldwye aansien. → De stads eeuwenoude multiculturele samenleving geniet wereldwijd aanzien.
 • (af) De Beauvoir sê dat hierdie houding vroue se sukses beperk. → De Beauvoir zei dat deze houding het succes van vrouwen beperkte.
 • (af) Die uiteindelike baba se geslag, alle uiterlike kenmerke en 'n groot deel van sy karakter is nou reeds vasgestel. → Het uiteindelijke gelsacht van de baby, alle uiterlijke kenmerken en 'n groot deel van zijn karakter zijn nu reeds vastgesteld.