Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

English and Catalan

From Apertium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Transfer)
Line 38: Line 38:
 
* Rewrite rules related to verb conjugation.
 
* Rewrite rules related to verb conjugation.
 
* Add support for word order inversions in English questions.
 
* Add support for word order inversions in English questions.
  +
* Improve support for reflexive verbs and pronouns.
 
* Move uppercase changes from T1X to T3X.
 
* Move uppercase changes from T1X to T3X.
   

Revision as of 16:06, 18 August 2017

This is a language pair translating between English and Catalan. The pair is currently located in incubator.

Contents

Current status

Bidix entries: 66,178

Bidix paradigms: 14


Transfer rules (English to Catalan): 221 (T1X), 60 (T2X), 38 (T3X)

Transfer rules (Catalan to English): 97 (T1X), 28 (T2X), 9 (T3X)


Coverage (English to Catalan): 91.05%

Coverage (Catalan to English): ?

Transfer Rules

A detailed list of all chunk, interchunk and postchunk rules and macros is available in the following page: Transfer Rules

Pending work

Bidix

  • Keep expanding the bidix (specially Catalan to English).
  • Fix proper noun entries (they do not have gender or number in Catalan).
  • Make use of the new apertium-separable module.

Lexical selection

  • Add new rules to improve lexical selection.
  • Fix odd translations in both directions.

Transfer

  • Rewrite rules related to verb conjugation.
  • Add support for word order inversions in English questions.
  • Improve support for reflexive verbs and pronouns.
  • Move uppercase changes from T1X to T3X.

Archived information

The information below is out of date and kept only for archival purposes. Read the sections above for documentation on the current English-Catalan pair.

Introducció

Aquesta pàgina recull els suggeriments de millora al paquet apertium-en-ca quant a vocabulari (especialment per a unitats multimot), canvis estructurals i lèxics, errades de format, etc. Les files marcades a la primera columna amb blau fosc corresponen a fenòmens que ja han estat tractats.

Unitats monoparaula i multiparaula

En aquesta taula podeu suggerir unitats monoparaula i multiparaula que haurien de ser als diccionaris d'apertium-en-ca. Una unitat multiparaula es útil quan la traducció en conjunt de seqüències de més d'un mot és preferible a la traducció del mots per separat. Això pot ajudar a desambiguar una paraula amb més d'un sentit.

Tenim bàsicament dos tipus d'unitats multiparaula: les que tenen flexió interna (el verb 'trobar a faltar': trobe a faltar, trobes a faltar, etc.) i les que no en tenen (com ara l'adverbi 'de bon grat'). Per a paraules senzilles i unitats multiparaula sense flexió, ens ajudareu més si feu servir la nostra eina d'inserció de vocabulari.

Per a la resta, podeu emplenar aquesta taula. La columna de 'Forma valenciana' la farem servir quan hi haja una distinció entre variants. Els sentits volen dir que la multiparaula s'ha d'introduir en els dos sentits de la traducció (:), només d'anglés a català (>) o només de català a anglés (<).

Castellà (en) Català (ca) Forma valenciana Sentit (:,<,>)
hurt fer mal :
prisoner presoner :
prisoner pres <
prisoner reclús <

Regles de transferència estructural

En aquesta secció us demanem que feu un esforç de definir un canvi estructural sistemàtic (tant com siga possible) entre anglés i català. Volem saber quin patró ens trobarem (seqüència d'etiquetes morfològiques acompanyades o no d'un lema específic en llengua origen) i quina acció li hem d'aplicar (seqüència d'etiquetes morfològiques acompanyades o no d'un lema específic en llengua meta). Distingirem entre canvis estructurals que afecten a sintagmes nominals i verbals. Per saber que significa, quins hi ha o com s'escriu un símbol mireu en la página List of symbols.

Anglés → Català

Sintagmes nominals

Patró (en) Acció (ca) Entrada (en) Eixida (ca)
adj + n n + adj green cow vaca verda

Sintagmes verbals

Patró (en) Acció (ca) Entrada (en) Eixida (ca)
prn.tn.p1.sg + will + vblex.inf vblex.fti.p1.sg I will go aniré

Català → Anglés

Sintagmes nominals

Patró (ca) Acció (es) Entrada (ca) Eixida (es)
det.pos + n1's + n2 det.def + n2 + de.pr + det.pos + n1 my sister's teacher el mestre de la meua germana

Sintagmes verbals

Patró (en) Acció (ca) Entrada (en) Eixida (ca)
Personal tools