Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

Castellà i Català

From Apertium
(Redirected from Apertium-spa-cat)
Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Introducció

Aquesta pàgina recull els suggeriments de millora al paquet apertium-es-ca quant a vocabulari (especialment per a unitats multimot), canvis estructurals i lèxics, errades de format, etc. Les files marcades a la primera columna amb blau fosc corresponen a fenòmens que ja han estat tractats.

[edit] Unitats monoparaula

En aquesta taula podeu suggerir unitats monoparaula que haurien de ser als diccionaris d'apertium-es-ca. Per a cada nova entrada, Apertium necessita saber quin és el lema en llengua origen i meta, la categoria gramatical i el model de flexió. Us hem facilitat la faena separant les taules per categories (només les més freqüents): noms, adjectius, verbs i adverbis. Per a veure els models de flexió (paradigmes) aneu a la taula de Paradigmes en castellà o paradigmes en català.

[edit] Noms

Lema en castellà Flexiona com... Lema en català Flexiona com... Forma valenciana Sentit (:,<,>)
mesa abeja__n taula abell/a__n :
mesa abeja__n mesa abell/a__n <

[edit] Unitats multiparaula

En aquesta taula podeu suggerir unitats multiparaula que haurien de ser als diccionaris d'apertium-es-ca. Una unitat multiparaula es útil quan la traducció en conjunt de seqüències de més d'un mot és preferible a la traducció del mots per separat. Això pot ajudar a desambiguar una paraula amb més d'un sentit.

Tenim bàsicament dos tipus d'unitats multiparaula: les que tenen flexió interna (el verb 'trobar a faltar': trobe a faltar, trobes a faltar, etc.) i les que no en tenen (com ara l'adverbi 'de bon grat'). Per a paraules senzilles i unitats multiparaula sense flexió, ens ajudareu més si feu servir la nostra eina d'inserció de vocabulari.

Per a la resta, podeu emplenar aquesta taula. La columna de 'Forma valenciana' la farem servir quan hi haja una distinció entre variants. Els sentits volen dir que la multiparaula s'ha d'introduir en els dos sentits de la traducció (:), només de castellà a català (>) o només de català a castellà (<).

Castellà (es) Català (ca) Forma valenciana Sentit (:,<,>)
hacer daño fer mal :
dar igual ser igual :
dar igual fer igual <
dar igual tenir igual <

[edit] Regles de transferència estructural

En aquesta secció us demanem que feu un esforç de definir un canvi estructural sistemàtic (tant com siga possible) entre castellà i català. Volem saber quin patró ens trobarem (seqüència d'etiquetes morfològiques acompanyades o no d'un lema específic en llengua origen) i quina acció li hem d'aplicar (seqüència d'etiquetes morfològiques acompanyades o no d'un lema específic en llengua meta). Distingirem entre canvis estructurals que afecten a sintagmes nominals i verbals. Per saber que significa, quins hi ha o com s'escriu un símbol mireu en la página List of symbols.

[edit] Castellà → Català

[edit] Sintagmes nominals

Patró (es) Acció (ca) Entrada (es) Eixida (ca)
det.pos + n.m det.def + det.pos + n.m mi ordenador el meu ordinador

[edit] Sintagmes verbals

Patró (es) Acció (ca) Entrada (es) Eixida (ca)

[edit] Català → Castellà

[edit] Sintagmes nominals

Patró (ca) Acció (es) Entrada (ca) Eixida (es)
det.def + det.pos + n.m det.pos + n.m el meu odinador mi ordenador

[edit] Sintagmes verbals

Patró (es) Acció (ca) Entrada (es) Eixida (ca)

[edit] Regles de postgeneració

En aquesta secció anotarem les errades de postgeneració, és a dir, canvis ortogràfics per coexistència de paraules que s'han de fer o que es fan malament (contraccions, apostrofacions, etc.). Tenim una taula per cada sentit de traducció.

Entrada (ca) Eixida (ca) Patró
de el ordinador de l'ordinador "de" + "el" + vocal
de el cotxe del cotxe "de" + "el" + consonant
Entrada (es) Eixida (es) Patró
de el ordenador del ordenador "de" + "el" + vocal/consonante
Personal tools