Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

English and Catalan/Transfer Rules

From Apertium
Jump to: navigation, search

This page provides general documentation on the transfer rules used in the English-Catalan pair. The page is generated from the data and comments found within the rule files.

Contents

English → Catalan

Chunk (T1X)

# Macro name Arguments Description
1 elimina_GDND 1 Undocumented macro!
2 posa_GDND 1 Undocumented macro!
3 genere_nombre 1 Undocumented macro!
4 f_concord2 2 Undocumented macro!
5 f_concord3 3 Undocumented macro!
6 f_concord4 4 Undocumented macro!
7 f_concord5 5 Undocumented macro!
8 f_bcond 2 Undocumented macro!
9 million 1 Undocumented macro!
10 flexio_numerals 2 Undocumented macro!
11 det_no 2 Undocumented macro!
12 determiner 1 Undocumented macro!
13 comparatiu_adj1 1 Undocumented macro!
14 comparatiu_adj2 1 Undocumented macro!
15 firstWord 1 Undocumented macro!
16 tipus_verbs 1 Undocumented macro!
17 tipus_verbs_imp 1 Undocumented macro!
18 split_verb 1 Undocumented macro!
19 output_adj 1 Undocumented macro!
20 output_adj2 2 Undocumented macro!
21 pron 1 Undocumented macro!
22 pronenc 1 Undocumented macro!
23 conj_verb1 1 Undocumented macro!
24 conj_verb_compost 2 Undocumented macro!
25 conj_be_ger 2 Undocumented macro!
26 conj_going_to_inf 3 Undocumented macro!
27 passa_inf_a_pres 1 Undocumented macro!
28 passa_pp_a_ifip 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 months num coma num REGLA: MONTH NUM, NUM (July 23, 2010 → 23 de juliol de 2010)
2 on num months REGLA: ON NUM MONTH (On 8 July → el 8 de juliol)
3 on num months num REGLA: ON NUM MONTH YEAR (On 8 July 2010 → el 8 de juliol de 2010)
4 all nomplural REGLA: ALL NOUNplural (BCN: per afegir l'article definit en català 'all students' :: 'tots els estudiants'
5 all adj nomplural REGLA: ALL ADJ NOUNplural (BCN: per afegir l'article definit en català 'all legal states' :: 'tots els estats legals'.
6 det nom REGLA: DET NOM
7 num nom REGLA: NUM NOM
8 det det nom REGLA: DET DET NOM
9 det num nom REGLA: DET NUM NOM
10 num num nom REGLA: NUM NUM NOM
11 det det num nom REGLA: DET DET NUM NOM
12 det num num nom REGLA: DET NUM NUM NOM
13 such_a adj nom REGLA: such a ADJ NOM (afegir tb una regla such a ADJ ADJ NOM?. Aquí no he posat funció 'envia_adj' i per tant desapareix el comparatiu/superlatiu: such a bigger field = un camp tan gran. Pensar-hi
14 adj nom REGLA: ADJ NOM
15 det adj nom REGLA: DET ADJ NOM
16 num adj nom REGLA: NUM ADJ NOM
17 det det adj nom REGLA: DET DET ADJ NOM (your many beautiful cats)
18 det num adj nom REGLA: DET NUM ADJ NOM (your three beautiful cats)
19 adj num adj nom REGLA: ADJ NUM ADJ NOM (top 100 listed companies)
20 det adv_preadv adj nom REGLA: DET ADV (incl preadv) ADJ NOM
21 num adv_preadv adj nom REGLA: NUM ADV (incl preadv) ADJ NOM
22 preadv adj nom REGLA: PREADV ADJ NOM
23 det detquant adv_preadv adj nom REGLA: DET DET ADV (incl preadv) ADJ NOM (BCN)
24 det num adv_preadv adj nom REGLA: DET NUM ADV (incl preadv) ADJ NOM (BCN)
25 adv_preadv pp nom REGLA: PREADV ADJ NOM (és com la regla anterior, però inclou tb adverbis junt amb pp: 'locally produced materials'. No hi ha cap regla per ADV ADJ(pp) NOM perquè l'adverbi no sempre modifica l'adjectiu o pp (....'always green articles'). He pensat que quan és 'pp' és més probable que l'adverbi modifiqui el pp, tot i que tampoc sempre és així.
26 det adj adj nom REGLA: DET ADJ ADJ NOM
27 det det adj adj nom REGLA: DET DET ADJ ADJ NOM (BCN)
28 det adv_preadv adj adj nom REGLA: DET ADV ADJ ADJ NOM (BCN a currently valid legislative delegation -> una delegació legislativa actualment vàlida)
29 num adv_preadv adj adj nom REGLA: NUM ADV ADJ ADJ NOM (BCN two currently valid legislative delegations)
30 num adj adj nom REGLA: NUM ADJ ADJ NOM
31 det num adj adj nom REGLA: DET NUM ADJ ADJ NOM (BCN)
32 adj adj nom REGLA: ADJ ADJ NOM
33 det num adv_preadv adj adj nom REGLA: DET NUM PREADV ADJ ADJ NOM (BCN)
34 det detquant adv_preadv adj adj nom REGLA: DET DETquant PREADV ADJ ADJ NOM (BCN)
35 adj cnjcoo adj nom REGLA: ADJ AND ADJ NOM (BCN)
36 adj cnjcoo adv_preadv adj nom REGLA: ADJ AND ADV ADJ NOM
37 det adj cnjcoo adj nom REGLA: DET ADJ AND ADJ NOM (BCN)
38 det adj cnjcoo adv_preadv adj nom REGLA: DET ADJ AND ADV ADJ NOM (BCN)
39 det adv_preadv adj cnjcoo adj nom REGLA: DET ADV ADJ AND ADJ NOM (BCN: the most popular and largest city)
40 det adj coma adj nom REGLA: DET ADJ, ADJ NOM (Those wild, wonderful places)
41 adj coma adj nom REGLA: ADJ, ADJ NOM (wild, wonderful places)
42 apos adj apos nom REGLA: APOS ADJ APOS NOM
43 adj apos nom apos REGLA: ADJ APOS NOM APOS
44 det adj apos nom apos REGLA: DET ADJ APOS 'NOM' APOS
45 det apos adj apos nom REGLA: DET APOS 'ADJ' APOS NOM
46 nom nom REGLA: NOM1 NOM2 -> NOM2 de NOM1
47 det nom nom REGLA: DET NOM1 NOM2 -> DET NOM2 de NOM1
48 num nom nom REGLA: NUM NOM1 NOM2 -> NUM NOM2 de NOM1 (Three street chairs)
49 num guio nom nom REGLA: NUM-NOM1 NOM2 -> NOM2 de NUM NOM1(pl) (Three-month extension - extensió de tres mesos)
50 adj guio nom nom REGLA: ADJ-NOM1 NOM2 -> NOM2 de NOM1 ADJ (BCN open-source software)
51 det adj guio nom nom REGLA: DET ADJ-NOM1 NOM2 -> DET NOM2 de NOM1 ADJ (BCN the open-source software)
52 num adj guio nom nom REGLA: NUM ADJ-NOM1 NOM2 -> NOM NOM2 de NOM1 ADJ (BCN three open-source softwares)
53 adj guio nom nom nom REGLA: ADJ-NOM1 NOM2 NOM3-> NOM3 de NOM1 NOM ADJ (BCN open-source software systems) MG falta comprovar np i days
54 det adj guio nom nom nom REGLA: DET ADJ-NOM1 NOM2 NOM3-> NOM3 de NOM1 NOM ADJ (BCN the open-source software systems)
55 num adj guio nom nom nom REGLA: NUM ADJ-NOM1 NOM2 NOM3-> NOM3 de NOM1 NOM ADJ (BCN three open-source software systems)
56 adv guio adj nom REGLA: ADV-ADJ NOM2 -> NOM NOM2 de ADV NOM1 (BCN non-free software)
57 num adv guio adj nom REGLA: NUM ADV-ADJ NOM2 (BCN non-free software)
58 det adv guio adj nom REGLA: DET ADV-ADJ NOM2 (BCN the non-free software)
59 det det nom nom REGLA: DET DET NOM1 NOM2 -> DET DET NOM2 de NOM1
60 det num nom nom REGLA: DET NUM NOM1 NOM2 -> DET NUM NOM2 de NOM1
61 det num guio nom nom REGLA: DET NUM-NOM1 NOM2 ->DET NOM2 de NUM NOM1(pl) (A three-month extension - una extensió de tres mesos
62 adj nom nom REGLA: ADJ NOM1 NOM2 -> NOM2 de NOM1 ADJ
63 det adj nom nom REGLA: DET ADJ NOM1 NOM2 -> DET NOM2 de NOM1 ADJ
64 adj adj nom nom REGLA: ADJ1 ADJ2 NOM1 NOM2 -> NOM2 de NOM1 ADJ2 ADJ1
65 det adj adj nom nom REGLA: DET ADJ1 ADJ2 NOM1 NOM2 -> DET NOM2 de NOM1 ADJ2 ADJ1
66 nom nom nomcomu REGLA: NOM1 NOM2 NOM3 -> NOM3 de NOM2 del NOM1 (noms comuns: una altra manera de solucionar reordenaments no volguts de noms propis, que en les regles anteriors es fa mitjançant operacions dins la regla
67 nompropi nompropi nompropi REGLA: NOMpropi1 NOMpropi2 NOMpropi3 -> NOMpropi1 NOMpropi2 NOMpropi3
68 det nom nom nomcomu REGLA: DET NOM1 NOM2 NOM3 -> DET NOM3 de NOM2 del NOM1
69 adj nom nom nomcomu REGLA: ADJ NOM1 NOM2 NOM3 -> NOM3 de NOM2 de NOM1 ADJ (professional video game design -> disseny de joc de vídeo professional (?)
70 det adj nom nom nomcomu REGLA: DET ADJ NOM1 NOM2 NOM3 -> DET NOM3 de NOM2 de NOM1 ADJ
71 nom nom nom nomcomu REGLA: NOM1 NOM2 NOM3 NOM4-> NOM4 de NOM3 de NOM2 de NOM1 (video game design industry -> indústria de disseny de joc de vídeo (?)
72 det nom nom nom nomcomu REGLA: DET NOM1 NOM2 NOM3 NOM4-> DET NOM4 de NOM3 de NOM2 de NOM1 (the video game design industry -> la indústria de disseny de joc de vídeo (?)
73 nom cnjcoo nom REGLA: NOM1 and NOM2 -> NOM1 i NOM2
74 nom cnjcoo nom nomcomu REGLA: NOM1 and NOM2 NOM3 (BCN safety and security issues)
75 adj nom cnjcoo nom REGLA: ADJ NOM1 and NOM2 -> NOM1 i NOM2 ADJ ('native plants and animals')
76 num yearmonth old REGLA: NUM NOM1 OLD -> NUM NOM1 (300 years old - 300 anys)
77 num guio yearmonth guio old nom REGLA: NUM-NOM1-OLD NOM3 -> NOM3 de NUM NOM1(pl) (48-year-old man - home de 48 anys)
78 num yearmonth old nom REGLA: NUM NOM1 OLD NOM3 -> NOM3 de NUM NOM1(pl) (48 year old man - home de 48 anys)
79 det num guio yearmonth guio old nom REGLA: DET NUM-NOM1-OLD NOM3 -> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) (the 48-year-old man - l'home de 48 anys)
80 det num yearmonth old nom REGLA: DET NUM NOM1 OLD NOM3 -> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) (the 48 year old man - l'home de 48 anys)
81 num guio yearmonth guio old REGLA: NUM-NOM1-OLD NOM3 -> NOM3 de NUM NOM1(pl) (9-year-old - (nen) de 9 anys)
82 num guio yearmonth guio old descon REGLA: NUM-NOM1-OLD NOM3 unknown -> NOM3 de NUM NOM1(pl) unknown (9-year-old xxxxxx - de 9 anys xxxxxx) - quan va abans d'una desconeguda no s'afegeix el nom (nen/persona)
83 det num guio yearmonth guio old REGLA: DET NUM-NOM1-OLD NOM3 -> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) (the 9-year-old - el nen de 9 anys)
84 det num guio yearmonth guio old descon REGLA: DET NUM-NOM1-OLD NOM3 unknown-> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) unknown (the 9-year-old xxxxxx - de 9 anys xxxxx)
85 det nom ago REGLA: DET NOM ago (a week ago)
86 num nom ago REGLA: NUM NOM ago (two weeks ago)
87 nom ago REGLA: NOM ago (years ago)
88 det periode hence REGLA: DET NOM hence (several years hence)
89 num periode hence REGLA: NUM NOM hence (two weeks hence)
90 coma which REGLA: COMA WHICH (BCN noun, which noun -> el qual)
91 prep which REGLA: PREP WHICH (to which all belong -> 'al qual(rel.nn)' i no 'a que(rel.an.)')
92 num REGLA: NUMERAL. Si pot ser 'm' o 'f', sortirà com a GD. Caldrà tractar-ho en interchunk o postchunk.
93 det REGLA: DETERMINANT
94 nom REGLA: NOM ( per a col·locar la cua en les multiparaules amb g )
95 prnsubj REGLA: PRONOM
96 prnref REGLA: PRONOM reflexiu
97 det num REGLA: DET NUM (per quan va davant de desconegudes, almenys que concordin entre ells) - The two xxx : el(s) dos xxx
98 prep probj REGLA: PREPOSICIÓ PRONOM_OBJECTE : with him - amb ell
99 det nom to inf REGLA: DET NOM TO INF (BCN: Regla que canvia la preposició TO de l'anglès per DE del català per A noms de control i per PER per als altres ('the need to work' - 'la necessitat de treballr' vs. 'a book to read' - 'un llibre per llegir'. Com que és d'aplicació general es codifica via regla i no al lèxic. Els noms de control (o equi nouns) es llisten sota la marca equinouns. Amb això evitem duplicar entrades. Les excepcions que hi pugui haver s'han de codificar al lèxic).
100 det nom to inf probj REGLA: DET NOM TO INF+clitic (igual que l'anterior, amb inf + pronom obj= inf+clític)
101 nom to inf REGLA: NOM TO INF (BCN: Regla que canvia la preposició TO de l'anglès per DE del català per A noms de control i per PER per als altres ('the need to work' - 'la necessitat de treballr' vs. 'a book to read' - 'un llibre per llegir'. Com que és d'aplicació general es codifica via regla i no al lèxic. Els noms de control (o equi nouns) es llisten sota la marca equinouns. Amb això evitem duplicar entrades. Les exepcions que hi pugui haver s'han de codificar al lèxic).
102 nom to inf probj REGLA: NOM TO INF + PRNobj
103 det adj nom to inf REGLA: DET ADJ NOM TO INF (BCN: Regla que canvia la preposició TO de l'anglès per DE del català per A noms de control i per PER per als altres ('the need to work' - 'la necessitat de treballr' vs. 'a book to read' - 'un llibre per llegir'. Com que és d'aplicació general es codifica via regla i no al lèxic. Els noms de control (o equi nouns) es llisten sota la marca equinouns. Amb això evitem duplicar entrades. Les exepcions que hi pugui haver s'han de codificar al lèxic).
104 det adj nom to inf probj REGLA: DET ADJ NOM TO INF PRNobj (igual que l'anterior però amb inf + clític).
105 relaa nom REGLA: whose NOM
106 relaa det nom REGLA: whose DET NOM
107 relaa num nom REGLA: whose NUM NOM
108 relaa det num nom REGLA: whose DET NUM NOM
109 relaa num num nom REGLA: whose NUM NUM NOM
110 relaa adj nom REGLA: whose ADJ NOM
111 relaa det adj nom REGLA: whose DET ADJ NOM (whose many beautiful cats)
112 relaa num adj nom REGLA: whose NUM ADJ NOM (whose three beautiful cats)
113 adj enough REGLA: ADJECTIU + enough (BCN strong enough :: prou fort)
114 adj2pos REGLA: ADJECTIU (queda com a GD i ND fins al interchunk)
115 preadv adj REGLA: PREADV ADJECTIU ('very difficult'; queda com a GD i ND fins al interchunk)
116 adjsup ever REGLA: ADJECTIU superlatiu EVER ('biggest ever'; queda com a GD i ND fins al interchunk)
117 nploc guio pp REGLA: NPLOC-PP (London-based)
118 det nploc guio pp REGLA: DET NPLOC-PP (a London-based)
119 adj2 to inf REGLA: ADJ TO INF (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
120 adj2 to inf probj REGLA: ADJ TO INF PRNobj (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
121 preadv adj2 to inf REGLA: ADV ADJ TO INF (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
122 preadv adj2 to inf probj REGLA: ADV ADJ TO INF ENC (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
123 copulatiu REGLA: VERB copulatiu
124 copulatiu pp REGLA: VERB copulatiu PP (el verb 'ser' del passat agafa aquí la forma perifràstica) Nota: en en-es el verb 'to be' + participi es tradueix per 'estar'. De moment en català no, si de cas es pot copiar de la regla castellana
125 be adv_not REGLA: VERB copulatiu ADV
126 be_sorry adv_not REGLA: be sorry ADV
127 verbcj REGLA: VERB
128 verbcj probj REGLA: VERB+clític: finds it-> el troba
129 mod REGLA: VERB MODAL (have to, want to). Per quan apareix sol o amb un verb desconegut
130 inf REGLA: INF (per a col·locar la cua en les multiparaules)
131 inf probj REGLA: INF+clític
132 to inf REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
133 to inf probj REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
134 pprs REGLA: PPRS (per a col·locar la cua en les multiparaules. per ara 'pprs' no es fa servir per res, he copiat la regla del gerundi per treure com a chunk gerundi; si de cas, més endavant s'ha d'estudiar la utilitat del pprs.)
135 pprs probj REGLA: PPRS+clític (ídem regla anterior PPRS)
136 ger REGLA: GER (per a col·locar la cua en les multiparaules i el pronom dels verbs pronominals)
137 ger probj REGLA: GER+clític
138 prep_cnjadv ger REGLA: PREP GER
139 prep_cnjadv ger probj REGLA: PREP GER+clític
140 prep_cnjadv haveger pp PREP HAVERger PARTICIPI (without having finished - sense haver(inf) acabat)
141 prep_cnjadv haveger pp probj PREP HAVERger PARTICIPI clític (without having finished it - sense haver-lo acabat)
142 non guio ger nom REGLA: non-GER NOM, non-eating area > àrea de no menjar
143 non ger nom REGLA: non GER NOM, non eating area > àrea de no menjar
144 det ger nom REGLA: det GER NOM, no eating area > cap àrea de menjar / an eating area - una àrea de menjar
145 withno ger nom REGLA: with no GER NOM, with no eating disorders > sense desordres de menjar
146 no ger REGLA: no GER: no eating > no menjar
147 adv guio ger REGLA: ADV-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament
148 adj guio ger REGLA: ADJ-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
149 nomcomu guio ger REGLA: NOM-GER: Holocaust-denying (bishop) > (bisbe) que nega holocaust
150 det adv guio ger REGLA: DET ADV-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament
151 det adj guio ger REGLA: DET ADJ-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
152 det nomcomu guio ger REGLA: DET NOM-GER: the Holocaust-denying (bishop) > el (bisbe) que nega holocaust
153 vbsubs REGLA: VERB SUBS (living -> viure)
154 vbsubs probj REGLA: VERB SUBS+clític (living it -> viure'l) ATENCIÓ: no he pogut comprovar si funciona -carmentano
155 pp REGLA: VERB PART. Seran GD i ND excepte 'ser' i 'estar'. Caldria afegir el pp en les regles d'adjectiu?)
156 auxtemps infpres REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come)
157 auxtemps infpres probj REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come) + clític: will sing it -> el cantarà
158 auxmod infpres REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come)
159 auxmod infpres probj REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come) + clític (she should sing it -> l'hauria de cantar)
160 do infpres REGLA: DO (aux) VERB (do come, did come -> vénen, van venir)
161 do infpres probj REGLA: DO (aux) VERB + clític (do come, did come -> vénen, van venir)
162 mod infpres REGLA: MODAL conjugable + VERB (had to come - va/van haver de venir)
163 mod infpres probj REGLA: MODAL conjugable + VERB + clític (had to sing it -> el van haver de cantar)
164 auxnocan modinf infpres REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to come - hauré de venir)
165 auxnocan modinf infpres probj REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB + clític (I will have to sing it - l'hauré de cantar)
166 auxnocan modinf REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to - hauré de)
167 have_aux pp HAVER PARTICIPI (have finished - han acabat)
168 have_aux_inf pp probj HAVER PARTICIPI clític (have finished it - l'han acabat)
169 have_aux controlverbpp to inf HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (BCN)
170 controlverb to inf REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
171 controlverb to inf probj REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer
172 auxmod controlverb to inf REGLA: AUX + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
173 auxmod adv controlverb to inf REGLA: AUX + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
174 auxtemps controlverb to inf REGLA: AUX (temps) + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
175 auxtemps adv controlverb to inf REGLA: AUX (temps) + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
176 be ger REGLA: BE GER (am saying -> estic dient)
177 be ger probj REGLA: BE GER clític (am saying it-> ho estic dient)
178 be adv ger REGLA: BE ADV GER (is always/not working -> sempre/no està treballant
179 be adv ger probj REGLA: BE ADV GER clític (is always singing it-> sempre l'està cantant
180 be controlverbger to inf REGLA: BE CONTROLger TO INF (BCN am planning to go -> estic planejant anar)
181 be_past_pres going to infpres REGLA: BE going to INF (am going to read -> llegiré; was going to read -> anava a llegir ) mireia
182 be_past_pres going to infpres probj REGLA: BE going to INF clitic (am going to read it -> el llegiré; was going to read -> l'anava a llegir )
183 be_past_pres adv going to infpres REGLA: BE ADV going to INF (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir ) mireia
184 be_past_pres adv going to infpres probj REGLA: BE ADV going to INF clitic (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir )
185 verbcjnoser ger REGLA: VERB + ING (BCN 'avoid doing -> evitar fer'
186 auxmod infpres ger REGLA: AUX + VERB + ING (BCN 'can avoid doing -> pot evitar fer'
187 auxtemps infpres ger REGLA: AUX (temps) + VERB + ING (BCN 'will avoid doing this -> evitar fer'
188 auxtemps adv infpres REGLA: AUX ADV VERB (will always think -> sempre pensaré. will not think -> no pensaré.)
189 auxtemps adv infpres probj REGLA: AUX ADV VERB clític (will always sing it-> sempre el cantaré. will not sing it-> no el cantaré.)
190 auxmod adv infpres REGLA: AUX ADV VERB (can always think -> sempre puc pensar)
191 auxmod adv infpres probj REGLA: AUX ADV VERB clític (can always think it -> sempre el puc pensar)
192 do adv infpres REGLA: AUX ADV VERB (I do not think -> no penso. I do always think -> sempre penso)
193 do adv infpres probj REGLA: AUX ADV VERB clític (I do not sing it -> no el canto. I do always sing it-> sempre el canto)
194 auxnocan adv modinf infpres AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB (He will sometimes have to explain - Alguna vegada haurà d'explicar. He will not have to explain -> No haurà d'explicar. He does not have to explain - No ha d'explicar)
195 auxnocan adv modinf infpres probj AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB + clític (He will sometimes have to explain it- Alguna vegada l'haurà d'explicar. He will not have to explain it-> No l'haurà d'explicar. He does not have to explain it- No l'ha d'explicar)
196 have_aux adv pp HAVER ADV PARTICIPI (have always/not asked - Sempre/No han preguntat)
197 have_aux_inf adv pp probj PRONOM HAVER PARTICIPI clític (have always/not asked it- Sempre/No l'han preguntat)
198 auxtemps have_aux_inf pp AUXtemps HAVER PARTICIPI (would have finished - hauria acabat)
199 auxmod have_aux_inf pp AUXmod HAVER PARTICIPI (might have finished - podria haver acabat)
200 auxtemps have_aux_inf pp probj AUXtemps HAVER PARTICIPI clític (would have finished it - l'hauria acabat)
201 auxmod have_aux_inf pp probj AUXmod HAVER PARTICIPI clític (might have finished it - el podria haver acabat)
202 auxtemps have_aux_inf controlverbpp to inf AUXtemps HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (would have decided to come)
203 auxmod have_aux_inf controlverbpp to inf AUXmod HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (should have decided to come)
204 auxtemps adv have_aux_inf pp AUXtemps ADV HAVER PARTICIPI (would always/not have asked - Sempre/No hauria preguntat)
205 auxmod adv have_aux_inf pp AUXmod ADV HAVER PARTICIPI (should always/not have asked - Sempre/No hauria d'haver preguntat)
206 auxtemps adv have_aux_inf pp probj AUXtemps PRONOM HAVER PARTICIPI clític (would always/not have asked it- Sempre/No ho hauria preguntat)
207 auxmod adv have_aux_inf pp probj AUXmod PRONOM HAVER PARTICIPI clític (should always/not have asked it- Sempre/No ho hauria d'haver preguntat)
208 relnom REL (funció de nom)
209 reladj REL (funció adjectiva: visitors who search peace)
210 relaa REL whose (quan va sol o amb desconegudes, ho traduïm com 'de qui'. 'The hotel, whose slkjdkj is John - L'hotel, de qui slkjdkj és John.)
211 tn_itg_pos PRONOM tònic/interrogatiu/possessiu (queda com a GD o ND si és el cas)
212 prep PREP
213 genitiu genitiu
214 there THERE
215 adv ADV
216 advitg ADV ITG
217 preadv PREADV
218 interj IJ
219 cnj CNJ
220 sent REGLA: reset variables
221 coma REGLA: reset variables

Interchunk (T2X)

# Macro name Arguments Description
1 determina_nbr_gen_SN 1 Undocumented macro!
2 f_bcond 2 Undocumented macro!
3 concord_SN_SV 2 Undocumented macro!
4 concord_SNcoo_SV 3 Undocumented macro!
5 posadet_SN 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 SN vblike SNnorel REGLA: SN like SN
2 SN ADV vblike SNnorel REGLA: SN adv like SN
3 SN ADV ADV vblike SNnorel REGLA: SN adv adv like SN (igual que l'anterior però amb dos adverbis, per a tractar: 'she really does not like potatoes'
4 SN pro_vblike REGLA: SN pro_vblike
5 SN ADV pro_vblike REGLA: SN adv like-prn
6 SN ADV ADV pro_vblike REGLA: SN adv adv like-prn (igual que regla anterior però amb dos adverbis)
7 SN vblike REGLA: SN vblike
8 SN ADV vblike REGLA: SN adv vblike
9 SN ADV ADV vblike REGLA: SN adv adv vblike
10 SN vbsorry REGLA: SN sorry
11 SN ADV vbsorry REGLA: SN adv sorry
12 there thereis SNnorel REGLA: there BE SN
13 there ADV thereis SNnorel REGLA: there ADV BE SN (there can not be a cat)
14 there ADV ADV thereis SNnorel REGLA: there ADV ADV BE SN (there really can not be a cat)
15 there thereis REGLA: there BE (sense SN clar a continuació)
16 there ADV thereis REGLA: there ADV BE (sense SN clar a continuació)
17 there ADV ADV thereis REGLA: there ADV ADV BE (sense SN clar a continuació - There really can not be)
18 SN SV REGLA: SN SV
19 SNnorel and SN SV REGLA: SN and SN SV (BCN)
20 SNnorel GEN SNundet_num SV REGLA: SN GEN SN SV (Europe's top 100 listed companies are...)
21 SN ADV SV REGLA: SN ADV SV
22 SN ADV ADV SV REGLA: SN ADV ADV SV (We really can not say)
23 SNnorel and SN ADV SV REGLA: SN and SN ADV SV (BCN)
24 SNnorel and SN ADV ADV SV REGLA: SN and SN ADV ADV SV (com l'anterior però dos adv: 'You and your father really can not say')
25 SNnorel GEN SNundet_num ADV SV REGLA: SN GEN SN ADV SV
26 SNnorel GEN SNundet_num ADV ADV SV REGLA: SN GEN SN ADV ADV SV (com l'anterior però dos adv)
27 SN SV SA REGLA: SN SV SA (they live/are happy - viuen feliços (BCN s'ha modificat)
28 SNnorel and SN SV SA REGLA: SN and SN SV SA (BCN)
29 SN SV SA cnjcoo SA REGLA: SN SV SA and SA (BCN)
30 SN ADV SV SA REGLA: SN adv SV SA
31 SN ADV ADV SV SA REGLA: SN adv adv SV SA (com l'anterior però amb dos adverbis)
32 SNnorel and SN ADV SV SA REGLA: SN and SN ADV SV SA (BCN)
33 SNnorel and SN ADV ADV SV SA REGLA: SN and SN ADV ADV SV SA (com l'anterior però amb dos adv)
34 SN vbcopulatiu SN REGLA: SN Vcop SN (my sister is teacher - la meva germa és mestra
35 SN vbcopulatiu ADV SN REGLA: SN Vcop ADV SN (the man is almost 10 years old / my mother was always a teacher)
36 SN pr SNnorel vbcopulatiu SN REGLA: SN SP Vcop SN (The International Council of Nurses is 10 years old)
37 SN pr SNnorel vbcopulatiu ADV SN REGLA: SN SP Vcop ADV SN (The International Council of Nurses is almost 10 years old)
38 SN SV prnref REGLA: SN SV refl (I find myself - (jo) em trobo / I find yourself - et trobo)
39 SN ADV SV prnref REGLA: SN ADV SV refl (I always find myself - (jo) sempre em trobo)
40 SV prnref REGLA: SV refl (xxxx finds itself)
41 SN vbreporting SNnorel SV REGLA: reporting VERBS (BCN: per afegir QUE quan tenim un 'reporting' werb seguit d'una clàusula: she said they would go home -- va dir que anirien casa. Falta fer el mateix per quan tenim: SN Vcop SA; SN ADV SV; SN SV SA; a la segona part )
42 SN pr SNnorel SV REGLA: SN SP SV (BCN, modificat per MG)
43 SN pr SNnorel SV SA REGLA: SN SP SV SA (BCN, modificat per MG)
44 SN pr SNnorel SV SA cnjcoo SA REGLA: SN SP SV SA and SA (BCN, modificada per MG)
45 SN SV negacio REGLA: SN SV SN.negacio (BCN I read no books -- NO llegeixo cap llibre
46 SN_nopron SVGER REGLA: SN SVger (BCN the man working in the garage :: l'home que treballa ...)
47 SN_nopron pp REGLA: SN PP (patients treated -> pacients tractats)
48 SN_nopron ADV pp REGLA: SN ADV PP (representatives freely elected )
49 RELAN SV REGLA: RELAN SV
50 RELAN ADV SV REGLA: RELAN ADV SV
51 adj SNundet REGLA: SA SN (London-based design company)
52 DET adj SNundet REGLA: DET SA SN (a London-based design company)
53 SNnorel GEN SNundet_num REGLA: SN GEN SN (Europe's top 100 listed companies...)
54 SA REGLA: SA (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar)
55 SAobj SN REGLA: SAobj SN [make] public the information - [fer] pública la informació
56 SN REGLA: SN (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar, com passa en alguns pronoms: both, etc.)
57 DET REGLA: DET (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar, com passa en alguns pronoms: both, etc.)
58 SV REGLA: SV (per assignar persona i nombre si hi ha PD i ND que no s'han pogut determinar, escepte per als infinitius i gerundis
59 NUM REGLA: NUM (per assignar gènere si hi ha GD)
60 punt Undocumented rule!

Postchunk (T3X)

# Macro name Arguments Description
1 f_bcond 2 Undocumented macro!
2 gen_nbr_determinante 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 nom CHUNK: nom
2 adj_obj CHUNK: adj_obj
3 SN_2words3 CHUNK: SN_2words3
4 nom_i_nom CHUNK: nom conj nom
5 SN_3words5 CHUNK: SN_3words5
6 SN_3words CHUNK: SN_3words
7 SN_4words6 CHUNK: SN_4words6
8 SN_5words CHUNK: SN de 5 paraules: es posa det si son PDET
9 SN_6words CHUNK: SN de 6 paraules: es posa det si son PDET
10 SN_5words7 CHUNK: SN de 5 paraules: es posa det si son PDET
11 SN_6words7 CHUNK: SN de 6 o 7 paraules: es posa det si son PDET, i s'envia la 7a paraula si hi ha un 'més' preadv
12 SN_7words CHUNK: SN de 7 paraules: es posa det si son PDET
13 SN_4words CHUNK: SN_4words
14 inf CHUNK: INF
15 inf_2 CHUNK: INF + 2a paraula
16 inf_enc CHUNK: INF + enc
17 inf_enc_enc Undocumented rule!
18 inf_inf_enc CHUNK: INF +INF + enc
19 have_enc_pp Undocumented rule!
20 have_enc_enc_pp Undocumented rule!
21 ger CHUNK: GER (BCN)
22 ger_enc CHUNK: GER ENC
23 ger_enc_enc CHUNK: GER ENC
24 be CHUNK: BE (there is)
25 pro_vblike assigna persona i nombre als verbs tipus LIKE amb pronom
26 pro_vblike2 assigna persona i nombre als verbs tipus LIKE amb pronom
27 pro_vblike3 assigna persona i nombre als verbs tipus LIKE amb pronom
28 have_pp arregla el pronom proclític, i arregla el verb 'haver-hi'
29 be_ger arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
30 be_ger_enc arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
31 be_ger_inf arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
32 auxmod_have_pp_inf arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
33 verbcj_inf arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític
34 verbcj_inf_enc arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític
35 pottenirpronom arregla el pron reflexiu de tercera persona, quan és proclític
36 reflexiu CHUNK: reflexiu (arregla el pronom reflexiu creat en t2x)
37 hi CHUNK: HI
38 tenir CHUNK: tenir (el chunk 'tenir' és resultat de canviar 'ser' per 'tenir' en el t2x en el patró 'I am 20 years old'

Catalan → English

Chunk (T1X)

# Macro name Arguments Description
1 f_bcond 2 Undocumented macro!
2 nombre_nom 1 Undocumented macro!
3 tipus_nom 1 Undocumented macro!
4 canvia_det 2 Undocumented macro!
5 f_concord2 2 Undocumented macro!
6 f_concord3 3 Undocumented macro!
7 f_concord4 4 Undocumented macro!
8 donar_per 1 Undocumented macro!
9 elimina_ND 1 Undocumented macro!
10 firstWord 1 Undocumented macro!
11 prep_inf 2 Undocumented macro!
12 adv_adj 2 Undocumented macro!
13 det_adv_adj 3 Undocumented macro!
14 el_millor_pitjor 2 Undocumented macro!
15 f_superlatiu1 1 Undocumented macro!
16 f_superlatiu2 1 Undocumented macro!
17 tipus_verb 1 Undocumented macro!
18 conj_verb1 1 Undocumented macro!
19 conj_haverhi_pp 1 Undocumented macro!
20 conj_haverhi 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 de aquí a num nom REGLA: d'aquí a NUM NOM
2 fa num periode REGLA: fa NUM NOM
3 nom REGLA: NOM (per a col·locar la cua en les multiparaules amb g
4 ant REGLA: ANTROPÒNIM
5 det ant REGLA: DET ANTROPÒNIM (La Maria - Maria)
6 det nom REGLA: DET NOM
7 num nom REGLA: NUM NOM
8 nom adj REGLA: NOM ADJ
9 nom adj_pp adj REGLA: NOM ADJ ADJ
10 det nom adj REGLA: DET NOM ADJ
11 det adj nom REGLA: DET ADJ NOM
12 det adj nom adj REGLA: DET ADJ NOM ADJ
13 det nom adj adj REGLA: DET NOM ADJ ADJ
14 num nom adj REGLA: NUM NOM ADJ
15 det nom adv_preadv adj_pp REGLA: DET NOM ADV ADJ
16 num nom adv_preadv adj_pp REGLA: NUM NOM ADV ADJ
17 nom adj_pp cnjcoo adj_pp nom REGLA: NOM ADJ conj ADJ NOM (aspecte fràgil i tímida aparença -> fragile look and shy appearance. Regla creada perquè no entrin frases que no toquen en la regla següent
18 nom adj_pp cnjcoo adj REGLA: NOM ADJ conj ADJ (aspecte fràgil i tímid -> fragile and shy look
19 det nom adj_pp cnjcoo adj_pp nom REGLA: DET NOM ADJ conj ADJ NOM (un aspecte fràgil i tímida aparença -> a fragile look and shy appearance. Regla creada perquè no entrin frases que no toquen en la regla següent)
20 det nom adj cnjcoo adj REGLA: DET NOM ADJ conj ADJ (un aspecte fràgil i tímid -> a fragile and shy look
21 adj REGLA: ADJECTIU (quan no acompanya res o va amb desconeguda)
22 adv_preadv adj_pp REGLA: ADV ADJECTIU (per a fer comparatius i superlatius: 'més llarg - longer')
23 det adj REGLA: DET ADJECTIU (el lleig / el millor)
24 det més adj_pp REGLA: DET ADV ADJECTIU (per a fer comparatius i superlatius: 'la més gran - the biggest; la més important - the most important')
25 det REGLA: DETERMINANT (perquè no doni error si va davant de desconegudes i no es pot assignar nombre. MG: falta regla t2x per al ND)
26 el percent REGLA: el (num)%
27 a loc REGLA: a Girona -> in Girona
28 a detdef loc REGLA: a l'Iraq -> in Irak
29 caldre REGLA: CALDRE
30 verbcj REGLA: VERB conjugat
31 anar inf ANAR + INF (vaig venir - came)
32 anar inf enc ANAR + INF +enc (vaig comprar-los - bought them) (MG: falta el mateix amb dos enclítics
33 pro anar inf pro ANAR + INF (els vaig comprar - bought them)
34 pro pro anar inf pro + pro + ANAR + INF (m'ho va donar - gave it to me)
35 haver pp HAVER + PP (han vist - have seen)
36 pro haver pp pro HAVER + PP (l'han vist - have seen it)
37 pro pro haver pp pro + pro + HAVER + PP (me'ls han donat - have given them to me)
38 pro verbcj REGLA: PROCLÍTIC VERB conjugat
39 pro pro verbcj REGLA: PROCL + PROCL + VERB conjugat
40 verbnm_inf_ger enc VERB + ENCL (ajudar-me - help me) mireia vaig per aqui pingui
41 verbnm_imp enc VERB + ENCL (ajuda'm - help me)
42 verbnm_inf_ger enc enc VERB + ENCL + ENCL (portar-me'ls - bring them to me)
43 verbnm_imp enc enc VERB + ENCL + ENCL (porta-me'ls - bring them to me)
44 verbm enc inf VERBMOD + ENCL + INF (poder-ho fer - be able to do it)(no he fet res per a pronominals, difícil fer la concordança de persona en frases que no són de 3a persona ('es'): per poder-te enamorar...
45 verbm enc enc inf VERBMOD + ENCL + ENCL + INF (poder-los-ho explicar -> be able to explain it to them)
46 pro verbm inf REGLA: procl + verb modal + inf (em pot sorprendre -> can surprise me)
47 verbm enc VERBMOD + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: poder-ho xxx - be able to it xxx)
48 verbm enc enc VERBMOD + ENCL + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: poder-los-ho xxx - be able to them it xxx
49 pp REGLA: PARTICIPI (perquè no enviï gènere ni nombre quan va sol (per tal que no doni error). Caldrà posar-lo tb en les regles d'adjectiu
50 prep inf PER + INF (per ajudar - to help (en general; cal estudiar quan hi va gerundi)
51 prep haverinf pp PREP + HAVER + PP (per haver ajudat)
52 pp per REGLA: PARTICIPI + per (canvia 'for' per 'by' ja que es considera que generalment serà passiva.
53 pp prep inf PP + PER + INF (preparat per ajudar - prepared to help (perquè no entri per la regla anterior i digui 'prepared by')
54 inf REGLA: VERB no conjugat (perquè posi bé la cua en multiparaules)
55 mod_inf REGLA: VERB no conjugat (perquè posi bé la cua en multiparaules)
56 ger REGLA: VERB no conjugat (perquè posi bé la cua en multiparaules)
57 estar ger REGLA: ESTAR + GER (estan estudiant)
58 pro estar ger REGLA: PROCLÍTIC ESTAR GER (els estan buscant) mireia falta els negatius pingui i amb dos proclítics
59 adv verbcj REGLA: ADV VERB conjugat (no volia)
60 adv anar inf ADV ANAR + INF (no vaig venir)
61 adv pro anar inf ADV pro ANAR + INF (no els vaig comprar - did not buy them)
62 adv haver pp ADV HAVER + PP (no han vist - have seen)
63 adv pro haver pp ADV pro HAVER + PP (no els han vist - have not seen them)
64 per_pera no inf PER + NO + INF (per no oblidar - not to forget
65 adv pro verbcj REGLA: ADV PROCLÍTIC VERB conjugat (no el veig)
66 no verbnm_inf_ger enc NO VERB + ENCL (no ajudar-me - not to help me) (posar-ho en gerundi en anglès?)
67 no verbnm_inf_ger enc enc NO VERB + ENCL + ENCL (no portar-me'ls - not to bring them to me)(en gerundi?)
68 no verbm_inf_ger enc inf NO + VERBMOD + ENCL + INF (no poder-ho fer - not being able to do it)(aquí ho he posat en gerundi, en els altres casos d'infinitiu negat no, revisar)
69 no verbm_inf_ger enc enc inf NO + VERBMOD + ENCL + ENCL + INF (no poder-los-ho explicar -> not being able to explain it to them)
70 no verbm_inf_ger enc NO + VERBMOD + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: no poder-ho xxx - not being able to it xxx)
71 no verbm_inf_ger enc enc NO + VERBMOD + ENCL + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: no poder-los-ho xxx - not being able to them it xxx)
72 no inf REGLA: NO + INF (no jugar - not playing)
73 no ger REGLA: NO + GER (no fent - not doing)
74 tot i inf REGLA: tot i + inf - in spite of + ger
75 tot i inf enc REGLA: tot i + inf + enc - in spite of + ger + prnobj
76 tot i inf enc enc tot i + inf + enc + enc - in spite of + ger + prnobj to prnobj)
77 tot i no inf REGLA: tot i + no + inf - in spite of + not + ger
78 tot i no inf enc REGLA: tot i + no + inf + enc - in spite of + not + ger + prnobj
79 tot i no inf enc enc tot i + inf + no + enc + enc - in spite of + not + ger + prnobj to prnobj)
80 fins el digits de mesos fins el DIGITS de MESO (fins el 30 d'agost → until August 30th (en_US))
81 num de mesos de num NUM de MESO de NUM (23 de juliol de 2010 → July 23, 2010
82 a det mesos a + DET + MESO ( al juliol → in July
83 adv ADV
84 advitg ADV ITG
85 tn_itg_pos PRONOM tònic/interrogatiu/possessiu (no pronoms personals)
86 prpers PRN personal
87 prep prpers PREP PRN personal (amb ell = with him (prn obj))
88 cnj CNJ
89 de de
90 prep PREP
91 rel REL
92 preadv PREADV
93 cog REGLA: NP cognom
94 al REGLA: NP altres
95 num REGLA: NUM
96 sent Undocumented rule!
97 coma REGLA: reset variables

Interchunk (T2X)

# Macro name Arguments Description
1 f_bcond 2 Undocumented macro!
2 generate_subject 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 haverger_pp REGLA: haverger pp
2 SN REGLA: SN (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar, com passa en alguns pronoms: both, etc.)
3 SN de SN Undocumented rule!
4 que REGLA: que (horrible kludge to avoid than where it should be that)
5 sabergreu procl REGLA: saber greu + pron
6 haverhi SN REGLA: haverhi SN
7 SN haverhi SN REGLA: SN haverhi SN (per a frase com 'al seu país no hi ha dubte que', pq no entrin per 'SN SV'
8 haverhi REGLA: haverhi (per quan no va seguit de SN, assignar-li nombre per defecte
9 SN SV_pers inf REGLA: SN SV inf (SN han decidit venir -> SN have decided TO come)
10 SV_pers inf REGLA: SV inf (han decidit venir -> have decided TO come) (caldria generar aquí subjecte? estudiar)
11 SV SA inf REGLA: SV SA inf (és/considera difícil entendre -> is/considers difficult TO understand)
12 donarper pp SN REGLA: doner per pp SN (donen per acabat el judici -> consider the trial finished)
13 SV SA de inf REGLA: SV SA de inf (és/considera difícil d'entendre -> is/considers difficult TO understand) MG: treureho? es fa ja tot en el t1x?
14 SN SV SA inf REGLA: SN SV SA inf (això és/considera difícil entendre -> is/considers difficult TO understand)
15 SN SV SA de inf REGLA: SN SV SA de inf (és/considera difícil d'entendre -> is/considers difficult TO understand)MG: treureho? es fa ja tot en el t1x?
16 SV_pers REGLA: SV (Significava -> IT meant)
17 cnjsub SV_pers REGLA: cnjsub SV ( que vinguis -> that YOU come)
18 cnjsub SV_pers inf REGLA: cnjsub SV inf ( que intentis venir -> that YOU try TO come)
19 cnjsub SV_pers SA inf REGLA: cnjsub SV SA inf ( que és difícil venir -> that IT is difficult TO come)
20 cnjsub SV_pers SA de inf REGLA: cnjsub SV SA de inf ( que és difícil d'entendre -> that IT is difficult TO understand)MG: treureho? es fa ja tot en el t1x?
21 fi_frase REGLA: fi de frase
22 SV REGLA: SV
23 SA REGLA: SA
24 SP REGLA: SP
25 REL REGLA: REL
26 DET REGLA: DET
27 unknown REGLA: unknown
28 vblextohave SN REGLA: vblexhave SN

Postchunk (T3X)

# Rule pattern Description
1 haver_pp CHUNK: HAVER_PP
2 aux_verb CHUNK: AUX VERB
3 aux_haver_pp CHUNK: AUX HAVER PP
4 verbcj CHUNK: VERB CONJUGAT
5 SUBJ CHUNK: SUBJ
6 haverhi CHUNK: HAVER-HI
7 haverhi_pp CHUNK: HAVER-HI
8 aux_haverhi CHUNK: AUX HAVER-HI
9 rm_el CHUNK: SN, rm 'the'
Personal tools